Home
O Radio klubu
Aktivnosti Radio kluba
ARG
  Propozicije
  Rezultati
  Aktivnosti
PPS
Slike
Slike iz arhiva 
In memoriam
Kontakt
Knjiga gostiju
E71EZC Forum
Propisi...
Link-ovi
 
..........Smetovi,video, dronom...


" Elektronika d.o.o Zenica"
 

Find more about Weather in Zenica, BA
Click for weather forecastsm3cer09.gif

free counters
Danas, 17.10.2018.godine dobili smo novi prostor na WEB.
Oficijelna web adresa Radio kluba "Zenica" E71EZC i E71BAB

www.radioklubzenica.com

73
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71bab10. oktobra 2019.godine u prostorijama našeg kluba održano je predavanje na temu:

"Organizovanje takmičenja - sa osvrtom na organizaciju 6.BARDF (šesti balkanski šampionat u ARG-i)".

Predavač je bio Sejad Sejmen E76Z, naš počasni član i Predsjednik organizacionog odbora 6.BARDF takmičenja.
Prisutni članovi kluba pažljivo su saslušali lijepo predavanje. Poslije predavanja pogledali smo snimak sa 6.BARDF takmičenja.
Lijepo se podsjetiti na organizaciju ovog takmičenja, pogledati takmičare i organizatore.
Nekoliko slika, kao i obično je u našoj galeriji i na facebook profilu našeg kluba. Takodje da napomenemo prošlog četvrtka je izvršena zamjena baterija u našim predajnicima za ARG i počele su pripreme za iduću sezonu "Lova na lisice".73 best dx
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71babJESENJI UKT KUP 2019.g.
U nedelju, 29.09.2019.godine odr�ano je petnaesto po redu takmi�enje u amaterskoj radiogoniometriji na ultra kratkim talasima(jesenji UKT KUP), jedino u BiH. Na�e nastojanje da propagiramo i ovaj na�in radioamaterskog rada, izlazak u prirodu, dru�enje povezano sa tehni�kim disiplina daje malo po malo rezultat. Ove jeseni na�u organizaciju takmi�enja uveli�alo je sedam radio klubova sa vi�e od �etrdeset takmi�ara kao i gostiju iz Zenice i vi�e mjesta BiH. Na�alost, ure�aji potrebni za u�e��e u ovom takmi�enju su skupi te su pojedini klubovi u fazi tra�enja sponzora-donatora kako bi mogli kupiti ure�aje i uklju�iti se u ovu vrstu rada.
Ipak kada se pogleda struktura takmi�ara mo�emo sa zadovoljstvom konstatovati da je u�e��e mladih takmi�ara u stalnom porastu. Sun�an i lijep dan, raspolo�eni takmi�ari i "dobra" staza omogu�ili su osvajanje diploma, medalja i pehara.
Nadamo se da su gosti i takmi�ari zadovoljni organizacijom takmi�enja, vidimo se slijede�i put na nekom takmi�enju.
Da bi sve proteklo kako je zami�ljeno i prema propozicijama svojim zalaganjem omogu�ili su �lanovi radio kluba "Zenica":
Edber Tahmi��ija E75DTE (Glavni arbitar i organizator), Enes �ari� E72ES (obrada podataka i arbitar na cilju), Milan Kulji� E73KM (izme�u ostalog,izrada diploma,ispis,obrada rezultata, arbitar), Kemo Korugi� E74HS (arbitar na cilju,tehnika), Mario Boni� E77MM (arbitar na startu i tehnika), Emrah Bajramovi� (arbitar na startu,pomo� �ta god je trebalo),Vasi� Slavoljub (arbitar na startu, tehnika),Mirza Spahi� (arbitar,postavljanje TX-a), Zlatko �ari�(arbitar,postavljanje TX-a),Almin Omerdi� E7 (arbitar,postavljanje TX-a), Damir (arbitar,postavljanje TX-a),Alen Ruvi� E71AR (arbitar na terenu), Harun Drino E74HD(arbitar na terenu),Faris (arbitar na cilju),Semir Jaganjac E74JS,doma�in,Grga je dijelio �aj a Sejad Sejmen E76Z je do�ekao goste. Upravni odbor je svojim aktivnostima omogu�io da se ova manifestacija odr�i petnaesti put.
Jedini takmi�ar iz na�eg kluba bio je Mensur Hod�i� E74M.
Nekoliko slika je postavljeno na na�oj facebook stranici.
Zahvaljujemo se takmi�arima i gostima na dolasku i do vi�enja u slijede�oj sezoni "lova na lisice". https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2440931325982841&type=3
73
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71babARG Doborovci,
Iz na�eg kluba kao takmi�ari bili su Edber Tahmi��ija i Emrah Bajramovi�. Osvojili su druga mjesta u svojim kategorijama.
Enes �ari� je odradio elektronsku obradu podataka (EOP). �estitke za postignute rezultate.
Slike su u na�oj i na galeriji.

73
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71babU �etvrtak, 05.09.2019.godine u na�im prostorijama gledali smo snimak emisije FTV "Pozitivna geografija".
Pored oficijelnog snimka imali smo priliku pogledati i "sirovi materijal" te snimke kamera na�ih �lanova.
Posjeta nije bila velika ali smo se lijepo proveli. Uspeli smo pregledati opremu za budu�e prezentacije video projektorom.
Donirana oprema je u odli�nom stanju. Projektor nema zadovoljavaju�u ja�inu za prikazivanje na dnevnom svjetlu ali u tamnom prostoru je kvaliteta slike odli�na.Duga�ki VGA kabal ima o�te�en jedan konektor te ga treba zamijeniti. Ovoj prezentaciji prisustvovali su: Tahmi��ija Edber e74dte,Bajramovi� Emrah,Kulji� Milan e73km,Jaganjac Semir e74js,Hadiselimovi� Jasmin e74hj i Vasi� Slavoljub e77ab.
Kao i obi�no slike su postavljene u albumu.


73 best dx
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71bab28.08.2019.
Dobili smo obavijest o osvajanju prvog mjesta u WPXRTTY2019 takmi�enju.
Lijepa diploma za osvojeno prvo mjesto u BiH za na� klub E71EZC i
prvo mjesto za na�eg Jaska E74HJ u istom takmi�enju.
Bravo i �estitke.
Zahvala Milanu E73KM na pomo�i.

73 best dx
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71babSve �to po�ne da se radi mora i da se zavr�i.
Tako i mi, zavr�ili renoviranje na�eg dnevnog boravka. Ura�eni su planirani i dodatni, neplanirani, poslovi. Jedan dio slo�enih poslova uradili su "stru�njaci" a jedan dio su uradili �lanovi kluba. U akcijama su u�estvovali slijede�i �lanovi Bajramovi� Emrah, Tahmi��ija Edber, Kulji� Milan, �ari� Enes, Vasi� Slavoljub, Korugi� Vejsil,Jasmin Had�iselimovi�, Semir Jaganjac . Radili smo udarni�ki kao za sebe, ulo�ili smo vi�e od 360 sati rada. Napravljeno je nekoliko fotografija, tokom radova, koje smo postavili u na� album.
Prostorija je spremna za nastavak rada i novi po�etak.
Nadamo se da �e stari i novi �lanovi sada �e��e dolaziti u prostorije i vi�e se anga�ovati u radu kluba.
Preostalo je ure�enje ostalih prostorija kluba i priprema za organizovanje kurseva za budu�e �lanove kluba kao i do�ek novih �lanova kluba.

73 best dx
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71babu Subotu 20.jula 2019.komisija za popis u na�em klubu bila je u objektu Dom radioamatera Smetovi.
Upisana su sredsta u popisnu listu te provjereno stanje opreme. Komisija je radila u sastavu Jasmin E74HJ i Milan E73KM.
Pode�avanje pozicije BIM-a uradio je E77AB a Edber E74DTE i Emrah su pomagali. Napravljeno je nekoliko fotografija u i oko objekta a ura�ene su i fotografije iz jedne neobi�ne perspektive.
Lijep sun�an dan i ugodan boravak u na�em lijepom objektu zavr�ili smo oko 17 �asova.


73 best dx
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71bab


18.07.2019.g Malo dru�enje kod E74M sa E74HS,E77MM .
E74M kontest lokacija (Kakanj)
Foto E73KM postavio nekoliko slika u album.

73 best dx
E73KM


19072019,
Privode se kraju radovi na renoviranju prostorija dnevnog boravka u na�em klubu. Sve izgleda jednostavno ali posla ima puno. Slike u na�em albumu same govore.
Nadamo se da �e �lanovi kluba biti zadovoljni ura�enim poslovima.Radove je izvodilo "nekoliko" �lanovi kluba rade�i volonterski, kao i obi�no.

73 best dx
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71bab


Zahuktalo se u na�em klubu.
Najavljena aktivnost prijema novih �lanova navela je na� UO na odluku da se klubske prostorije renoviraju i osavremene. Gra�evinski radovi su u toku, slijedi kre�enje pa opremanje kafe kuhinje. Upravni odbor je u stalnom zasjedanju. �lanovi kluba izvode neke radove a stru�njaci se anga�uju za specijalne poslove.
Slike su u galeriji.

73 best dx
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71bab


Sino�,�etvrtak 09,05,2019,godine u prostorijama na�eg kluba Jasko Had�iselimovi� E74HJ je odr�ao prezentaciju projekta za po�etak kurseva.
Veoma lijepa prezentacija.Projekat predvi�a odr�avanje prezentacija u �kolama kako bi pribli�ili aktivnosti radioamatera u�enicima. Prisutni �lanovi su pljeskom podr�ali izlaganje gospodina Jaska E74HJ ina�e na�eg �efa PPS (Menad�er za rad PPS-e u na�em klubu).

Nadajmo se da �e �lanovi kluba, svojim aktivnostima, podr�ati realizaciju ovog projekta budu�nosti. Nekoliko slika je u na�oj galeriji.

73 best dx
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71babGorazde Open 2019.
U ekipi na�eg kluba u takmi�enju ARG Gora�de 2019 bili su:
Emrah Bajramovi�, Mensur Hod�i�,Edber, Tahmi��ija i Enes �ari�.
�estitke za postignute rezultate.
Slike su u na�oj galeriji i na facebook stranici kluba.
Pojedina�ne rezultate i pregled kretanja takmi�ara mo�ete pogledati na ovoj adresi:
pregled kretanja takmi�ara

73
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71babZE_FOXORING 2019.
Deveto takmi�enje u amaterskoj radio orijentaciji(ARO) "ZE-FOXORING 2019." odr�ano je u nedelju 21.04.2019.godine,povodom Dana oslobo�enja Zenice.
Amaterska radio orijentacija je sportsko tehni�ka disciplina koja tra�i dobru fizi�ku pripremljenost ,poznavanje prostiranja radio talasa, snala�enje u prirodi i na terenu,kori�tenje karte i kompasa, te rukovanje sa radiogoniometrima.
Takmi�enje je odr�ano na terenu Smetova po lijepom i sun�anom vremenu.Te�ka staza, po rije�ima takmi�ara, savladana je po ljetnim temperaturama .
U�e��e je uzelo 102 takmi�ara iz 15 klubova kao i nekoliko desetina gostiju iz vi�e radio klubova BiH.
Iz na�eg Kluba takmi�ari su bili Hod�i� Mensur i Maja Omerbegovi� (Vasi�).
Ove godine organizator je dodao i kategoriju "mame sa djecom do jedne godine" kao i "mame sa djecom do �etiri godine".
Prvo mjesto u kategoriji klubova osvojio je Radio klub �Kamenica� Tesli� E74AAX (Kamenica-Tesli�).
Zahvaljujemo se takmi�arima i gostima koji su svojim dolaskom uveli�ali ovaj doga�aj i otvorili sezonu lova na lisice (ARG).
�estitamo na osvojenim peharima,medaljama i diplomama.
Vidimo se na slijede�im takmi�enjima ove sezone u amaterskoj radio goniometriji (ARDF).
Na startu, ovaj put su bili Kemo Korugi�, Jasko Had�iselimovi�,Emrah Bajramovi� i Slavoljub Vasi�. Cilj I obrada rezultata �ari� Enes, Kulji� Milan, Danis, Eman, Emrah, Faris. Za �aj se pobrinuo Grga,Hrgi� Hrvoje.
Stazu su postavili prema rasporedu glavnog arbitra, �ari� Zlatko, Almin Omerdi�,Bakir Muji�, Amar Deli�, Damir Muranovi�.
Glavni arbitar je Tahmi��ija Edber.
Priznanja su podijelili Alen Ruvi�, Fazlagi� Mesud i �ari� Enes.
Ovom prilikom Sejmen Sejad je progla�en po�asnim �lanom na�eg kluba
Rezultate mo�ete pogledati i skinuti na ovoj adresi.klubski i pojedinacni
Slike su u na�oj galeriji i na facebook stranici kluba.
Pojedina�ne rezultate i pregled kretanja takmi�ara mo�ete pogledati na ovoj adresi:
pregled kretanja takmi�ara

73
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71bab


Ju�e 04.aprila 2019. godine delegacija na�eg kluba posjetila je na�eg Po�asnog �lana gospodina Luku Makivi�a E74W i njegovu suprugu gospo�u Nailu E72MN na�u Lilu. Lijepo dru�enje i razgovor o raznim stvarima a posebno o na�em radioamterskom hobiju. Luka nam je ispri�ao o svojim prvim dolascima u zeni�ki radio klub daleke 1953. godine.
Podsjetio se da je tada Predsjednik kluba bio Franjo (kapetan u miliciji),Risto Vujovi� �ef PPSa . Tu su bili i operatori Pero D�akula YU4CO, �ulibrk Milan, Mustafa Halilovi� ...
Brzo su pro�la dva sata, za Kemu E74HS, Milana E73KM i Miki E77AB.
Hvala lijepo Lili i Luki na prijemu.
Nekoliko slika je u na�oj foto galeriji.

73 best dx
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71bab


Nastavljaju se predavanja na�im mladim operatorima.
Danas 27.03.2019.g.tema je bila promjene u VHF opsegu simplex i repetitorske frekvencije kao i prakti�an na�in rada.
Predavanju su prisusutvovali i stariji �lanovi.I mladi i stari �lanovi upoznali su se sa promjenama u ovom podru�ju.
Na� Nerko E74D je kao i obi�no veoma pa�ljivo pripremio predavanje te uklju�io mlade i stare �lanove u diskusiju.
Na taj na�in, lak�e se savlada tema i vi�e se nau�i. Pitanja mladih �lanova su bila veoma konstruktivna.
Nekoliko slika je u na�oj galeriji.

73 best dx
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71bab


Ve�eras 21.03.2019.g. u prostorijama Radio kluba Zenica su po�eli Kursevi "Konstruktorske sekcije i Primopredajne sekcije za Radio- operatera".
Kurseve 2019 su otvorili Enes �ari� E72ES (Osnove elektronike) i Nermin Nad�akovi� E74D radio operatika
Sretno novim �lanovima Radio kluba Zenica
73 de E71AR
slike su postavljene na facebook-u.
Kursevi u E71EZC.

73 best dx
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71bab�imburijada 2019.
I ove godine �lanovi radio kluba su obilje�ili dolazak prolje�a u�e��em u tradicionalnoj akciji �imburijada 2019. Dio �lanova je boravio na Smetovima a dio je �imbur napravio u klubskim prostorijama u gradu. Slike su postavljene na facebook-u
slike 1
slike 2

73
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71bab


A R O N
Danas, 18.03.2019.godine Alen i Harun su nam prenijeli svoje odu�evljenje boravkom u Sloveniji od 14. do 17. marta i u�e��em na ARON Seminaru .Odli�na organizacija,vrhunska predavanja, lijepo dru�enje i smje�taj. Prenesena su korisna saznanja i iskustva u radu i organizaciji radioamatera u kriznim situacijama.
Zahvaljujemo se na pozivu, do�eku i svemu ostalom na�im kolegama.
Posebna zahvalnost gospodinu Tilen Cestnik, S56CT.
Nekoliko slika je u na�oj galeriji.
P.S.
Harun i Alen su nam donijeli �asopis "CQ ZRS" Slovena�kih radioamatera. Odli�an �asois sa radioamaterskim sadr�ajima iz oblasti kojima se bave radioamateri. U �asopisu smo prona�li i rezultate pro�logodi�njeg 2018.g."Alpe Adria" takmi�enja. Podsjetili smo se da je u SSB dijelu takmi�enja Milan E73KM Prvi u BiH , 99 u ukupnom plasmanu dok je Semir E74JS osvojio drugo mjesto u BiH a 123 u ukupnom plasmanu.

73 best dx
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71bab


Radio amateri su, poznato je, veliki istra�iva�i!
Kako je i obe�ao, na� Milan E73KM, je u klubskim prostorija 14.03.2019.godine, pokazao rad sa svojom CNC ma�inom.
Obrazovanje "operatera" za rad sa CNC strojevima traje prili�no dugo (trogodi�nja �kola), treba savladati kori�tenje programa,kori�tenje alata, materijala a primjena je ograni�ena samo ma�tom.
Odli�an Stroj za trening i obuku mladih posebno nas radioamatera.
Zahvaljujemo se Milanu na prezentaciji.
slike su na ovoj adresi a objavljen je i video klip na na�em youtube kanalu.

73 best dx
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71bab


U srijedu 13.03.2019.godine nastavljamo sa treninzima telegrafista.Kad se jednom nau�i Morzeova abeceda ne mo�e se zaboraviti. Samo je primanje znakova malo sporije.
Dva lijepa sata slu�anja i pisanja slova,brojeva pa i mije�ano.
Nekoliko slika je kao i obi�no u na�oj .galeriji.
73 best dx
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71babU �etvrtak,21.02.2019.godine u prostorijama na�eg kluba odr�ano je predavanje i prezentacija D-Star i DMR amaterskih komunikacija i uredjaja. Predavanje je odr�ao Pe�a (E74OF Predrag Jovanovic) kako je i najavljeno. Odli�na tema i lijepa prezentacija a na�a prostorija je bila mala za sve koji su bili zainteresovani za ovu temu.Interesantna tema! Puno podataka se mo�e na�i na internetu ali direktan kontakt sa predava�em i mogu�nost postavljanja pitanja uvijek daje dobre rezultate. Pokazani su D-star radio ure�aji te dodatni ure�aji koji se koriste u ovoj vrsti rada. Zahvaljujemo se predava�u gospodinu Pe�i(E74OF Predrag Jovanovic) kao i Fazli (E75FM Fazlagi� Mesud ) i Vedranu (E70VV Vedran ) koji su bili tehni�ka podr�ka. Nekoliko slika je u na�oj galeriji.

