Přehled a malé vysvětlení TNC příkazů

Příkazy TNC

paket = odvysílaný balík dat
digipeater = počítač opakovač, nejčastěji nód, prostřednictvím kterého lze navázáno spojení
SSID = oddělovací číslice za volačkou, je-li stanice připojena vícekrát současně na totožný počítač
DAMA = způsob provozu paket rádia, kde nód obvolává dokola všechny stanice a určuje tím, která smí zavysílat

Původní modem pro paket rádio byl inteligentní se svým mikroprocesorem. Dnešní modemy jsou jen FSK převodníky nul a jedniček na tóny 1200kHz a 2200kHz. Inteligentní část je přemístěna do PC v podobě nějakého rezidentního TFPC ovladače nebo modulárního systému Flexnet a rezidentní TF emulace nad ním. Ovládání z pozice terminálového programu však zůstává totožné.

[ ] - hranaté závorky zde znamenají, že parametr za příkazem je povinný
( ) - kulaté závorky zde znamenají, že parametr za příkazem lze vynechat.
` ` - úvozovky zde znamenají, že znaky v nich se přímo jako parametr opíší.
' ' - úvozovky zde demonstrují příklad použití


Příklad zpracování:

 Esc C [call] (via nodecall)
 |  | |   |
 |  | |   Parametr lze vynechat
 |  | |
 |  | Povinný parametr
 |  |
 |  Znak příkazu
 |
 Escape klávesa pro TNC příkaz přímo za běhu terminálového programu


 TNCINI=C [call] (via nodecall)
 |   | |   |
 |   | |   Parametr lze vynechat
 |   | |
 |   | Povinný parametr
 |   |
 |   Znak příkazu
 |
 Volání TNC příkazu v souboru config.gp, které
 provede při startu program Graphic Packet v1.61


Esc A [number]
Automatické vsunutí znaku LF po znaku CR do terminálu (1=ano, 0=ne). Používá se pro správná odřádkování. 'A 1'

Esc B
Počet probíhajících hlavních smyček v `RPS`. Toto číslo dovoluje zpětně posoudit na interní rychlost zpracování TNC software.

Esc C [Call] (nodecall)
Příkaz C se používá pro vytvoření spojení (connect). Je třeba sledovat, aby mezi adresu příjemce a digipeater nebyl uveden žádný znak `v` nebo `via`. Příkaz C, který byl proveden na kanále 0 stanoví cestu pro UI pakety. 'C OK1XZZ OK0XX'

Esc D
Stávající spojení se rozpojí. Nejsou-li při vložení povelu D ještě všechny informace odvysílány případně potvrzeny, pak se Disconnect provede teprve po vstupu potvrzení pro poslední informační paket. Opakováním povelu D může být tento proces přerušen. Vloží-li se povel D během vytváření spojení (link setup) nebo při ukončení (disconnect), potom se TNC vrací okamžitě do stavu disconnect a vysílá automaticky DISC, aby se zabránilo zbytečnému vysílání pokud TNC neslyšel odpovědi protější stanice. Vloží-li se povel D ve stavu disconnect, potom budou všechny parametry právě zvoleného kanálu inicializovány.

Esc E [number]
Echo vkládaných znaků zpět na terminál. 1=zapnuto, 0=vypnuto. 'E 1'

Esc F [number]
FRACK je doba čekání mezi vysláním paketu a jeho potvrzením protější stanicí. Doba může být udána přímo v sekundách. Při hodnotách menších než 16 se hodnota násobí 100 a dělí 2. Při údajích > 15 jsou vkládané údaje přímo v milisekundách. FRACK je realizován u TF jako dynamický RoudTrip - timer, který se přizpůsobí aktuálnímu provozu na kanálu. 'F 500'

Esc G [number]
Dotazy virtuálních TNC kanálů v Host módu. V módu terminál je tento příkaz nepřípustný a proto se zobrazí chybové hlášení. Hodnoty 0 nebo 1.

Esc I [Call]
Vložení vlastního volacího znaku (MYCALL). Po zapnutí je vyplněno mezerami. Pro každý kanál je možno vložit volací znak. Po disconnect je volací znak převzat z kanálu 0. S TNC lze vysílat pouze s vloženým volacím znakem. 'I OK1XXX'

Esc JHOST [number]
Přepíná mezi terminál módem a Host módem. Host mód je kompatibilní s WA8DED a je podporován různými programy. Hodnoty 0 nebo 1.

Esc K [number]
Aktivování STAMP funkcí a ovládání vnitřních hodin s kalendářem. 'K 2'

 K      STAMP a zobrazení data/času
 K 0     vypnutí STAMP
 K 1     zapnutí STAMP
 K 2     zapnutí STAMP a hlášení monitorování
 K 20.02.88 nastavení data, evropský tvar
 K 02/20/88 nastavení data, americký tvar
 K 17:36:00 nastavení času

Esc L [number]
Příkazem L se zobrazí Link-status jednoho nebo všech kanálů (bez parametru). Zobrazí se informace o cestě spojení, počet přijatých rámců, počet dosud neodeslaných rámců, počet ještě nepotvrzených rámců a stav čítače Retry. Právě používaný kanál je označen znakem `+`. Hodnoty 0-10.

