Home Up Niskošumni poj VHF Poj snage HF Poj snage Predavanja Antene Atlas lokacija Clanci Programi Moj izbor

 

Atlas UKT lokacija

 

 

Kako izbor lokacije za kontest najviše zavisi od toga kako koji pravci "idu" na prijemu i predaji, uradio sam dve simulacije pomoću izvanrednog programa za analizu prostiranja radio talasa preko reljefa, koji je napisao Roger Coude VE2DBE.

Prva je simulacija prijema DX siganala. Urađena je tako što je reljef  "osvetljen" troposketer signalom iz smerova odakle se najviše rade DX veze, i sa nivoom signala koji je vrlo blizu šuma prijemnika. Predmet istraživanja su bili međusobni odnosi prijemnih signala, na različitim lokacijama, pri istim uslovima prostiranja. Iz priloženih mapa može se dobiti relativan odnos jačine prijema, istog DX signala, na različitim lokacijama, a time i procenjivati kvalitet pojedine lokacije, u odnosu na druge, za prijem DX signala iz određenog pravca.

Parametri prijemnog sistema prilikom simualcije bili su sledeći:

Dobit prijemne antene na kojoj je meren signal je G = 10 dBi na visini od h = 10 m iznad lokalnog tla. Frekvencija je 144 - 146 MHz, a polarizacija horizontalna. Prag šuma prijemnog sistema izabran je da bude -136 dBm što odgovara šumnom broju sistema NF = 3 dB (Ts = 288.6 K) i širini opsega SSB filtera oko 3 kHz. Dakle, signali od oko 0.07 µV (-130 dBm) bili bi primljeni sa odnosom signal/šum S/N = 6 dB,  što dobro predstavlja "slabe DX signale".

Propagacija je troposketer sa dvostrukim horizontom sto prilično dobro simulira prostiranje DX signala iz tih pravaca.

Interesantno je posmatrati razne propagacione fenomene na ovim kartama. Očigledno je da je "efekat noža" jedan od najkorisnijih za UKT amatere koji su imali tu "nesreću" da žive u planinskim krajevima. Na kartama osvetljenim sa 0 i 45 stepeni na desnoj gornjoj strani se lepo vidi kako Karpatski koridor prelama talase na svom vencu i pokriva Vlašku niziju u Rumuniji i Bugarskoj i to sa priličnim nivoom signala. Čak je nivo signala iza prepreke, u području koje je bliže prepreci veći nego u onom koji je dalje i gde bi se očekivalo povijanje talasa. Ocigledno je da je u igri fenomen difrakcije talasa pri prelazu preko oštre ivice vrha planine, shodno Hajgensovom principu.

Difrakcija je fizički fenomen koji se dešava kada talasni front naiđe na prepreku tako što jedan njegov deo biva zaklonjen preprekom, a drugi slobodno prolazi mimo prepreke. Hajgens je eksperimentima utvrdio da tada dolazi do takvog izobličenja talasnog fronta da se onaj deo talasnog fronta koji prolazi mimo prepreke savija ka prepreci i popunjava zonu senke praveći polusenku. Ovaj efekat ne zavisi od nekih posebnih fizičkih svojstava prepreke, već je dovoljna sama činjenica da postoji prepreka koja izobličava ili blokira deo talasnog fronta. Hajgens je i teorijski objasnio ovaj fenomen.

U mojoj knjizi, koja se moze skinuti ovde na sajtu, u poglavlju o propagaciji VHF i UHF talasa dat je i dijagram odnosa slabljenja za različite oblike, ali iste visine prepreka, i sasvim suprotno laičkim očekivanjima, slabljenje usled oštrih prepreka je mnogo manje nego slabljenje usled blagih i dugačkih prepreka iste visine. Relativno niske ali dugačke prepreke kao što su blagi niski brežuljci ili visoravni, tj. platoi višeg tla, su najpogubniji za VHF i UHF prostiranje.

Osim simulacija prijemnih signala, uradio sam i posebne simulacije predajnih signala sa nekih popularnih kontest lokacija radi međusobnih poređenja. Parametri emisionog sitema sa kojima je vršena simulacija pokrivanja sa određene lokacije su sledeći:

Izračena snaga u odnosu na izotropni radijator EIRP =1000 W (snaga predajnika P = 100 W i dobit antene G = 10dBi) . Visina emisione antene od lokalnog tla je h = 10 m. Signal pokrivanja na terenu je meren pod istim uslovima kao u prvoj simulaciji, tj. dobit prijemne antene G=10 dBi na visini od h = 10 m iznad lokalnog tla. Frekvencija je 144 - 146 MHz, a polarizacija horizontalna.

Jedan od zaključaka ovih simulacija je da samo izuzetno dobro opremljene stanice sa velikim antenskim sistemima i snagama treba da idu na južne i jugo-istočne planine, jer jedino tako mogu da dozovu i urade relativno veliki broj dalekih centralnoevropskih stanica i, većim QRB-om po vezi, kompenzuju to što objektivno mogu da urade manji broj veza od onih koji su izabrali severnije i zapadnije lokacije. Najbolje lokacije za osrednje opremljene stanice u Srbiji jesu: F.Gora, Maljen, Povlen, Cer, Gučevo, Rudnik Vršački breg, Beljanica, ali takođe i neke niže, kao Brdo kod Kličevca, Štubički Vis kod Lazarevca i Veliko Brdo kod Požarevca, kote koje su pokazale da, zahvaljujući svom dobrom geografskom položaju, mogu biti vrlo interesantne.

