Yo2bzv     |     home
Pecica 2004   |   Pecica 2004.Impresii   |   Pecica 2005  New!
Pecica 2004.Impresii
PECICA jud. Arad- 2004 .

„Multe regrete vor urma invitaþiilor neonorate".

     Nu ºtiu dacã mereu este sau nu valabil motto-ul de mai sus, dar în cazul primului Simpozion de la Pecica valabilitatea este certã, neparticipanþii se vor convinge de aceasta din relatãrile "calde" de la faþa locului din prima zi de 4 sept. 2004 (bãnuiesc cã ºi a doua zi a fost la fel). Imaginaþi-vã componenþi ai echipajului de Hunedoara compus din Ovidiu YO2LSK ºoferul ºi sponsorul acþiunii, Adrian YO2BPZ cu XYL-ul si Mihai YO2LXW care l-a interpretat pe neagreatul om cu ochi albaºtrii din vremurile apuse (spunea glumeþul WB2AQC, hi!). care nota-întreba ºi iar întreba-nota totul despre toþi ºi despre toate, recunoscând aici ºi acum cã nu a întimpinat nici-un refuz din partea colegilor, ocazie  ce-mi dã prilejul de a mulþumi tuturor pentru colaborare ºi înþelegere. Vã sunt îndatorat.
     Plecarea din Deva la ora 06,30 CFR pe o vreme superbã, deºi cu temperaturi joase de 9-10 grade, ºosea cu trafic auto redus, discuþii radioamatoriceºti, bancuri aºa cã timpul a zburat ca la concursurile noastre de douã ore în douã etape iar spre final fãrã probleme, ajunºi la 08,45 CFR în locaþia  noii Sãli de Sport din proaspãtul oraº Pecica- declarat oficial la 22.04.2004 cu ocazia întâlnirii transfrontaliere a primarilor care a avut loc in comuna Pecica. In spaþiile de parcare câteva maºini, aºa cã parcarea nu a fost o problemã, dupã cum cred ca a fost ceva mai târziu când numãrul acestora a crescut.(la plecarea noastrã  am numãrat peste 30 de maºini)
      Am parcurs împrejurimile remarcând preocuparea gazdelor de a oferi invitaþilor prin tonete ºi chioºcuri cafea, sucuri ºi mici dreºi de un pahar cu bere de buna calitate. La intrarea în sala am fost întâmpinaþi de bunãtatea de om, coleg si prieten a lui Bela YO2BYD care ne-a înregistrat ºi înmânat ecusoanele de participanþi la primul simpozion-întâlnire pecican. Am trecut în revista încãperile anexe apoi sala în care urma a se desfãºura lucrãrile simpozionului  admirând pe pereþi panourile cu fotografii ºi QSL-ri radio. În fata bãncilor joase, specifice sãlilor de sport, o imensa masa pe care tronau 3 pâini mari pecicane de 4 kg. fiecare supravegheate permanent de 3 farfurioare cu sare despre al cãror scop am aflat mai târziu. În jur de ora 09,30 au sosit ºi colegii hunedoreni Cristi-YO2LRH cu XYL si QRP-ul, Mugurel-YO2LSV, Petricã-YO2LZH si George-YO2LCE, cãrora le-am transmis detaliile deja cunoscute. Având ecusonul la piept, pentru a nu crea suspiciuni, colegilor sosiþi ºi viitori le-am scris indicativul si numele în  carneþelul de "agent" (hi!), ajungând în scurt timp la nr.50, suficient a concluziona prezenta colegilor din districtele 2,3,5,8 si HA, organizatorii având promisiuni, dar neonorate, ale colegilor din F ºi OE. Surpriza mea a fost mare când am descoperit pe cel mai in etate  participant, nea Vasile, YO2BRO ºi un simpatizant al radioamatorilor pecicani în persoana d-lui Crucian Silviu - handicapat locomotor. Întâlnirile, discuþiile ºi amintirile plãcute au fãcut ca ora de deschidere festivã sã fie depãºitã cu 40 de minute, Bela fiind nevoit sã apeleze cu vocea-i autoritarã la microfonul staþiei de amplificare pentru a invita participanþii în salã pentru începerea lucrãrilor. În salã  peste 200 de invitaþi produceau un amestec de frecvenþe joase, medii la un nivel ridicat ºi care treptat a dispãrut când Bela cu vocea-i inconfundabilã a deschis oficial lucrãrile simpozionului-întâlnire "Pecica 2004."
         A mulþumit invitaþilor fiind totodatã onorat de participarea peste aºteptãri la acest prim simpozion ce s-a nãscut la o idee telefonica data de YO3APG pe când se afla la Fredericshafen 2004 dar asigurându-l de o posibilã desfãºurare la începutul lunii septembrie deoarece calendarul competiþional ocupa anterioarele luni. A rugat participanþii ca la încheierea lucrãrilor sã noteze în cartea de onoare, ce se aflã în holul sãlii sportive, impresiile despre organizarea ºi desfãºurarea simpozionului-întâlnire spre aducere aminte. A explicat ºi scopul celor trei pâini ca fiind urarea de bun venit în oraºul Pecica pentru care fiecare este rugat a rupe din ele ºi a le plimba în sare ºi savura spre mulþumirea gazdelor. A prezentat activitatea  celor 2 radiocluburi, a celor 26 de membrii de emisie-recepþie ºi a celor 20 de receptori coordonaþi ºi îndrumaþi YO2BYD si YO2LFP.
