Back to Main Page
 
  
 
 
Ilyia, Eugene EY7AV (C) and Yuri EY7AB
 
 
QSL INFORMATION:
 
 
 
Eugene Pivowarov, EY7AV
R. Egamberdyeva 23, Khujand, 
Tajikistan