Home Up ATF54143 BFP196P BFG135a BF998 MGF1302

BFP196P 

BJT- Infineon ili

BFG540X

BJT- Philips

 

Objavljeno u časopisu Radio T9

 1    2    3    4    5

 

Ultra linearni niskošumni pojačavači (2001.)

Ovde je opisan novi tip niskošumnih antenskih pojačavača koji se zbog svojih izuzetnih šumnih i intermodulacionih karakterisitka preporučuju, osim za uobičajeni DX rad, i za rad u teškim uslovima velikog broja snažnih stanica na opsegu, kao što su primerice takmičenja. Pojačavači su projektovani tako da imaju nizak šum, bezuslovnu stabilnost i izuzetnu linearnost, zahvaljujući korišćenju specijalnih ultra linearnih, bipolarnih, niskošumnih tranzistora predviđenih za pojačavanje TV signala. Zbog svoje vrlo raširene upotrebe korišćeni tranzistori su jeftini i lako dostupni. Konstruktivno rešenje je izuzetno jednostavno za gradnju, sa malim brojem upotrebljenih delova, krajnje jednostavnim podešavanjem i sa velikom ponovljivošću dobijenih rezultata. Sve napred opisano postignuto je vrlo rigoroznom i opsežnom kompjuterskom optimizacijom kako u nelinearnom, determinističkom tako i u statističkom domenu.

               

Gain, IP3in, IP3out, NF

-------------------

Zajednički tekst za ultra linearne pojačavače

 

   50 MHz   70MHz   144 MHz   222MHz   432 MHz  1296 MHz

                                       

 

  50MHz      144MHz     432 MHz

 

   Pretpojačavač sa ant. koaksijalnim relejem

Realizacija Saša, YU1EO

 

Realizacija: Paja, ex YU2XO      144MHz

 

Realizacija: Paja, ex YU2XO i Dragan, YU1GC  432 MHz

 

  144MHz

                    1296MHz

Realizacija: Adam, 9A4QV

 

            144 MHz

144 & 432 MHz

Realizacija: Remco, PG0A and PF0A

 

Mehanička konstrukcija kutije pojačavača

Adapter za napajanje pojačavača sa atenuatorom

 

AutoCAD fajlovi u DWG formatu za štampane pločice:

BFP196 50 MHz - PCB    BFP196 70 MHz - PCB    BFP196 144 MHz - PCB

BFP196 222 MHz - PCB    BFP196 432 MHz - PCB    BFG540X 1296 MHz - PCB

Sve pločice su od dvostranog vitroplasta FR4 ili G10 (Er=4.8) debljine 1.6 mm. Zadnja strana ostavljena je kao masa.

Sve upotrebljene SMD komponente su tip 1206.

AutoCAD fajlovi u DXF formatu za štampane pločice:

BFP196 50 MHz - DXF    BFP196 70 MHz - DXF    BFP196 144 MHz - DXF

BFP196 222 MHz - DXF    BFP196 432 MHz - DXF    BFG540X 1296 MHz - DXF


Novo!

Ultra linearni niskošumni pojačavači

sa poboljšanom ulaznom selektivnošću! (2003.)

 

       

bolja selektivnost sa novim ulaznim kolom

-------------------

Zajednički tekst za ultra linearne pojačavače

 

   50 MHz      144 MHz      432 MHz  

 

Realizacija: Mike, DL6IAK          144MHz

Realizacija: Philippe, F4AVP    144MHz

Realizacija: Steffen, DD0VF     144MHz

                         

Realizacija: Jan, OK1TIC  - 144MHz

50 MHz

Realizacija: Alex, IK0VAQ

 

 http://ok1gth.nagano.cz/lnabfg540.pdf

Realizacija: Tomáš, OK1GTH  za 144 & 432 MHz

 

* * *

Mehanička konstrukcija kutije pojačavača

Adapter za napajanje pojačavača sa atenuatorom

*****

Kako podesiti pretpojačavač?

Prvi trimer do antene, Ct1, menja opterećenje drugog kola i, kao što se to može videti na priloženim slikama, time menja ukupnu selektivnost i faktor šuma NF, ali ne menja rezonantnu frekvenciju. Zbog toga nema tipičnog rezonantnog maksimuma kada se podešava trimer Ct1! Drugi trimer, Ct2, podešava rezonantnu frekvenciju. Oba trimera utiču na na faktor šuma, ali podešavanjem trimera Ct2, ne kvari se faktor šuma i ostaje dobar i na novopodešenoj frekvenciji. Trimer Ct1 ne menja rezonantnu frekvenciju, ali menja ukuonu selektivnost i faktor šuma u velikoj meri.

Podesite trimer bliži tranzistoru, Ct2, na najbolji prijem slušanjem nekog slabog signala na opsegu. Zatim trimer bliži anteni, Ct1, podesite na istu vrednost kapaciteta kao Ct2. Oba trimera moraju imati vrednost veoma približnu proračunskoj, koja je data u šemi, ukoliko je kalem tačno napravljen i dobro postavljen, pa parazitni uticaji nisu preveliki. Podešavanje nije kritično i poštujući datu proceduru pojačavač će biti podešen veoma blizu minimalnog faktora šuma! Time će i svi ostali parametri pojačavača biti u granicama predvidjenim proračunom.

Kao ilustraciju kako podešavanje trimera utiče na parametre pojačavača, napravio sam simulaciju pojačavača za 70cm opseg.

           
Na slikama se vidi šta se dešava sa pojačanjem i faktorom šuma kada se menja kapacitet jednog od trimera od nomimalne vrednosti 2.2pF (za 70cm opseg) na 1.2pF i 3.2pF, dok se kapacitet drugog trimera drži nepromenjen na optimalnoj vrednosti od 2.2pF.

*****
 

AutoCAD fajlovi u DWG formatu za štampane pločice:

BFP196 50 IS - PCB       BFP196 144 IS  - PCB     BFP196 432 IS  - PCB   

Sve pločice su od dvostranog vitroplasta FR4 ili G10 (Er=4.8) debljine 1.6 mm. Zadnja strana ostavljena je kao masa.

Sve upotrebljene SMD komponente su tip 1206.

AutoCAD fajlovi u DXF formatu za štampane pločice:

BFP196 50 IS - DXF        BFP196 144 IS - DXF      BFP196 432 IS - DXF   

 


 

Koji pojačavač je bolji za takmičenja?

Da bi se proverilo ponašanje pojačavača u takmičenjima izvršene su simulacije na računaru. "Tri jače stanice na 2m opsegu"  simulirane su sa tri signala od po 7.1 mV (-30 dBm) na ulazu pojačavača sa GaAs FET-om MGF1302 i sa bipolarnim tranzistorom BFP196. Izlazni spektar, tj. ono što bi se u praksi dobilo, odnosno čulo, sa idealnim prijemnikom bez sopstvene IMD, u takvim uslovima, pokazali su veliku prednost pojačavača sa BFP196 i dati su na sledećim slikama:

MGF1302 IMD test               BFP196 IMD test

                         


 

Home Up ATF54143 BFP196P BFG135a BF998 MGF1302