        A invitat la cuvânt pe domnul. primar Cionca Iustin care a adresat bun venit participanþilor în Pecica , comauna care de o lunã ºi zece zile este ridicata la rang de oraº, de asemeni mulþumiri d-lui profesor pentru efortul depus dorindu-i viatã lungã ºi putere în organizarea urmãtoarelor întâlniri. A urmat cuvântul d-lui viceprimar Antal Petru care de asemeni a urat un bun venit participanþilor asigurând pe Bela ºi asistenþa cã ºi urmãtoarele simpozioane vor fi aprobate de a se desfãºura în spaþioasa salã a sporturilor, fiind mândru ca aceste doua radiocluburi au obþinut succese deosebite în activitatea competiþionalã ºi cã mulþi copii ºi tineri sunt atraºi în aceastã frumoasã activitate dorind a deveni membrii cu statut de emisie sau recepþie.
        A rugat apoi pe d-na profesoarã de istorie ºi filozofie Gaspar Izabela sã prezinte o scurta istorie a aºezãrii. Domnia sa afirma ca Pecica este una din cele mai vechi aºezãri rurale din judeþul Arad fiind locuitã din cele mai vechi timpuri. Face parte pe rând din ducatul lui Glad, Ahtum ºi mai apoi din regatul feudal ungar. Prima atestare se gãseºte în registrele diecezale papale din 1333-1334 unde sunt menþionate 30 de aºezãri mici printre care si Pecica. În 1579 Pecica are 353 de familii. În comunã ,la nr.183, se afla casa lui Petru Seghedinat, organizatorul rãscoalei din 1735 , care a fost trãdat, arestat ºi executat prin tragere pe roatã iar corpul spintecat în patru pãrþi, una fiind expusa în fata casei sale. În1752 se desfiinþeazã serviciul de grãniceri, sârbii emigreazã în Ucraina în locul lor stabilindu-se ungurii, azi raportul celor doua etnii-romane ºi maghiare fiind de 60 respectiv 40 la sutã. Din secolul 18 ºi pânã la unificarea din 1960 localitatea era formatã din Pecica Romina ºi Rovine sau Pecica Maghiara. În 1846 Pecica Romana devine oraº, pierzând acest rang în 1900 când a redevenit comunã. Cu revoluþia de la 1848 pecicanii ºi-au ales primar din popor, hotãrând în 1862 introducerea limbii române în administraþie. În 1992 se înregistra o populaþie de 11500 de locuitori, ca azi populaþia sã fie aproape de 13000 de locuitori. Actualmente în oraº exista 400 de întreprinzãtori particulari ºi vestite ateliere de împletit coºuri mult cãutate în þarã ºi strãinãtate. La încheiere doamna profesoara a urat succes deplin lucrãrilor.
        Bela a invitat pe secretarul general al FRR -Vasile 3APG- sã adreseze câteva cuvinte asistenþei; domnia sa a remarcat efortul enorm atât material cât ºi de suflet depus într-un timp atât de scurt ºi reuºita deplinã a întâlnirii pentru care felicitã organizatorii ºi pe toþi radioamatorii pecicani. A rugat pe cei ce au sugestii privind programele competiþionale, sã vinã cu propuneri pentru a fi dezbãtute în ºedinþele Consiliului de Administraþie de asemeni ca toate radiocluburile, asociaþiile sã colaboreze cu IGCTI -le teritoriale. În curând vor fi active reþelele de monitorizare atrãgând atenþia asupra disciplinei de trafic evitând masurile disciplinare. Poate pune la dispoziþie CD -urile FRR 01 si 02 ºi cartea Comunicaþii digitale, în pregãtire fiind si FRR 03 ce va conþine lucrarea lui OM4UE complectat cu documentaþii interesante. Are deosebita onoare ºi plãcere de a înmâna medalii ºi diplome urmãtorilor membri din Pecica ºi nu numai:YO2LMN, YO2BYD, YO2BUG, YO2KQD, YO2LFP, YO2KBB, YO2KOB ºi mulþi alþii. Pentru alte discuþii, Vasile, cu multa plãcere, la sfârºitul întrunirii va sta la dispoziþia celor interesaþi.
          În continuare Iulian YO2LIS-seful radioclubului arãdean a adresat un bun venit participanþilor ºi a felicitat organizatorii pentru modul de prezentare ºi desfãºurare a simpozionului-întâlnire din Pecica.
          Cu deosebita bucurie Bela anunþã formaþia de muzicã popularã a clubului copiilor din Pecica dorind a demonstra ceea ce ºtiu. Formaþia compusa din 4 fetiþe la vioarã (cea mai micã având doar 5 ani) ºi 4 bãieþi la acordeon sub bagheta dirijorului profesor Zavoda Mihai.
Au interpretat pentru 15 minute un potpuriu de muzica populara de-a noastrã ºi maghiarã care au mers la inimile ascultãtorilor fiind aplaudaþi la scena deschisã. Felicitãri copiilor ºi profesorului lor.
         A urmat prezentarea comunicãrilor privind realizãrile practice ºi teoretice dupã cum urmeazã:

