Liebe Faltus´ianer...
Milí nositelé příjmení Faltus...

Um Daten für meinen Familien-Stamm ergänzend zu bekommen, fing ich Ende der 80er Jahre an, Familien mit dem Namen Faltus anzuschreiben. Die Adressen standen im Telefonbuch. Später setzte ich das elektronische Telefonbuch von BTX der Post ein. Heute gibt es die bekannte Telefon-CD. Die Rückmeldungen (ca. 30%) waren sehr aufmunternd, so dass ich mich entschloss, auch für diese Stämme Daten zu sammeln. Durch das Gebietsarchiv in Zámrsk bei Chocen, östlich von Hradec Králové (früher Königsgrätz), dass die Matrikeln von Ost-Böhmen aufbewahrt, war das ´relativ leicht´. Daraus ergibt sich aber auch: wenn Ihre Ahnen nicht aus Ost-Böhmen stammen (um 1700 woanders hingezogen sind, bzw. überhaupt nicht da lebten) liegen die Matrikeln in anderen Gebietsarchiven, so dass ich für diesen Personkreis nichts tun konnte. Bei der Erfassung ging es mir, bei der Menge der Daten, hauptsächlich um die Geburts-, Heirats- und nicht um die Sterbedaten. Die Angaben waren auch meistens sehr dürftig; nur ein Hinweis auf die Eltern. Da zu bestimmten Zeiten alle Johann und Maria (nur als Beispiel) hießen, war für mich die Sache gelaufen.
Abych získal údaje o svém rodokmenu, začal jsem koncem 80-tých let psát rodinám s jménem Faltus. Adresy byly v telefonním seznamu a později jsem využíval elektronický telefonní seznam BTX pošty (dnes existuje telefonní seznam na CD). Počet reakcí byl velice povzbudivý (asi 30%), proto jsem se rozhodl shromažďovat rodokmeny i pro tyto rodiny. Díky územnímu archívu v Zámrsku u Chocně, východně od Hradce Králove (dříve Konigsgratz), kde jsou matriky z Východních Čech uschovány, to bylo „relativně lehké“. Z toho ale také vyplývá, že pokud Vaši předkové z Východních Čech nepocházeli (okolo 1700 se odstěhovali na jiné místo, resp. tu vůbec nežili), tak se matrika nachází v jiných územních archívech a z toho důvodu jsem pro tyto okruhy lidí nic nemohl dělat. Při tom množství údajů mi při hledání šlo zejména o údaje o narození, sňatku, nikoli však úmrtí. Data byla častokrát velmi nedostatečná, například jen jeden záznam o rodičích. Napsat jenom jména rodičů jako například Jan a Marie byla v té době běžná věc.

die Ergebnis-Liste Juli 2000 hat einen Umfang von ca. 130 Seiten. Für den Ausdruck bearbeitet ca. 150 Seiten. Das ergibt ca. 75 Blatt Papier. Deshalb schicke ich Ihnen eine Diskette oder schauen Sie diese Web-Seite. Ich hoffe, dass Sie einen ´Windows´-PC besitzen bzw. ein Verwandter/Bekannter von Ihnen und die Liste ausdrucken kann (Bitte die Installationshinweise beachten!).
Výsledný seznam jmen (EL) má k červenci 2000 asi 130 stránek. Pro vytisknutí je zpracováno asi 150 stránek, což obnáší asi 75 listů papíru. Proto Vám posílám disketu nebo čtete tuto WWW stránku. Doufám, že máte Vy nebo někdo známý PC s Windows a můžete si seznam vytisknout (Prosím dbejte pokynů dále)

Sollte es so sein und Sie bzw. Verwandte/Bekannte im Internet mit einer E-Mail-Adresse vertreten sind, bitte ich Sie mir diese Adresse mitzuteilen (auch Änderungen dieser Adresse bzw. Ihrer Postadresse). Meine E-Mail-Adresse ist Pfaltus ´bei(@)´ online ´punkt(.)´ de, eine Web-Seite http://www.faltus-forschung.de, wo Sie sich dann Korrekturen, Ergänzungen zur Ergebnis-Liste und die besagten Bilder ´downloaden´ können, befindet sich im Aufbau. Ich bitte um Geduld. Leider ist es nicht möglich die Bilder der Liste von 1990 auf der Diskette zu speichern. Die Bilder benötigen mehr Platz, als auf der Diskette zur Verfügung stehen. Das ist nur auf einer CD möglich.
Pokud máte Vy nebo někdo známý přístup k Internetu a E-email adresu, prosím napište mi ji (také změny této adresy popřípadě změny Vaší poštovní adresy). Moje E-mail adresa je Pfaltus ´zavináč(@)´ online ´tečka(.)´ de, připravuje se také WWW stránka na adrese http://www.faltus-forschung.de, kde si budete potom moci zkopírovat opravy, doplnění k výslednému seznamu, atd. Prosím Vás ale o strpení. Výsledný seznam od roku 1990 bohužel nelze ukládat na jednu disketu, je potřeba více místa. Bylo by to možné jen na CD.

Nun zu einigen Problemen:
Nyní k některým problémům:

Peter Faltus, Laatzen, BRD

Peter Faltus (Laatzen, bei Hannover, Niedersachsen, BRD)
Peter Faltus (Laatzen, u Hannoveru, Dolní Sasko, SRN)


Installationshinweise:
Instalační pokyny:

Da die Datendateien (der erste nur eine Textdatei, der zweite Worddatei):


Soubory (první textový, druhý pro Microsoft Word):

...die Datei seznamtr.txt (oder seznamtr.doc) soll ein leichteres Aufinden von Personen in der Ergebnis-Liste ermöglichen. Zu erkennen ist auch die Zugehörigkeit einer Person zu evtl. mehreren Erfassungsnummern.
...soubor seznamtr.txt (nebo seznamtr.doc) umožňuje lehčí vyhledávání osob ve výsledném seznamu. Znatelná je také příslušnost jedné osoby k několika číslům v matrice.

Da die Bilderdateien:


Obrázky:

Hier kann man tschechische Zeichnen kontrolieren:


Zde lze zkontrolovat české znaky:

Hier kann man tschechische Fonts für Microsoft Windows kopieren:


und so must man es installieren (schau mal Bilder):
  1. start.gif
  2. ovlpan.gif
  3. inspis.gif
  4. pripis.gif

Zde lze kopírovat české fonty do Microsoft Windows:
a takto se to musí nainstalovat (dívej na obrázky):
  1. start.gif
  2. ovlpan.gif
  3. inspis.gif
  4. pripis.gif


Původ příjmení Faltus, autor Peter Faltus, Laatzen (Faltus-Aufkommen, von Peter Faltus, Laatzen)


Die Übersetzung (mit Wörterbuchshilfe und mit Hilfe meiner Freundin) und diese Web-Seite Petr Faltus (Prag, Tschechien)
Překlad (s pomocí slovníku a své přítelkyně) a tato WWW stránka Petr Faltus (Praha, ČR)

Petr Faltus, Praha, ČR