"ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ Ï ÌÅÃÁÓ" ÂÑÁÂÅÉÏ

 HOME PAGE
GREEK
ENGLISH
FRANCE
GERMAN
ITALY
RUSSIAN
SV2AEL MAILBOX

ÅðéëÝîôå ãëþóóá

 
   
Ôï åéäéêü áõôü Ýã÷ñùìï âñáâåßï äéáóôÜóåùí 32 X 23 cm äéáôßèåôáé áðü ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 1997 óå üëïõò ôïõò ñáäéïåñáóéôÝ÷íåò êáé áêñïáôÝò (HAM's - SWL's) ðïõ Ý÷ïõí åðéâåâåâáéùìÝíåò åðáöÝò Þ áíáöïñÝò ëÞøçò áíôßóôïé÷á, ìå ôñåßò óôáèìïýò (3) áðü ôçí ðåñéï÷Þ SV2 Þ ìå Ýíá (1) åéäéêü ÷áñáêôçñéóôéêü (special call) áðü ôá SX2,SW2,SZ2,SY2 Þ J4 êáèþò êáé ìå ôéò ÷þñåò ôçò ðñþçí áõôïêñáôïñßáò ôïõ ÌåãÜëïõ ÁëåîÜíäñïõ üðùò ðåñéãñÜöïíôáé óôçí ðáñáêÜôù ëßóôá óå äýï äéáöïñåôéêÜ åðßðåäá:

Åðßðåäï 1: Ôñåßò (3) SV2 óôáèìïß Þ Ýíá (1) åéäéêü äéáêñéôéêü (SX2,SW2,SZ2,SY2 Þ üðïéï J4 ) óýí 10 ÷þñåò.

Åðßðåäï 2: Ôñåßò (3) SV2 óôáèìïß Þ Ýíá (1) åéäéêü äéáêñéôéêü (SX2,SW2,SZ2,SY2 Þ üðïéï J4 ) óýí 16 ÷þñåò.

Ëßóôá ôùí 1+16 ÷ùñþí ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôï âñáâåßï A.T.G.
SV2 (Ìáêåäïíßá), TA (Tïõñêßá), 4X-4Z (IóñáÞë), SU (Áßãõðôïò), EP (IñÜí), YI (IñÜê), EK (Añìåíßá), EY (TáôæéêéóôÜí), EZ (TïõñêìåíéóôÜí), UK (ÏõæìðåêéóôÜí), OD5 (Ëßâáíïò), YK (Óõñßá), 9K(KïõâÝéô), JY (Éïñäáíßá), AP (ÐáêéóôÜí), YA (AöãáíéóôÜí), VU (Iíäßá).

 ÓÇÌÅÉÙÓÇ:

* Åíá QSO Þ REPORT ìå ïðïéïäÞðïôå åéäéêü äéáêñéôéêü SZ2,SX2,SW2,SY2 Þ üðïéï J4 åßíáé éóïäýíáìï ìå ôñåßò åðáöÝò áðëþí SV2 óôáèìþí. Åôóé åÜí Ý÷åôå åðéâåâáéùìÝíç ìßá åðáöÞ ìå ÅÍÁ óôáèìü ìå åéäéêü äéáêñéôéêü SZ2,SX2,SW2,SY2 Þ üðïéï J4, äåí ÷ñåéÜæåôáé íá Ý÷åôå ôïõò ôñåßò SV2 óôáèìïýò.

* ¼ëåò ïé óõììåôï÷Ýò êåñäßæïõí äùñåÜí Ýíá CD-ROM ìå ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí ÅëëÜäá óå 4 ãëþóóåò.(ÅëëçíéêÜ-ÁããëéêÜ-ÃåñìáíéêÜ-ÉóðáíéêÜ).

*Óôéò óõììåôï÷Ýò ãéá ôï Åðßðåäï 2 ðñïóöÝñåôáé åðßóçò äùñåÜí Ýíá äåýôåñï CD-ROM ìå ôçí æùÞ êáé ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ ÌåãÜëïõ ÁëåîÜíäñïõ.

Äåí õðÜñ÷åé ÷ñïíéêüò ðåñéïñéóìüò ôùí åðáöþí ïé ïðïßåò ìðïñïýí íá ãßíïõí óå ïðïéáäÞðïôå ìðÜíôá áêüìç êáé óôéò WARC (10,18,24,50).

Eßíáé áðáñáßôçôç ç óõìðëÞñùóç ìéÜò GCR ëßóôáò Þ ôçò öüñìáò óõììåôï÷Þò ðïõ èá âñåßôå óôï ó÷åôéêü óýíäåóìï. Ôï êüóôïò ôïõ âñáâåßïõ êáé áðïóôïëÞò åßíáé 10 $ , 10 EU Þ 16 IRC.

