_________________________________________________________________________

üyelerimiz forum sayfamız bizimle kontak kurun downloadlinkler
     
 

TELSİZ OPERATÖRLERİ SINAV YÖNETMELİĞİ

Yayımı:20.04.1991 tarih ve 20848 sayılı Resmi Gazete

BİRİNCİ KISIM

Başlangıç Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 28l3 sayılı Telsiz Kanunu'nun 17 nci maddesinde yer alan telsiz operatörlerinin ehliyetnamelerini ne şekilde alabileceklerini gösteren usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin; karada, deniz ve hava araçlarında kurulacak sabit ve mobil telsiz sistemlerini kullanmak üzere görevlendirecekleri kişilerin, ehliyetname alabilmeleri için girecekleri telsiz operatörlüğü sınav esaslarını kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

"Bakanlık" : Ulaştırma Bakanlığını,

"TGM" : Telsiz Genel Müdürlüğünü,

"TSK" : Türk Silahlı Kuvvetlerini,

"ITU" : Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini,

"SOLAS-74" : Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesini,

"GMDSS" : Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Sistemini,

"MOB-WARC" : Mobil Servisler Dünya Radyo İdari Konferansını,

" ITU/RR" : Uluslararası Telsiz Tüzüğünü,

"Telsiz" : Aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yolu ile açık veya kodlu veya kriptolu ses, data ve resimleri vermeye, almaya veya yalnızca vermeye veya almaya yarıyan sistemleri,

"Enterferans" : İlgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak sağlanan her türlü haberleşme hizmetini engelleyen, kesinti yaratan veya niteliğini bozan çeşitli yayın veya elektromanyetik etkileri,

"Sabit İstasyon" : Bir sabit servis içinde çalışan telsiz istasyonunu,

"Mobil Servis" : Mobil ve kara istasyonları veya mobil istasyonları arasındaki telsiz haberleşmesi servisini,

"Kara İstasyonu" : Hareket halinde kullanılması düşünülmeyen mobil servisteki telsiz istasyonunu,

"Mobil İstasyonu" : Mobil servis içinde hareket halinde iken veya belirlenmemiş noktalarda duraklama esnasında çalıştırılan telsiz istasyonunu,

"Hava Mobil Servisi" : Hava sabit istasyonları ile hava aracı istasyonları veya sadece hava aracı istasyonları arasındaki bir mobil haberleşme servisini,

"Deniz Mobil Servisi" : Sahil ve Gemi İstasyonları arasında mobil olarak çalıştırılan bir servisi,

"Sahil Telsiz İstasyonu" : Deniz mobil servisi içinde hizmet gören bir kara istasyonunu,

"Gemi İstasyonu" : Deniz mobil servisindeki bir deniz aracındaki telsizi veya limanda devamlı olarak demirlenmemiş olan araçtaki telsiz istasyonunu,

"Telsiz Haberleşmesi" : Elektromanyetik dalgalar vasıtası ile yapılan haberleşmeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Ehliyetnamelerin Verilmesi

Madde 4- Bütün telsiz operatör sınıflarının ehliyetnameleri, Telsiz Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Ehliyetname almak isteyen adayların, Telsiz Genel Müdürlüğü tarafından her sınıf ehliyetname için ayrı ayrı düzenlenecek sınavlarda başarı göstermeleri gereklidir. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Denizcilik Meslek Liselerinin Gemi Elektroniği ve Haberleşme Bölümü mezunlarına, sınav yapılmaksızın müfredat programı dikkate alınarak Deniz Telefon veya Tahditli Telsiz Telefon Operatör Ehliyetnamesi verilebilir. Diğer türdeki ehliyetnameler TGM ve Okul İdarelerince müştereken yapılacak sınav sonucunda verilir

Sınav Tarihleri ve Yeri

Madde 5- Telsiz operatör sınavları Mart ve Eylül aylarında olmak üzere senede iki defa yapılır. Ayrıca; gerekli görülen yer ve zamanlarda da sınav açılabilir.