73
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71babStara ekipa Emrah, Jasko, Kemo, Enes, Mensur,Edber, Milan i Miki, poja�ana sa Emir i Alem u �etvrtak . Priklju�en internet, sad smo online (majstor Enes,majstor Milan i majstor Miki).
Foto galerija.

73
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71babJasko Hadziselimovi� nas je pocastio za svoj rodjendan. 27.decembar 2018.godine. Slike su na ovoj adresi.
Sretno Jasko.

73
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71bab


Upravni odbor na�eg kluba donio je Odluku o visini �lanarine za 2019.godinu, kako slijedi:

�lanovi radio kluba koji su zaposleni pla�aju �lanarinu u iznosu od 30 KM za godinu dana.
Svi ostali pla�aju �lanarinu u iznosu od 15 KM za godinu dana.
Po�asni �lanovi na�eg kluba ne pla�aju �lanarinu.
Odluku mo�ete pogledati u .jpg formatu na ovoj adresi.

Radio klub "Zenica"
E71EZC&E71BAB
73 best DX.Sretna Vam Nova godina


73
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71babPo�ela nam ova Godina veoma lijepo
Ve�ina radioamatera su veoma vrijedne osobe. Na� interes nisu samo radioamaterske oblasti.
U na�em klubu i stariji i mla�i �lanovi nastoje da prate i u�e o raznim oblastima,pored radioamaterizma, dio samostalno a dio u prostorijama kluba prenose�i svoja iskustva kroz razgovor ili izlaganje.
Tako smo ju�e u �etvrtak 03.01.2019.godine imali priliku slu�ati izlaganje gospodina Milan E73KM o CNC ma�ini .
Naime , Milan je odlu�io u�i u oblast programiranja i rada sa CNC strojevima. Tako je kupio jedan CNC ure�aj. Izlaganje je bilo veoma interesantno a tek �e biti interesantno kada E73KM nau�i da radi sa ovim strojem i prika�e nam prakti�nu primjenu . U toku predavanja pojavilo se vi�e ideja za kori�tenje ovog stroja i obuku u na�im prostorijama.
Druga tema je bila pregled i razmatranje kori�tenja i rada multi band antene gospodina Mensur E74M.
Isti dan do�lo je pismo sa zahjevom za direktno slanje na�e QSL a pismo je otvorio gospodin Jasko E74JH (ina�e �ef PPS).
Uz QSL karticu do�ao je i novac potreban za povratno slanje na�e potvrde veze (QSL).Spremljena je na�a QSL kartica i upu�ena na tra�enu adresu.
Veoma pa�ljivo sva doga�anja su pratili Mensur E74M,Edber E75DTE, Kemo E74HS, Jasko E74HJ, Miki E77AB. Milan E73KM i na� Emrah.
U na�oj radionici vrijedni Almir Omerdi� E74AO je sastavljao poja�alo prema �emi skinutoj sa WEB-a.
Sveukupno Lijep prvi �etvrtak u ovoj 2019.godini. Slike su u na�em albumu.

U slijede�i �etvrtak na� �ef PPS-e Jasko najavio je po�etak razgovora,u na�em klubu,o prijedlogu Pravilnika za radioamatere koji je Regulatorna agencija za komunikacije dala na raspravu.

73
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71bab�lanovi kluba su u �etvrtak 27.12.2018.godine ispratili 2018.godinu.
Ovaj put organizatori su bili Mensur E74M, Jasko E74HJ i Milan E73KM. Neko mezom,neko pi�em a neko mezom i pi�em a ostali po mezi i po pi�u. Bilo je odli�no. Uradjeno je nekoliko fotografija koje su postavljene na ovoj adresi. adresi.

73
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71babPlavo Ve�e
17. decembra 2018. godine �lanovi na�eg kluba tradicionalno su se dru�ili na sve�anoj ve�eri koju svake godine radio klub organizuje za svoje �lanove.
Ove godine dru�ili smo se u hotelu "Fontana" u Zenici. Lijepo ve�e uz tihu muziku , vesele pri�e i lijepo raspolo�enje.
Dru�enje je potrajalo dugo u no�. slike su u na�em albumu.

73
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71bab


Danas,13. decembra 2018.godine nije bilo predavanja. Iskoristili smo priliku pa smo pogledali dva video snimka. Jedan snimak je sa �ARG-e 2001 godine u Biha�u
a drugi snimak je snimak emitovanja PRVOG signala Amaterske televizije u BiH.
Naime, neki se sigurno sje�aju da su �lanovi na�eg kluba uz pomo� radioamatera iz �abca i podr�ku tada�njih struktura grada Zenica emitovali televizijski signal u na�em gradu 1987.godine. Tada su postojala samo dva dr�avna TV kanala.
Bio je to veliki doga�aj za nas a i za gra�ane na�e Zenice.
Nekoliko slika je u na�oj galeriji.Radio klub "Zenica"
E71EZC&E71BAB.


Stigla je ova lijepa SP diploma. NIje bilo lako odraditi sve potrebne kontakte.
Zahvaljuju�i, najvi�e E74JS Semir Jaganjac uspjeli smo je osvojiti.

JUBILEE AWARD

73
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71babJu�e 10.12.2018 godine posjetio nas je Piotr Ludzik SP9LAW iz Krakow-a poslije dvije godine. Tada je takodje posjetio na� klub. Lijep razgovor, dru�enje, pri�a o radioamaterizmu i puno smjeha sa na�im �lanovima.
Hvala lijepo gospodine Piotr.
Napravili smo nekoliko slika koje mo�ete pogledati u galeriji.

73
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71bab

>

�Simply Friends / Jednostavno Prijatelji�
Na�i prijatelji izvi�a�i su u subotu 08.12.2018.godine odr�ali FESTIVAL IZVI�A�KE PJESME.
Veoma lijep do�ivljaj i uspomena. U okviru programa u�estvovali su i Alen Ruvi� E71AR kao auotor i DJ i Almin Omerdi� E74AO sa svojom partnericom u plesnoj ta�ki.
Nekoliko slika je u na�em albumu. a izvje�taj na ZenicaBlog .

73
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71bab


�etvrta 06.12.2018.godine Jedna pri�a o potrebi oganizovanja predavanja i informisanju u radio klubu.
Pri�u - predavanje je odr�ao Miki E77AB . Prisutni �lanovi su pokazali zainteresovanost i u�estvovali u diskusiji.
Pored predavanja Kemo E74HS je pokazao svoju ru�ku za elektronski taster i ura�enu plo�icu. Ru�ka kao da je "fabri�ka" a elektronac kuca bez gre�ke. Nekoliko slika je u na�oj galeriji.Radio klub "Zenica"
E71EZC&E71BAB.


Na�, radni ponedeljak 03.decembar 2018. godine.
UO je, izme�u ostalog, dogovarao planove za rad sekcija, definisan termin za "Blue Night". Samir E74KW i Semir E74JS su razmijenili utiske o odr�anim vezama i pregledali sadr�aj klubskog LOG dnevnika.
Ostali su vodili, veoma bu�ne, diskusije o raznim temama. Pregledane su edberove slike.
Prisutni su Jasko E74HJ, Alen E71AR, Kemo E74HS, Mensur E74M, Miki E77AB, Samir E74KW, Edber E75DTE, Semir E74JS, Enes E72ES i najmla�i Emrah koji je popravio starosni prosjek.
Na kraju sastanka se pojavio i "odbjegli" dron. (bez upravlja�ke komande od Edbera).
Nekoliko slika je u albumu.

73
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71bab


Na� Edber T. E75DTE dostavio nam je nekoliko slika iz svoje arhive. Zahvaljujemo se. Slike su u na�em albumu. Pogledajte, slike su jako lijepe(nekad nije bilo mobitela i svaka slika je sada zlata vrijedna za sje�anje i uspomenu).

Pozivamo sada�nje i nekada�nje �lanove kluba da se uklju�e u izradu dokumenta o radu kluba u proteklom periodu. Ukoliko imate slike,tekstove, diplome i sli�no iz vremena kad ste bili �lan kluba skenirajte ili uslikajte dokumente i dostavite na adresu:
[email protected] ili [email protected]

Hvala Vam lijepo za u�e��e u realizaciji ovog projekta (naravno,podrazumijeva se, va�e ime �e biti upisano pored va�eg priloga)
73 best dx
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71babKao i svakog �etvrtka i ovog 29.11.2018. u na�em klubu, razgovarali smo o radioamaterskim aktivnostima.
Pored razgovora odr�ana je i prezentacija kontakta astronauta Alexander Gerst KF5ONO iz ARISS-a (me�unarodna svemirska stanica) sa osnovnom �kolom u gradu Troi u Francuskoj.
Doga�aj je bio zakazan za utorak (27.11.). Na� Milan e73km je snimio ovu komunikaciju te objasnio na�in rada i pra�enja pozicije satelita .Signal satelita se mogao pratiti i na na�im terenima skoro osam minuta.
Kontakt je bio telebridge kojiM upravlja IK1SLD u sjevernoj Italiji. Signal sa ARISS-a mogao se �uti u Evropi, na 145.800 MHz FM. Doga�aj se mogao pratiti na webcast iz telebridge zemaljske stanice na http://www.ariotti.com
O, ARRIS-u
Amaterski radio na me�unarodnoj svemirskoj stanici (ARISS) je kooperativni poduhvat me�unarodnih amaterskih radio-dru�tava i svemirskih agencija koje podr�avaju Me�unarodnu svemirsku stanicu: NASA, Ruska svemirska agencija, ESA, JAXA i CSA. Ameri�ki centar za unapre�enje nauke u svemiru (CASIS) i Nacionalna uprava za aeronavtiku i prostor (NASA) pru�aju posebnu podr�ku ARISS-u.
ARISS nudi priliku studentima da do�ive uzbu�enje radio amaterizma direktnim razgovorom sa �lanovima posade na Me�unarodnoj svemirskoj stanici.
Nastavnici, roditelji i zajednice MOGU da vide iz prve ruke kako radio amateri i �lanovi posade na ISS-u mogu podsticati interes mladih u nauci, tehnologiji i u�enju.
Primarni cilj ARISS-a je da promovi�e istra�ivanje tema nauke, tehnologije, in�enjeringa i matematike (STEM) organizovanjem zakazanih kontakata putem radio amatera izme�u �lanova posade na ISS-u i u�enika u u�ionicama ili neformalnim �kolama. Uz pomo� iskusnih amaterskih radio dobrovoljaca, ISS posada direktno razgovara sa velikom publikom na raznim javnim forumima. Prije i tokom ovih radio veza, u�enici, nastavnici, roditelji i zajednice u�e o prostoru, svemirskim tehnologijama i amaterskom radiju.
Za vi�e informacija pogledajte :

www.ariss.org, .... www.ariss-eu.org i https://www.amsat-on.be/hamtv-summary/.

73 de e73km
e71ezc & e71bab
danas, 27.11.2018.godine poslije duge i te�ke borbe,
prestalo je da kuca srce na�eg prijatelja .

Telalovi� Mehmed

Puno lijepih stvari je uradio za na� klub.
Hvala lijepo dragi prijatelju.
Iskreno sau�e��e porodici.
Sa po�tovanjem,

Clanovi radio kluba �Zenica�
e71ezc & e71bab


Kako vrijeme prolazi.
17.novembra 2018. godine pro�le su dvije godine dana kako nas je napustila na�a draga
kolegica Alilovic Melita (T94MA) u svojoj 51.godini.
Ostace nam u sjecanju kao dobar drug, veliki prijatelj i vrijedna �ena,odli�an in�enjer elektrotehnike i u�itelj u na�em klubu.
Nekoliko slika iz radioamaterskog �ivota, na�e Melite, mo�ete pogledati u na�em albumu.

Sa po�tovanjem,

Clanovi radio kluba �Zenica�
e71ezc & e71babU �etvrtak,15.11.2018.godine u na�im prostorijama nastavljamo seriju predavanja o radioamaterskoj djelatnosti.
Ovaj put lijepo sadr�ajno predavanje, pristupa�no za sve korisnike o kori�tenju programa za vo�enje dnevnika odr�ao je Nermin Nad�akovi� E74D. Nerko je predavanje osmislio kao razgovor te je tako odgovoreno i na dodatna pitanja . Program LOGGER32 je pristupa�an i lagan za kori�tenje te ga nije te�ko instalirati i koristiti,naglasio je Nerko.Veliki broj podataka o ovom programu mo�e se na�i na internetu ali sve nejasno�e mogli smo razjasniti tokom predavanja .
Fotografije su na�oj galeriji
a dio predavanja je na na�em youtube kanalu Snimak 1. i Snimak 2.
Hvala lijepo za odli�no predavanje, devedeset minuta je brzo pro�lo.Radio klub "Zenica"
E71EZC&E71BAB.

U �etvrtak 01.11.2018.godine kao i svakog �etvrtka organizuju se razne radioamaterske discipline u prostorijama na�eg kluba. Ovaj put odr�ana je prezentacija i upoznavanje zainteresovanih �lanova sa elektronskim vo�enjem dnevnika. Milan Kulji� E73KM je odr�ao veoma interesantno i sadr�ajno predavanje o kori�tenju programa UcxLog (http://www.ucxlog.org/)
Slike su u na�oj galeriji.
Slijede�i program za vo�enje dnevnika, koji �emo predstaviti, vjerovatno je ur5eqf.
Pored velikog broja uputstava na internetu ipak je " �iva rije� " druga�ija. Naravno predava� �e uraditi veliki napor i posao, potro�iti puno vremena pripremaju�i se za prezentaciju.


Radio klub "Zenica"
E71EZC&E71BAB.

Dana 20 i 21.10.2018.godine odr�an je Jamboree..... Kao i pro�le godine radio klub Zenica, zajedno sa Savezom izvi�a�a grada Zenica, uzeo je u�e��e u ovoj akciji.
Nekoliko operatora na�eg kluba i to Semir Jaganjac E74JS, Almin Omerdi� E74AO, Harun Drino E72HD, odr�ali su SSB veze i pomogli ekipi izvi�a�a da razmijene poruke i razgovaraju sa izvi�a�ima-skautima �irom svijeta. U�estvovali su i Alen Ruvi� E71AR te Jasko Had�iselimovi� E74JH. Radili smo sa Smetova iz na�eg Doma sa dvadeset izvi�a�a podijeljenih u tri grupe, odr�ali smo pedeset veza sa izvi�a�ima �irom svijeta. Najve�i broj kontakata ostvaren je sa skautima iz Velike Britanije.
Koristili smo Kenwood TS-480 sat i antenski sistem sa X7 i TH6 BIM antenom.
Veoma smo zadovoljni saradnjom sa na�im prijateljima iz gradskog Saveza Izvi�a�a
I ovogodi�nja akcija Jota-Joti je sa uspjehom odr�ana.

"JOTA-JOTI is the largest Scouting event in the world with over 1.8 million Scouts participating across 150+ countries. Scouts and Guides across the world connect with each other during JOTA-JOTI using the airwaves and the internet."
Why is there a JOTA-JOTI ?
Jamboree on the Air � Jamboree on the Internet (JOTA-JOTI) is a fun and exciting annual experience for all young people in Scouting using the widest range of technology communication channels to educate, promote cultural awareness, develop tolerance, as well as enhance sharing, collaboration and teamwork, along with building a sense of belonging to the worldwide Scout Movement. It is a �travel-free� Jamboree that takes place wherever you are in the world. This is the official website for JOTA-JOTI of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) https://www.jotajoti.info

Slike su u na�oj galeriji.


Harun Drino E72HD
Radio klub "Zenica"
E71EZC&E71BAB.Dana 07.10.2018.godine sa po�etkom u 12 sati odr�ana je izborna Skup�tina radio kluba "Zenica". Skup�tina je pored izvje�taja o radu za protekli mandat usvojila finansijski izvje�taj i izvje�taj Nadzornog odbora.
Dodijeljene su zahvalnice i pohvale partnerima i �lanovima koji su,izuzetno, doprinijeli radu kluba.
Obavljeno je tajno glasanje za izbor rukovodstva.
Za novog Predsjednika radio kluba "Zenica", ve�inom glasova,izabran je Ruvi� Alen E71AR, dok su novi �lanovi Upravnog odbora:
1. Tahmi��ija Edber E75DTE,
2. Had�iselimovi� Jasmin E74HJ,
3. Korugi� Vejsil-Kemo E74HS,
4. �ari� Enes E72ES.
U Nadzorni odbor kao tre�i �lan u�ao je Boni� Mario.
Novi Predsjednik,Ruvi� Alen, se obratio prisutnima, zahvalio se na povjerenju koje je dobio od Skup�tine. Naglasio je da �e za primarni cilj, u svom mandatu,imati okupljanje mladih u radio klubu kroz projekte i sekcije a u saradnji sa osnovnim �kolama kao i saradnju sa radio klubovima iz SRRS i ZRHB.
** Zahvalnica za dugogodi�nju saradnju dodijeljena je:
Izvi�a�ima Grada Zenica i direktoru Multiplex Ekrana.

** Certifikati Cept1 dodijeljeni su novim operatorima :
Drino Harun, �erim Anid, Mulabegovi� Ali i Bara�in Predrag.

** Zahvalnice za u�e��e u NATO vje�bi Tuzla 2017.dodijeljene su.
Ruvi� Alen,Rakovi� Alem i Drino Harun.

** Pohvale su dodijeljene:
-Tahmi��ija Edber,Kulji� Milan,�ari� Enes,Vasi� Slavoljub,Bajramovi� Emrah i �erim Anid.

Zahvaljujemo se gostima i �lanovima kluba koji su svojim u�e��em u radu Skup�tine dali podr�ku na�em radu. Nadamo se da �e rezultati u budu�em radu biti jo� bolji.
Nekoliko slika je u na�oj galeriji.
Radio klub "Zenica"
E71EZC&E71BAB
73 best DX.


U nedelju, 07.10.2018.godine kod, na�eg, Hod�i� Mensura E74M postavljena je BIM antena. Ekipa u sastavu Milan Kulji� E73KM, Vejsil Korugi� - Kemo E74HS, Slavoljub Vasi�-Miki E77AB sa doma�inom Mensurom uspjela je sastaviti i postaviti antenu na dvanaestmetarski stub. Test antene je pokazao mali SWR i odli�an prijem.
Slike su u na�oj galeriji, A test antene na youtube kanalu.

Postavljena je antena i na krovu zgrade u kojoj Mensur E74M stanuje. Lijep snimak Na�eg grada Zenica Mo�ete pogledati na youtube kanalu, a slike su na starom mjestu.
Sretan rad na�em E74M i puno DX veza.


