Przemiennik VE3LPL w London, Ontario:

A oto kilka zdj�� z budowy pierwszego przemiennika.
3. W pracowni Jurka, VE3IKJ (ex SP4ILY). 5. Jurek w czasie testowania przemiennika. Takich przyrz�d�w u�ywa� podczas budowy przemiennika.

6. Koledzy klubowi w czasie prac nad przemiennikiem. Od lewej:
Tadeusz VE3ZOC i Robert VE3ZZK.

Jurek VE3IKJ pisze:

"Kiedy przemiennik by� wreszcie got�w do zainstalowania, dowiedzia�em si� o opuszczonym przed rokiem budynku przy jednej z wie� telekomunikacyjnych. W budynku tym by�o wcze�niej kilka przemiennik�w, ale z powodu... myszy i ich upodobania do ciepe�ka w czasie zimy, w�a�ciciel musia� wybudowa� nowy, bardziej szczelny budynek i wi�kszo�� aparatury zosta�a tam przeniesiona. Cz�� jednak nie nadawa�a si� do u�ytku i zosta�a w starym miejscu. Zaproponowa�em w�a�cicielowi, �e wysprz�tamy mu pomieszczenie w zamian za mo�liwo�� odzysku uszkodzonego przekaznika. Zgodzi� si� szybko i nast�pne zdj�cia poka�� wam histori� powstania naszego nowego przemiennika. Poprzedni pow�drowa� na p�ke."


14. Montowanie repeatera. Komercjalny zasilacz 13.8V/40A ju� jest zainstalowany w solidnej metalowej szafie, a przeka�nik GE MASTR II czeka ju� w kolejce. 15. G��wny panel zainstalowany. Ciemno-br�zowy panel nad nim to CW identyfikator.

16. Strojenie filtru antenowego do odbiornika. 17. Strojenie filtru przepustowego do nadajnika z pu�apk� na cz�stotliwo�� odbiornika.

20. Oba filtry ju� zainstalowane. 22c. Szafy s� wyposa�one w solidne drzwi z zamkami.

24c. Zesp� czterech anten odbiorczych typu SRL-224. 25a. Antena nadawcza typu 210C.

2. Wie�owiec TD banku w London, Ontario. Na nim zainstalowany jest przemiennik VE3LPL i jego anteny. 26. Na dachu tego wie�owca r�wnie� jest zainstalowanych kilkana�cie r�norakich anten dla innych cel�w komunikacyjnych.

Repeater Technical Data

General
Make General Electric
Model MASTR II
Power Supply Stativolt 13.8V/40A cont.
Back Up Power Generator
Receiver
RX Frequency 146.955 MHz
CTCSS 114.8 Hz
RX Preamp 16dB GAs FET
RX Sensitivity @SINAD 12dB 0.09uV
Antenna 6 dB SRL-224
Multicoupling Sinclair C2037
Transmiter
TX Frequency 146.355 MHz
Antenna 3 dB 210C
Power 100 W (200 W ERP)
Multicoupling Sinclair C2027*1
Tone Encode 114.8 Hz

(Niniejsz� stron� opracowa� VE3MRM czerpi�c informacje z bogatego materia�u slajdowego ("VE3LPL Repeater.ppt", 6.4MB), skompletowanego w dw�ch j�zykach przez Jurka VE3IKJ.)

Home Guest Book Contact Us