Sınava Gireceklerde Aranacak Şartlar

Madde 6- Telsiz operatör sınavına girmek isteyen kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(Yabancı uyruklular Deniz Tahditli Telsiz Telefon Operatör sınavına girebilirler)

b) Sınava girdiği tarihte 17 yaşını bitirmiş olmak,

c) Genel ehliyet, birinci sınıf ehliyet ve ikinci sınıf ehliyet için en az lise veya dengi okul mezunu; telsiz telgraf özel ehliyet, telsiz telefon ehliyeti için en az ortaokul veya dengi okul mezunu, tahditli telsiz telefon ehliyeti için en az okuryazar olmak,

d) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve anayasal rejime karşı bir eylemden dolayı mahkum olmamak, silah ve narkotik kaçakçılığı veya toplu kaçakçılık suçlarından mahkum bulunmamak, kamu haklarından ve medeni haklardan kısıtlı veya yasaklı olmamak.

Sınav İçin Başvurma

Madde 7- Telsiz operatörü sınavına girilebilmesi için; bir dilekçe ile Ek-1'de örneği verilmiş olan formun ilgili kısımlarının doldurularak telsiz ücret tarifesinde belirlenen sınava giriş ücreti makbuz aslı ve bir fotoğrafın dilekçeye eklenerek Telsiz Genel Müdürlüğüne veya Telsiz Bölge Müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir.

Başvurma Zamanı

Madde 8- Sınava başvurular ilan edilen sınav tarihinden 15 gün öncesine kadar yapılır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular için işlem yapılmaz. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

Sınava Giriş Belgesi

Madde 9- Başvurularını zamanında yapan adaylara fotoğraflı bir sınava giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesi, posta ile gönderilir veya elden verilebilir. Sınav esnasında bu giriş belgesinin her istendiğinde gösterilmesi mecburidir. Giriş belgesini yanında bulundurmayanlar sınava katılamazlar.

Sınav Kurulu

Madde l0- Sınav sorularını hazırlamak, uygulamalı ve yazılı sınavları yapmak üzere aşağıdaki esaslara göre sınav kurulu teşkil edilir.

a) Genel, 1 inci, 2 nci sınıf ve özel telsiz telgraf sınavları için; sınav kurulu bir başkan ile teknik, işletme, Telsiz Kanun ve Telsiz Genel Yönetmeliği, mors alma-gönderme konularına vakıf en az üç üyeden oluşur. Bu üyelerden en az birinde iyi derecede yabancı dil bilme özelliği aranır.

b) Sınav kuruluna Genel Müdürlük dışında kamu kurum ve kuruluşlarından ve Telsiz Operatörü Derneklerinden gerekli hallerde üye alınabilir.

c)Telsiz telefon ve tahditli telsiz telefon sınavları için; sınav kurulu bir başkan ile en az iki üyeden oluşur.

Sınav Kurullarının Görevleri

Madde 11- Sınav Kurullarının Görevleri:

a) Sınav sorularını hazırlamak.

b) Sınav yerini düzenlemek, gerekli cihaz ve malzemeyi tespit etmek.

c) Sınavların Yönetmelik esaslarına göre ve eşit şartlarda yapılmasını sağlamak.

d) Yazılı ve uygulamalı sınavları tespit edilen zaman dilimleri içinde düzenli bir şekilde yürütmek.

e) Gerekli tutanakları hazırlamak ve sınav sonuçlarını açıklamak.

İKİNCİ KISIM

Ehliyetname ve Sınav Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Ehliyetname ve Sınav Çeşitleri

Sınav Çeşitleri

Madde 12- Kara,deniz ve hava telsiz sistemlerinde çalıştırılacak operatörlerin ehliyetname alabilmeleri için aşağıdaki sınavlara girmeleri mecburidir.

a) Deniz genel telsiz operatör ehliyet sınavı,

b) 1 inci sınıf telsiz telgraf operatör ehliyet sınavı,

c) 2 nci sınıf telsiz telgraf operatör ehliyet sınavı,

d) Telsiz telgraf özel operatör ehliyet sınavı,

e) Telsiz telefon operatör ehliyet sınavı,

f) Tahditli telsiz telefon operatör ehliyet sınavı.

Kara Sabit ve Mobil Servisleri Ehliyetname Çeşitleri

Madde 13- Kara sabit ve mobil servisleri ehliyetname çeşitleri şunlardır:

a) 1 inci sınıf telsiz telgraf operatör ehliyetnamesi,

b) 2 nci sınıf telsiz telgraf operatör ehliyetnamesi,

c) Telsiz telgraf özel operatör ehliyetnamesi,

d) Telsiz telefon operatör ehliyetnamesi,

e) Tahditli telsiz telefon operatör ehliyetnamesi.

