home up

 

Radioklub “Ozalj”, 9A1CEU
Kurilovac 1, Ozalj
HR-47280

Ozalj, 3. travnja 2003.

 

ZAPISNIK

 

sa skupštine Radiokluba "Ozalj" održane dana 02. travnja 2003. godine u vijećnici Grada Ozlja s početkom u 19 sati. Skupštini je prisustvovalo 15 članova kluba.

 

            Predsjednik Radiokluba "Ozalj", gospodin Zdravko Stupić, 9A3ZS, otvara skupštinu, pozdravlja sve nazočne i  zahvaljuje se na odazivu.

 

            Predsjednik predlaže da se prihvati dnevni red koji su članovi dobili poštom s pozivom za Skupštinu, te nakon glasovanja utvrđuje da je Skupština jednoglasno prihvatila predloženi Dnevni red

 

  1. Izbor radnog predsjedništva, verifikacijske komisije, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  2. Izvješće o radioklubu u proteklom periodu
  3. Izviješće o financijskom poslovanju
  4. Prijedlog plana rada za 2003. godinu
  5. Prijedlog prihoda i rashoda za 2003. godinu
  6. Rasprava o izviješćima i planovima, te usvajanje istih
  7. Donošenje Odluke o visini klupske članarine
  8. Različito

 

Ad.1

 

Na prijedlog Predsjednika za zapisničara je predložen Željko Pilat, za ovjerovitelje zapisnika Krunoslav Stupić i Dražen Perašin, a za radno predsjedništvo i verifikacijsku komisiju je predloženo da se ne bira, već da Predsjednik vodi skupštinu, a prebrojavanjem prisutnih je potvrđeno da se skupština može održati, te da može donositi pravovaljane odluke.

 

Glasovanjem je jednoglasno prihvaćen prijedlog Predsjednika i donesena je

 

ODLUKA

 

Skupštinu će voditi Predsjednik Radio kluba  Zdravko Stupić. Za zapisničara se određuje Željko Pilat, a za ovjerovitelje zapisnika Krunoslav Stupić i Dražen Perašin. Skupština ima dovoljan broj prisutnih članova , te može donositi pravovaljane odluke.

 

Ad.2

 

Izviješće o radu Radiokluba "Ozalj " u 2002. godini  podnio je tajnik Davor Tomak.

Izviješće se u pisanom obliku prilaže ovom Zapisniku.

 

Ad.3

 

Izviješće o financijskom poslovanju za 2002. godinu podnio je Krunoslav Stupić.

Izviješće se u pisanom obliku prilaže ovom Zapisniku.

 

Ad.4

 

Prijedlog Plana rada za 2003. godinu pročitao je  Davor Tomak.

Prijedlog Plana rada za 2003. godinu se u pisanom obliku prilaže ovom Zapisniku.

 

Ad.5

 

Prijedlog prihoda i rashoda  za 2003. godinu izrađenom na osnovu prijedloga Plana rada za 2003. godinu pročitao je Zdravko Stupić.

Plan troškova je u pisanom obliku priložen ovom Zapisniku, a financirati će se financijskim sredstvima koje će  Radioklub "Ozalj" dobiti iz proračuna Grada Ozlja, sredstava  Županijske zajednice tehničke kulture Karlovac, članarine i dobrovoljnih priloga članova kluba i ostalih zainteresiranih građana , poduzeća i udruga.

 

Ad.6

 

Raspravu o točkama 2 do 5 je otvorio Zdravko Stupić i istaknuo velike probleme u ostvarivanju aktivnosti kluba s obzirom na kroničan nedostatak financijskih sredstava. Posebno je problematičan priliv koji se ostvaruje malim iznosima kroz cijelu godinu tako da se do kraja godine dok se ne sakupi malo veći iznos na računu ne  može realizirati bilo kakva veća investicija.

 

Dražen Perašin je pohvalio aktivnosti Kluba u proteklom razdoblju s obzirom na financijske mogućnosti kluba, dosta se napravilo. U slijedećem razdoblju bi se trebalo pokušati naći financijska sredstva i kroz zamolbe obrtnicima i poduzetnicima s našeg područja za financiranje pojedinih aktivnosti.

 

Željko Pilat je rekao da se veliki dio aktivnosti radio kluba odvija kroz održavanje radioveza u takmičenjima i da bi trebalo takmičarsku lokaciju na Pristavi obnoviti i popraviti prilazni put do lokacije. Potrebno bi bilo da se u aktivnosti kluba uključi veći broj članova. Za rad u takmičenjima potrebno bi bilo nabaviti kvalitetniji kratkovalni uređaj s obzirom da se sada u klub radi s uređajima starima 20 i više godina, jedini ispravni kratkovalni uređaj u klupskom vlasništvu je star preko 30 godina.

 

Krunoslav Stupić se založio za kvalitetnije rješenje klupskog čvora za paket radio koji bi trebalo izmjestiti iz Ozlja kako ne bi stvarao smetnje. Povoljna lokacija je u Loviću Prekriškom.

 

Davor Tomak je potvrdio problem kvalitetnog kratkovalnog uređaja, a također je potrebno i sagraditi kvalitetno pojačalo za kratki val i za UKV i UHF čime bi se znatno popravili plasmani prilikom učestvovanja u takmičenjima. Za klupski čvor predlaže da se većom brzinom poveže sa čvorom radio kluba "Sisak" koji dosta stabilno radi, a da se iskoristi i mogućnost povezivanja sa čvorom na Mirnoj Gori.

 

U raspravu su se još uključili Nenad Blažević i Nenad Ferko.

 

Nakon rasprave donesena je jednoglasno slijedeća

 

ODLUKA

 

Prihvaća se Izviješće o radu radio kluba u proteklom razdoblju, Izviješće o financijskom poslovanju. Prijedlog plana rada za 2003. godinu se nadopunjuje s prijedlozima danim u raspravi. Plan troškova za 2003. godinu se prihvaća , a zadužuje se Izvršni odbor da pokuša iznaći i druge načine financiranja.

 

Ad.7

 

Blagajnik Krunoslav Stupić je predložio da  članarina u radio klubu iznosi prema slijedećem

 

1.

Članovi

200,00 Kuna

2.

Učenici i studenti

50,00 Kuna

3.

Članovi obitelji

0,00 Kuna

                                     

 Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni donijeta je

 

ODLUKA

 

Članarina u radio klubu Ozalj u 2003. godini će iznositi

 

1.

Članovi

200,00 Kuna

2.

Učenici i studenti

50,00 Kuna

3.

Članovi obitelji

0,00 Kuna

 

Članarinu treba uplatiti do kraja mjeseca lipnja 2003. godine

 

Ad.8

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.

 

Predsjednik je zaključio Skupštinu u 21 sat i 15 minuta.

 

 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA                                       ZAPISNIČAR

 

1.________________________                                ____________

            Krunoslav Stupić                                                   Željko Pilat

 

 

2.________________________

             Dražen  Perašin

 

home  up