 Legaturi radio EME de Suli Iulius, YO2IS  -aparatura, antene, condiþii de propagare, concluzionând  c-ar fi bine ca fiecare radioamator sã  foloseascã fiecare ocazie, de întâlnire indiferent de mod, devenind astfel mai apropiaþi; succese în comunicaþiile EME ºi sateliþi. A prezentat construcþia proprie a unui TxRx complet tranzistorizat pe unde scurte;
Despre  spiritul fair play  si concursurile de radioamatori de Adrian-YO2BPZ;

 George-WB2AQC, (care ºi de aceasta datã a fost pe postul de Moº Crãciun), a elogiat strãdania organizatorilor  care au fãcut mult mai mult în domeniul nostru decât oraºele mari cu tradiþii, multe facultãþi ºi ingineri electroniºti, drept pentru care îi asigurã de tot respectul ºi consideraþiunea sa. În încheiere afirmã cã activitatea radioamatoriceascã aduce un serviciu societãþii drept pentru care se impune a fi sprijinitã de oficialitãþi. A urat sãnãtate, succese depline în activitate ºi cu multã plãcere în urmãtorii ani se va regãsi în mijlocul radioamatorilor pecicani;
Bela-YO2LNH a prezentat construcþiile proprii ale TxRx -ului pe 3,5 Mhz pentru modul CW de 2-5 W, un DDS de dimensiuni reduse ºi un receptor pentru concursurile de RGA. Acestea sau chiturile lor se puteau achiziþiona la preþuri destul de mici cu bineînþeles documentaþiile ºi sfaturile necesare;

 YO2LIS a prezentat informaþii despre transmisiile de date, informaþii prin internet, legãturi internet -radio prin Echolink, comunicaþiile în 2,4GHz cu antena wireles sau ofset de dimensiuni reduse în interiorul cãrora se introduce un rezonator;

 Bela-YO2BYD cu o scurtã prezentare a celor 2 radiocluburi ºi a celor 26 de radioamatori de emisie ºi 20 receptori, modul de organizare al concursurilor de RGA susþinute de echipele de copii ºi elevi din Pecica, scopul realizãrilor  de expoziþii QSL-uri radio, programe în viitor.