Deniz Mobil Servisleri Ehliyetname Çeşitleri

Madde 14- Deniz Mobil Servisleri için ehliyetname çeşitleri şunlardır:

a) Genel telsiz operatör ehliyetnamesi,

b) 1 inci sınıf telsiz telgraf operatör ehliyetnamesi,

c) 2 nci sınıf telsiz telgraf operatör ehliyetnamesi ,

d) Telsiz telgraf özel operatör ehliyetnamesi,

e) Telsiz telefon operatör ehliyetnamesi,

f) Tahditli telsiz telefon operatör ehliyetnamesi.

Hava Mobil Servisleri Ehliyetname Çeşitleri

Madde 15- Hava mobil servisleri ehliyetname çeşitleri şunlardır:

a) 1 inci sınıf telsiz telgraf operatör ehliyetnamesi,

b) 2 nci sınıf telsiz telgraf operatör ehliyetnamesi,

c) Telsiz telgraf özel operatör ehliyetnamesi,

d) Telsiz telefon operatör ehliyetnamesi,

e) Tahditli telsiz telefon operatör ehliyetnamesi.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınav Konuları

Kara Telsiz Operatörleri Sınav Konuları

Madde 16- Kara sabit ve mobil telsiz istasyonlarında görevlendirilecek telsiz operatör adaylarının almak istedikleri ehliyetname cinsine göre sınava tabi tutulacakları dallar ve bu dallara ait konular aşağıdaki gibidir.

A. 1 inci ve 2 nci Sınıf Telsiz Telgraf Operatör Sınavı:

1- Teknik;

a) Temel elektrik ( 1 inci sınıfta genel, 2 nci sınıfta basit teorik ve pratik bilgi)

b) Elektronik ve telsiz teorisi ( 1 inci sınıfta genel, 2 nci sınıfta basit teorik ve pratik bilgi),

c) Sabit ve mobil servislerinde kullanılan çeşitli telsiz telgraf ve telsiz, telefon cihazlarının kullanımı hakkında pratik ve teorik bilgi ( 1 inci sınıfta genel, 2 nci sınıfta basit düzeyde)

d) Test ve ölçü aletleri hakkında teorik ve pratik bilgi,

e) Anten teorisi, anten çeşitleri, propagasyon hakkında genel bilgi,

f) Enterferans.

2- İşletme;

a) Uluslararası telsiz telgraf işletme usulleri,

b) Q kodları anlam ve kullanımı,

c) Can güvenliği ile ilgili anlaşmalar hakkında genel bilgi,

d) Telsiz telefon ile doğru olarak alma ve gönderme ( telsiz telefon işletme kuralları)

3- İngilizce ve Fransızca dillerinden biri ile uluslararası haberleşme kurallarına göre yazılı ve sözlü haberleşme yapabilmek ( sadece 1 inci sınıf için)

4- Mors kodu ile alma ve gönderme;

Beş karekterden ( harf,rakam,alfanümerik) oluşan kod grubundan 1 inci sınıf ehliyet için 100 grubun veya 125 kelimenin, 2 nci sınıf ehliyet için 80 grubun veya 100 kelimelik bir metni beş dakikada ençok %2 hata ile alınması ve gönderilmesi,

5- Telsiz Kanunu ve Telsiz Genel Yönetmeliği hakkında bilgi.

B. Telsiz Telgraf Özel Operatör Sınavı:

1- Temel elektrik ve elektronik ( basit düzeyde)

2- Telsiz telgraf cihazlarının çalıştırılması ve ayarlarının yapılması hakkında pratik bilgi,

3- Mors kodu ile alma ve gönderme;

Beş karakterden oluşan ( harf,rakam,alfanümerik) kod grubundan beş dakikada 75 grubun veya metin halinde 50 kelimenin ençok %2 hata ile alınması ve gönderilmesi.

4- Telsiz Kanunu ve Telsiz Genel Yönetmeliği hakkında bilgi.

C. Telsiz Telefon Operatör Sınavı:

1- Telsiz teorisi (telsiz telefon prensipleri ile ilgili basit bilgiler)

2- Sabit ve mobil istasyonlarda kullanılan telsiz telefon cihazlarının ayarlanması,kullanılması ile ilgili detaylı bilgi,

3- Telsiz telefon ile uluslararası haberleşme usulleri,

4- Telsiz Kanunu ve Telsiz Genel Yönetmeliği hakkında bilgi.

