Korisničko uputstvo i opis DL4YHF QPRP-PIC elektronskog tastera


Istorija revizija:
07/1999: prva verzija tastera, firmware-a i uputstva
03/2000: uvršten "beacon" režim rada (korisno za ARDF predajnike)

Kontrola brzine

CW brzina je kontrolisana preko potenciometra koji je aktivan i tokom reprodukcije i preslušavanja memorija. Promena brzine je u opsegu od 20 do 300 slova u minuti.

Tasteri

Postoje dva tastera koji kontrolišu snimanje i reprodukciju snimljenih poruka.
Taster "PORUKA 1" kontroliše poruku od oko 63 karaktera koja je smeštena u interni EEPROM PIC mikrokontrolera. Ova poruka neće biti obrisana čak i ako se baterija isprazni ili isključi.

Taster "PORUKA 2" kontroliše poruku od oko 55 karaktera koja je smeštena u interni RAM PIC mikrokontrolera. Sadržaj ove poruke će biti izgubljen ako se baterija isključi (baterija se nikad ne isključuje jer nema potrebe za posebnim prekidačem).
Ako se oba tastera pritisnu isovremeno, elektronski taster prelazi u komandni režim (biće objašnjeno kasnije).

Reprodukcija snimljene poruke

Kratkim pritiskom na taster "PORUKA 1(2)" inicira se reprodukcija odgovarajuće poruke. Ukoliko je poruka "particionisana" (pogledaj niže u tekstu), višestrukim pritiskom na taster se bira deo poruke koji se želi reprodukaovati (npr. tri uzastopna pritiska na "PORUKA 1" taster iniciraju reprodukciju particije 3 poruke 1).

Snimanje poruke

Da bi se snimila nova poruka, neophodno je pritisnuti odgovarajući taster "PORUKA 1" ili "PORUKA 2" oko 1/2 sekunde (dok elektronski taster ne odgovori sa "M" "PORUKA SE MEMORIŠE" preko LE diode ili bipera).

Zaustavljanje snimanja nove poruke se vrši ponovnim pritiskom istog tastera. Elektronski taster će odgovoriti sa "S" "PORUKA MEMORISANA".
Ako se memorija prilikom snimanja napuni, elektronski taster signalizira "F" i automatski zaustavlja snimanje.

Ovaj elektronski taster meri razmak između reči tokom snimanja (za razliku od čuvenog NorCals). Pauza kodirana zajedno sa njenom dužinom snima se kao jedan karakter tako da zauzima samo jedno memorijsko mesto. Pauza i njena dužina se snimaaju kao umnošci dužine trajanja jedne tačke, tako da ako poruku reprodukujete većom brzinom , dugačke pauze će biti skraćene proporcionalno povećanju brzine.

Particionisanje poruke

Umesto jedne "dugačke" poruke  moguće je u jednu memoriju snimiti više "kraćih" poruka. Ovo se naziva "particionisana" poruka.
Za odvajanje svih kraćih poruka potrebno je umetnuti odgovarajući karakter koji se naziva EOM (eng. End Of Message). Sve poruke su snimljene kao jedna "dugačka" poruka sa umetnutim EOM karakterom na kraju svake "kratke" poruke (particije).
Unošenje EOM karaktera se vrši kucanjem spojeno slova E+O+M (".-----").

Reprodukcija delova "particionisane" poruke

Dva uzastopna pritiska na "PORUKA 1" taster iniciraju reprodukciju particije 2 poruke 1. Na isti način se reprodukuju i ostali delovi poruke. Tri uzastopna pritiska na "PORUKA 1" taster iniciraju reprodukciju particije 3 poruke 1, itd.
Ukoliko se taster pritisne više puta nego što postoji poruka, elektronski taster ne reprodukuje ništa.
Kod reprodukcije snimljene poruke, elektronski taster će zaustaviti reprodukciju pri nailasku na EOM karakter u memoriji poruke. Ovo ne važi samo za slučaj kada se elektronski taster nalazi u režimu listanja poruka (MEMORY-LIST MODE) kada se ne vrši konverzija specijalnih karaktera. U ovom režimu EOM karakter će se čuti kao i bilo koji drugi.

