Join HSDXA Membership

สนใจเข้าร่วมชมรม HSDXA ได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย กติกาง่ายๆเพียงแค่ติดต่อและแลกเปลี่ยน QSL Card สมาชิกในชมรม HSDXA ให้ครบ 10 คะแนน
การคิดคะแนน คือ ติดต่อ VHF ได้1 คะแนน, HF ได้2 คะแนน ,ติดต่อ E2X ได้ 3 คะแนน ได้ครบ 10 คะแนน  แล้วถ่ายรูปหรือสแกนQSL Card พร้อมรายละเอียดตัวท่านเอง
ส่งมาที่ [email protected] (ฝ่ายสมาชิกโทร.0909983888)
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกและติดต่อ HSDXA ได้ที่ www.qsl.net/hsdxa และที่ www.facebook.com/hsdxa
QSL info : Po.Box. 140 Phitsanulok 65000 Tel.0869323737

Thailand DX Association (HSDXA) Members List

No CALLSIGN NAME No CALLSIGN NAME
* HS1CHB ร.อ.นริศรา เชาวนาศัย    
* HS1CKC "SK" นายวินิตย์  คงประเสริฐ    
* HS1YRY นายไพฑูรย์  จันทร์กลิ่น    
* HS0ACT นายสิทธิ  ชินสุขีพร    
* HS4DOR นายสมลักษณ์  วันโย    
1 HS1JQP  XV5HS นายอาชว์ศิริ เจริญศรี 201 HS7WMU นายวัชรพัฒน์  หิมาลี
2 E21XGO น.ส.นุชรัตน์  รัตนวานิช 202 HS7BHK  นายนุกูล  สุขผล
3 HS2SVM ว่าที่ร..พิสิษฐ์  สิทธิ์ 203  HS4LKW นายสุวรพงษ์  คงมั่น
4 HS9HQR นายนพดล  กังแฮ 204 HS4HLW นายสุรจิต  ชุมแวงวาปี
5 E21EIC นายเฉลิมพล  เมืองอำพัน 205  HS4DDQ จ.ส.ต.วัชรพล  เวียงชัย
6 E20EXC "SK" นายสถาพร  คำหวาน 206  HS6FUJ นายสมศักดิ์  มาคาน
7 E21SNN นายสถิตย์พงศ์  ดีพงศานนท์ 207 E20MDN นายชัยวัฒน์  ปิ่นประเสริฐ
8 HSOXNO จ.ส.อ.อิศเรศ  จินดานนท์ 208 HS8GLR นายดำรงศักดิ์  รัฐการโกวิบูลย์
9 HS0NNU นายวัชรพงษ์  ชูจินดา 209 E29BUQ นายสุดเขต  ใหม่คามิ
10 E21IZC นายวิชเยนทร์  ตรีธารทิพย์วิกุล 210