Ìðïñåßôå íá óôÝëíåôå ôéò óõììåôï÷Ýò óáò óôçí äéåýèõíóç:

Award Manager:

ÐÁÕËÉÄÇÓ ÓÁÂÂÁÓ - SV2AEL

ÔÁ×.ÈÕÑ. 22013

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - 55310

Å Ë Ë Á Ó

ÐÁÔÇÓÔÅ ÅÄÙ ÃÉÁ ÔÇÍ ÖÏÑÌÁ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ

Ó×ÏËÉÁ & ÁÍÁÖÏÑÅÓ Ó×ÅÔÉÊÅÓ ÌÅ ÔÏ ÂÑÁÂÅÉÏ

Áðü: DJ6DO "Thanks for sending me the "Alexander the Great Award". I received it after 2 days in excellent quality. Also the CD-ROM with the sights of Greece and the CD with the life and activities of Alexander the Great are really fantastic!" Gerhard Cierpka.

Áðü: G3NOH "Many thanks for the beautiful A.T.G. Award which arrived a few days ago. The certificate is one of the best that I have received and I congratulate you on its design. The CD-ROM is excellent and quite a novel idea. Keep up the good work. Best regards." George Eddowes

Áðü: ONL 9537 (SWL) "I have received the Alexander The Great-award for wich I want to thank you, as well for the beautiful CD-ROM and tourist info. Seems Greece Macedonia is splendid surrounding." Michel de Smet.

Áðü: G3PEM "It is a magnificent certificate which does the Great explorer justice and hangs very nicely on the shack wall" Carl Thomson.

 
   

 HOME PAGE

SV2AEL MAILBOX

Åßóôå ï

åðéóêÝðôçò áðü 5/12/1998


RTG NO DEPOSIT BONUS | NO DEPOSIT BONUS CODES | NO DEPOSIT BONUS BLOG| FREE CASINO GAMES| ANDROID BINGO BONUS | ANDROID BONUS CASINO | AUSTRALIA ONLINE CASINO| BEST MOBILE CASINO | BINGO NO DEPOSIT BONUS |
CANADA CASINO BONUS | CANADA CASINO NO DEPOSIT | CANADA MOBILE CASINO | CASINO AUSSIES | NO DEPOSIT BONUS CODES | CASINO NO DEPOSIT BONUS CODES | NO DEPOSIT BONUS CASINO | ANDROID NO DEPOSIT BONUS |
BLACKBERRY NO DEPOSIT BONUS | IPAD NO DEPOSIT BONUS | IPHONE NO DEPOSIT BONUS | AUSTRALIA MOBILE CASINO | FREE POKIES MOBILE | MICROGAMING CASINO NO DEPOSIT | MOBILE CASINO AUD | ILMAISKIERROKSIA CASINO |
MOBILE AUSTRALIA CASINO | ND BONUS CODES | ND BONUS MOBILE | NETENT NO DEPOSIT BONUS | NO DEPOSIT BONUS CODES | PHONE BILL CASINO | POKIES FOR IPAD | POKIES NO DEPOSIT BONUS | oesterreichische online casino |
RTG BONUS CODES | MOBILE NO DEPOSIT CODES | MOBILE RTG NO DEPOSIT | SAUCIFY NO DEPOSIT CODES | SMS CASINO UK | UK BINGO ONLINE BONUS | UK CASINOS MOBILE BONUS | USA BINGO NO DEPOSIT | USA BINGO MOBILE NO DEPOSIT |
USA BINGO NO DEPOSIT | USA BINGO SITES NO DEPOSIT | USA FRIENDLY CASINO | NORSK MOBIL CASINO | USA NO DEPOSIT BONUS | USA MOBILE CASINO NO DEPOSIT| USA NO DEPOSIT BONUS | US FRIENDLY CASINOS | RTGBONUS.COM
BET NO DEPOSIT BONUS | BINGO NO DEPOSIT BONUS | POKER NO DEPOSIT BONUS | CASINO NO DEPOSIT BONUS CODES | USA NO DEPOSIT BONUS | NO DEPOSIT BONUS USA CASINO | CANADIAN MOBILE CASINO | ONLINE POKIES NO DEPOSIT
BONUS CASINO SENZA DEPOSITO | SENZA DEPOSITO CASINO ONLINE| NORSK MOBIL CASINO| NORGE CASINO BONUS UTEN INNSKUDD | GRATIS BONUS UTEN INNSKUDD| NORSK CASINO BONUS UTEN INNSKUDD| NORGES ONLINE CASINO GRATIS|
senza deposito mobile | bonus ohne einzahlung | oesterreichische mobile casinos | oesterreichische online casinos | gratis utan insattning | casino utan insattning | bonus utan insattning | suomi netti kasinot | suomalaisille nettikasinoille | Österreich casinos | Bonus ohne Einzahlung