           Apropiindu-se  orele  prânzului, Bela-YO2BYD a anunþat începerea tombolei în care scop, anterior, participanþilor li s-au înmânat câte douã tichete inscripþionate ambele cu acelaºi numãr; primul de culoare roºie pentru prânzul pregãtit la ceaun ºi al doilea de culoare galbenã pentru tombolã ºi pe care participanþii au fost rugaþi a-l introduce într-o cutie de unde Mihai, un foarte tânãr radioamator a extras pe rând biletele norocoase pânã la epuizarea cadourilor oferite de FRF, WB2AQC,YO2KBB ºi YO2KQD. Primul numãr(ºi urmãtoarele) anunþat de Bela în cele trei limbi de circulaþie localã; românã, maghiarã ºi englezã a fost 15 urmat de 20, 63, 9, 46, 23, 40 ºi încã 80 dupã care (am auzit si numarul 111!), ultimele fiind 30, 69, 52 ºi 14. La toþi se putea citi bucuria pe fatã, cadourile reprezentând o plãcutã aducere aminte a ceea ce a fost la Pecica în 2004.
            Bela, parcã mai mulþumit ºi fericit ca oricând, la ora 13,30 a  invitat toþi participanþii la masa de prânz gãtitã în cadrul unui concurs la ceaun de maiºtrii bucãtari ºi anume: o tocanã picantã de cartofi cu carne de oaie (papricaº) ºi o fripturã de vitã cu piure de cartofi ºi salatã de castraveþi, oferite gratuit de cãtre organizatori. Nu ºtiu cine a câºtigat concursul dar în mod sigur toþi mesenii ar fi premiat ºi felicitat preparatorii pentru bunãtãþile oferite, subsemnatul neîntâlnind amatori ce-ar fi dorit a scrie în condica de reclamatii, HI. S-au bãut sucuri, tãrii, bere, cafele combinate cu discuþiile neterminate, ce mai,  veselie ºi trai nenicã!. Deºi numãrul mesenilor a fost de peste 200, mâncare a fost suficientã chiar ºi pentru doritorii de porþii duble.
             Despre talcioc puþine de spus doar construcþiile lui Bela YO2LNH cam la 50 de euro bucata, trapuri pentru antena W3DZZ ºi balunuri de putere la 25-35 de mii de forinþi ale lui Imre HA8LPI si un QRO cu 3-500 al cãrui preþ nu l-am putut afla.
             Echipajele hunedorene, fiind  presate de timp, ºi-au luat rãmas bun de la organizatori, prieteni vechi sau noi ºi au demarat înspre  QTH-le locale în jurul orei 15,00.
La început am scris despre regrete ºi poate dupã lecturarea celor de mai sus cei ce din diferite motive nu au fost prezenþi, probabil nu vor rata ocazia din 2005.
             Mulþumim organizatorilor asigurându-i de participare sigurã  în 2005!
 73 de YO2LXW.

Material primit prin bunavointa amicului Adrian, YO2BPZ.
 (Reproduc mesajul trimis prin posta electronica de catre Adrian:
Dr Costi, iti trimit articolul despre Pecica 2004, aparut in YO/HD Antena, nr.98/septembrie 2004. Vei primi si un set complet pe anul 2004 al YO/HD Antena( surface mail)
Daca poti cumva realiza un CD cu ceea ce ai pozat la Lugoj, m-ar interesa si pe mine. Nu are rost sa trimiti pri E-mail, nu am CD-W.
Acum ma duc pe pagina sa vad ce ai mai pus acolo.
73 de Adrian, YO2BPZ)
                 Yo2bzv,  Septembrie,25 2004