D. Tahditli Telsiz Telefon Operatör Sınavı:

1- Telsiz telefon cihazlarının çalıştırılması ve esasları ile ilgili pratik bilgiler,

2- Uluslararası telsiz telefon haberleşme usulleri,

3- Telsiz Kanunu ve Telsiz Genel Yönetmeliği hakkında bilgi.

Deniz Telsiz Operatörleri Sınav Konuları

Madde 17- Deniz mobil telsiz istasyonlarında görevlendirilecek telsiz operatör adaylarının almak istedikleri ehliyetname cinsine göre sınava tabi tutulacakları konular aşağıda gösterildiği gibidir.

A. Genel Telsiz Operatör Sınavı:

1- Teknik;

a) Elektrik prensipleri (genel bilgi)

b) Telsiz teorisi (genel bilgi)

c) Elektronik prensipleri (genel bilgi)

d) Deniz telsiz telgraf ve telsiz telefon alıcı ve vericileri, deniz anten sistemleri, otomatik alarm düzenleri, can kurtaran ve diğer kurtarma taşıtlarındaki telsiz cihazları, yön bulma cihazları ve bunların yardımcı elemanları, motor, alternatör, jeneratör, invertör, doğrultmaç, akü de dahil olmak üzere modern telsiz haberleşme cihazları hakkında teorik bilgi ile denizde kullanılan telsiz sistemlerinin prensipleri ve bakımı hakkında genel bilgi,

e) Yukarıdaki (d) bendinde belirtilen cihazların bakımı, ayarı, çalıştırılmaları hakkında pratik bilgi, telsiz yön bulma cihazlarının kalibrasyon esaslarının bilinmesi ve yön bulunması dahil olmak üzere, çalışmaları, ayarları ve bakımları hakkında genel bilgi,

f) Yukarıdaki (d) bendinde belirtilen cihazlarda seyir esnasında meydana gelecek arızaların yerinin bulunması ve giderilmesi hakkında bilgi,

g) Anten teorisi, çeşitleri, propogasyon,

h) Enterferans,

2- İşletme;

a) Deniz mobil servis istasyonlarının düzenlenmesi, görevleri, telsiz istasyonunda bulunması gerekli cihazlar ve dokümanlar, telsiz telgrafların kabulüne ilişkin tüm işlemler, özel hizmetli telsiz telgraflar; ücretlendirme, frekans bantları ve frekansların tanımı, seçimi, kullanılması, deniz ve hava trafiğinde telsiz telgraf, telsiz telefona ait genel esaslar, telsiz telgrafların geçilmesi ve teslimi.

b) Denizde can güvenliği ile ilgili anlaşmalar (SOLAS-74)

c) Q kodları anlam ve kullanımları,

d) Dünya coğrafyası, deniz ve hava seyrüsefer rotaları ve önemli haberleşme noktaları, saat hesapları,

e) Telsiz telefon ile doğru alıp gönderme,

3- İngilizce ve Fransızca dillerinden biri ile uluslararası haberleşme kurallarına göre yazılı ve sözlü haberleşme yapabilmek. (İyi derecede bilgi)

4- Mors kodu ile alma ve gönderme;

Beş karekterden oluşan (harf, rakam, alfanümerik) kod grubundan 100 grubun veya 125 kelimelik bir metnin beş dakikada en çok %2 hata ile alınması ve gönderilmesi,

5- Telsiz Kanunu ve Telsiz Genel Yönetmeliği hakkında bilgi.

B. 1 inci ve 2 nci Sınıf Telsiz Telgraf Operatör Sınavı:

1- Teknik;

a) Elektrik ve elektronik esasları (1 inci sınıfta genel, 2 nci sınıfta basit teorik ve pratik bilgi)

b) Telsiz teorisi (1 inci sınıfta genel 2 nci sınıfta basit teorik ve pratik bilgi)

c) Deniz mobil servisinde seyir esnasında kullanılan çeşitli telsiz telgraf, telsiz telefon ve yön bulma cihazlarında meydana gelecek herhangi bir arızanın giderilmesi, bu cihazların ayar ve pratik kullanımı ile prensipleri ve çalıştırılması hakkında genel bilgi,

d) Yukarıdaki (c) bendinde belirtilen cihazların bakımında ve test yapımında kullanılacak cihazlar hakkında teorik ve pratik bilgi,

