Thailand DX Association (HSDXA)

               ไทยแลนด์กรุ๊ป 1996 ( ไทยแลนด์กรุ๊ป หนึ่งเก้าเก้าหก ) หรือภาษาอังกฤษว่า  "THAILAND DX ASSOCIATION" 

หรือย่อภาษาอังกฤษว่า "HSDXA" เครื่องหมายของชมรมเป็นรูปแผนที่ประเทศไทย มีตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษว่า “THAILAND GROUP 1996”

อยู่บนแผนที่ ล้อมรอบด้วยรวงข้าว และอยู่ในวงแหวน โดยมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ภายในวงแหวนว่า “THAILAND DX ASSOCIATION HSDXA“

วัตถุประสงค์

            ข้อ 2. วัตถุประสงค์  ชมรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่นในหัวข้อต่อไปนี้

2.1  เผยแพร่ความรู้และข่าวสารแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป

2.2  ส่งเสริมและจัดกิจกรรมโครงงานอิเลคโทรนิคส์ให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป

2.3  ส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน (Contest) 

2.4  สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชมรม ชมรม หรือสมาคม ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกิจการวิทยุสมัครเล่น

2.5  ส่งเสริมและจัดให้มีการทดสอบสัญญาณทางไกล (DX)

2.6  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของชมรม

สมาชิกภาพ

            ข้อ 3. สมาชิก สมาชิกของชมรมนี้ คือ

3.1  ผู้ลงชื่อในการจัดตั้งชมรม และผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อของชมรม

3.2  ผู้ที่ได้รับการเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อกำหนด

ข้อ 4. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้

4.1  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของชมรมนี้

4.2  เป็นนักวิทยุสมัครเล่นและมีสัญญาณเรียกขาน ตามที่กรมไปรษณีย์โทรเลขกำหนด

4.3  ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากชมรม

4.4  ต้องได้รับใบรับรอง

4.5  ต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการดำเนินการ

ข้อ  5. การเลือกเข้าเป็นสมาชิก การเลือกเข้าเป็นสมาชิกชมรมมีข้อกำหนดดังนี้

สมัครเป็นสมาชิก โดยยื่นใบสมัครสมาชิก พร้อมใบสมัครขอรับใบรับรอง  (ในกรณีที่ยังไม่มีใบรับรอง) ถึงคณะกรรมการดำเนินการของชมรม ตามแบบที่กำหนด

เมื่อกรรมการดำเนินการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. ก็ให้รับเป็นสมาชิกได้ แล้วเสนอชื่อให้สมาชิกรับทราบในวันประชุมชมรมคราวถัดไป

ถ้ากรรมการดำเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ ก็ดี เมื่อผู้สมัครร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมชมรมเพื่อวินิฉัยชี้ขาด มติที่ประชุมชมรมให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกที่มาประชุมในคราวนั้น

ข้อ 6. ที่ปรึกษาชมรม  คณะกรรมการดำเนินการจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาชมรม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดำเนินการที่มาประชุมในคราวนั้น และแจ้งให้สมาชิกทราบในการประชุมชมรมคราวต่อไป

ที่ปรึกษาชมรมมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่กรรมการดำเนินการในการจัดกิจกรรมต่างๆ  วาระการดำรงตำแหน่งของที่ปรึกษาชมรมให้เท่ากับวาระของคณะกรรมการดำเนินการในชุดนั้นๆ  กรรมการดำเนินการชุดหนึ่งสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 3 คน

ข้อ 7. ค่าธรรมเนียม   ผู้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการ อาจพิจารณากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามที่เห็นสมควรได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าข้อความในวรรคแรก  ค่าธรรมเนียมนี้ ให้ถือเป็นรายได้ของชมรมจะเรียกคืนไม่ได้

ข้อ 8. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก  เมื่อชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้วจึงถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิกโดยมีสิทธิ และหน้าที่ดังนี้

8.1  สิทธิในการใช้สถานที่ติดต่อของชมรมในการบริการรับบัตรยืนยันการติดต่อ

8.2  สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชมรมจัดขึ้น

8.3  สิทธิในการใช้เครื่องหมายของชมรมประทับบนบัตรยืนยันการติดต่อ

8.4  หน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของชมรม

8.5  สิทธิอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

การออกจากสมาชิกชมรม

            ข้อ 9. เหตุที่สมาชิกต้องออกจากชมรม สมาชิกต้องออกจากชมรมเพราะเหตุใดๆ ต่อไปนี้

9.1  ตาย

9.2  วิกลจริต

9.3  ลาออกจากชมรมตามข้อ 10.