E20QVD

นายสุรชาติ ใยถาวรพงษ์
11 E21RWD นายสุพจน์  ตระกูลวิถีสวัสดิ์ 211

E20ZFD

นายกานต์ สุวรรณรัต
12 HS1UZF นายกษมา  นิสสัยพันธ์ 212

HS8KVH

นายอนุสรณ์ ศรีวิเชียร
13 E21LSE น.ส.ทวีพร  ตันตระกูล 213

HS0ZGQ

Mr.เยือร์ก โยเซฟ เฟนเนน
14 HS6NZP นายวิเศษ  ศักดิ์โสภา      
15 HS0MEV น.ส.อุมาพร  พรหมพันธ์      
16 HS6LZD นายณรงค์ฤทธิ์  สินจวัตร      
17 E20FMC นายปิยพงษ์  ลิ่วมโนคุณ      
18 HS91HG นายสุธา  ลอยเดือนฉาย      
19 HS5JRH นายสุริยา  แสงสว่าง      
20 HS7RBX นายไกรรัตน์  ช่างปรุ      
21 E20GMY นายพจน์  ศรีพานิช      
22 E20GJW นายพรชัย  โอฬาริกเดช      
23 E20CNJ นายสุรงค์  โพธิไพโรจน์      
24 HS9CRB นายณฐพงษ์  สุขจันทร์      
25 HS9EQY น.ส.นงเยาว์  ว่องมงคลเดช      
26 HS7VJR นายขวัญชัย  ห้วยศรีจันทร์      
27 HS1GWZ นายนิกูล  กฐินทอง      
28 HS0XTI นายประกรรษิน  ปาลพันธ์      
29 E21EMJ นายสุรพงษ์  นิธิโรจน์นานนท์      
30 HS0GBI นายเชิดชาย  ยิ่วเหล็ก      
31 HS6MYW นายวัลลภ ทัดศรี      
32 E21CGO นายวศิน  จิรรัตนากรกุล      
33 E21JIP น.ส.ดาวิภา  ป้อมสอน      
34 HS6FVZ นายพิชิต  คัชมาตย์      
35 HS3HMH นายศักดิ์ชัย  นพพลกรัง      
36 E20JTW นายธีะรวัฒน์  สุขชาติ      
37 E20HO นายจีระศักดิ์  นารายณ์พิทักษ์      
38 E20IFK น.ส.กตัญยานี  ยังสถาพร      
39 E21IKV นายเหิรฟ้า  ภูติพันธ์      
40 HS6NDK นายสนธยา  พันธัญกิจ      
41 E20ARD น.ส.บังอร  ชื่นเจริญ      
42 E20IKV น.ส.สุจิตรา  ชมบุญช่วย      
43 E20EUL จ.ท.อนุสรณ์  รุ่งแจ้ง      
44 E21RC นายปราโมทย์  จารุเสน      
45 E20JPI น.ส.หฤทัย  จรรโลงเศวตกุล      
46 E20MFO นายกวี  ศิรินาวิน      
47 E20JPJ นายชาติชาย  พันธุ์ชัย      
48 HS0YOD นายสุภรณ์  ชมบุญช่วย      
49 E20EHQ นายกนก  นาคชุ่ม      
50 HS5GYW นายเสกสรรค์      
51 HS7OSV นายระวิ  เทพวจนะรักษ์      
52 HS0VEH นายสมควร  ชัยสวัสดิ์      
53 HS7NUU นายมาโนช  ทิมางกูร      
54 HS4BPQ พ.จ.อ.ประยงค์  ดุงเนย      
55 E21JAJ นายสมเกียรติ  ฉัตรบำรุง      
56 E20MYS นายธงเกียรติ  โรจนขจร      
57 HS1BZY นายธนิต  จาสุรวงค์      
58 HS6HKH จ.ส.อ.มานพ  เจริญสอาด      
59 E20JBD นายชาย รังสิยากูล      
60 E21ENF นายนพรณ นุตจรัส      
61 E20GKF นางกมลวรรณ  นุตจรัส      
62 HS1KFV นางรพีพร คงประเสริฐ      
63 E21LBB นายเผด็จ พุ่มน้อย      
64 HS0ZDX Mr.Tony  Waltham      
65 E20BYD นางเสาวลักษณ์  ชินสุขีพร      
66 E20OEA จ.อ.สุขสันต์  หงส์ทอง      
67 HS60EP นายอมร  ทาสี      
68 E21ZVF นายบรรชา  จันทบาล      
69 HS1NGR นายชาติชาย  วรวิสุทธิสารกุล      
70 E20HHK นายเกรียงไกร  สุริยะไกร      
71 E20REX น.ส.กรนภา  ชูความดี      
72 E20NVH นายเมฆ   สามัคคี      
73 E20RRW นายอาณัฐ ปิ่นทอง      
74 HS60ZS นายส่งเสริม  อยู่ขันสวัสดิ์      
75 HS0VGC พล ต.ต. อรัญ  สมบรุณสุข      
76 HS6PAU นายไพศาล  พันธัญกิจ      
77 E20NTS พ.อ.อ.สุพจน์  สาริพันธ์      
78 E20SDO นายปิลันธรณ์  วรพจน์      
79 HS9CA นายสมชาย ลิ้มพันธ์อุดม      
80 HS5SYH นายสง่า  เหรียญชัยเจริญ      
81 HS6NII นายศุภกร  ศรีกุลศศิธร      
82 E20NPW นายเอกรัตน์  รู้ประมาณ      
83 HS5AYO นายนิเวศน์  สุวรรณบุศร์      
84 E20HUM นายสุกรี  กร่างใกล้      
85 E20MXA น.ส.บังอรศรี  เหมือนเอี่ยม      
86 HS6RVH นายธนัท  ศรีกุลศศิธร      
87 E20WUE นายอัครพัฒน์  อาภาอดุลย์      
88 HS2ZIU น.ส.นลิน  กิตติวรวุฒิ      
89 HS0ZCY Mr.Bruce E.Ault      
90 HS0ZLM Mr.Finn Jensen      
91 HS6RMY นายบุญเกียรติ  ตั้งจิตวิบูลย์กุล      
92 HS0VSH นายเกรียงไกร  เถลิงพล      
93 E20WZJ นายภัทร  ชวลิต      
94 E20WGQ นายสุชาติ  คุ้มโชคไพศาล      
95 HS1OVH นางมาลินี  จันทรัศมี      
96 HS9ABP นายมีชัย  เพ็ชรพัฒน์      
97 E20XEI นายอำนวย  แหศิริ      
98 E20LOP พ.อ.อ.สมเกียรติ  ไชยกิจ      
99 HS6MMM นายเกียรติศักดิ์  ตรีสิน      
100 HS8KGG นายโชติชนิต  ดวงอุไร      
101 E20YGG น.ส.ณัฐธิดา  สุพล      
102 HS0ZAR Mr.Fred Laun      
103 HS9IFG นายพงศกร  วงศ์สวัสดิ์      
104 9V1XE Mr.Mirek Rozbicki      
105 HS8KAY นายบัญชา  จันทร์สิริกมล      
106 HS1JNB นายสกล นาคิน      
107 JR5XPG Hidenori Uemura      
108 XW1A (HS0ZJZ) Larry Lee Risser      
  109 HS0ZFZ นายโรลเดอร์ สเวน      

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2014  All Rights Reserved.