Picture of VA3PL Andrzej Pfeiffer

VA3PL
ex VE3NPL, SP9FLY

September 2003

Picture of VA3PL in his shack Operator stacji w swoim nowym QTH
(listopad 2003)

Tower and Antennas Wie�a z antenami. To jest stalowa wie�a ocynkowana i wa�y 760 funt�w (345 kg). Wyprodukowana przez US Tower Corporation, model TX455. Wie�a ma 3 sekcje; ka�da nast�pna wchodzi do �rodka poprzedniej teleskopowo. Wie�a z�o�ona (jak na zdj�ciu) ma wysoko�� 22 stopy (7 m). Wie�a w pe�ni rozsuni�ta si�ga 55 st�p (17 m).

Antennas Na razie Andrzej u�ywa jednej anteny na pasma 40M do 10M. Jest to Mosley TA36 + 40KR.
Na 40M jest tylko 1 element, na 20M pracuj� 3 elementy, na 15M i 10M aktywne s� 4 elementy.

Winch Dwa sekcje wie�y s� wysuwane przy pomocy ko�owrotka specjalnej konstrukcji poprzez system linek stalowych.

Easy Access Wie�a ma specjalny zawias i konstrukcj� do k�adzenia wie�y na bok. Do tego s�u�y drugi ko�owrotek. Umo�liwia to �atwy dost�p do anten.

Andrzej planuje zainstalowanie innej anteny na pasma WARC.
Pozatem, w przysz�ym roku chce wykorzysta� boom obecnej anteny jako dipol na pasmo 30M z tzw. gamma match.

[ Back ]