Radio klub "Zenica"
E71EZC&E71BAB.
Ekipa radio kluba �Zenica� u ranim jutarnjim �asovima je iza�la na teren da pripremi stazu za 14. Jesenji ARG UKT KUP. Lijep i sun�an dan (23.09.2018.) do�ekao nas je na Smetovima. U postavljanju predajnika na terenu radili su Tahmi��ija Edber, Bara�in Predrag, Bajramovi� Emrah, dok su na startu radili Vasi� Slavoljub, Korugi� Vejsil-KEMO, Had�iselimovi� Jasmin, Almin Omerdi�,. Na cilju i AOP �ari� Enes, Kulji� Milan, Drino Harun.
Dok se pripremao teren ekipe su polako pristizale. U 10.00 po�eo je start. Kako su pristizali na cilj takmi�ari su hvalili organizatora na dobro postavljenoj stazi. Nakon ru�ka uslijedila je podjela medalja, diploma i pehara. U mu�koj kategoriji medalje i diplome podijelio je Predsjednik ARAuBiH Fazlagi� Mesud E75FM, u �enskoj kategoriji medalje i diplome podijelio je Sejmen Sejad E76Z i u klubskoj kategoriji pehare i diplome podijelio je Krd�ali� Almas E71W. Svojim dolaskom ovogodi�nji Jesenji UKT KUP na na�im lijepim Smetovima uveli�ali su klubovi:

1. RADIO KLUB �Drina� E71EEE
2.RADIO KLUB �Stjepan polje� E73ESP
3. RADIO KLUB �Pousorje� E75RKP
4. RADIO KLUB �Kakanj� E73EKK
5. RADIO KLUB �Srebrenik� E71EBS
6. RADIO KLUB �Gra�anica� E74DNO
Sa Ukupno 32 takmi�ara .
Zahvaljujemo se gostima koji su bili sa nama ovog lijepog nedeljnog dana.
Nakon zajedni�kog slikanja za lijepu uspomenu na ovo takmi�enje, takmi�ari i gosti su krenuli svojim ku�ama. Na kraju je ostalo doma�inima da saberu utisak na ovo takmi�enje i eventualne propuste da isprave do sljede�eg takmi�enja.
Za sve pozitivno i negativno na ovom takmi�enju odgovorna je E71EZC ekipa u sastavu: Tahmi��ija Edber E75DTE, Vasi� Slavoljub E77AB, �ari� Enes E72ES, Kulji� Milan E73KM, Korugi� Vejsil-KEMO E74HS, Had�iselimovi� Jasmin E74HJ, Bara�in Predrag E73BP, Bajramovi� Emrah, Almin Omerdi� E74AO ,Drino Harun E71HD � pripomagali su i Jaganjac Semir E74JS, Hod�i� Mensur E74M
Nadamo se da ste bili zadovoljni na�om organizacijom, pozivamo Vas da se ponovo dru�imo i takmi�imo u ovom atraktivnom sportu i drugim radioamaterskim aktivnostima .
Nekoliko slika je u galeriji, a rezultate mo�ete pogledati i "skinuti" u .txt formatu.Na ovom linku mo�ete pogledati kako ste tr�ali, koliko vremena ste utro�ili i koliki put ste pre�li. REZULTATI Kompletna analiza-POJEDINA�NO.

73
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71babU augustu mjesecu, ove godine nekoliko puta je u Zenici bilo nevrijeme. Na�a antena CobWeb nije izdr�ala u potpunosti te neprilike. �ekalo se pogodno vrijeme da popravimo na�injenu �tetu. U �etvrtak 13.09.2018 godine iskori�tena je prilika i organizovana akcija. Izvr�ene su neophodne popravke. U akciji je u�estvovao ve�i broj �lanova kluba: Hod�i� Mensur,�ari� Enes,Tahmi��ija Edber,Kulji� Milan,Bajramovi� Emrah, Vasi� Slavoljub,�ari� Zlatko, Almin Omerdi� i Zahirovi� Besim-Besko.Osposobljena antena je spremna za rad.
Pozivamo OPERATORE da �to vi�e koriste ovu antenu i odr�avaju veze iz prostorija na�eg kluba.
Slike su,kao i obi�no u galeriji.

73
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71babRadio klub Zavidovi�i �E74CMN� organizovao je tradicionalno takmi�enje u amaterskoj radio goniometriji pod nazivom �Zavidovi�i Open 2018.� U�e��e u takmi�enju uzelo je 80 takmi�ara iz radio klubova �irom Bosne i Hercegoivine.
Na� klub su predstavljali Mensur Hod��i�, Tahmi��ija Edber, Bajramovi� Emrah i Almin Omerdi� .
Lijep video snimak pogledajte na : youtube kanalu.

73
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71bab


25.augusta 2018.godine postavljen je antenski sistem kod na�eg Milana E73KM.
�ekalo se skoro godinu dana da se pristupi ovom zahtjevnom poslu. Milan E73KM ni�ta ne propu�ta u organizaciji tako da je svaki detalj morao da se pripremi. Trebalo je i vrijeme da bude povoljno. U akciji su u�estvovali Mario,Toza, Slobodan, Nane, Emir i Milan. Postavljena je cijev visine �est metara, ankerisana, i antena D4B.
Slike su u na�oj galeriji.
Nadamo se da �e Milan sa svojim E73KM znakom sada biti �e��e u eteru. �elimo mu uspje�an rad i puno DX veza.


Radio klub "Zenica"
E71EZC&E71BAB.

Akcija UKT antena i rotator na Smet-a. U�estvovali Emrah Bajramovi�, Mario Boni�, Edber Tahmi��ija, korugi� Vejsil,Enes �ari�, Vasi� Slavoljub,Mensur Hod�i�. Izvu�en je jedan metar kabla kako bi rotator mogao da se okre�e 360 stepeni.Uklonjen je kabal od starog bima koji je napravio problem konekcije sa antenom.
Po zavr�enom poslu ista ekipa je kod gradskih prostorija kluba zavr�ila sa zatrpavanjem kanala u kojem je cijev za vodu bila o�te�ena.

Naime, ve� dva mjeseca ekipa �lanova kluba je kopala prostor oko kluba tra�e�i kuda je polo�ena vodovodna cijev. Na kopanje smo se odlu�ili jer su tra�ena pozama�na sredstva da to neko drugi uradi. Pozvali smo stru�njake raznih profila da nam prona�u mjesto kvara ali niko nije uspio da defini�e gdje je pukla cijev.
Bila je tu ekipa iz VIK-a sa svojom opremom, bili su ljudi sa ra�ljama, zatim sa stetoskopom te raznim teorijama. Ipak na kraju je odlu�io kramp i lopata a moralo se kopati do dubine od skoro jednog metra. Prvo o�te�enje prona�li smo na samom uglu na�eg objekta. Ali kada smo postavili"nastavak" na mjesto o�te�enja radost je bila kratkog vijeka. Sat za vodu se i dalje vrtio istom, ogromnom, brzinom. Skoro smo bili odustali. Ali sinula je ideja da za�epimo cijev i da vidimo na kojoj strani se nalazi o�te�enje. Bilo je na kra�em dijelu iza prostorija kluba. Sada je bilo jednostavno iskopati kanal i postaviti novu plasti�nu cijev (iskori�teni su dijelovi nastavka koji smo ve� ranije koristili) za dovod vode. U ovoj velikoj akciji u�estvovali su : �ari� Enes, Tahmi��ija Edber, Bajramovi� Emrah, Vasi� Slavoljub,Hod�i� Mensur, Had�iselimovi� Jasmin, Kulji� Milan, Korugi� Vejsil,Mario Boni�. Slike su u na�oj galeriji.
Ipak poslovica "za�to platititi ako ti to sam mo�e� uraditi i sredstva u�tedjeti" nije lo�a. Jeste da nismo vodoinstalateri ali posao popravke smo uspjeli odraditi.

Radio klub "Zenica"
E71EZC&E71BAB.

Veliki broj na�ih sugra�ana pro�ao je kroz na� klub.
Nekolicina rado navrati u sada�nje prostorije kluba. Tako je i sa na�im Oluji� Viktorom.
Nekada je tr�ao u ARG-i za radio klub, radio u konstrukcijama i kao operator. Kada do�e u Zenicu obi�no posjeti i �lanove radio kluba u prostorijama.

Ove godine, Viktor nas je obradovao vrijednom donacijom ra�unarske opreme ali jo� vrijednije je da nas se sje�a i redovno posje�uje.
Ovim putem zahvaljujemo se na donaciji.

Oprema �e biti kori�tena za potrebe operatora, konstruktora i ARG tima. Ideje koje nam je predlo�io za pobolj�anje rada kluba poku�at �emo realizovati.
Lijep pozdrav i jo� jednom Hvala
73 best dx
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71bab


U toku jula mjeseca poku�ali smo otkloniti kvar rotatora za bim na Smet-a. Me�utim, utvr�eno je da je gre�ka u o�te�enom gumigelingu, Taj gumigeling je prije trideset i kusur godina projektovan (kao dio najkori�tenijeg vozila,Fi�e) i ura�en prelaz gumigeling-poluosovina koji treba da preuzme sile udarca vjetra i okretanja antena. Sada nam je bio problem prona�i taj dio. Jedva smo na�li. Kad ono,ne lezi vra�e, gumigeling isti ali �arafi sa krupnim navojem! Sada treba prona�i i te �arafe. Odradili smo i to. Na kraju gumigeling je montiran i nema vi�e proklizavanja.
Trideset godina je stari dio poslu�io, nadamo se da �e i ovaj koji smo postavili, izdr�ati makar toliko godina uslove rada na Smet-a. (velike razlike temperature, jake zime, udare vjetra itd.) Akciju su realizovali Kulji� Milan E73km (inicijator),�ari� Enes E72es, Vasi� Slavoljub E77ab, Edber Tahmi��ija E75dte.
Nadamo se da �e na�i operatori pove�ati svoju aktivnost.
73 best dx
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71babArg Pousorje 2018.godine
U�estvovala su na�a dva takmi�ara : Mensur Hod�i� i Edber Tahmi��ija, obradu rezultata radio je Enes �ari�, Bajramovi� Emrah je pomagao u obradi podataka i na cilju.
Rezultate mo�ete pogledati Ubrzo a analiza pojedina�nog uspjeha je na linku.
Nekoliko slika je u galeriji.
73
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71bab


Pozivamo sada�nje i nekada�nje �lanove kluba da se uklju�e u izradu dokumenta o radu kluba u proteklom periodu. Ukoliko imate slike,tekstove, diplome i sli�no iz vremena kad ste bili �lan kluba skenirajte ili uslikajte dokumente i dostavite na adresu: [email protected] ili [email protected]
Hvala Vam lijepo za u�e��e u realizaciji ovog projekta (naravno,podrazumijeva se, va�e ime �e biti upisano pored va�eg priloga)
73 best dx
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71bab


3C3W Eguatorial Guinea

Zahvaljuju�i na�em Semir-u E74JS odra�ena je veza sa 3C3W Eguatorial Guinea.
Ne samo da je odra�ena, veza je i potvr�ena. Stigla je "prava" QSL kartica. Velika je razlika imati E-QSL potvrdu i dr�ati u ruci pravu Razglednicu-QSL karticu. Virtuelni svijet je ne�to novo ( �ivimo ) a �iva stvar ne�to,svakako, puno ljep�e.
Sada je ova kartica ulo�ena u na� E71EZC (pravi) album.
Pazimo i na�u virtuelnu galeriju.
73
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71babArg Stjepan Polje 2018.godine
U�estvovala su na�a tri takmi�ara : Mensur Hod�i�, Edber Tahmi��ija i Almin Omerdi� a obradu rezultata radio je Enes �ari�.
A naliza pojedina�nog uspjeha je na linku.
Nekoliko slika je u galeriji.
73
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71babArg Lipnica 2018.godine
U�estvovala su na�a dva takmi�ara : Mensur Hod�i� i Edber Tahmi��ija a obradu rezultata radio je Enes �ari�.
Rezultate mo�ete pogledati u .txt formatu a analiza pojedina�nog uspjeha je na linku.
Nekoliko slika je u galeriji.
73
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71bab


Novopolo�eni operatori na�eg kluba,
dobili su dozvole za rad:
Omerdi� Almin E74AO,
�erim Anid E71RZ,
Bara�in Predrag E73BP i
Mulabegovi� Ali E70ALI

Uru�ene su 24.maja 2018.godine.
Nekoliko slika je u na�oj galeriji.
�estitamo i �elimo puno uspjeha u radu.
Radio klub "Zenica"
E71EZC&E71BAB.

Rotiranje bima X7 i UKT yagice na Smetovima nije bilo mogu�e zbog neispravnog rotatora. Dana,20.maja 2018.godine odradili smo akciju popravke odnosno zamjene rotatora. Me�utim, utvr�eno je da je gre�ka u prenosu sa motora na iglu . Tu se koristi FI�IN "gumigeling" koji je proklizao nakon dugogodi�njeg kori�tenja (vi�e od 30 godina !). Utvrdili smo da je ostala oprema na svom mjestu te da mo�emo, uskoro, postavljati i BIM za 21MHz. Takodje na�a ekipa je u�estvovala na E7 Aktiviti kontestu.
Bilo je lijepo cjelodnevno dru�enje Mladih i Starih �lanova kluba . U akciji su u�estvovali : Emrah Bajramovi� (autor fotografija i pomo� u radu ), Aldin Omerdi� (takmi�enje i pomo� u radu popravke), Drino Harun (takmi�enje i pomo� u radu ), Kulji� Milan (glavni krivac za sve ovo �to je ra�eno),Tahmi��ija Edber (pomo� u popravci i pregledu opreme), �ari� Enes (popravka rotatora i "uzimanje mjera" ),Vasi� Slavoljub (popravka rotatora i pregled opreme).
Vrijeme odli�no,ne previ�e vru�e ali vjetrovito.
Slike su na facebook stranici kluba.

Radio klub "Zenica"
E71EZC&E71BAB.

�etvrtak 17.maj 2018.godine lijep,sun�an dan, u klubu radno.
Edber je ve� ranije po�eo pripreme za Jesenji UKT KUP, Almin Omerdi� i Emrah Bajramovi� ure�ivali su ru�e . Milan E73KM i Enes E72ES sa Edberom E75DTE pregledaju i kontroli�u rad programa SportIdent.
Fotografije je uradio Miki E77AB nalaze se u albumu. .

Radio klub "Zenica"
E71EZC&E71BAB.


Lijep i sun�an dan na Smetovima 22.04.2018.godine. Ekipa na�eg kluba na terenu od ranih �asova.
Sve pripreme su zavr�ene sad je preostalo postaviti stazu i do�ekati takmi�are i goste. Tako je i bilo.

Do�ekali smo stotinu i �est takmi�ara plus pedeset gostiju iz �etrnaest klubova .

Ovo je prvo takmi�enje u ovogodi�njoj sezoni "lova na lisice" i, kako neki, ka�u dobar, realni, trening za sve takmi�are koji imaju namjeru u�estvovati na nekom ve�em takmi�enju u amaterskoj radio orijentaciji ili amaterskoj radio goniometriji van granica Bosne i Hercegovine. Ina�e ve�ina na�ih klubova u Bosni i Hercegovini organizuje veoma rijetko treninge u svojim klubovima. Tako deset takmi�enja koje organizuju klubovi dobar je realni trening za prave takmi�are.
Na� klub pored ovog takmi�enja jedinog u ARO organizuje i "jesenji KUP" u amaterskoj radio goniometriji na UKT-a jedini u BiH sa ciljem unapre�enja rada i uvo�enja novih tehnologija.
Start je bio organizovan tako da je svake minute startao jedan takmi�ar.
Mo�da to izgleda brzo ali ako pitate takmi�ara ta minuta nikad pro�i "samo da istr�im �to prije", a odbrojavanje deset sekundi do starta je kao godina.
Za ekipu koja starta takmi�are period je prekratak za organizaciju starta, dok se objasni takmi�aru na�in startanja, uru�i karta, "o�isti" �ip....Start su organizovali Aldin Omerdi�, Bara�in Predrag i Vasi� Slavoljub E77ab.
Na cilju sli�no do�ek umornih takmi�ara, �aj, preuzimanje �ipova, ispis talona, obrada podataka itd...Ovaj odgovorni posao radili su �erim Anid i �ari� Enes E72es, a �aj je skuhao Hrgi� Hrvoje-Grga.
Obrada podataka,ispis rezultata i diploma i ostale poslove radio je Milan Kulji� E73km.Sudija na terenu je bio Emrah Bajramovi�, Maglic Haris E77TK sa Timurom radio je i snimao teren sa dronom.
Hod�i� Mensur E74M je bio takmi�ar, Korugi� Vejsil E74HS, Makivi� Luka E74W, Sejad Sejmen E76Z i Makivi� Lila E72MN su se dru�ili sa gostima.
Skrivene predajnike "LISICE" postavili su Zlatko �ari� i Mirza Spahic koriste�i GPS lokacije koje je pripremio glavni sudija i organizator kompletnog takmi�enja Edber Tahmi��ija E75dte, Mario Boni� E77MM je pripremio predajnike. Karte su ura�ene po svim pravilima orijentiringa i plastificirane.

Nije bilo povrije�enih takmi�ara iako je staza dosta te�ka, po izjavama takmi�ara.

Zahvaljujemo se takmi�arima na u�e��u u ovolikom broju, tako�e i gostima koji su svojim prisustvom uveli�ali i podr�ali na� trud da odr�imo i unaprijedimo Radioamatersku djelatnost u svim oblastima a posebno u amaterskoj radio goniometriji izlaskom u prirodu i okupljanjem mladih oko tehni�kih disciplina.

Ove godine pojavila se i harmonika a odigralo se i kolo tako da je bilo veselo i lijepo sve do podjele diploma i pehara.
Velikim pljeskom podr�ano je dodjeljivanje Zahvalnice na�em Tahmi�ija Edberu E75dte za vi�egodi�nje anga�ovanje u organizovanju amaterske radio goniometrije i ostalih disciplina u na�em klubu i ARA-a u BiH.
Nekoliko snimaka ,klipova, postavljena je na na�em youtube kanalu video1 , video2 i video3 a slike su u galeriji i na�oj facebook stranici.

Evo i rezultata pojedinacni i klubski plasman .