 

Pogledajte karte i izaberite optimalnu lokaciju za sledeći kontest.

 

        Balkan NW       

 

Srbija i Crna Gora

Simulacija prijema DX signala iz različitih smerova

    DX prijem sa severa Az = 0 

    DX prijem sa severo-istoka Az = 45

    DX prijem sa jugo-zapada Az= 225

    DX prijem sa zapada Az= 270

    DX prijem sa severo-zapada Az = 315  

  

    Uveličana 3D karta DX prijema sa severo-zapada Az = 315 

    Uveličana 3D karta DX prijema sa severo-istoka Az = 45

 

Vrlo detaljne karte Srbije  (novo)

Simulacije prijema DX signala iz različitih smerova

 

Detaljna karta DX prijema sa  Az = 0  za SiCG

 

Detaljna karta DX prijema sa  Az = 0  za SiCG, BiH i Hrvatsku

 

Detaljna karta DX prijema sa  Az = 270  za SiCG, BiH i Hrvatsku

 

Detaljna karta DX prijema sa  Az = 45  za SiCG, BiH i Hrvatsku

 

    Detaljna karta DX prijema  sa Az = 315  za Srbiju

    Detaljna karta DX prijema sa  Az = 0  za Srbiju

    Detaljna karta DX prijema sa  Az = 45  za Srbiju

Vojvodina

    Detaljna karta DX prijema  sa Az = 315  za Vojvodinu

    Detaljna karta DX prijema sa  Az = 45  za Vojvodinu

Južna Srbija

    Detaljna karta DX prijema  sa Az = 315  za južnu Srbiju

    Detaljna karta DX prijema sa  Az = 45  za južnu Srbiju 

    Detaljna karta DX prijema sa  Az = 0  za južnu Srbiju 

 

 3D  simulacije prijema DX signala iz različitih smerova

    Detaljna 3D karta DX prijema  sa Az = 0 

    Detaljna 3D karta DX prijema  sa Az = 31

    Detaljna 3D karta reljefa Srbije

 

Nekoliko napomena za korišćenje karata:

1. Karta predstavlja reljef "osvetljen" troposferskim DX signalom iz
određenog pravca na 144 MHz. Na karti su date veličine prijemnnog signala zavisno od lokacije, tako da se mogu porediti razne lokacije,
jednostavnim poređenjem boja, pod uslovima prijema istog DX signala iz datog pravca, tj. azimuta.
Pošto je za uspešnu vezu sa DX stanicom potrebno da uslovi prostiranja budu približno bilateralni, tj. u oba smera približno isti, onda ova karta ujedno i odslikava kvalitet svake pojedine lokacije za uspešnu vezu sa DX stanicom iz tog pravca.

Međusobno poređenje različitih lokacija treba vršiti na istoj karti!

2. Međusobna poređenja lokacija na različitim kartama nisu korektna jer je svaka karta normalizovana na drugačiju vrednost  DX signala.

3. Jačine prijemnog polja su date za opseg od -126 dBm do -66 dBm sa korakom od 6 dB, tj. 1 S jedinica i svakoj odgovara  posebna boja.

4. Zbog relativne blizine predajnika koji simulira daleki DX signal, promena jačine polja u njegovoj blizini ne odgovara u potpunosti promeni jačine polja DX signala, tako da su tačnija poređenja na lokacijama koje su udaljenije od izvora signala, koji se prepoznaje kao velika purpurna površina u uglovima karata, pa su zato delovi karte bliži predajniku manje tačni od onih daljih. Pošto se karte preklapaju po površini koju prikazuju, moguće je za svaku lokaciju koristiti kartu na kojoj je tačnost veća.

 

Simulacija pokrivanja emisionim signalom + 3D karte (novo)

                                                                              

    Cer JN94RO                                         3D karta                     

    Vršački Breg KN05QD                      3D karta

    Beljanica  KN04UC                            3D karta

    Golija KN03DH

    Jastrebac KN03RJ

    Kopaonik KN03JG

    Deli Jovan KN14CF

    Maljen JN94XC

    Povlen JN94UD

    Rudnik KN04GD                                 3D karta

    Veliko Brdo kod Požarevca KN04RQ

    Brdo kod Kličevca KN04PR

    Iriški Venac JN95WD                        3D karta

    Crveni Čot JN95UD                           3D karta

    Gučevo JN94OL

    Rtanj KN03WS

    Beograd -Torlak  KN04GR                3D karta

    Avala KN04GQ

    Kosmaj KN04GL

    Štubički Vis kod Lazarevca KN04DI

 

 

Slovenija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina

Simulacija prijema DX signala iz različitih smerova

 

DX prijem sa severa Az = 0 

           

 

DX prijem sa severo-istoka Az = 45                          

       

 

DX prijem sa istoka i jugoistoka Az= 90-135

 

DX prijem sa juga i jugo-zapada  Az= 180-225

   

 

DX prijem sa zapada i severo-zapada Az= 270-315

               

 

 

Simulacija pokrivanja emisionim signalom

 

    Altemaver JN76AF   

    Ljubić kod Prnjavora JN84US

    Ozren JN94CP

    Konjuh JN94GG

    Pohorje JN76PL

 

Home Up Niskošumni poj VHF Poj snage HF Poj snage Predavanja Antene Atlas lokacija Clanci Programi Moj izbor