9.4  ขาดคุณสมบัติตามข้อ 4.

9.5  ถูกให้ออกจากชมรมตามข้อ 11.

ข้อ 10. การลาออกจากชมรม สมาชิกอาจลาออกจากชมรมได้ โดยแสดงความจำนงค์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ จึงให้ถือว่าออกจากสมาชิกชมรมได้

ข้อ 11. การให้ออกจากชมรม สมาชิกอาจถูกให้ออกจากชมรมเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้

11.1 กล่าวคำหยาบ ในการติดต่อสื่อสารทางวิทยุคมนาคม

11.2 ประพฤติมิชอบทำให้เป็นที่เสื่อมเสีย

        เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนและพิจารณาแล้วเห็นว่า สมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการดำเนินการที่มาประชุมในคราวนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากชมรม

ข้อ 12. การจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากชมรมไม่ว่าเพราะสาเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการดำเนินการ จำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อสมาชิก แล้วแจ้งให้ที่ประชุมชมรมรับทราบ

การประชุมชมรม

            ข้อ 13. การประชุมชมรม ให้คณะกรรมการดำเนินการ เชิญสมาชิกมาประชุมกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

            ข้อ 14. การแจ้งกำหนดประชุม เมื่อจะมีการประชุมทุกคราวให้คณะกรรมการดำเนินการมีหนังสือแจ้ง วัน เวลา และ สถานที่ ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

ข้อ 15. อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมชมรม ที่ประชุมชมรมมีอำนาจและหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับชมรม ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

15.1        รับทราบเรื่องรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากชมรม และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก

15.2        รับทราบรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงาน

15.3        รับทราบ และพิจารณารายรับ รายจ่าย ของชมรม

15.4 เลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการดำเนินการ

15.5 รับทราบการจัดกิจกรรมต่างๆ

15.6 รับทราบการแต่งตั้งที่ปรึกษาชมรม

15.7 รับทราบและพิจารณาเรื่องอื่นๆ ถ้ามี

คณะกรรมการดำเนินการ

            ข้อ 16. คณะกรรมการดำเนินการ  คณะกรรมการดำเนินการนั้นให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 11 คน ซึ่งที่ประชุมชมรมเลือกจากสมาชิกในตำแหน่งดังต่อไปนี้ แล้วแจ้งให้ที่ประชุมชมรมคราวนั้นทราบ หรือประกาศให้สมาชิกทราบ หลังจากการประชุมชมรม

16.1 ประธานชมรม (President)

16.2 รองประธานชมรม (Vice President)

16.3 ฝ่ายวิชาการ (Technical Officer)

16.4 เหรัญญิก (Treasurer)

16.5 ประชาสัมพันธ์ (Public Relations Officer)

16.6 นายทะเบียน  (Registrar)

16.7 เลขานุการ (Secretary)

ให้ประธานชมรมมีอำนาจและหน้าที่โดยทั่วไป คือ เป็นประธานในที่ประชุม และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ แทนชมรม ดูแลควบคุมการดำเนินงานทั่วไปของชมรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

ให้รองประธานชมรมมีอำนาจและหน้าที่ปฏิบัติการแทนประธานชมรมในขณะที่ประธานชมรมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตามที่ประธานชมรมมอบหมายให้ปฏิบัติ หรือเมื่อตำแหน่งประธานชมรมว่างลง และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

ให้เหรัญญิกมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของชมรมให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

ให้เลขานุการมีอำนาจหน้าที่ในการบันทึกรายงานการประชุมชมรม และบันทึกรายงานการประชุมกรรมการดำเนินการ ดูแลรักษารายงานการประชุมนั้นให้เรียบร้อยอยู่เสมอ จัดส่งหนังสือแจ้งนัดประชุมไปยังสมาชิกหรือกรรมการดำเนินการแล้วแต่กรณี และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

ให้ฝ่ายวิชาการมีอำนาจหน้าที่ในการ จัดทำกิจกรรมโครงงาน หนังสือวิชาการ บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคแก่สมาชิก ตลอกถึงการพัฒนาปรับปรุงโครงงานเดิม และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

ให้ประชาสัมพันธ์มีอำนาจหน้าที่ ในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของชมรม ให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