Zahvaljuju�i Edberu T. i Milanu K. prvi put testiramo dio programa koji omogu�ava svakom takmi�aru da analizira svoje kretanje u toku tami�enja.Provjerite na ovom .linku

73
Radio klub "Zenica" E71ezc, E71bab
8.ARO poziv.


Zaboravili STE kako �zvu�i� SSTV (sporoanaliziraju�a televizija) signal?

Pogledajte i poslu�ajte signal koji su slali Astronauti-Radioamateri sa svemirske stanice . Koristili su pozivni znak RS0ISS .

Sada mo�ete zamisliti kolika je zapravo va�nost Radioamatera kada �ak i Astronauti, u svom programu, rade radioamaterske veze i koriste radioamaterske na�ine prenosa.

Lijepo je biti �Radioamater� i komunicirati sa cijelim Svijetom.

�lanovi Radio kluba�Zenica� E71BAB-E71EZC od 11-13.04.2018 godine pratili su SSTV signal sa Me�unarodne Svemirske Stanice (ISS), koja je emitovala signal na 145,800 MHz. Nismo imali rotator za azimut/elevaciju pa smo signale primali na dipol anteni. Signali su bili odlicni kao sto mo�ete vidjeti na video fajlovima: youtube Fajl1, kao i fajl 2 .

SSTV Slike su u na�oj galeriji. , a osvojili smo i diplomu za slu�anje ove SSTV emisije. .
Bilo je pokusaja i sa Baofengom UV5R sa �tap antenom, ali prijem je bio slab.
LIVE ISS mo�ete pratiti na http://iss.stormway.ru/en/ stranici ili neku drugu koju mo�ete prona�i na internetu.

Radio klub "Zenica"
73!! E71EZC&E71BAB.

U nedelju 15.aprila 2018.godine radilo se, na Smetovima, u na�em objektu punom parom. U�estvovali smo u E7 Aktiviti kontestu, postavili smo brojilo za struju, testirali antene , rotator i opremu i jo� .... U akciji su u�estvovali Drino Harun E72HD, Kulji� Milan E73KM, �ari� Enes E72ES, Boni� Mario E77MM,Hod�i� Mensur E74M i Vasi� Slavoljub E77AB. Kratko nas je posjetio i Haris Magli� E72TK.
Kao i obi�no slike smo postavili u galeriju.

Radio klub "Zenica"
E71EZC&E71BAB.
Mustafa, Adem, Berberovi�

Dragom profesoru i prvom predsjedniku radio kluba "Remzija Rebac". po�asnom �lanu radio kluba "Zenica", gospodinu Mustafi Berberovi�u. Rahmet, pozdrav i hvala.
Mnoge je izveo na pravi put. Velika Hvala u ime svih!

Zauvijek �e ostati u sje�anju radioamatera radio kluba "Zenica". Izjavljujemo iskreno sau�e��e porodici.

In memoriam na : zenicablog.com

Radio klub "Zenica" E71ezc, E71bab


Ivan, Ivica, Zamboni

Pro�lo je �est godina kako nas je dana 30.03.2012.godine napustio doajen radioamaterizma,u�itelj konstruktorstva na� Ivan Zamboni. Bio je �lan na�eg kluba od 1.1.1948.godine.
Njegova �lanska karta nam je i vrijedan dokument o po�ecima radio kluba "Zenica" i sje�anje na velikog �ovjeka, radio amatera koji je �ivio u vrijeme kada su elektonske lampe po�eli zamjenjivati tranzistori.
�esto je polaznicima kurseva pokazivao kolika i kakva je razlika izme�u modernog tranzistora i stare elektronske lampe i �ta nas �eka u budu�nosti.

Sa ponosom i sje�anjem

Radio klub "Zenica" E71ezc, E71babPonedeljak 26.mart 2018.godine proljetni dan.
U klubu radoholi�ari navalili raditi. Edber je ve� ranije po�eo pripreme za ovogodi�nje ARO a danas sre�uje akumulatore, Kemo izrezao drva, Miki i Emrah poslagali i sklonili da ne kisnu. Milan i Sema pregledaju QSL kartice i dnevnike da provjere �ta imamo a �ta nam nedostaje odr�anih i potvr�enih veza za 5BDXCC, . (na�alost nemamo u klubu QSL menad�era kao �to su nekad bili ......).Mensur je poklonio novi LOG dnevnik PPS-i (zahvaljujemo! - valja se potruditi da ga �to prije ispunimo vezama). Ostali �lanovi tako�e su "ne�to" radili.

Radio klub "Zenica"
E71EZC&E71BAB.

Dana 10.03.2018 godine u Radio klubu �Zenica� odr�an je ispit za operatore, CEPT1 klasu. Ispitu su pristupila �etiri polaznika � Omerdi� Almin, �erim Anid, Bara�in Predrag i Mulabegovi� Ali. Ispitna komisije je bila u sastavu Vasi� Slavoljub E77AB, Kulji� Milan E73KM i Boni� Mario E77MM. Polaznici su pokazali zadovoljavaju�e znanje , a njihovo daljnje napredovanje pomaga�e stariji �lanovi kluba.
�elimo da imaju puno uspjeha u radioamaterskom radu.
Nekoliko slika je u na�oj galeriji.

Radio klub "Zenica"
E71EZC&E71BAB.

Danas 11.03.2018.g. ura�en je redovan servis repetitora RU1 Zenica RMK, (nekoliko fotki) Pode�eno je slijede�e:
1.No IDENT i 2.Timer 120 sec
Servis je uradila Ekipa E71AB Ibrahim Avdic i E71AR Alen Ruvi�.
Repetitor RU1 72000 Zenica 4 E79UZE u upotrebi do 29.5.2022
Informacije: RU1 438.625 Pomak -7,6 Mhz CTCSS(PL) 100 khz Lokacija: Zgrada RMK Zenica Pozivni znak reg.u RAK:E79UZE Uredaj:ICOM RP4520 ERP 5W Antena: Vertikalni Dipol Procom Ident:CW po upitu Tot:60 sec.
Vi�e detalja na facebook profilu.
Radio klub "Zenica"
E71EZC&E71BAB.

Danas 26.02.2018.godine navr�ava se devet godina od kad je umro doajen BH i zenickog radioamaterstva dr. Zlatan Curic YU4XZ,T94Z
Osnovnu, srednju �kolu i Medicinski fakultet zavr�io je u Sarajevu, a specijalizaciju u Beogradu.
U Kantonalnoj bolnici "Zenica" dr. �uri� radio je od 1962. godine.
Dobitnik je brojnih priznanja, a osim medicine njegova velika ljubav bilo je radioamaterstvo.

Daleke 1961 godine

YU4XZ, �uri� Zlatan je 1961. godine osvojio diplomu DXCC � CW/SSB ...

Na prijedlog republi�kog odbora SRJ(Savez Radioamatera Jugoslavije n.p.) i komisije za nagradu �Nikola Tesla� Predsjedni�tvo SRJ je na sjednici od 19. novembra 1960.god. jednoglasno dodijelila nagrade �Nikola Tesla� sljede�im organizacijama i pojedincima: .........(izme�u ostalog i)

Bronzana plaketa �Nikola Tesla� � �uri� Zlatan � NR BiH

vi�e detalja...(sa web stranice e73km)

Danas u prostorijama radio kluba"Zenica", domu radioamatera "Smet", postavljena je jubilarna radio stanica sa imenom dr.Zlatan t94z.

Bio je �lan i Aero kluba *Sarajevo*
Tre�i sa desne strane u tre�em redu dr.�uri� Zlatan t94z.

Sa ponosom i sje�anjem

Radio klub "Zenica" E71ezc, E71bab

U subotu i nedelju 10 i 11.2.2018.godine u�estvovali smo u WPX RTTY takmi�enju i odr�ali stotinu pedeset veza a u nedelju smo odradili trideset veza u "Fifth Balkan HF Contest 2018." u organizaciji BFRA.
Takmi�enja su odradili Milan E73KM,Enes E72ES i Miki E77AB..

Nekoliko slika je u na�oj galeriji.


E71BAB&E71EZC

U cetvrtak 1.februara ove 2018.godine postavljene su nove izlazne cijevi u Mensurov linear. Ekipa(konzilij) je bila prili�no brojna.Linear "daje" skoro punu snagu. U akciji su ucestvovali Mario B.(odradio glavni posao) E74M Mesnur, E74HS Kemo, E73KM Milan, Jasko E74HJ, Drino E74HD,Emrah B. Edber E75DTE, Lule E74W i E77AB Miki.
Nekoliko slika je u na�oj galeriji.

Sa po�tovanjem
E71BAB&E71EZC

Ovogodi�nji jubilarni znak E770BAB & E770EZC prestao je da va�i dana 31.12.2017. godine.
Tokom godine 2017. odr�ano je vi�e od 2.000 veza sa jubilarnim pozivnim znakom, a otprema QSL kartica, kao potvrda odr�ane veze je u toku.
Posebno nam je lijepa veza sa YU7BB, deda Vladom, koji je svoju prvu radioamatersku vezu ostvario daleke 1959. godine sa na�im YU4BAB znakom, operator iz Zenice je bio Rifat (iz Pehara?), i sa�uvao je QSL kartu na�eg kluba iz tog perioda.
Ova draga veza odr�ana je u �etvrtak 28.12.2017.godine. Operator iz na�eg kluba bio je E73KM Milan, a prisutni su bili E75DTE Edber i E77AB Miki. U vezi je bio i YU7BA Milan koji je pomagao deda Vladi zbog velikih smetnji QRM.
Zahvaljujemo se deda Vladi naslikama koje nam je poslao i vezi koju smo odr�ali.
Ujedno, op. Vladi YU7BB �aljemo �estitke za ostvarene veze sa 367 (tristotine �ezdeset i sedam) zemalja svijeta u njegovom dugogodi�njem radioamaterskom radu.
Ovim putem zahvaljujemo se prijateljima kluba na podr�ci,a
ponosni smo na sada�nje mlade �lanove i dugogodi�nje �lanove kluba koji su svojim radom u klubu omogu�ili neprekidan rad i prolazak kroz sve � izazove � u na�em radioamaterskom radu.
Gostovanje na�ih �lanova na RTV Zenica povodom 70 godina mo�ete pogledati na Youtube kanalu. Ne�emo nabrajati imena kako zbog velikog broja, ne bismo nekoga izostavili.

Sa PONOSOM

E71EZC & E71BABI z l o � b a
Zatvorena je izlo�ba fotografija,diploma ure�aja i opreme na�eg kluba koja je bila otvorena od 25. do 29.12 2017.godine
Projekat je vodio E73KM Milan Kulji�,a u realizaciji su u�estvovali Emrah Bajramovi�, E75DTE Edber Tahmi��ija i E77AB Slavoljub Vasi�. Zahvaljujemo se za �erovanja,lajkanja i komentare.
Posebno se zahvaljujemo prijateljicama i prijateljima koji su odvojili svoje dragocjeno vrijeme da posjete na�u izlo�bu
Nekoliko slika mo�ete pogledati ovde. a video na you tube kanalu.
Sa po�tovanjem
E770BAB&E770EZC

Vladimir Ivkovic, YU7BB iz Panceva
DR OMs, Vidim na CLUSTERu da povremeno radite E770BAB.... Cestitam Vam jubilej !! Moja prva QSO je bila sa YU4BAB i prva primljena QSLka 1959 godine !! YU1JTU je bila sekcija u osnovnoj skoli "Djura Jaksic". Ako moze neko da se javi na SKED za kratku QSO sa E770BAB ? Moja antena je TH3 za 14-28Mc ali imam i dipol za 7Mc, gde su najbolje sanse da se cujemo....Hvala unapred, bilo bi mi zadovoljstvo setiti se pocetaka na ARS. Aktivan sam skoro bez prekida iz kluba YU7BCD.Licni call mi je bio YU1ODO Pozdrav svim clanovima RK "Zenica".
deda Vladimir, sada YU7BB *********************************************************
Hvala deda Vladimire , cujemo se, na 7050 kHz, 25.12.2017.godine, ponedeljak u 19 casova 73
Cika Vlado nam je poslao i slike.

e770bab, e770ezc
All the best.

11.12.2017 godine �aric Enes e72es,Makivic Luka e74w i Sejmen Sejad e76z gostovali su na RTV Zenica povodom 70 godina radioamaterstva u Zenici. Snimak mo�ete pogledati na
you Tube kanalu RTV Zenica

e770bab, e770ezc
All the best.

Plavo vece 2017. E770BAB � E770EZC
Do�ao je i ponedeljak 18.12.2017.godine kada je ekipa na�eg kluba organizovala, vec tradicionalno "Plavo vece", tj. svecanost povodom zavr�etka na�ih aktivnosti u ovoj 2017. godini. Svecanost je organizovana u objektu "Fontana" u Zenici. Ugodno i opu�teno dru�enje, potrajalo je do duboko u noc. Predsjednik na�eg kluba, �aric Enes se zahvalio clanovima kluba, kao i prijateljima koji su ucestvovali u aktivnostima kluba i po�elio svima sretnu i uspje�nu Novu godinu. Sejo Sejmen se pridru�io cestitkama i podsjetio prisutne da se slijedece 2018.godine navr�ava pedeset godina od trenutka kada su radio klub "Zmajevac" i radio klub "Remzija Rebac" ujedinjeni u radio klub "Zenica" koji �ivi i danas.
Nekoliko slika,sa proslave. mo�ete pogledati u na�oj galeriji.
Hvala �to ste Va�im dolaskom uvelicali ovu svecanost.
e770bab, e770ezc
All the best.
Na�i prijatelji, Izvidaci grada Zenice, ove godine su proslavili 65 godina rada.
Na�e iskrene Cestitke.
Nekoliko fotografija sa proslave u "BNP"Zenica su u galeriji. a vi�e detalja mo�ete pogledati na :
web portalu izvidjaca grada "Zenica"
Sa po�tovanjem,
Clanovi radio kluba �Zenica�Danas , 17.novembra 2017. godine pro�la je godina dana kako nas je napustila na�a draga
kolegica Alilovic Melita (T94MA) u svojoj 51.godini.
Ostace nam u sjecanju kao vrijedna �ena,dobar drug i veliki prijatelj .Nekoliko slika iz radioamaterskog �ivota mo�ete pogledati u na�em albumu.
Sa po�tovanjem,
Clanovi radio kluba �Zenica�
e77abU subotu 04.11.2017.godine kod Luke E74W postavljena je �icana antena. U akciji su ucestvovali Nijaz, Kemo E74HS i Miki E77AB. Lule je ponovo u eteru,�elimo Ti puno veza. 73
Slike su u na�oj galeriji.

E770EZC,E770BAB


OE-5100085 SWL(prijemni) radioamater in Ansfelden-Haid,Austria slu�ao je na�u vezu 16.08.2017.godine. Uz QSL karticu i IRC kupon, poslao nam je i "LINZER TORTE" koju su clanovi kluba sa u�itkom degustirali. Zahvljujemo se Gerhard.
Slike su u na�oj galeriji.

P.S. Na�e QSL kartice su na putu do Vas.
73 de E770BABSavez Izvidaca opcine Zenica je u saradnji sa radio klubom �Zenica� organizovao je 21-22.10 2017 godine aktivnost u vezi Medunarodnog susreta skauta, putem radio stanice i interneta (JOTA-JOTI). Za ovu priliku radio klub �Zenica� anga�ovao je svoje resurse (radio stanica, antena i sl.), da bi se �to bolje prezentirali Izvidaci opcine Zenica u svijetu putem radio talasa. U toku razgovora sa izvidacima razmjenjuju se informacije o novim idejama, novim projektima u sklopu izvidackog pokreta koji je aktivan u na�oj zemlji. Cilj je da privucemo nove i mlade amaterske radio-operatore u na� predivan hobi. �ivimo u svijetu gde se komunikacija digitalizuje na nacin na koji gotovo ne mo�emo da pratimo. U ovakvim vremenima va�no je ubijediti ljude o znacaju na�eg hobija. Zajedno sa ostalim mladima �irom svijeta, mo�emo napraviti razliku i dati svoj hobi buducnosti koju zaslu�uje! U sklopu ove aktivnosti omoguceno je i pracenje medunarodne svemirske stanice (International Space Station ARISS), gdje je signal sa svemirske stanice slu�an direktno, a kontakt sa svemirskom stanicom iz Italije smo pratili preko streaming videa koji je bio dostupan na: https://ariss.batc.tv/hamtv/.
Uporedo sa ovom aktivno�cu testirali smo i stanicu FT840 od E77MM, zajedno sa antenskim tjunerom AT-130 koja se pokazala odlicno.
U realizaciji ovog projekta iz radio kluba ucestvovali su: Drino Harun E71HD, Omerdic Almir, Jaganjac Semir E74JS, Bonic Mario E77MM, Maglic Haris E77TK, Kuljic Milan E73KM, Bonic Zdravko E77BZ. U goste su nam navratili Makivic Luka E74W i Naila E72MN
Slike su u na�oj galeriji. a video na youtube 1 i youtube 2
E73KM / E770EZC,E770BABPredstavnici Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini su ucestvovali u Civilnoj terenskoj vje�bi otklanjanja posljedica katastrofa "Bosna i Hercegovina 2017", koja je odr�ana u Tuzli od 25. do 29.9.2017. godine. Ekipu na terenu u Tuzli su cinili Alen Ruvic E71AR (Zenica), Harun Drino E71HD (Zenica), Alem Rakovic E70RA (Tuzla). Ekipu u Operativno-komunikacijskom centru 112 BiH u Sarajevu su cinili Samim Konjicija E74KS (Sarajevo) i Predrag Jovanovic E74OF (Sarajevo).
Slike su u na�oj galeriji. a vi�e detalja na ARA web sajtu...

E770EZC,E770BABU petak 22,09,2017,g. kod Seme E74JS osposobljene su antene koje je oborilo nevrijeme.U akciji su ucestvovali Mario Bonic I Milan Kuljic. Sretan rad Sema.
Slike su u na�oj galeriji.


E770EZC,E770BAB


Trinaesto po redu UKT takmicenje,koje na� klub organizuje pod nazivom
�Jesenji UKT KUP Zenica 2017�,odr�ano je u nedelju 24.09.2017.godine.
Takmicenje je, kao i do sada, odr�ano na lokalitetu Smetova oko 10 km od Zenice.Ucestvovalo je �est klubova sa 35 takmicara. Prvo mjesto,u kategoriji klubovi, osvojio je radio klub iz Gora�da,drugo mjesto rk Stjepan polje a trece radio klub Gracanica.
Takmicenje u radioamaterskoj goniometriji na ultrakratkim talasima (UKT) organizuje samo na� klub, jedini u BiH.
Rezultate mo�ete pogledati u.pdf formatu , a slike su u na�oj galeriji.
Zahvaljujemo se takmicarima i gostima za dolazak i uce�ce na UKT takmicenju.
vi�e detalja...