e) Anten teorisi, çeşitleri ve propagasyon,

f) Enterferans ,

2- İşletme;

a) Deniz mobil servis istasyonlarının düzenlenmesi,istasyonda bulunması gerekli dokümanlar, telsiz telgrafların kabul işlemleri, frekans bantları, ücretlendirme, deniz telsiz telgraf ve telsiz telefon haberleşme genel esasları, telsiz telgrafların geçilmesi ve teslimi, denizde can güvenliği ile ilgili anlaşmalar ( SOLAS-74) ve telsiz haberleşmesine ilişkin uluslararası yönetmelikler hakkında detaylı bilgi,

b) Q kodları anlam ve kullanımları,

c) Dünya coğrafyası, önemli limanlar, şehirler ve hava meydanları, deniz ve hava rotaları, saat hesapları,

d) Telsiz telefonla doğru olarak alma ve gönderme yapılması,

3- İngilizce ve Fransızca dillerinden biri ile uluslararası haberleşme kurallarına göre yazılı ve sözlü haberleşme yapabilmek.(1 inci sınıfta yeterli, 2 nci sınıfta basit düzeyde bilgi )

4-Mors kodu ile alma ve gönderme;

Beş karekterden (harf,rakam,alfanümerik) oluşan kod grubundan birinci sınıf ehliyet için 100 grubun veya 125 kelimenin,ikinci sınıf ehliyet için 80 grubun veya 100 kelimelik bir metnin beş dakikada en çok %2 hata ile alınması ve gönderilmesi,

5- Telsiz Kanunu ve Telsiz Genel Yönetmeliği hakkında bilgi.

C.Telsiz Telgraf Özel Operatör Sınavı:

1- Teknik;

a) Elektrik, elektronik ve telsiz teorisi (basit düzeyde)

b) Mobil servislerde kullanılan çeşitli telsiz telgraf cihazlarının ayar ve pratik kullanımları hakkında bilgi,

2- İşletme;

a) Telsiz telgraf cihazlarının çalışması ve ayarları istasyonlarda bulunması gerekli dokümanlar, telsiz telgrafların kabulü konuşmaların ve telgrafların ücretlendirilmesi, frekans bantları, telgrafların geçilmesi,

b) Denizde can ve mal emniyeti yönünden telsiz telgrafla tehlike, emniyet, acelelik haberleşmeleri, SOLAS-74 hükümleri,

c) Uluslararası (Q) kodları anlam ve kullanımları,

d) Dünya coğrafyası, önemli limanlar, hava alanları, şehirler, deniz ve hava rotaları, saat hesapları,

3- Mors kodu ile alma ve gönderme;

Beş karekterden oluşan (harf, rakam, alfanümerik) kod gruplarından 80 grubun veya 100 kelimenin beş dakikada ençok %2 hata ile alınması ve gönderilmesi.

4- Telsiz Kanunu ve Telsiz Genel Yönetmeliği hakkında bilgi.

D. Telsiz Telefon Operatör Sınavı:

1- Telsiz telefon temel prensiplerini bilmek,

2- Telsiz telefon cihazının pratik kullanımı ve ayarları hakkında detaylı bilgi, mobil telsiz servisindeki yetki ve sorumluluklar,

3- Telsiz telefonla doğru olarak alma ve gönderme yapabilme,

4- Telsiz telefon konuşmalarının kabulü ve ücretlendirilmesi,

5- Telsiz telefon, frekans bantları, frekansların tahsisi,

6- ITU Tüzüğü ve SOLAS-74' e göre denizde can ve mal emniyeti yönünden telsiz telefon ile tehlike, emniyet ve acelelik haberleşmesi, deniz telsiz haberleşmesinde çeşitli işaret ve kısaltmalar, harf ve rakamların okunması,

7- Deniz servisine ait coğrafya bilgisi,

8- Kıyı, sahil istasyonları vasıtasıyla konuşma esasları,

9- Telsiz Kanunu ve Telsiz Genel Yönetmeliği hakkında bilgi.