Monitorski i signalni ton

Moguće je povezati mali (piezo) zvučnik na pin 2 PIC mikrokontrolera (pin RA3). Ovaj zvučnik će raditi kao monitor tokom CW emitovanja i reprodukovati signalne tonove prelikom podešavanja elektronskog tastera.
Tokom normalnog CW rada monitor može biti od koristi ako se želi ugraditi elektronski taster u QRP uređaj koji nema ugrađen monitor.
U komandnom režimu, elektronski taster može reprodukovati signale nižom učestanošću od uobičajne. U tom slučaju se radi o signalima greške ili upozorenja. Brzina signala reprodukovanih u ovom režimu ne zavisi od položaja potenciometra.
Odgovarajući zvučnik bi bio piezo iz muzičkih čestitki, ili zvučnik sa internih PC modema.
Ukoliko primopredajnik ima ugrađen monitor, zvučnik nije neophodno povezati. U tom slučaju se za kontrolnu signalizaciju koristi slabo-strujna LE dioda koja se od pina 8 (RB2) preko otpornika povezuje na masu elektronskog tastera. Ova LE dioda će svetleti samo u slučaju generisanja signalnih tonova i to u njihovom ritmu. LE dioda NE radi tokom normalnog rada tastera!

Komandni režim

Specijalne komande se zadaju u komandnom režimu elektronskog tastera uz pomoć ručice. Za ulazak u komandni režim potrebno je pritisnuti oba tastera (PORUKA 1 i PORUKA 2) istovremeno. Elektronski taster će odgovoriti signalnim tonom "C" (Command mode).
Dok je komandni režim aktivan, elektronski taster sve karaktere unete ručicom pokušava da protumači kao komande. Obično se komande sastoje od jednog morze slova. Elektronski taster na svaku prepoznaru komandu odgovara signalnim tonom "R" (Roger). Na svaku neprepoznatljivu komandu elektronski taster će odgovoriti sa "?" (..--..).
Komandni režim se može napustiti ponovnim istovremenim pritiskom na tastere (PORUKA 1 i PORUKA 2) ili zadavanjem komande "D" (Done) ručicom.

Trenutno su raspoložive sledeće komande:

Komanda "A": Isključuje tačka/povlaka memoriju. Ako otkucate tačku tokom emitovanja povlake, tačka neće biti emitovana. Elektronski taster će završiti povlaku i ostati da čeka. Ovaj način rada se poneka naziva i "Iambic Mode A".

Komanda "B": Uključuje tačka/povlaka memoriju. Ako otkucate tačku tokom emitovanja povlake, tačka će biti emitovana nakon završetka povlake bez obzira na to što ste otpustili ručicu tastera za tačke. Ovaj način rada se ponekad naziva i "Iambic Mode B".

Komanda "C": beaCon režim rada (neprekidna reprodukcija bez vremenskog ograničenja). Ovaj režim je impementiran u firmware u martu 2000. godine. U ovom režimu elektronski taster reprodukuje sadržaj memorije u beskonačnoj petlji ali bez ograničenja na 255 ponavljanja. Namenjen je za beacon i ARDF predajnike. Za emitovanje u "skoro" beskonačnoj petlji (CQ ponavljanja npr.) pogodniji je "loop" režim rada (komanda "E").

Komanda "D": "Done", izlazak iz komandnog režima. Prebacije elektronski taster u normalan režim.

Komanda "E": Beskonačna reprodukcija. Ovom komadom elektronski taster se prebacuje u režim gotovo beskonačnog ponavljanja snimljene poruke. Pogodno za višestruko ponavljanje CQ poziva. Posle maksimalnih 255 ponavljanja elektronski taster prekida beskonačnu petlju kao preventivu od zaboravnih operatera koji greškom, na ovaj način mogu ostaviti uređaj na predaji jako dugo. Ulaskom u ovaj režim poruka se neće automatski startovati, već se startovanje inicira pritiskom na odgovarajući taster. Da bi se beskonačno ponavljanje prekinulo dovoljno je pritisnuti ručicu tastera. Za izlazak iz ovog režima potrebno je ponoviti koomandu "E".

Savet: Na kraju svake CQ poruke koja se treba ponavljati u ovom režimi, dodajte jednu dugu pauzu. To će omogućiti primopredajniku da pređe na prijem. U toj pauzi između dva ponavljanja imate mogućnost da čujete da li se neko javlja navaš poziv. U slučaju odogovora pritiskom na ručicu zaustavljate ponavljanje i bićete u prilici da odgovorite.

Komanda "L": "List" režim se koristi za proveru kompletnog sadržaja bafera za poruke. Ukoliko u ovom režimu reprodukujete sadržaj snimljene poruke, neće biti konverzije specijanlnih kodova kao EOM, NNN i ANN. Izlazak iz ovog režima se vrši zadavanjem komande "M".

Komanda "M": Makro režim. Ovo je podrazumevani režim elektronskog tastera. Specijalni karakteri EOM, NNN i ANN će biti trtirani na poseban način. Karakter "NNN" će bit otkucan kao broj (korisno u takmičenjima).