E770EZC,E770BAB

70 GODINA RADIOAMATERIZMA U ZENICI E770BAB � E770EZC 1947 - 2017

Ove godine RK �Zenica� E71BAB - E71EZC obilje�ava 70 godina radio amaterizma u Zenici. Povodom ovog obilje�avanja jubileja radio klub koristi pozivne znakove E770BAB i E770EZC pod kojim cemo raditi od 01.04. do 31.12.2017. godine. U toku ovog obilje�avanja 70 godina radio amaterizma u Zenici namjeravamo raditi takmicenja na KT-u, 50 i 144 MHz, ARG foxoring (april), Jesenji KUP ARG (septembar), pokrenuti jedan kurs za konstruktore i radio operatore. U ovom vremenskom periodu cemo napraviti svecanu Akademiju povodom jubileja, gdje ce biti pozvani svi clanovi kluba (sada�nji i biv�i) da se prisjetimo starih radio amaterskih vremena . Pozivamo sve clanove, sada�nje i biv�e, da nam se jave i daju prijedloge i sugestije, kako bismo �to bolje obilje�ili 70 godina radio amaterizma u Zenici. Va�e prijedloge i mi�ljenja mo�ete poslati na mail [email protected] Sejo E76Z ili [email protected] Milan E73KM do 01.09.2017., nakon cega cemo utvrditi konacni program proslave.
Ukoliko imate materijale vezane za povijest kluba (fotografije, dokumente, podatke o klubu itd.), molimo Vas da nam se javite, kako bismo ih uvrstili u bro�uru o povijesti kluba.
73,

Amir Jaganjac E75O, ex YU4VXS, YU3OR, YU4OR, T95O


Danas 13.08.2017.godine pro�le su cetiri godine dana od smrti na�eg �lana, Jaganjac Amira.
Vrijeme prolazi ali uspomene ostaju.
�lanovi radio kluba "Zenica"

ARG "Sezona lova na lisicu jo� je otvorena !"

U Kaknju vi�e od stotinu takmicara . Na�a ekipa Edber Tahmi�cija i Mirza Spahic prvi, klub 5, a u Doborovcima Emrah Bajramovic i Edber Tahmi�cija prvi, Mensur Hod�ic drugi.
Enes za SPORTidentom u oba tamicenja nije mogao da se takmici.
Slike su u na�oj galeriji: Doborovci i Kakanj.

73 E770BAB,E770EZC


ARG "TESLIC OPEN 2017"
U nedjelju, 23.07.2017.g. u Kamenici kod Teslica je odr�ano takmicenje u ARG "TESLIC OPEN 2017" u organizaciji RK "Kamenica". Iz na�eg kluba su ucestvovali: Edber Tahmi�cija (osvojio prvo mjesto),Mensur Hod�ic (osvojio drugo mjesto),Emrah Bajramovic (osvojio drugo mjesto) i Mirza Spahic (osvojio drugo mjesto) a u klubskom plasmanu smo osvojili trece mjesto i u klub donijeli Pehar. Enes �aric je radio obradu podataka sistemom Sportident.
Slike su u na�oj galeriji.

73 E770BAB,E770EZC


"ARG Lipnica 2017."
Radio klub iz Lipnice organizovao je ove godine prvo takmicenje u ARG-i. Iz na�eg kluba ucestvovali su slijedeci takmicari : Hod�ic Mensur, Tahmi�cija Edber, �aric Enes, Bajramovic Emrah i Spahic Mirza. Dobra organizacija i lijep provod kod domacina . Nadamo se da ce i ubuduce organizovati ovakva dru�enja. Kao i obicno nekoliko fotografija je u na�oj galeriji.

Obezbijedjena su drva za slijedecu zimu. Akcija uno�enja drva odr�ana je u ponedeljak 02.07.2017.g. a u akciji su ucestvovali :H. Mensur ,T. Edber, �.Enes, H.Jasko, K. Vejsil, B.Emrah, K.Milan, slike je uradio S.Vasic. Galerija.

73 E770BAB,E770EZC


"Dobili smo struju"
Zahvaljujuci razumijevanju Nacelnika grada Zenica i upornosti na�eg �aric Enesa dobili smo poseban prikljucak za elektricnu energiju. U subotu 26.06.2017,godine su Mario Bonic , KUljic Milan i Hod�ic Mensur zavr�ili instalaciju kabla do dovodnog ormarica Elektroprenosa. Sada imamo punu snagu i mo�emo koristiti na�e linearne pojacivace i ostale velike potro�ace.
Posebno se zahvaljujemo Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Zenici za dugogodi�nje razumijevanje i pomoc u radu na�eg kluba .

73 de E770BAB,E770EZC


"ARG SPolje i Gracanica"
Na�a Ekipa u ARG-i takmicila se u Stjepan Polju i Gracanici . U ekipi su bili Mensur Hod�ic e74m,Tahmi�cija Edber e75dte, �aric Enes e72es i Bajramovic Emrah. Iz Gracanice smo, pored prvih mjesta u poiedinacnoj konkurenciji, osvojili prelijep pehar za trece mjesto u klubskoj konkurenciji.Obradu rezultata radio je Enes �. e72es,a radena je "Sport ident" sistemom.
Slike su u na�oj galeriji., a rezultati se mogu pogledati na linku u .txt formatu.

73 E770BAB,E770EZC


UHF/VHF
Regulatorna agencija za komunikacije BiH dodijelila i zvanicno dozvole te je produ�eno va�enje pozivnih znakova E79VZE i E79UZE repetitore R1 i RU1, do 2022.g.
link Regulatorna agencija za komunikacije BiH
73,E71AR-Ruvex.

"ZE-FOXORING 2017"

U nedjelju 15. maja 2017. godine, odr�ano je 7. ARO takmicenje �ZE-FOXORING 2017�, a povodom Dana oslobodenja Zenice i 70 godina radioamaterizma u Zenici. Takmicenje je odr�ano na lokalitetu Smetova, udaljenim oko 10 km od centra Zenice, a po slijedecim propozicijama koje se mogu pogledati u .jpg formatu , Obrada podataka radena je "Sport ident" sistemom.
Ucestovalo je 80 takmicara iz 12 klubova a takmicenju je prisustvovalo oko 50 gostiju.
Bajramovic Emrah,iz na�eg kluba,je ucestvovao kao takmicar u svojoj kategoriji. Organizaciju tamicenja vodio je na� "Guru" za ARG Tahmi�cija Edber e75dte, obradu podataka, sport ident sistemon, uradio je Kuljic Milan e73km, �aric Zlatko e74zsz je zajedno sa Edberom postavio stazu ( sakrio predajnike), Bara�in Predrag radio je poslove sudije na terenu a na startu je bio Vasic Slavoljub e77ab. Velika pomoc na cilju i na startu bio je Jasko Had�iselimovic e74hj. O gostima se brinuo Sejad Sejmen e76z, a Grga je pripremao caj za takmicare.
Zahvaljujemo se takmicarima i gostima koji su,svojim uce�cem, podr�ali na�e napore da organizujemo ovo dru�enje i takmicenje.
Slike su u na�oj galeriji., a rezultati se mogu pogledati na linku u .txt formatu.

73 E770BAB,E770EZC


Amaterska radio-goniometrija i foxoring

Obrada podataka ubuduce radit ce se "Sport ident" sistemom.Sport ident u funkciji, vi�e detalja...
73

arg Gorazde 2017

Radio klub "Drina" Gora�de organizovalo je 07.05.2017. godine ARG takmicenje "Gora�de open 2017". Radio klub "Zenica" su prestavljali takmicari: Bajramovic Emrah u kategoriji M16, zauzeo 1. mjesto, Tahmi�cija Edber M60, zauzeo 1. mjesto i Hod�ic Mensur M70, zauzeo 2. mjesto. �aric Enes je davao tehnicku podr�ku sa SPORTident-om za�to je Klub dobio Zahvalnicu.
Rezultati su u .doc formatu, a nekoliko fotografija je u galeriji.
73, E770BAB, E770EZC

E770BAB , E770EZC

Radio klub �Zenica� E71BAB-E71EZC, povodom 70 godina radio amaterizma u Zenici, koristi specijalne pozivne znakove E770BAB i E770EZC od 01.04.2017.do 31.12.2017. Izradjene su prigodne
QSL karte. Autor sadr�aja QSL karte je E73KM Milan,
73, E71BAB, E71EZC

Clanovi radio kluba Zenica su, sa pozivnim znakom E770BAB (jubilarni znak povodom 70 godina radioamaterizma u Zenici ), ucestvovali u E7-activiti ovog vikenda, 16.4.2017.g.
U takmicenju su radili: Milan Kuljic E73KM, Harun Drino E71HRD i Anid Cerim.
Iako su propagacije bile lose (-) uspjeli smo odraditi 20 veza.
73 Harun


Internacionalni Dan radioamatera,18.april 2017.g. u na�em klubu proslavljen je radno i svecano.
Pripreme za ARO 2017. i malo vina napravili su pravi ugodjaj .Nekoliko slika je u galeriji.

73

Izvje�tajna skup�tina 2017 .godine


U ponedeljak 20,03,2017,godine u prostorijama radio kluba odr�ana je Izvje�tajna Skup�tina za 2016.godinu. Usvojeni su izvje�taji o radu sekcija, blagajne kao i kompletnog kluba.
Prihva�eni su planovi rada sekcija za naredni period.
73

U Tuzli je od 26. do 28. februara odr�ana civilno-vojna vje�ba �BOLD CHINTHE 2017�, u organizaciji Civilno-Vojna vje�ba u organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH i 77. brigade vojske UK. Vje�ba se provodila po NATO/PfP SOFA standardima i njenim pratecim protokolima. Pored vojske UK, OS BiH, FUCZ, Agencije za civilno zrakoplovskvo i kontrolu neba, BHMAC-a, kao i svih agencija Ministarstva sigurnosti BiH, sudionik vje�be je bila i Asocijacija radioamatera u BiH. Predstavnik ARAuBiH na vje�bi je bio Ruvic Alen E71AR.
Fotografije sa ARA.ba stranice,a klip sa YouTube.
Vi�e detalja...
73


Na osnovu Odluke Upravnog odbora Radio kluba "Zenica", donesenoj na 38. sjednici dana 13.02.2017. godine, Radio klub "Zenica" donira, novoformiranom, Radio klubu Srebrenica skroman iznos na ime nabavke radioamaterske opreme, uz iskrene �elje za uspje�an rad. Delegacija u sastavu �aric Enes E72ES, Ruvic Alen E71AR, Drino Harun E71HRD I Vasic Slavoljub E77AB ucestvovala je u svecanosti povodom pocetka rada srebrenickog kluba, a posjetili smo i Memorijalni centar Potocari. Nekoliko fotogafija mo�ete pogledati u na�oj galeriji.
73
Enes Saric e72es

U cetvrtak 16.februara ove 2017.godine na inicijativu E74M, Mensura bili smo na Smetovima kako bi testirali Mensurov uredaj i antene.Vozio je Kemo svoju srebrnu ladju.Dan je pro�ao u pode�avanju i testiranju "Drake" linije,Memorijalnog, uredjaja dr.Zlatan C. Pet sati je proteklo veoma brzo.Odr�ano je nekoliko veza.Mensurove uredjaje nismo ni pogledali, na�alost. U akciji su ucestvovali E74M Mesnur, E74HS Kemo, E73KM Milan I E77AB Miki.
Nekoliko slika je u na�oj galeriji.


Akcija �Minus�
Januar 2017.godine pokazao je �zube�. Minusi od 24 celziusa donijeli su probleme za instalacije, a grijanja u stanovima je takodje nestalo (otkazao kotao). Na�i savjesni clanovi kluba su uveli de�urstvo u prostorijama kluba, lo�ili vatru vi�e puta u toku dana kako ne bi do�lo do �teta zamrzavanjem. Katanac nije mogao da se grije otkazao je (kolatelarna �teta) te je morao biti zamijenjen. U akciji - vanrednoj situaciji - su ucestvovali Drino Harun, Bajramovic Emrah, Ruvic Alen i Tahmi�cija Edber a koordinaciju je uradio �aric Enes. Komunikacija izmedju de�urnih radjena mailom.
Vi�e detalja.........

Enes E72ES


Zahvaljujuci anga�ovanju Ruvic Alena, E71AR, odobrena je monta�a UHF repetitora na zgradi RMK prometa. Gradski UHF Rpt "E79UZE" 70cm od danas, 18.12.2016.godine je u funkciji! Namijenjen je iskljucivo za lokal i rad sa rucnim stanicama u Zenici.
Informacije:
RU1 438.625 Pomak -7,6 Mhz CTCSS(PL) 100 khz Lokacija: Zgrada RMK Zenica
Pozivni znak reg.u RAK:E79UZE Uredaj:ICOM RP4520 ERP 5W
Antena: Vertikalni Dipol Procom Ident:CW po upitu Tot:60 sec.
Veliko hvala �RMK prometu� Zenica.
73,E71AR
Ara Bih,Radio klub Zenica,E7 RMZO stanica Zenica
Vi�e detalja na :facebook radio kluba Zenica.

Forum gradana Zenice u saradnji sa 15 raznih udru�enja, klubova i dru�tava iz Zenice organizovao okrugli sto dana 14.12.2016. na temu "Smetovi danas - Smetovi sutra". Ispred Kluba prisustvovao je Enes �aric E72ES. Okrugli sto je organizovan sa namjerom da se konacno pokrenu neophodne aktivnosti da se Smetovima da potreban znacaj te da se dovedu u funkciju koja ce tadovoljavati potrebe gradana, a i �ire. Slike su u na�oj galeriji.
73 ,

Radio klub �Zenica� organizovao je tradicionalno radioamatersko dru�enje �Plavo vece� dana 04.12.2016.godine u restoranu �Tapas� . Prijatno dru�enje clanova kluba u lijepom ambijentu restorana potrajalo je duboko u noc. Nekoliko fotografija mo�ete pogledati u na�em albumu.
73 ,
Danas , 17.novembra 2016 godine napustila nas je na�a draga kolegica Alilovic Melita (T94MA) u svojoj 51.godini. Ukop drage nam pokojnice obavljen je 18.11.2016 godine u Zenici na groblju Pra�nice.
Ostace nam u sjecanju kao vrijedna �ena,dobar drug i veliki prijatelj .Nekoliko slika iz radioamaterskog �ivota mo�ete pogledati u na�em albumu.
Sa po�tovanjem,
clanovi radio kluba �Zenica�
e77ab


JOTA-JOTI je prosla bez ikakvih problema. Uradeno je 50 veza, najvise sa Evropom i Amerikom.Od radioamatera, clanova kluba, ucestvovali su: Harun Drino E71HRD glavni operator dok su mu pomagali : Semir Jaganjac E74JS i Alen Ruvic E71AR. Program je bio cijelodnevan prema planu JOTA 2016 za 15. i 16.10.2016.godine. Takoder, treba spomenuti da nas je posjetio i, na� clan, student iz Tuzle Alem Rakovic. Izvidaci su bili voljni raditi radio veze te sticati nova saznanja o drugim izvidacima i radio amaterima svijeta. Novi KT uredjaj radi odlicno.Nekoliko slika mo�ete pogledati u na�ojgaleriji.
73 Harun Drino
Dvanaesto po redu UKT takmicenje,koje na� klub organizuje pod nazivom
�UKT KUP Zenica 2016�,odr�ano je u nedelju 25.09.2016.godine.
Ucestvovalo je pet klubova.Generalni sponzor je BH Telecom. Rezultate mo�ete pogledati na ovom linku. , a fotografije su u na�em albumu.
Zahvaljujemo se takmicarima i gostima na dolasku i uce�cu u takmicenju.
Nadamo se da smo bili dobri domacini.
73 de e71ezc vi�e detalja ...
Radio mre�a za opasnost (RMZO) odr�ala je vje�bu 04.09.2016.g.iz PPS-e sa Smetova.
Iz na�eg kluba ucestvovali su E71AR-Koordinator vje�be, E70RA-Operator i antenski sistem baze, E71HRD-Operator na terenu, E71ZXF-Operator na terenu.
Vi�e detalja i slike su na facebook linku.
73, '' 7ab
28.08.2016. Ove godine na ARG "Zavidovici open 2016" iz na�eg kluba ucestvovao je, samo, na� dugogodi�nji takmicar Mensur Hod�ic E74HM. Slike su na facebook adresi E74CMN.

73 ,VS
15.08.2016. - �esto po redu otvoreno prvenstvo u amaterskoj goniometriji pod nazivom �Kakanj open 2016� odr�ano je proteklog vikenda na izleti�tu Ponijeri u organizaciji Radio kluba Kakanj uz prisustvo 15 radio klubova iz B i H , Crne Gore i Srbije Iz na�eg kluba ucestvovali su Letic Sandi ,Letic Sa�a ,Bajramovic Emrah I Tahmi�cija Edber. U klubskom plasmanu zauzeli smo visoko �esto mjesto. KOnkurencija je bila jaka a nas malo. Vise detalja na :
kakanjlive
kakanj-x
slike su na ovoj facebook adresi.

