Faltus E-mail 1

From: Peter Faltus Pfaltus ´bei(@)´ online ´punkt(.)´ de Pfaltus ´zavináč(@)´ online ´tečka(.)´ de
To: Petr Faltus

Hallo, Petr,
Ahoj Petře,

vielen Dank für Deine E-Mail und für die angebotene Hilfe.
mnohokrát díky za Tvůj E-mail a za nabídnutou pomoc.

Den Brief für die READ.ME-File muss ich noch erstellen. Ich werde diesen Brief dann an Dich schicken.Das wird noch etwas dauern.
Soubor READ.ME musím ještě udělat. Pak Ti to pošlu, ale bude to ještě chvíli trvat.

Nun zu Deinen Fragen:
Sprachwissenschaftler sagen, der Name Faltus kommt vom lateinischen Namen Valentinus, weiter Valtinus, Valtus, Faltus, Foltus, Faltys oder Foltys.

Nyní k Tvým otázkám:
Jazykovědci říkají, příjmení Faltus pochází z latinského Valentinus, postupně zkomoleno na Valtinus, Valtus, Faltus, Foltus, Faltys, či Foltys.

Märchen sagen, dass mehrere Valentinus als Soldaten mit Kaiser Hadrian nach Norden (Rumänien) zogen und in Rumänien als Schafshirten siedelten. Sie sollen vor den Türken geflohen sein. In das Adlergebirge.
Legendy říkají, že někteří Valentinusové šli jako vojáci s císařem Hadrianem na sever (Rumunsko) a zde se usídlili jako pastýři ovcí. Později museli uprchnout před Turky do Orlických hor.

Tatsache ist, dass sehr viele Faltus um den Faltus-Berg herum leben. In Sobkovice, Nekor, Letohrad usw.
Skutečností je, to velké množství lidí příjmení Faltus žije okolo Faltusova kopce - Nekoř, Letohrad, Sobkovice, atd.

Ein andere Geschichte sagt, der Name Faltusberg stammt von Napoleon. Ein hoher Soldat wurde bei diesem Berg verwundet. Zu Ehren dieses Soldaten, sein Name war Faltus, erhielt dieser Berg eben diesen Namen.
Jiný příběh říká, že jméno Faltusova Kopce pochází od Napoleona. Jeden vysoce postavený voják byl na této hoře raněn a na jeho počest, jmenoval se Faltus, dostal kopec právě toto jméno.

Noch etwas um die Neugierde anzuregen: Es gibt eine deutschsprachige Dissertation über den Namen Faltus.Wo diese aufgehoben wird ist mir und anderen Faltus-sen nicht bekannt.
Ještě něco vzbuzuje zvědavost: Existuje prý nějaká německá disertační práce o jménech Faltus, kde je ale uschována, mi není známo.

Deine E-Mail-Adresse hat eine Suchmaschine gefunden und da war auch ein Schreiben von Dir, wo Du sagst:I can better German as English (Ich kann besser Deutsch als Englisch).
Desshalb habe ich an Dich geschrieben.

Tvoji E-mail adresu nalezl jeden vyhledávací stroj, píšeš na své WWW: I can better German as English (mluvím lépe německy než anglicky).
Proto jsem Ti napsal.

Peter Faltus, Laatzen, BRD

Peter Faltus (Laatzen, bei Hannover, Niedersachsen, BRD)
Peter Faltus (Laatzen, u Hannoveru, Dolní Sasko, SRN)


Faltus E-mail 2

From: Peter Faltus Pfaltus ´bei(@)´ online ´punkt(.)´ de Pfaltus ´zavináč(@)´ online ´tečka(.)´ de
To: Petr Faltus

Ahoi, milý Petr,
Ahoj Petře,

ich habe mir nochmals die E-Mail vom März 2000 durch-gelesen. Du schriebst, dass Du suchsts, woher das Wort Faltus stammt, wie alt es ist und was es bedeutet.
Znovu jsem přečetl Tvůj E-mail z března 2000, jak jsi psal, že Tě zajímá, odkud pochází slovo Faltus, jak je staré a co to znamená.

Es gibt Geschichten, die berichten, dass die jetzigen Faltus-se mit den Heeren eines römischen Kaisers bis nach Rumänien gekommen sind und dort Schafhirten und Bauern waren. Sie flüchteten vor den türkischen Soldaten nach Westen in das Gebiet Westböhmen/Glatz/Ostmähren, also die Gegend um das (Adlergebirge) Orlicé Hory.
Jsou legendy, že Faltusové přišli s vojsky římského císaře až do Rumunska a tam pásli ovce a stali se sedláky. Později před tureckými vojáky uprchli na západ na dnešní území západních Čech, do Kladska, na východní Moravu, tedy do krajiny okolo Orlických hor.