Komanda "N": Postavi broj za takmičenje. Ovom komandom se postavlja redni broj veze u takmičenjima i može imati bilo koju vrednost između 000 i 999. Elektronski taster odgovara signalnim tonom "NR" a zatim očekuje unos trocifrenog broja. Nakon unosa poslednje cifre, elektronski raster odgovara signalom "R"

Komanda "Q": Skraćene cifre. U ovom režimu elektronski taster emituje cifre u skraćenom obliku a prema tabeli:

Cifra

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Skraćeno

T

A

U

V

4

5

6

7

8

9


Skraćeno emitovanje cifara važi samo za cifre vezane za makro "NNN". Ostale normalno memorisane cifre ostaju onakve kako su unete. Možete uneti brojeve koristeći normalne ili skraćene cifre. Elektronski taster će uvek "razumeti" oba formata, ukoliko očekuje numerički unos.

Komanda "S": Standardne cifre; prebacuje elektronski taster u režim emitovanja cifara u standardnom obliku. U ovom režimu sve cifre su generisane u obliku morzeovih znakova sa 5 elemenata.

Komanda "T": Podešavanje (Tune). Ovom komandom elektronski taster prebacuje primopredajnik kontinualno na predaju u vremenskom intervalu od 30 sekundi. Za izlazak iz ovog režima dovoljno je pritisuti ručicu tastera. Ukoliko istekne 30 sekundi i primopredajnik se prebaci u stanje prijema, elektronski taster NE NAPUŠTA komandni režim te sa ponovnom komandom "T" obnavlja predaju u intervalu od novih 30 sekundi.

Takmičarski režim

U kombinaciji sa dve memorije elektronski taster se može koristiti kao pravi takmičarski taster sa automatskim generisanjem rednog broja. Sve što je potrebno je pametno kombinovati memorije u kombinaciji sa dva makroa.

Tokom kontesta samo treba da ponovite pozivni znak korespodenta i prozovete odgovarajuću memoriju... (Ukoliko ne volite takmičenja, možete funkciju brojanja iskoristiti za nešto drugo ili zanemariti ovo poglavlje.)

Ovi makroi se koriste za generisanje rednog broja i inkrementiranje brojača:
Makro "NNN": (No.No.No) se unosi u memoriju kao "-.-.-."
Funkcija:
Prilikom reprodukcije poruke, ovaj makro će biti reprodukovan kao trocifreni redni broj u takmičenju. Ova funkcija se može pozivati onoliko često koliko je potrebno i NEMA uticaja na takmičarski brojač!
Makro "ANN": Sledeći broj, se unosi u memoriju kao ".--.-.".
Funkcija:
Inkrementuje (uvećava) tekući redni broj u takmičenju za 1. Ne emituje karakter kada se reprodukuje iz memorije poruka. Njegovo prisustvo u poruci se može videti samo u režimu listanja poruka, komandom "L".
Kao što vidite, makroi "NNN" i "ANN" moraju se kombinovati u takmičarskom režimu. Poruka koja treba da pošalje raport u takmičenju koristiće "NNN" makro. Primer veoma jednoastavnog raporta: "599/<NNN> 599/<NNN> BK <EOM>". Elektronski taster emituje tekući redni broj u takmičenju na mestu <NNN>. Reprodukcija ove poruke izgleda ovako: 599/123 599/123 BK.
Nakon što je QSO završen, reprodukovaćete drugu poruku iz druge memorije (ili iz druge particije) koja sadrži makro "ANN": "73 GL <ANN> QRZ?". Reprodukovana poruka će imati oblik: 73 GL QRZ? Makro <ANN> inkrementuje brojač ali ne emituje nikakav karakter. Sledeći put kad bude prozvana memorija sa raportom poruka će igledati ovako: 599/124 599/124 BK.

Tehnički podaci

- Mikrokontroler: PIC16F84-04; podaci dostupni na WWW.MICROCHIP.COM
- Elektronski taster upravljan interninm RC oscilatorom, frekvencije oko 50kHz!
- 1024*15 Bit EEPROM programske memorije, serijski proramabilan jednostavnim programatorom preko PC računara.
- 68 Byte interne RAM memorije.
- 64 Byte interne EEPROM memorije.
- jedan 5-bitni port (Port A) i jedan 8-bitni (Port B).
- Režim rada za uštedu energije.
- 8-bitni brojač (ne koristi se u elektronskom tasteru).
- Potrošnja energije (pri naponu napajanja od 2,4V):
  • u radu, bez monitora: 60uA
  • u radu, sa monitorom: 200uA
  • standby: manje od 1uA

Elektronski taster automatski prelazi u standby režim nakon nekoliko sekundi mirovanja.
 


Elektronska šema tastera

Mogući raspored delova

Prelog štampane pločice

Prevod sa engleskog jezika i PCB dizajn

Dušan Milovanović, YT1DL

dusancina(at)gmail.com