73 ,VS

Amir Jaganjac E75O, ex YU4VXS, YU3OR, YU4OR, T95O


Danas 13.08.2016.godine pro�le su tri godine dana od smrti na�eg �lana, Jaganjac Amira.Veliki entuzijazam, veliko znanje i veliko drugarstvo krasili su ovog covjeka. Vrijeme prolazi ali uspomene ostaju.
�lanovi radio kluba "Zenica"

Cobweb antena i aktivnosti
Okoncana je akcija postavljanja COBWEB antene na gradskim prostorijama radio kluba. I ova akcija radjena je timski sa uce�cem mladih clanova kluba. Trebalo je ofarbati stub i nosace, sastaviti antenu odluciti i definisati visinu na koju ce se postaviti, postaviti zatege itd.. . Slijedi testiranje antene i poredjenje sa postojecim sistemom u PPS-i na�eg kluba.
Organizator i koordinator je Kuljic Milan . U akciji su ucestvovali(svako na svoj nacin a �neki� ka�u, da je ova antena, dobar sistem za su�enje ve�a !): Pa�trovic Filip E72PF, Had�iselimovic Jasmin E74HJ, Had�iselimovic Feda, Drino Harun E71HRD, Babovic Kenan E71NOX, Rakovic Alem E70RA, Bonic Mario E77MM, Vasic Slavoljub E77AB, Kuljic Milan E73KM
Slike mo�ete pogledati u galeriji. galeriji.
73 ,VS
Radio klub E74ESD �Doborovci� Doborovci organizovao je 4. ARG takmicenje pod nazivom �DOBOROVCI OPEN 2016� Mjesto okupljanja je bilo Doborovci, kod Doma (Osnovna �kola) , a takmicenje je odr�ano 07.08.2016.god.( nedjelja) Na�a ekipa od pet takmicara donijela je pehar za drugo mjesto. Pojedinacno u svojim kategorijama na�i clanovi su osvojili slijedeca mjesta: Mirza i Edber prvi, Enes drugi, Sandi peti i Emrah �esti. Cestitamo.
73 ,VS
UU nedjelju 24.07.2016. Radio Klub "Gornji grad" i sekcija Doboj Jug organizovali su radioamatersko takmicenje u lovu na lisice(ARG) "Doboj Open 2016". Mjesto odr�avanja je "Mato�eva dubrava" u Mravicima Doboj Jug. Iz na�eg kluba ucestvovali su Enes �aric, Edber Tahmi�cija, Mensur Hod�ic i Emrah Bajramovic. Na linku youtube nalazi se lijep video sa ovog ARG takmicenja.
73 ,VS
Ponedeljak u na�em klubu nije uvijek "�uplja prica". Ovog 17.jula.2016.godine stigla su drva. Citava dva kubika. Na�a ekipa je to za tili cas slo�ila. Sada nemamo brige za nadolazece zimske dane :-)
slike .
73
U toku juna mjeseca, ove 2016,godine , okrecena je prostorija dnevnog boravka , uradena je rekonstrukcija instalacija struje , zamijenjene su plafonjere i rasvjeta ispred klub. Vecinu poslova uradili su Kuljic Milan, Bonic Mario i �aric Enes. Malo je pomogao i Vasic S.
Na�alost slike nisu sacuvane.
73
Radio kluba "Gracanica" E74DNO 29.05.2016.g.u nedelju, organizovao je takmicenje XV Memorijal "Ned�ib Celjo" Gracanica.
Iz na�eg kluba takmicili su se Bajramovic Emrah, Bonic Marko; Tahmi�cija Edber i Hod�ic Mensur. Kao gosti bili su Makivic Luka i Lila.
Slike mo�ete pogledati u na�oj galeriji..
73
U nedelju 22.maja 2016.godine na�a Arg ekipa ucestvovala je na takmicenju ARG Stjepan Polje 2016. Takmicari su se plasirali u svojim kategorijama : Marko Bonic 4, Edber Tahmi�cija 5, Mensur Hod�ic 6, i Enes �aric 7 mjesto. Nekoliko slika je u na�oj galeriji..
73
Sedamdeset godina radioamaterske aktivnosti
obilje�ava I na� radio klub. Tim povodom na� Kuljic Milan E73KM je pripremio
video prezentaciju nekoliko QSL karata koje su kori�tene u klubu I koje su koristili clanovi kluba. Kori�tena je muzicka podloga � Himna radio amatera. Takodje, obnovljena je prezentacija slika iz sedamdesetogodi�njeg perioda.
73 best dx de e77ab
U Gora�du uvijek bude lijepo. Tako je bilo I ove godine, u organizaciji radio kluba �Drina� odr�ano je arg takmicenje �Open Gorazde 2016�. Ucestvovalo je 10 klubova. Iz na�eg kluba ucestvovala su petorica takmicara koji su imali slijedeci plasman:
kategorija M15 Bajramovic Emrah 1, Bonic Marko 2;
kategorija M60 Tahmi�cija Edber 1, �aric Enes 3, Hod�ic Mensur 4;
U klubskom poretku osvojili smo trece mjesto.
Klubski plasman: 1. Stjepan Polje 2. Kreka Tuzla 3. Zenica 4. Kakanj
Vrijedni fotografi su napravili nekoliko slika koje su u na�oj galeriji..
73 ,VS
"ZE-FOXORING 2016"

U nedjelju, 17.04.2016. godine, radio amateri grada �Zenice� su na Smetovima organizovali 6. takmicenje u amaterskoj radio orijentaciji (ARO) pod imenom �ZE-FOXORING 2016�. To je veoma atraktivna sportska disciplina u kojoj takmicari pored poznavanja topografije, citanja karata i snala�enja u prirodi moraju koristiti poseban prijemnik da bi otkrili polo�aj skrivenih radio stanica, kojih je na na�em takmicenju bilo ukupno deset.
Takmicenje se odr�ava povodom 12. aprila Dana oslobodenja grada �Zenice�,a primjenjuju se propozicije za foxoring 1. regiona Internacionalne amaterske radio unije (IARU). Ove godine prijavljeno je 71 takmicara/ki i 45 gostiju iz devet radio klubova, a ono �to nas posebno raduje jeste cinjenica da se broj takmicara i gostiju iz godine u godinu povecava..
Prvo mjesto u klubskoj konkurenciji zauzeo je radio klub iz Kaknja .
Po zavr�enom takmicenju nastavljeno je dru�enje i razmjena iskustava do kasnog poslije podneva.
Zahvaljujemo se svim takmicarkama i takmicarima kao i cijenjenim gostima koji su svojim uce�cem i dolaskom dali priznanje organizatorima za ulo�eni trud u organizaciji ovog zahtjevnog i veoma slo�enog takmicenja. Rezultate mo�ete pogledati na ovom linku , propozicije su u .pdf formatu , a slike su u na�oj galeriji.

vi�e detalja...

73
Krenula nas ova godina.
Pocetak 2016. godine je i vi�e nego odlican!
Januar i februar su bili ispunjeni brojnim aktivnostima , pa smo ba� radoznali da saznamo �ta nas to ceka do kraja godine!
- CQ WPX RTTY je raden iz PPS-e na Smetovima. Operatori su bili Kuljic Milan E73KM, Drino Harun E71HRD, Alem Rakovic E70RA.Novi uredaj(TS480SAT) radi odlicno sa napravljenim modemom za digitalne komunikacije .
( Enes �aric E75ES Je obi�ao takmicare i cestitao na odradenim vezama). vi�e detalja....
73 ,VS

Docekali smo!
Dan 18.januar 2016. godine ce ostati zapamcen kao DAN kada su operatori radio kluba, nakon vi�e od trideset godina napokon uspjeli doci do modernog, lijepog i nadasve kvalitetnog uredjaja snage 100 W, sa svim KT opsezima ukljucujuci i 50 MHz .
Kenwood TS480SAT primopredajnik je konacno stigao u na� klub!
Radost je neopisiva, a slike ne mogu docarati sve emocije. Nije se moglo sacekati ni sekunde da uredjaj proradi pa je odmah odr�ana i prva radio veza sa ovim transceiverom.
Ljepota!
Pode�avanje antene automatsko, filtera masa, procesora takodje. Odvojena komandna ploca, ugradjen elektronac i jo� ..... Minijaturan, a sve ne mo�e ljep�e da izgleda.

Tog carobnog dana prisutni su bili Mensur Hod�ic E74M, Had�iselimovic Jasmin E74HJ, Kuljic Milan E73KM, Tahmi�cija Edber E75DTE, Bajramovic Emrah, Sejmen Faris, Sacak Ismir,Bonic Marko E79MB, Drino Harun E71HRD, Alem Rakovic E70RA, Slavoljub Vasic E77AB .
Best DX .
73 ,

Clanovi na�eg kluba su 28.12.2015.godine u prostorijama kluba organizovali skromni ispracaj Stare godine. Veselimo se dolasku Nove godine i nadamo boljem statusu za radioamatere. Nekoliko slika je u na�oj galeriji..
73 ,

Radio klub �Zenica� je organizovao tradicionalno radioamatersko dru�enje �Plavo ve�e� dana 07.12.2015.godine u restoranu �Tapas� . Uz tihu muziku, ugodno dru�enje i veselo raspolo�enje sjetili smo se raznih dogadjaja iz radioamaterskog �ivota.
Slike je objavila www.ekskluziva.ba, a nekoliko je u na�em albumu.
73 ,

Zbog izbjegavanja bilo kakvog rizika, demontiran je BIM za 21 MHz na Smetovima.
S obzirom da je bim za 21 MHZ zahvaljuju�i �nekim� operatorima koji su u �elji da osvoje �to ve�i broj poena u takmi�enju vezali bum antene i tako �glumili� rotator (koji je bio u kvaru) te savili bum morali smo provjeriti stanje, prije zime.Tokom zime izvr�it �e se rekonstrukcija i popravka . Glavni organizator je Milan Kulji� E73KM a u akciji su u�estvovali Mario Boni� E77MM I Slavoljub Vasi� E77AB.
Veliku pomo� smo imali od rukovaoca dizalice iz Albe. .
Akcija je protekla bez problema po lijepom, sun�anom danu. Slike smo postavili u na� album.

73 ,


Herceg Ibrahim
03.novembra.2015.godine navr�ava se sedam godina od smrti na�eg �lana i dugogodi�njeg doma�ina radio kluba �Zenica�, Herceg Ibrahima.


Vrijeme prolazi ali uspomene ostaju.

�lanovi radio kluba "Zenica"Delegacija iz na�eg kluba, u kojoj su bili Enes E75ES, Sejo E76Z i Edber E75DTE (kasnije se pridru�io i Emrah)posjetila je najmla�eg odnosno najmla�u �lanicu, malu Unu. Ako niste znali to je k�erka Maje E75YL i Ade E74CC. Posjeta je uprili�ena kod dide Mikija E77AB. Razgovor se vodio ve�im dijelom o lijepim doga�ajima iz ARG-e, a napravljeno je i nekoliko slika.
�elimo Uni da krene maminim stopama.
73, 88


Ove godine JOTA-JOTI odr�ana je 17 i 18.10.2015. godine . Operatori na�eg kluba Jaganjac Semir, E74JS, Harun Drino,E71HRD i Alem Rakovi�,E79RA,su omogu�ili odr�avanje veza na radioatalasima iz Doma na Smetovima. Uspostavljeno je vi�e radio veza sa JOTA u�esnicima .
Dvadeset izvi�a�a iz na�eg grada je u�estvovalo sa svojim aktivnostima na radio talasima.
Vi�e detalja i slike su na facebook stranici izvi�a�a grada Zenice.

73�U ponedeljak 05.10.2015.godine u prostorijama na�eg kluba odr�an je ispit za radioamaterske operatore.
Ispitu su pristupili Ismir Sa�ak ,polagao za CEPT2,a Marko Boni�,E79MB, Harun Drino,E71HRD i Alem Rakovi�,E70RA,su dopunili svoje znanje savladav�i Morzeovu abecedu-telegrafiju. Kandidati za �telegrafistu �(CW) pripremali su se , poha�ali kurs, skoro �est mjeseci zbog specifi�nosti u�enja Morzeove abecede.
Svi kandidati uspje�no su polo�ili testove sa malim brojem gre�aka.
Kurs telegrafije vodili su Kulji� Milan E73KM i Boni� Mario E77MM uz malu pomo� Hod�i� Mensur-a ,E74M, Korugi� Vejsila � Keme,E74HS i Vasi� Slavoljuba-Miki E77AB.
U na�oj galeriji mo�ete pogledati nekoliko slika .
�estitamo mladim operatorima i telegrafistima, �elimo puno uspjeha u budu�em radu.
73, best dxDva lijepa linka predlo�io je da pogledamo Kulji� Milan E73KM. Jedan je :
ARRL Amateur Radio Technician Class Training Course
https://www.youtube.com/watch?v=CPyidvTGJ9Y
a drugi iz istorije radioamaterskog pokreta :
http://www.croatianhistory.net/gif/science/tkalcevic/mladen_torbarina.pdf
Vrijedi pogledati!
Vy 73,Maglovit i vla�an 27.septembar 2015.godine obilje�io je na� jedanaesti, jesenji, UKT KUP (11. JAUK).
Sa zadovoljstvom mo�emo re�i da je u takmi�enju u�estvovalo �est klubova sa osamnaest takmi�ara i trideset gostiju. Rezultati su u .doc formatu, a slike mo�ete pogledati u na�oj galeriji.
Iz na�eg kluba takmi�ili su se: Boni� Marko E79MB i Hod�i� Mensur E74M osvojili su prva mjesta.
Organizaciju takmi�enja vodio je Tahmi��ija Edber E75DTE, a u�estvovali su �ari� Enes E72ES,Alem Rakovi� E70RA (AOP), Drino Harun E71HRD (AOP), Boni� Mario E77MM (Start), Boni� Mateo (Start), Had�iselimovi� Jasmin E74HJ (cilj),Ibrahim Avdi� E71AB (posada-sudija na terenu),Vasi� Slavoljub E77AB (start),Hrvoje Hrgi�-Grga(ishrana),Bajramovi� Emrah.
O gostima su brinuli Makivi� Lila E72MN i Luka E74W , Sejo Sejmen E76Z i Kari� Goran .
Zahvaljujemo se takmi�arima i gostima za u�e��e u takmi�enju. Nadamo se da su zadovoljni organizacijom takmi�enja .
73 i do vi�enja kod idu�eg takmi�enja !Amir Jaganjac E75O, ex YU4VXS, YU3OR, YU4OR, T95O
Danas 13.08.2015.godine pro�le su dvije godine dana od smrti na�eg �lana, Jaganjac Amira. Volio je radioamaterski rad ali i dru�enja, donosio je dobro raspolo�enje, a uvijek je bio spreman pomo�i i dati savjet . Vrijeme prolazi ali uspomene ostaju.

�lanovi radio kluba "Zenica"


Ekipa u sastavu: Babovi� Kenan E71NOX, Gu�i� Haris E72GH, Pa�trovi� Filip E72PF, Boni� Marko E79MB, Rakovi� Alem E70RA, u ranim jutarnjim satima zaputila se na Smetove radi u�e��a u takmi�enju EU HF Contest 2015. U svim akcijama uvijek neko mora da zakasni ili da prespava � ove godine ta �ast da prespava polazak osvojio je Pa�trovi� Filip E72PF. Nakon dolaska na Smetove ekipa instalirala opremu i spremno �ekala po�etak takmi�enja. Odra�eno je stotinjak veza radi provjere stanice. Kad je krenulo takmi�enje ekipa se vrlo fino sna�la i po�ele su se nizati veze. Ukupno je odra�eno 188 veza � cijelo vrijeme takmi�enja jedino je na 14 MHz bilo aktivnosti dok su drugi bandovi bili zatvoreni. Na ni�im bandovima nismo radili jer nismo imali adekvatne antene. Nedelja je bio dan za odmaranje i za odr�avanje veza. U kasnim popodnevnim satima ekipa se vratila sa Smetova. Sli�ice su u na�em albumu.
73 de e73km

Zahuktalo se ovo, vru�e. ljeto 2015.to.
U Gra�anici na arg takmi�enju su bili: Marko Boni�, Emrah Bajramovi�, Enes �ari�, Edber Tahmi��ija, Mensur Hod�i� i Samir D�ambegovi�. A u Stjepan Polju bila je ista ekipa samo bez Mensura Hod�i�a.
Slike i rezultate mo�ete pogledati na na�oj facebook stranici.

Svaka akcija koju radio kluba organizuje ili u�estvuju u organizaciji shvata se veoma ozbiljno. Tako je u �etvrtak 11.juna 2015 godine odr�an zavr�ni sastanak i provjera pripreme tehni�ke ekipe za organizaciju �arg-a na Igmanu. Ni�ta se ne prepu�ta slu�aju. Tehmi�ka oprema , ljudstvo , transport i ostali detalji do sitnica se provjeravaju i pripremaju.
Isto tako i kursevi telegrafije i konstruktorstva odvijaju se po planu. Sli�ice su u na�em albumu.
73 de e77ab

Navr�ilo se petnaest godina od smrti Viktor �estana T95MZG, na�eg �lana .
Lijep tekst koji je prenio zenicablog, o Viktoru, mo�ete pro�itati na portalu :

http://www.zenicablog.com/
Bili smo u Gora�du 10.05.2015.g. i uzeli u�e��e na ARG takmi�enju �Gora�de Open 2015�. U ekipi radio kluba �Zenica� su bili: �ari� Enes, Hod�i� Mensur, Tahmi��ija Edber,Bara�in Prerag,D�ambegovi� Samir ,Bajramovi� Emrah, Boni� Marko i Hrgi� Hrvoje-Grga. Rezultate pogledajte na ovom linku ili
facebooku


73

Balkanski �ampionat u ARG ove godine odr�ava se u Hrvatskoj, vi�e detalja na : http://www.bardf2015.com/
bilo bi lijepo u�estvovati!

73

U Zenici je 18. Aprila.2015.g. oformljeno kantonalno koordinacijsko tijelo za radioamaterske komunikacije u vanrednim prilikama, pod nazivom �RADIO MRE�A ZA OPASNOST Zeni�ko-dobojskog kantona (RMZO ZDK)�. Uz u�e��e klubova iz Kaknja, Zavidovi�a i Zenice za Predsjednika RADIO MRE�E ZA OPASNOST Zeni�ko-dobojskog kantona (RMZO ZDK) jednoglasno je izabran Alen Ruvi� (E71AR).

73

U toku aprila mjeseca 2015.g.radio klub je raspisao poziv za upis novih �lanova. Najvi�e interesa je bilo za konstruktore-elektroni�are 6, te za radioamatere operatore 5 polaznika. Kursevi su po�eli sa radom po�etkom maja mjeseca.

Dobro nam do�li, 73


�ZE-FOXORING 2015� - 12.04.2015.


Kao i pet prethodnih godina, na Smetovima je i ove godine 12. aprila organizovano 5. ARO takmi�enje �ZE-FOXORING 2015�. Takmi�enje je odr�ano povodom 12. aprila dana oslobo�enja Zenice, a primijenjene su Propozicije za foxoring 1. regiona IARU, uz odre�ena odstupanja.

Na ovogodi�njem "ZE Foxoringu" su u�estvovala 57 takmi�ara iz 10 radio klubova. Ekipno je najbolja bila ekipa iz radio kluba Kakanj E73EKK i ovom prilikom im,jo� jednom,�estitamo!

Dio �lanova radio kluba Zenica je bio uklju�en u organizaciju samog takmi�enja, dok je par �lanova u�estvovalo kao takmi�ari. Takmi�ari iz E71EZC su bili: Harun Drino - E71HRD, Marko Boni� - E79MB, Mensur Hod�i� - E74M, Enes �ari� - E72ES.