Eine andere Geschichte sagt, dass die Faltus-se über die Lombardei (Nord-Italien) zum Inn (Engardin) weiter dem Inn entlang nach Passau zur Donau *) gewandert sind und irgendetwas mit Napoleon zu tun gehabt haben sollen. (Ein tapferer Faltus-Soldat soll am jetzigen Faltus-Berg verwundet worden sein. Worauf Napoleon diesem Berg den Namen Faltus-Berg gab.
Jiná legenda praví, že Faltusové putovali přes Lombardsko (sever Itálie) k Innu (Engadin) a dále podle něj do Pasova k Dunaji *) a měli něco společného s Napoleonem. Jeden statečný voják Faltus prý byl raněn u dnešní Faltusovy hory. Podle něj byla hora Napoleonem pojmenována jménem Faltusova (dnešní Faltusův kopec u Sobkovic ve východních Čechách).

*) das ist meine Philosophie
*) to je i má domněnka

Eine weitere erzählt, dass die Faltus-se von Italien als Baumeister und Stukkateure in das Gebiet Böhmen/Mähren kammen und da auch an Kirchenbauten tätig waren. Ich habe einige wenige Bücher über tschechische Kirchenbauten durchgesehen, aber den Namen Faltus leider nicht entdeckt. Auch muß ich Dir Recht geben: als ich das erste mal in der (damals noch) CSSR in der Nähe von Jablonné war, fand ich den Ort Sobkovice. Am Friedhof stand auf fast jedem zweiten Grabstein der Name Faltus.
Další pověst vypráví, že Faltusové přicházeli na území Čech a Moravy z Itálie jako stavitelé a štukatéři, kteří pomáhali na stavbách kostelů. Prolistoval jsem nějaké knihy o českých kostelích a stavbách, ale na příjmení Faltus jsem bohužel nikde nenarazil. Musím Ti dát za pravdu s výskytem tohoto příjmení ve východních čechách: když jsem byl poprvé (tehdy ještě) v ČSSR poblíž Jablonného nad Orlicí, našel jsem obec Sobkovice. Na hřbitově bylo jméno Faltus skoro na každém druhém náhrobku.

Es hat in Wien einen Faltus gegeben haben, der an einer deutschsprachigen Universität (Wien?) seine Dissertation über den Namen Faltus schrieb. Leider habe ich ihn, beziehungsweise seine Arbeit in den Büchern über Dissertations-Arbeiten an Hochschulen nicht gefunden. Natürlich habe ich auch nicht alle durch-gesehen oder den Namen sogar übersehen.
Prý byl ve Vídni jeden Faltus, který na jedné německy mluvící univerzitě (Vídeň?) psal svoji disertační práci o jménu Faltus. V seznamech dizertačních prací na vysokých školách jsem bohužel nenašel ani jeho, ani tu práci. Neprošel jsem samozřejmě všechny práce nebo jsem to mohl přehlédnout.

Was auch zu klären bleibt, ist, warum einige Leute sagen, Faltus ist ein deutscher und andere sagen es ist ein tschechischer Name. Mir ist es noch nicht gelungen, den Namen in früheren Zeiten (1800 und früher) in Bayern ziehe oben Inn *) zu finden.
Otázkou také zůstává, proč někdo říká, že Faltus je jméno německé a někdo, že je to jméno české. Mně se ještě nepodařilo v Bavorsku viz nahoře řeka Inn *) v minulosti (rok 1800 a dříve) na to jméno narazit.

Soviel der Geschichten zu unserem Namen.
Tolik legendy k našemu jménu.

Peter Faltus, Laatzen, BRD

Peter Faltus (Laatzen, bei Hannover, Niedersachsen, BRD)
Peter Faltus (Laatzen, u Hannoveru, Dolní Sasko, SRN)


Da die Bilderdateien:


Obrázky:


Die Übersetzung (mit Wörterbuchshilfe und mit Hilfe meiner Freundin) und diese Web-Seite Petr Faltus (Prag, Tschechien)
Překlad (s pomocí slovníku a své přítelkyně) a tato WWW stránka Petr Faltus (Praha, ČR)

Petr Faltus, Praha, ČR