Výpočet bilance rádiového spoje (Radio link budget calculation)

Interaktivní výpočet rádiové trasy, interactive radio link budget calculator

Výpočet útlumu trasy a délky spoje (Free space loss and link length calculator)

První formulář vychází z výkonové bilance rádiového spoje. Na základě znalosti výstupní úrovně vysílače, vstupní úrovně přijímače, útlumu obou přívodů (započítejte do nich i konektory) a zisku obou antén počítá útlum volným prostorem a k němu délku spoje. Výpočet je určen pro volný prostor, proto jej doporučuji provádět pro kmitočty nad 1GHz, ponechávat výkonovou rezervu a především u každého spoje zkontrolovat Fresnelovu zónu v druhém formuláři.

The first radio link budget form comes from both power levels, cable/waveguide losses (including connectors losses) and both antenna gains. It calculates free space loss and link length. There are calculations for free space hence it is recommended use it for frequencies from 1GHz, please set the power margin and finally check the Fresnel zone (see the second form).


 

Kmitočet (frequency) f = GHz (f>1 GHz)

Vysílací strana (Transmitter side):
Výkon vysílače (Transmitter power) Ptx = dBm
Útlum výkonu vysílače (Transmitter power attenuation) APtx = dB
Ztráta na kabelu/vlnovodu (Cable/waveguide loss) Atx = dB
Zisk antény (Antenna gain) Gtx =

Přijímací strana (Receiver side):
Zisk antény (Antenna gain) Grx =
Ztráta na kabelu/vlnovodu (Cable/waveguide loss) Arx = dB
Požadovaná úroveň pro přijímač (Wanted level for receiver) Prx = dBm

Trasa (Link):
Rezerva na únik (fade margin) Ama = dB

Vysílací strana (Transmitter side):
Ekvivaletní izotropický vyzářený výkon (equivalent isotropically radiated power) EIRP = dBm

Trasa (path):
Útlum trasy (Path loss) Apa = dB
Délka spoje (Link length) lpa = m

Výpočet Fresnelovy zóny (Fresnel zone calculator)

Druhý formulář počítá Fresnelovu zónu, což je elipsoid, opsaný nad ohnisky stanovišť vysílače a přijímače. Fresnelova zóna vymezuje minimální prostor pro volné šíření vlny, abychom mohli aplikovat teoretické vztahy v předchozím formuláři. Zde nesmí zasahovat žádná budova, žádné stromy, žádná pohoří. Tlačítkem načti z předchozího formuláře můžeme přímo použít hodnoty předchozího výpočtu. Maxima koridor dosahuje v prostředku vzdálenosti mezi vysílačem a přijímačem, proto formulář hodnotu r1 nastavuje jako polovinu l. Uživatel však r1 může volit po celé trase a potřebný profil kontrolovat. Pro normální spoje postačí zaručit 60% z 1.Fresnelovy zóny.

The second form calculates the Fresnel zone. It means the free elliptic corridor between transmitter and receiver where cannot interfere any buildings, trees or hills. Else not possible to apply formulas in the first form. Using get from previous form button possible copy the results from first form and next to calculate with it. The maximum diameter gained the Fresnel zone in the centre of link length therefore r1 value is at the beginning setting as one half of l. There is no problem set the r1 between zero and l link length to discover diameter for every part of link space. For normal use is necesary to guarantee the 60% of the first Fresnel zone.

Kmitočet (frequency) f = GHz (f>1 GHz)
Délka spoje (Link length) l = m
Vzdálenost od vysílače (Length from transmitter) r1 = m

60% první Fresnelovy zóny (60% of first Fresnel zone) b1_60 = m
První Fresnelova zóna (First Fresnel zone) b1 = m
Druhá Fresnelova zóna (Second Fresnel zone) b2 = m