9A2U / 9A1CEU
RADIO-CLUB "OZALJ"

Home ]

Radioklub “Ozalj”, 9A1CEU
Kurilovac 1/III
Ozalj,
HR-47280

fax iz usluge: 047-731-185
web: http://www.QSL.net/9a1ceu
e-mail: 9a1ceu @ gmail.com

novi žiro račun: 2400008-1190160563 

U srijedu, 02. travnja, održana je Skupština radiokluba "Ozalj", 9A1CEU.

Skupštinari su održali rasprave prema predloženom dnevnom redu,  

1. Izbor radnog predsjedništva, verifikacione komisije, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika  
2. Izvješće o radu u radioklubu u proteklom periodu  
3. Izvješće o financijskom poslovanju
4. Prijedlog plana rada za 2003. godinu  
5. Prijedlog prihoda i rashoda za 2003. godinu
6. Rasprava o izvješćima i planovima, te usvajanje istih  
7. Donošenje odluke o visini klupske članarine  
8. Različito   RIZNIČAR, g. Krunoslav Stupić, 9a3sk, iznosi financijsko izvješće....

Zapisnik    

Home ]