Circuits for Radio Amateurs

Montaje pentru Radioamatori (in Romanian)

                                                                                                                                

                                                                                                                 "...to the memory of Trifu Dumitrescu - YO3BAL"

Chapter 2 - RX / TX front-end for HF pdf

Chapter 3 - Cheap HF Transceiver pdf

Chapter 5 - High performance HF Transceiver pdf

YO3KWH "Tehnium" Radio Club in 1983

YO3BAL - Trifu, YO3AD - Puiu, YO3DAC - Iulian, YO3CTW - Petre, Sandu, Mihai

 

Home - http://www.qsl.net/va3iul/