Esc M [text]
Aktivace a parametry módu monitor. Pomocí parametrů se uvádí, které rámce mají být zobrazovány. Kombinace parametrů + a - není možná. Tyto parametry musí být vloženy jako poslední parametr před volacím znakem. Vložení + nebo - bez volacího znaku maže aktuální seznam. Nenásleduje žádné vyhodnocení SSID! 'M IUSC'

 N  žádné
 I  informace
 U  neprotokolované vysílání
 S  kontrolní pakety
 C  monitor i když existuje spojení
 +  <seznam až 8 volaček>: jen pakety těchto stanic
 -  <seznam až 8 volaček>: kromě paketů těchto stanic

Esc N [number]
Parametr čítače Retry. Udává, jak často se má zkoušet vysílání paketu (0=nekonečně). Pro každý kanál může být vložena vlastní hodnota. Po RESET nebo Disconnect je převzata hodnota z kanálu 0. Při nesledovaném provozu nikdy nedávejte hodnotu 0. Hodnoty 0-127. 'N 10'

Esc O [number]
Maximální počet nedošlých a nezodpovězených I-rámců (MAXFRAME). Pro každý kanál lze zadat vlastní hodnotu. Po každém Reset nebo Disconnect je přejata hodnota z kanálu 0. Hodnoty 1-7. 'O 2'

Esc P [0..255]
Nastavení P-persistence. Bez parametrů zobrazí aktuální nastavení. Při provozu DAMA je tento parametr ignorován. Hodnoty 0-255. 'P 64'

Esc QRES
Nový start (studený start) z EPROM

Esc R [number]
Zapnutí a vypnutí funkce Digipeater. 1=ano, 0=ne. 'R 0'

Esc S [number]
Přepínání mezi kanály (0=monitorový kanál). Hodnoty 0-10. 'S 0'

Esc T [number]
Zpoždění mezi sepnutím PTT a zahájením vysílání dat (TXDELAY). Nastavení se udává v 10ms krocích. Nastavte zkusmo pokud možno nejkratší hodnotu, po kterou stanice ještě spolehlivě zaklíčuje. Hodnoty 0-127. 'T 15'

Esc U [number]
Pomocí příkazu U je možné vysílat protistanicím hlášení (CTEXT). Tento text je zachován i poté, když je tento mód vypnut. S U2 lze TNC (pouze v terminálovém módu) umožnit příjmem řetězce //Q provést disconnect probíhajícího spojení. Řetezec //Q musí být přitom na začátku jednotlivých paketů. V Host módu je tato funkce blokovaná. 'U 0'

 U 1 CText  zadání CTEXT
 U 1     CTEXT se bude vysílat
 U 2 CText  CTEXT a funkce //Quit
 U 0     CTEXT se nebude vysílat
 U      zobrazení CTEXT

Esc V
Informace o aktuální verzi software.

Esc W [number]
Parametr Slot-time v milisekundách. Bez parametru zobrazí aktuální hodnotu. Při DAMA je tato hodnota ignorována. TNC jde vždy ihned na vysílání. Hodnoty 0-127. 'W 10'

Esc X [number]
Řízení linky PTT. Je-li potřeba, lze tímto příkazem potlačit zapnutí vysílače, když chceme například pozorovat frekvenci a nechceme, aby TNC při dotazu Connect vysílal zpět pakety Busy. Hodnoty 0 nebo 1. 'X 1'

Esc Y [number]
Vložení maximálního počtu kanálů, po kterém dostane volající stanice Busy. Zadání následuje ve tvaru `maximální počet kanálů (obsazené kanály)` (funguje pouze pokud jsou všude používány stejné SSID jako v monitorovém kanále S0). Musí souhlasit s počtem kanálů terminálového programu. 'Y 10'

 4 (0)

Esc Z [number]
Zapnutí nebo vypnutí řízení FLOW a XON/XOFF protokolu k terminálu. Je-li zapnuto řízení FLOW, potom TNC nevysílá terminálu žádné znaky pokud jsou vkládána data nebo povely. Při FLOW vypnutém vysílá TNC k terminálu data ihned bez ohledu na zadávaná data. Je-li zapnuto XON/XOFF, je možné výstup z TNC do terminálu přerušit pomocí CONTROL-S a opět obnovit pomocí CONTROL-Q. 'Z 3'

 0  FLOW vypnuto, XON/XOFF vypnuto
 1  FLOW zapnuto, XON/XOFF vypnuto
 2  FLOW vypnuto, XON/XOFF zapnuto
 3  FLOW zapnuto, XON/XOFF zapnuto


Esc @B
Zobrazí volné buffery TNC

Esc @D [number]
Zapnutí a vypnutí plného duplexního provozu. Hodnoty 0 nebo 1. '@D 0'

Esc @F [number]
Vysílání flagů v přestávkách (0=ne, 1=ano). '@F 0'

Esc @I [number]
Hodnota pro max. délku rámce IPOLL, případně její zobrazení (neplatí pro DAMA). '@I 80'

Esc @K
Přepnutí do módu KISS/SMACK

Esc @T2 [number]
Časový úsek až k potvrzení přijatého paketu. '@T2 150'

Esc @T3 [number]
Časový úsek, po který TNC čeká při spojení na znak oživení protější strany. Jakmile T3 uběhl, je protějšek dotázán, je-li ještě připraven přijímat. '@T3 18000'

Esc @U [number]
Aktivování UIPOLL. (0=UI, 1=UI+). '@U 1'

Esc @V [number]
Zapnutí nebo vypnutí kontroly volacího znaku. (0=ne, 1=ano). '@V 1'