Glavni sudija je bio Mirza Spahi� - E78ZE, tehniku je postavljao �aplja Muhamed , sudije na startu su bili Mario Boni� i Mateo Boni�,Jasko Had�iselimovi� i Slavoljub Vasi� su pomagali, dok je sudija na cilju bio Mirza Spahi� zajedno sa Zlatkom �ari�em - E74ZSZ, AOP je odradio Alem Rakovi� - E70RA sa Kulji� Milanom, a Grga se potrudio da takmi�are na kraju takmi�enja do�eka topli �aj.

Rezultate pogledajte na ovom linku, a par sli�ica sa takmi�enja mo�ete vidjeti u na�oj galeriji kojoj �emo u narednih par dana dodati jo� slika...Povodom 12. aprila, dana Oslobo�enja Zenice, �lanovi na�eg radio kluba su daleke 1987. godine prvi put emitovali signal lokalne televizije . Pored radio kluba �Zenica�, u realizaciji programa u�estvovali su, radio klubovi iz �apca i Beograda, te kino i video klubovi iz Zenice i Radio Zenica. Nije bilo lako obezbijediti sve uslove za emitovanje , dozvole, sredstva, tehniku, ljudstvo ali uspjeli smo.
Prezentovani su doga�aji u vezi sa danom Oslobo�enja Zenice, a veliki dio programa bio je informativno � zabavnog karaktera. Nastojalo se zabilje�iti sve �to je bilo aktuelno i zanimljivo u Zenici. Ukupno je emitovano oko 98 sati programa, prikazana su �ak 24 filma, od kojih su neki bili najnoviji hitovi svjetske filmske industrije tog vremena. Pored toga, u programu su emitovani i najnoviji muzi�ki spotovi.

Jednu od emisija,u kojoj su gostovali �lanovi radio kluba,mo�ete pogledati ovde .
Podatci su preuzeti sa web sajta E73KM

S ponosom se sje�amo tih dana.

E77AB�imburijada, 21.3.2015


PPS RK Zenica E71EZC je povodom 21.marta i �imburijade instalirao svoj tabor na Kamberovi�a polju (tenda, �ator, KT-UKT antenski sistem antena sa akumulatorskim napajanjem).
Tabor je instaliran od ve� uvje�bane mlade ekipe PPS-a (Ruvi� Alen E71AR , Rakovi� Alem E70RA, Boni� Marko i Drino Harun) do zore te su provedene planirane aktivnosti:
- CQ rad na 80m, 40m, 20m (antene vertikal multiband i dipol sa autotunerom) - call E71EZC/portable
- Rad preko R3, R2a, R7, R te simpleksi i echolink
- Tradicionalno se pravio �imbur uz prilog �evapi i kobasice
- u 12h simboli�no nizvodno pu�tena Yagi antena ura�ena od bio razgradivih materijala.

Detaljniji izvje�taj �e biti objavljen uskoro, a do tada slike pogledajte u na�oj galeriji.Emisija TV "Zenica" o na�em klubu


06. marta 2015.g. RTV "Zenica" je snimala reporta�u o radio klubu "Zenica" koja je emitovana u emisiji "Zeni�ke pri�e" 10. marta.


Emisiju mo�ete pogledati ovdje.

Bilten skeda E7


Postovani prijatelji
Obavje�tavam vas da je u toku 3.tradicionalnog skeda na E7 listi,1.Marta 2015.g, bilo Aktivno 34 linka ,kao i 6 eholink nodova iz drugih zemalja i to YU1ANM YU1DZS A7CNF YU7SKK DF6KP S4O6DU E7 Lista eholink nodova E73SJ-L -Mobilni link E73SJ E71EEE-L E71EZC-R E71AVW-L E71ASM-L E71ETF-L E74KS-L E74KS E74NL E74NL-L RE72EBD E75CC E7700 E72MIS E72NTV E72RSJ E72SDR E75BCE 75CAR E75MM E77ASB E78ES E75AAH E75JN E75PHD E75JN
U pro�logodi�njem skedu bilo je 30 nodova na E7 listi.Ove godine primjetan je pad aktivnosti preko repetitora koji su ulinkovani na EL-nodove.Zbog interesa za sked Klubovi E71 EEE-E71CBC-E71ETF su naizmjeni�no vodili sked koji je trajao 2h i 30 min.
Zahvaljujemo se svima koji su u�estovali i dali podr�ku odr�avanju skeda.
73 E71AR
Radio klub E74CMN


21.02.2015. Delegacija radio kluba Zenica prisustvovala redovnoj izbornoj Skup�tini i otvorenju renoviranih, poplavljenih, prostorija radio Kluba E74CMN. Pored redovnih tema sa dnevnog reda nezaobilazna je bila tema ne(saradnja) sa kantonalnim CZ,sa izuzetkom RK Stjepan Polje gdje imaju izuzetno moderan i ravijen RMZO na kantonalnom nivou u koordinaciji sa CZ TK.Neformalni zaklju�ak je bio da se pristupi razradi projekta Asocijacije Radio Klubova ZDK i kantonalnog tijela za organizaciju radioamaterkog RMZO ZDK,73 E71AR
U na�oj galeriji nalazi se nekoliko slika.
73 de E71ARS K U P � T I N A


Odr�ana je redovna izborna skup�tina radio kluba � Zenica�, u subotu 14.02.2015. god. sa po�etkom u 12.00 sati, u dvorani 3 Multiplex Ekrana Zenica.
Izabrani su �lanovi Upravnog odbora, prihva�eni izvje�taji o radu, finansijama kao i izvje�taj nadzornog odbora. Gospodin Hod�i� Mensur, E74M, progla�en je po�asnim �lanom na�eg kluba.
Uru�ene su zahvalnice i pohvale u�esnicima simulacijsko-pokazne vje�be, koja je nedavno odr�ana a �iji je cilj bio uspostavljanje komunikacije izme�u podru�ja zahva�enih katastrofom.
Takodje, pohvaljen je dio u�esnika akcije, koji je imao najzahtjevniji zadatak kod remonta �antenskog sistema� na objektu Smet (igla).Odluka i imena su u pdf-u.
Zahvaljujemo se svim �lanovima kluba, kao i gostima koji su svojim dolaskom i diskusijama dali doprinos uspje�nom radu Skup�tine.
U na�oj galeriji nalazi se nekoliko slika.
73SKUP�TINA


U subotu 14.02.2015. god. sa po�etkom u 12.00 sati, u dvorani 3 Multiplex Ekrana Zenica,
Trg Alije Izetbegovi�a 86.
odr�at �e se Skup�tina na�eg kluba.

Prijedlog Dnevnog reda:
- Sve�ani dio skup�tine;
- Izbor radnih tijela Skup�tine;
- Izvje�taj o radu za protekli period;
- Finansijski izvje�taj za 2014. godinu;
- Izvje�taj Nadzornog odbora;
- Izbor tijela Kluba;
- Razno.
Predsjednik Radio kluba:
Enes �ari� E72ES s.r.
RMZO vje�ba E71EZC


Sastanak u�esnika i prezentacija toka VJE�BE RMZO E71EZC ZENICA koja �e se odr�ati 10.01.2015.odr�ana je u �etvrtak 08.01.2015.g. Sastanak je vodio i prezentaciju odr�ao Alen Ruvi� E71AR. Pored Alena, video prezentaciju su pripremali Alem Rakovi� E70RA i Kenan Babovi� E71NOX.

Pripremljene materijale mo�ete pogledati klikom na link za video prezentaciju, plan vje�be kao i slike.

Svi od u�esnici su dobili konkretne zadatke i uputstva.

Vje�ba je odr�ana kako je i planirano u subotu 10.01.2015 godine sa po�etkom u ranim jutarnjim satima a zavr�ena oko 16 sati istoga dana. Ocijenjeno je da je ve�ba iako u ote�anim uslovima u potpunosti uspjela. �estitke svim u�esnicima. U povodu od�ane RMZO vje�be �lanovi radio kluba �ari� Enes, Babovi� Kenan i Rakovi� Alem su gostovali u emisiji radio Zenice �popodne sa Vama� (zahvaljujemo se urednicima TV Zenice a posebna zahvalnost i pohvala gospodinu Ibrahimu Avdi�u, E71AB). Emisiju �e biti mogu�e pogledati u narednom periodu, Slike su u na�oj galeriji.

Zahvaljujemo se medijima koji su objavili vijest o odr�anoj vje�bi i pokazali nam da jo� uvijek ima interesa �ta to rade radioamateri.


E71EZCPolaganje


U ponedjeljak 15.decembra 2014.godine, u na�em radio klubu, odr�ani su ispiti za Cept 2 kategoriju operatora. Komisija u sastavu Hod�i� Mensur E74M, �ari� Enes E72ES i Boni� Mario E77MM temeljito je ispitala kandidate a uslove za dozvolu su ispunili: Emir �oli�,Harun Drino, �efik Mujezinovi�, Muhammed �aplja i Kemal Ba�i�.
�estitamo novim operatorima i �elimo puno uspjeha u radu.

Nekoliko slika mo�ete pogledati u na�oj galeriji.

Prilog pripremio Rakovi� Alem E70RA�Plavo ve�e�


�Plavo ve�e� za �lanovi kluba odr�ano je 21.decembra 2014. godine u restoranu �Tapas�. Lijepo ve�e uz dru�enje i skromnu tombolu. Kao i urnebesno zabavno takmi�enje u brzom jedenju �ampite i to bez vilju�ke a nagradu od jednog kilograma �evapa su u slast podijelili, po ocjeni komisije, Rakovi� Alem i Mujezinovi� �efik.

Slike mo�ete pogledati u galeriji.Herceg Ibrahim


03.novembra.2014.godine navr�ava se �est godina od smrti na�eg �lana i dugogodi�njeg doma�ina radio kluba �Zenica�, Herceg Ibrahima.
Uvijek je bio veseo i raspolo�en, nikad se nije �alio a svakog je razumio.

Vrijeme prolazi ali uspomene ostaju.

�lanovi radio kluba "Zenica"27.10.2014: Sastanak ponedjeljkom


Ponedeljak 27.10.2014 godine kao i svaki ponedeljak do sada, sastanak Upravnog odbora ili sastanak �lanova radio kluba i neobavezna tema.
Ovaj put tema je bila veoma interesantna. Radilo se o razgovoru operatora o �mo�noj� Baofeng UV-5R duobanderici i njenim mogu�nostima.

Bilo je veoma interesantno, ura�eno je nekoliko slika koje mo�ete pogledati u na�oj galeriji.26.10.2014: Dan radio kluba �Zenica�


U nedelju 26.10.2014 godine odr�ana je sve�anost povodom Dana radio kluba �Zenica�.
Sastanak je odr�an na Smetovima u objektu radio kluba.

Raspolo�eni �lanovi kluba proveli su cijeli dan u razgovorima , �alama ali i radu u PPS-u.Svi u�esnici su se potpisali u knjigu posjete a svojim tekstom , na� prijatelj,D�emaludin Rami� je uveli�ao proslavu .Citiramo:

� Vrijeme u kojem ljudi doka�u svu puno�u svoje ljudskosti, U momentu kada je jedna manje ili vi�e va�na godi�njica , sastati se . Ka�u tu smo zbog nas i vremena i uprkos vremenu. Mi jesmo i slavimo !
�ta?!
To �to smo zajedno !!! �
D�emaludin Rami�

Bilo je veoma lijepo, slike su u na�oj galeriji.Jubilarni 10. JAUK �Zenica 2014�


U subotu 27. septembra 2014. godine, odr�an je JUBILARNI 10. JESENJI ARG UKT KUP �ZENICA 2014�.
Takmi�enje je odr�ano na lokalitetu Smetova oko 10 km od Zenice, na nadmorskoj visini od 800 do 1000 m.

Bez obzira na tmurno subotnje jutro, ekipa radio kluba Zenica je sa rado��u do�ekala takmi�are i goste koji su se ve� od ranih jutarnjih sati po�eli okupljati na Smetovima.

Glavni sudija Edber Tahmi��ija E75DTE se pobrinuo da staza bude postavljena na vrijeme i da takmi�enje pro�e �to je bolje mogu�e. Predrag Bara�in i Harun su bili posade na predajnicima, dok je Slavoljub Vasi� E77AB sa Filipom Pa�trovi�em E72PF bio sudija na startu, a Maja Omerbegovi� E75YL i Korugi� Vejsil - Kemo su bili sudije na cilju. Alem Rakovi� E70RA i Filip E72PF su odradili AOP.

Sejad Sejmen E76Z je do�ekivao goste koji su �itav dan pristizali na Smetove, a u me�uvremenu je i HQ ekipa odr�ala svoj sastanak na Smetovima.

Dok su takmi�ari polako stizali na cilj, Alen Ruvi� E71AR i Hrvoje Hrgi� - Grga su obavili potrebne radnje da bi ru�ak i topli �aj do�ekali takmi�are i goste. Magla je oti�la sa Smetova, te omogu�ila svima da u�ivaju u jednom lijepom sun�anom jesenjem danu.

Od po�etka do kraja takmi�enja, Ibrahim Avdi� E71AB je sa kamerom nastojao uhvatiti �to vi�e zanimljivih kadrova sa Smetova, te je sa kolegama napravio zanimljiv izvjetaj sa Smetova koji je prikazan u ve�ernjim vijestima na Radio televiziji Zenica. Reporta�u sa Smetova mo�ete pogledati u 5:33 minuti RTVZE vijesti od 27.9.2014.

Na ovogodi�njem, jubilarnom 10. JAUKu u�estvovalo je 28 takmi�ara, a najbolji u ekipnoj konkurenciji su bili takmi�ari iz radio kluba Drina Gora�de E71EEE, te im ovom prilikom jo� jednom srda�no �estitamo. Takmi�arska ekipa radio kluba Zenica je bila u sastavu Enes �ari� E72ES, Marko Boni� E77MM, Semir Ba�dali� i Mirza Spahi� E78ZE, i ekipno je zauzela tre�e mjesto.


Slike sa takmi�enja pogledajte u na�oj galeriji, dok rezultate mo�ete preuzeti ovdje.

Zahvaljujemo se svim takmi�arima i gostima koji su svojim dolaskom na Smetove uveli�ali jubilarni 10. Jesenji ARG UKT kup, i nadamo se da su u�ivali u dru�enju i prirodi Smetova.Maja E75YL

Amir Jaganjac E75O, ex YU4VXS, YU3OR, YU4OR, T95O
Danas 13.08.2014.godine navr�ava se godina dana od smrti na�eg �lana, Jaganjac Amira. Volio je radioamaterski rad ali i dru�enja, donosio je dobro raspolo�enje, a uvijek je bio spreman pomo�i i dati savjet . Vrijeme prolazi ali uspomene ostaju.

�lanovi radio kluba "Zenica"


 

UKV takmi�enje - Smetovi, 19-20.7.2014


Ve� du�i period mla�i �lanovi kluba dogovaraju se da odu na Smetove (klubsku kontest lokaciju). Odluka je pala da se za 3. vikend ide na Smetove, jer tada ima dva-tri takmi�enja na UKV-u, RTTY na KT-u i na 50 MHz. Dana 18.07.2014 Kulji� Milan E73KM i Alem Rakovi� E70RA, su se sa opremom zaputili na Smetove da pripreme sve �to je potrebno za sutra�nje dizanje antene za 144MHz i 50 MHz. U subotu do�ao je ostatak ekipe: Filip Pa�trovi� E72PF, Marko Boni� E79MB, Haris Gu�i� E72GH i Emir �oli� stigli su oko 8 sati i odmah smo se bacili na posao. Svi su imali svoja zadu�enja, Milan i Alem su se popeli na stub da postave YAGI antenu za 2 m i DeltaLoop za 50 MHz. Uporedo sa nama Hod�i� Mensur E74M, postavlja i testira �i�ane antene za KT i GP za 50 MHz. Rezultati su odli�ni. U toku dana u posjetu nam je do�ao i Ruvi� Alen E71AR, a ne�to kasnije i Gu�i� Remzija stari �lan radio kluba, i ovom prilikom donio nam je vino da na kraju takmi�enja proslavimo uspje�an rad, po�to je ovo momcima prvo takmi�enje, ali ne i zadnje.

Poslije postavljanja antena uslijedio je mali odmor i ru�ak (eeehh �to se najedoh pa�teta i sira), nakon toga uslijedilo je kratko upoznavanje sa programom za RTTY i pristupilo se uspostavljanju veza. 21 MHz i 28 MHz band je bio zatvoren tako da smo najvise radili na 14 MHz. Momci su se odu�evili kad smo radili CE, VK, VE, PZ, A6, jo� drugih egzoti�nih zemalja. Ekipa je napravila plan i za no�nu de�uru, ali kad je otkucala pono� svi su polijegali od umora, tako da nismo ustajali do 7 ujutro.

U 09.00 je po�elo takmi�enje na 2 m. Yagica koja nije bila za 2 m vec za ve�u frekvenciju dala je sve od sebe, tako da je sa FT480R i 10W odli�no i�lo. Nismo ne�to puno uradili veza ali za prvo takmi�enje na UKV-u i ovo je odli�no. Uporedo je ra�eno i takmi�enje na 50 MHz. Propagacije su bile veoma lo�e tako da je ura�enjo svega 5-6 veza.

Oko 14.00 zavr�eno je sa takmi�enjem i pristupilo se sre�ivanju opreme. Nakon toga napravljen je mali radni sastanak, gdje se sumirao rad i rezultat u toku takmi�enja. I na kraju, za uspje�no ura�eno takmi�enje nazdravili smo sa vinom i dogovorili se da ponovo iza�emo na Smetove i da odradimo koje takmi�enje.

A slike iz na�e galerije �e vam do�arati atmosferu koja je za vikend vladala u i oko PPS na Smetovima.

E73KM

Otvoreni �ampionat BiH u ARG na 144MHz/3.5MHz - Br�ko 2014


Ovogodi�nji �ARG ARAuBiH je odr�an u Distriktu Br�ko 21. i 22. 06. 2014. godine. u mjestu Bosanska Bijela.
Prvi dan �ARG-a protekao je u takmi�enju na 2m (UKT). U�estvovalo je 42 takmi�ara iz 6 klubova, drugi dan na 80m (KT) u�estvovalo je 77 takmi�ara iz 10 klubova. Ekipni pobjednik je RK Stjepan Polje E73ESP.
Za obradu podataka kori�ten je sportIdent hrvatskog saveza. Rezervni komplet predajnika je obezbjedio Radio klub Zenica.
Takmi�enje je proteklo bez ve�ih problema. Kontrola goniometara je pokazala da je ve�ina u lo�em stanju, koje bi trebalo otkloniti u narednom periodu.