ให้นายทะเบียนมีอำนาจหน้าที่ในการบันทึกจำนวนสมาชิก ตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานในการสมัครของผู้สมัครสมาชิกและผู้ขอรับใบรับรอง การรับสมาชิกใหม่ การออกจากชมรมของสมาชิก ออกใบรับรองให้แก่ผู้ขอใบรับรองที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้  บริการรับส่งบัตรยืนยันการติดต่อของสมาชิกและบัตรยืนยันการติดต่อในการแข่งขัน หรือการทดสอบสัญญาณทางไกล การจัดการทดสอบสัญญาณทางไกล การเข้าร่วมการแข่งขันทางวิทยุ และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

ข้อ 17. กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง ให้กรรมการดำเนินการอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง

เมื่อครบกำหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการชุดเดิมอยู่ในตำแหน่งไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่

กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ

ข้อ 18. การออกจากตำแหน่ง กรรมการดำเนินการต้องออกจากตำแหน่งเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้

18.1 ออกตามวาระ

18.2 ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ

18.3 ขาดจากสมาชิกภาพ

18.4 ที่ประชุมชมรมลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว

มติที่ประชุมชมรมในการถอดถอนกรรมการดำเนินการทั้งคณะหรือรายตัวตาม ข้อ18.4 จะต้องมีมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกที่มาประชุมในคราวนั้น โดยไม่นับรวมสมาชิกที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการ

ข้อ 19. ตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการดำเนินการที่มีตัวอยู่ประชุมดำเนินการได้จนกว่าจะมีการประชุมชมรม ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนในตำแหน่งที่ว่าง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามวรรคก่อนนั้น เป็นตำแหน่งประธานชมรมหรือรองประธานชมรมหรือเหรัญญิกหรือเลขานุการ และยังไม่ได้มีการประชุมชมรมเพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการอื่นขึ้นแทนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่

กรรมการดำเนินการซึ่งที่ประชุมชมรมเลือกตั้งขี้นแทนในตำแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตำแหน่งได้ตามวาระของกรรมการดำเนินการชุดนั้นๆ

ข้อ 20. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดำเนินการ ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่ต้องมีการประชุมกันอย่างน้อย 4 ครั้งในหนึ่งปี

ให้ประธานชมรม หรือรองประธานชมรม หรือเลขานุการ เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้

ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ต้องมีกรรมการดำเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแห่งกรรมการดำเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมได้

ข้อ 21. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจกรรมทั้งปวงของชมรม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและตามมติของที่ประชุมชมรม กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความจำเริญแก่ชมรมทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

21.1 ดำเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและการออกจากชมรมของสมาชิก ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อกำหนดของชมรม

21.2 กำหนดการประชุมชมรม และแสดงผลการดำเนินงานของชมรม ต่อที่ประชุมชมรม

21.3 กำหนดระเบียบต่างๆ ของชมรม

21.4 พิจารณาออกใบรับรอง

21.5 พิจารณาการจัดทำโครงการ การเข้าร่วมกิจกรรม และงบประมาณ

ระเบียบของชมรม

            ข้อ 22. ระเบียบของชมรม  ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบต่างๆ ขึ้นใช้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อกำหนดของชมรม รวมทั้งระเบียบดังต่อไปนี้ด้วย คือ

22.1 ระเบียบว่าด้วยการออกใบรับรอง

22.2 ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน

ข้อเบ็ดเสร็จ

            ข้อ 23. การตีความข้อกำหนด  ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อกำหนดใด ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอปัญหานั้นต่อที่ประชุมชมรมเพื่อขอคำแนะนำ และลงมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแห่งสมาชิกที่มาประชุมในคราวนั้น

            ข้อ 24. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด ชมรมอาจแก้ไขข้อกำหนดได้โดยมติแห่งที่ประชุมชมรม ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งสมาชิกที่มาประชุม การแก้ไขหรือการเปลี่ยนการใช้ข้อกำหนดนั้นถือเป็นอันสมบูรณ์

            การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดนั้น จะกระทำได้ต่อเมื่อได้แจ้งข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมโดยเต็มสำนวนพร้อมทั้งแสดงเหตุผลไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้า พร้อมหนังสือแจ้งนัดประชุมก่อนวันประชุม

            ข้อ 25. การจัดการทรัพย์สินเมื่อชมรมต้องเลิก เมื่อชมรมต้องเลิก และมีทรัพย์สินคงเหลือให้นำไปคืนเจ้าของเดิมผู้บริจาค หรือนำไปบริจาคแก่ ชมรม ชมรม หรือสมาคม ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกิจการวิทยุสมัครเล่นอื่น หรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร ตามมติที่ประชุมชมรม หรือมติคณะกรรมการดำเนินการในกรณีที่ไม่สามารถเชิญประชุมชมรมได้

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014  All Rights Reserved.