Na oba opsega, iz RK Zenica su u�estv ovali i ostvarili solidan rezultat takmi�ari Hod�i� Mensur E74M i �ari� Enes E72ES. Par sli�ica sa ovog takmi�enja pogledajte u galeriji dok rezultate mo�ete vidjeti na stranici Asocijacije Radio Amatera u BiH

08.06.2014: ARG takmi�enje u Donjem Kaknju


�lanovi radio kluba Kakanj su 08.06.2014 godine organizovali KT ARG takmi�enje "Kakanj open". Na takmi�enju koje je organizovano u Donjem Kaknju u�estvovala je i ekipa radio kluba Zenica.
Bez obzira na to �to su ekipu �inila samo 3 �lana na�eg kluba (Maja E75YL, Enes E72ES i Ba�da) ekipno smo osvojili 3. mjesto.
Par sli�ica sa ovog takmi�enja pogledajte u galeriji

25.5.2014: ARG takmi�enje u Stjepan Polju


Tro�lana ekipa radio kluba Zenica u sastavu Mensur E74M, Enes E72ES i Ba�da nas je predstavljala na ARG takmi�enju u Stjepan Polju.
Enes i Ba�da su osvojili po 2. mjestu u kategorijama M50 i M60, dok je Mensur bio 4. u kategoriji M60.
Par sli�ica sa ovog takmi�enja pogledajte u galeriji

REPETITOR R1 na LISCU(1300m) E79VZE


REPETITOR R1 na LISCU(1300m) E79VZE je ponovo u fuknciji i nakon tri odlaska i do�timavanja rezultat je odli�an.

Repetitor na Liscu je doniran od folk pjeva�a Hake �ljivara koji �ivi u �vajcarskoj: Motorola GR500 programiran na 13W sa veoma kratkim delay odzivom. Zahvaljuju�i E71EZC na ispravlja�u i UPS-u, repetitor radi bez problema i bez struje �ak i nekoliko sati. Rad sa ru�nim stanicama �ak i sa 0,5W iz Zenice je prolaz petica i u svakom dijelu Zenice imamo opti�ku vidljivost sa Liscom. Osjetljivost RX-a mo�emo duplo pobolj�ati ali QRM prave amateri koji ulaze na R1 u Grada�cu sa velikm snagama i to �e RAK rije�iti u narednom periodu. Tajmer za kontinuirani razgovor je 2 min. nakon toga RPT se gasi 2 min. radi hla�enja i ponovno se aktivira.

Puno pozdrava od ekipe koja je radila na R1: E71AR,E74D,E71AB, kao i ekipi koja je bila na QAP i pomogli u �timanju RTP-A E70RA,E74HA,E71NOX,E74CMN,E75SB

A par sli�ica pogledajte u na�oj galerijiARG Gora�de - 4.5.2014
U nedjelju, 4.5.2014, ekipa iz radio kluba Zenica je u�estvovala na ARG takmi�enju koje je organizovao radio klub Drina Gora�de.


Par sli�ica pogledajte u na�oj galeriji
a rezultate mo�ete pogledati na web stranici ARAuBiH


ARO 2014 - Rezultati


Na osnovu odluke Upravnog odbora radio kluba "Zenica" odr�ano je 4. ARO takmi�enje �ZE-FOXORING 2014� u nedjelju 13.04.2014. godine na Smetovima. Takmi�enje se odr�alo povodom 12. aprila dana oslobo�enja Zenice, a primjenjene su Propozicije za foxoring Prvog regiona IARU. U�e��e je uzelo oko 150 u�esnika. Takmi�ilo se 104 takmi�ara i postignuti su zavidni rezultati.

Veliki broj mladih takmi�ara je pokazatelj da ova vrsta radioamaterskog takmi�enja ima interes te da �e u budu�nosti na�i svoje u�esnike. Istovremeno, Asocijacija radioamatera u BIH je odr�ala okrugli sto o daljem radu i razvoju radioamaterskog pokreta u BiH, detalje mo�ete pogledati na stranici ARAuBIH.

Za kompletnu organizaciju starao se Tahmi��ija Edber E75DTE, obradu takmi�ara i rezultate radio je Kulji� Milan E73KM zajedno sa Rakovi� Alemom E70RA. Rezultate mo�ete preuzeti na ovdje.

Startanje takmi�ara odradili su Vasi� Slavoljub E77AB, Zili� Amer i Gu�i� Haris, dok je na cilju takmi�are do�ekivao Spahi� Mirza E78ZE sa �ari� Zlatkom E74ZSZ i Bajramovi� Emrahom.

Za kuhanje �aja za takmi�are pobrinuo se Grga a za to�enje �aja se brinuo Bara�in Predrag.

Stazu su postavljali Edber Tahmi��ija E75DTE, Mirza Spahi� E78ZE, Zlatko �ari� E74ZSZ, Babovi� Kenan E71NOX, Pa�trovi� Filip.
Maja Omerbegovi� E75YL je napravila nekoliko fotografija koje mo�ete pogledati u galeriji (vi�e slika �e biti dostupno u narednih par dana).

Zahvaljujemo se takmi�arima i gostima �to su svojim dolaskom podr�ali na�e napore da i ove godine odr�imo takmi�enje.
Vidimo se na slijede�em takmi�enju!
�imburijada - do�ek prolje�a 2014


Kao i svake godine �lanovi radio kuba su sve�ano do�ekali po�etak prolje�a, pridru�ili se �imburijadi. Lijep dan omogu�io nam je da sjedimo ispred kuba i u�ivamo.

Za sje�anje postavili smo nekoliko fotografija u na�oj galeriji.

Izvje�tajna skup�tina


U ponedeljak 03,03,2014,godine u prostorijama radio kluba odr�ana je Izvje�tajna Skup�tina.
Usvojeni su izvje�taji o radu sekcija, blagajne kao i kompletnog kluba. Prihva�eni su planovi rada sekcija za naredni period.
Nekoliko fotografija napravljenih u toku rada Skup�tine mo�ete pogledati u na�oj galeriji fotografija.


Plaketa


Da se zadr�i sje�anje na preminulog Jaganjac Amir-a E75O, BHCC je donirao plaketu koja �e �igrom slu�aja� krasiti zid Radio kluba Zenica, E71EZC, kojeg je E75O s drugima operatorima dugo godina gradio.

Izvje�tajna Skup�tina


Obavje�tavamo �lanove radio kluba da �e u ponedeljak 03.03.2014.godine u prostorijama radio kluba biti odra�ana izvje�tajna Skup�tina sa po�etkom u 19,30 sati
Upravni odbor

LoTW - ARRLOV servis - 9A2TN Koki


Logbook of the World, je spremi�te dnevnika veza radiomatera iz cijelog svijeta na ra�unalu ARRL-a sa svrhom elektronskog potvr�ivanja veza za jednostavnije, br�e i jeftinije osvajanje diploma iz programa ARRL-a. - Link

E73KM23.12.2013:: Nova godina 2014


�lanovi radio kluba Zenica su se okupili u prostorijama kluba da bi ispratili staru godinu i do�ekali Novu 2014.

Svim prijateljima �elimo sretnu i uspje�nu 2014. godinu uz puno DX veza, lijepih ARG takmi�enja i radioamaterskih dru�enja!

Par li�ica pogledajte u na�oj galerijiE77AB21.11.2013:: Rezultati europskog HF �ampionata 2013


Na stranici SCC-a su objavljeni rezultati 2013 EUHFC. BHCC je donator "E75O Memorijal" plakete, koja je dodjeljena Vladimiru RW1A, ina�e aktuelnom WRTC sampionu, za pobjedu u CW/SSB kategoriji. Iskrene �estitke Vladimiru i svim drugim EU �ampionima po kategrijama.

Tu�no sje�anje na Amira E75O koji �e uvijek nedostajati na�oj zajednici.

Menad�mentu EUHFC, na �elu sa Robertom S57AW, zahvaljujemo za napore i uspjeh da ovaj �ampionat ve� godinama odr�avaju na tako visokom nivou.

Ovogodi�nji je donio mnoge takmi�arske rekorde. http://bhcc.ba/news/123E73KM09.11.2013:: Postavljanje X7 antene


Osvanuo je i taj dan. Ekipa Radio kluba "Zenica", nakon remonta i priprema za dizanje �pica, krenula je u subotu na Smetove. I ovaj put nas je vrijeme poslu�ilo. Kad smo do�li slijedio je kratki dogovor i prionuli smo na izvr�enje zadatka. Prvo smo morali dignuti �pic od stuba. Kad smo ga postavili ispostavilo se da smo ga trebali jo� 2cm istokariti (iako smo mjere sa starog �pica prekopirali). To smo odradili na licu mjesta brusilicom i prilikom sljede�eg postavljanja sve je leglo na svoje mjesto. Prikop�ali rotator i pustili ga u rad. Sve je odli�no funkcionisalo. Sad je trebalo antenu X7 staviti na svoje mjesto, ali ba� tad po�e puhati jugoisto�ni vjetar koji nam je zadavao male probleme. Napokon smo ga postavili na njegovo mjesto. Nakon silaska uslijedio je mali test, odradilo se par veza i novopolo�eni operator Rakovi� Alem odradio je svoju prvu vezu.

Na kraju nam ostaje jo� rotator za antenu 21 MHz, gdje �ekamo da nam do�e ko�uljica za kuglagere koja je pukla na dva dijela.

U akciji u�estvovali: Babi� Slobodan, Boni� Mario E77MM, Boni� Zdravko, Kulji� Milan E73KM, Magli� Haris E77TK, Rakovi� Alem, �ari� Enes E72ES, Tomi� Dragan TOZA, Vasi� Slavoljub E77AB.

Par sli�ica mo�ete pogledati u na�oj galeriji


E73KM
04.11.2013:: Remont antenske igle na Smetovima


Po�to su konstatovani kvarovi na igli od antenskom sistema pristupilo se izradi tj. nabavci novih dijelova. Zamijenili smo nose�u cijev koja je pukla po �avu oko 25 cm. U samoj cijevi bilo je dosta vode i mulja. Ipak nakon 30 godina moralo se nakupiti svega. Kugli�ni le�ajevi, ne�to je u njima zapinjalo, pa smo ipak odlu�ili za nabavku novih i to sa uspjehom jer smo ih na�li u Zenici. Za 09.11. planirali smo sve to da vratimo na mjesto ako nas vrijeme poslu�i.

Par sli�ica mo�ete pogledati u na�oj galerijiE73KM25.10.2013:: Remont antenskog sistema na Smetovima


�lanovi radio kluba �Zenica� E71EZC, iskori�tavaju ovo lijepo vrijeme za dovr�avanje radova oko radioamaterskog doma na Smetovima. Dan je bio prekrasan i tokom dana nije bilo ni da�ka vjetra. Ovo vrijeme smo iskoristili za skidanje igle na antenskom stubu koja je u unutra�njosti cijevi pukla, a ujedno �emo i sanirati kuglagere koji okre�u i ujedno nose �itav sistem. Skidanje cijevi odradio je Klub ekstremnih sportova �Scorpio� uz pomo� �lanova Radio kluba �Zenica�. U ovoj akciji u�estovali su Magli� Haris E77TK, Boni� Mario E77MM, �ari� Enes E72ES, Boni� Zdravko, Kulji� Milan E73KM. Nadam se da �e nas poslu�iti vrijeme kada budemo vra�ali cijev na svoje mjesto. Ujedno smo i skinuli rotator od bim-a za 21 MHz koji �emo tako�e reparirati i vratiti nazad.

Par sli�ica mo�ete pogledati u na�oj galerijiE73KM
12.10.2013:: RADOVI NA SMETOVIMAOsvanuo je tmuran i maglovit dan. Nije bilo vjetra. Samo da nepada danas ki�a, svi su to govorili.

Ekipa radio kluba �Zenica� u sklopu aktivnosti oko renoviranja objekta na Smetovima, oko 10.00 uputila se na objekat. Na samom vrhu do�ekalo nas je sunce i plavo nebo. Odmah smo prionuli na posao. Firma koja je renovirala krov napravila je kanalicu za kablove. Bilo je potrebno spustiti i uvu�i kablove u PPS tj. povezati antene na svoja mjesta. Za sada nam ostaje problem oko rotatora za X7 i bim-a za 21 MHz koji trenutno nije u funkciji.

U oviru ove akcije izvr�eno je i testiranje polaznika za CEPT1, koji su 3 mjeseca poha�ali kurs. U akciji u�estvovali: Hod�i� Mensur E74M, Vasi� Slavoljub E77AB, Boni� Mario E77MM, �ari� Enes E72ES, Kulji� Milan E73KM, Magli� Haris E77TK, Boni� Zdravko � Za CEPT1 polagali su Rakovi� Alem, Babovi� Kenan, Boni� Marko, Magli� Timur, Edvin, ujedno dok su i��ekivali rezultate pomagali su ovoj ekipi oko poslova u vezi antena i PPS-a. Polaznicima kursa u ponedeljak je saop�teno da su svi polozili. Ostaje na radio klubu da dalje radi sa njima. U toku je i izrada modema za digitalne veze gdje ce se polaznici upoznati i sa ovom vrstom rada.

Par sli�ica mo�ete pogledati u na�oj galeriji


E77AB9. JESENJI ARG UKT KUP �ZENICA 2013�Ve� vi�e od dva mjeseca Radio klub �Zenica� E71EZC, priprema se za Jesenji ARG UKT KUP. Ve�ina �lanova dala je od sebe maksimum.

Izrada karata povjerena je Tahmi��iji Edberu E75DTE, Spahi� Mirza E78ZE i �ari� Zlatko E74ZSZ, preuzeli su na sebe veliki dio posla da spreme kompletnu opremu za ovo takmi�enje (predajnici, antene, baterije i sl.) uz veliku pomo� Vasi� Slavoljuba MIKI E77AB. Raspored stanica kao i svake godine uradio je Sejmen Sejad E76Z, a stanice po mokrom i klizavom terenu uz velike napore da se sve postavi na vrijeme Spahi� Mirza E78ZE i �ari� Zlatko E74ZSZ. Automatska Obrada Podataka kao i svake godine Kulji� Milan E73KM i Rakovi� Alem. Na startu vrijedno su radili Vasi� Slavoljub MIKI E77AB i Boni� Mario E77MM, a obradu podataka na cilju vr�io je Ad�ijaj Mustafa MUKI E71M i Babovi� Kenan. I na kraju trebalo je nahraniti ovu ekipu zajedno sa takmi�arima i gostima koju je Hrgi� Hrvoje GRGA, odli�no odradio. Zeni�ku ARG ekipu sa�injavali su: Omerbegovi� (Vasi�) Maja E75YL, Hod�i� Mensur E74M, Tahmi��ija Edber E75DTE, �ari� Enes E72ES, Ba�dali� Semir, koju su odradili odli�an posao na takmi�enju tj. ekipno su osvojili 3. mjesto.

Na takmi�enju bilo je prisutno 8 klubova (E71EBS Srebrenik, E71EEE Gora�de, E71EZC Zenica, E73EKK Kakanj, E73ESP Stjepan Polje, E74CMN Zavidovi�i, E71GJK Banovi�i, E77CFG Br�ko) sa 38 takmi�ara i oko 30 gostiju.

Ovo lijepo dru�enje malo je pokvarila jesenja ki�ica, ali kad je do�la podjela diploma, medalja i pehara, sve pote�ko�e su zaboravljene. Razdragana cika takmi�ara zbog osvojenih priznanja rastjerala je privremeno ki�u sa Smetova.

Do sljede�eg takmi�enja, lijep pozdrav svim ekipama, od �lanova Radio klkuba Zenica �E71EZC�

Izvje�taj sa takmi�enja zajedno sa rezultatima mo�ete preuzeti ovdje.

A slike mo�ete pogledati u na�oj galeriji

21.9.2013: Dru�enje �lanova radio kluba�lanovi radio kluba Zenica su se okupili na Smetovima da zajedno obilje�e Dan radio kluba.
Mladi, stariji kao i po�asni �lanovi,svi zajedno su u�ivali u jesenjim zrakama sunca. Jedni su vrijeme iskoristili da malo pro�etaju i udahnu svje�i zrak gledaju�i Zenicu koja je ostala u magli i smogu, dok su drugi i�li u potragu za gljivama i ostalim �umskim plodovima.
Par slicica mo�ete pogledati u na�oj glariji.


E77AB

17.8.2013: ARG takmi�enje: Zavidovi�i open 2013bili smo u Zavidovi�ima,u�estovali na ARG takmi�enju "Zavidovi�i Open" lijep dan, takmi�enje odli�no organizovano a iz na�eg kluba su kao takmi�ari u�estvovali Emrah, Marko, Mirza, Sandi i Bazda, dok su im Mario, Zdravko, Mateo, Grga i Enes bili podr�ka.
Par slicica mo�ete pogledati u na�oj glariji.
Amir Jaganjac E75O, ex YU4VXS, YU3OR, YU4OR, T95O
In Memoriam Amir Jaganjac E75O - by BHCCInteresantni linkovi

Dva zanimljiva linka:

Film o ARG-u je napravio Hrvatski Radio-amaterski Savez (HRS)

Promotivni film koji govori o tome �ta je radio-amaterizam. Savez radio amatera Velike Britanije (RSGB).Vise vijesti iz radio kluba Zenica pogledajte na linku.Last updated:
Share on Facebook

Posjetite na�u Facebook stranicu


Svi prijedlozi, kritike i sugestije vezano za izgled ovog site-a su dobrodo�le!
Kontakt


LoTW - ARRLOV servis - 9A2TN Koki


Logbook of the World, je spremi�te dnevnika veza radiomatera iz cijelog svijeta na ra�unalu ARRL-a sa svrhom elektronskog potvr�ivanja veza za jednostavnije, br�e i jeftinije osvajanje diploma iz programa ARRL-a. - LinkPut a Pin on the Map UPISITE SE U KNJIGU GOSTIJU I OZNACITE ODAKLE SE JAVLJATE...
Free Guestmaps by Bravenet.com

Web stranice clanova: / Lule / E71M / E77AB / E73KW / E73KM / E75YL / ...
Solar X-rays:

Status
Geomagnetic Field:
Status

Podaci od: n3kl.org

DXrobot Propagation Monitor:

VHF Aurora:
Status

144 MHz Es in EU:
Status

Podaci preuzeti od The DXRobot
KT propagacije:� E71EZC. Sva prava zadr�ana. Stranica je optimizovana za IE v7.0.5730.11 i rezoluciju 1024x768px.