E.Tahditli Telsiz Telefon Operatör Sınavı:

l- Telsiz telefon esasları ve telsiz telefon cihazının pratik kullanılması ve ayarları,

2- Telsiz telefonla doğru olarak alma ve gönderme,

3- Deniz mobil telsiz servisindeki yetki ve sorumluluklar,

4- Telsiz telefon, frekans bandları,frekansların tahsisi,

5- ITU Tüzüğü, SOLAS-74 anlaşmasına göre denizde can ve mal emniyeti yönünden telsiz telefon ile tehlike, emniyet ve acelelik haberleşmeleri,

6- Deniz telsiz haberleşmesinde çeşitli işaret ve kısaltmalar, harf ve rakamların okunması,

7- Deniz servisine ait coğrafya bilgisi,

8- Kıyı,sahil istasyonları vasıtasıyla konuşma esesları,

9- Telsiz Kanunu ve Telsiz Genel Yönetmeliği hakkında bilgi.

Hava Telsiz Operatörleri Sınav Konuları

Madde 18- Hava mobil telsiz istasyonlarında görevlendirilecek telsiz operatör adaylarının almak istedikleri ehliyetname cinsine göre sınava tabi tutulacakları konular aşağıda gösterildiği gibidir.

A. 1 inci ve 2 nci Sınıf Telsiz Telgraf Operatör Sınavı:

1- Teknik;

a) Temel elektrik (1 inci sınıfta genel, 2 nci sınıfta basit teorik ve pratik bilgi)

b) Elektronik ve telsiz teorisi (1 inci sınıfta genel, 2 nci sınıfta basit bilgi)

c) Mobil hava servislerinde kullanılan çeşitli telsiz telgraf ve telsiz telefon cihazlarının, yön bulma cihazlarının ayar ve pratik kullanımı, diğer seyrüsefer cihazları üzerinde genel bilgi,

d) Yukarıdaki (c) bendindeki cihazların bakımı (teorik ve pratik bilgi)

e) Uçuş esnasında (c) bendinde belirtilen cihazlarda meydana gelecek arızaların giderilmesi ile ilgili pratik bilgi,

f) Anten teorisi, çeşitleri,propagasyon,

g) Enterferans.

2- İşletme;

a) Uluslararası telsiz işletme esasları,

b) Uluslararası Q kodları anlam ve kullanımları,

c) Hava seyrüsefer sabit ve mobil servisleri ile ilgili bilgi,

d) Dünya coğrafyası,başlıca deniz ve hava yolları ve önemli haberleşme istikametleri,

e) Telsiz telefon ile doğru alıp gönderme (telsiz telefon işletme kuralları)

3- İngilizce ve Fransızca dillerinden biri ile uluslararası haberleşme kurallarına göre haberleşme yapabilmek ( yazılı ve sözlü)

4- Mors kodu ile alma ve gönderme;

Beş karekterden (harf,rakam,alfanümerik) oluşan kod grubundan 1 inci sınıf ehliyet için 100 grubun veya 125 kelimenin,2 nci sınıf ehliyet için 80 grubun veya 100 kelimelik bir metnin beş dakikada ençok %2 hata ile alınması ve gönderilmesi,

5- Telsiz Kanunu ve Telsiz Genel Yönetmeliği hakkında bilgi.

B. Telsiz Telgraf Özel Operatör Sınavı:

1- Elektrik,elektronik ve telsiz teorisi hakkında basit düzeyde bilgi,

2- Mobil servislerde kullanılan çeşitli telsiz telgraf cihazlarının kullanımı ayar ve bakımı hakkında pratik bilgi,

3- Telsiz telgraf haberleşme usulleri ve denizde can güvenliği ile ilgili esaslar,

4- Mor kodu ile alma ve gönderme:

Beş karekterden oluşan kod grublarından dakikada 16 grubun alınması/gönderilmesi veya metin halinde 20 kelimenin alınması/gönderilmesi,

5- Telsiz Kanunu ve Telsiz Genel Yönetmeliği hakkında bilgi.

C. Telsiz Telefon Operatör Sınavı:

1- Telsiz telefon temel prensipleri,

2- Telsiz telefon cihazlarının pratik kullanımı ve ayarları ile ilgili detaylı bilgi,

3- Telsiz telefon ile doğru olarak alma ve gönderme,

4- ITU Tüzüğünün telsiz telefon haberleşmesine ait hükümleri ve can güvenliği ile ilgili anlaşmalar.

5- Telsiz Kanunu ve Telsiz Genel Yönetmeliği hakkında bilgi.

D. Tahditli Telsiz Telefon Operatör Sınavı:

1- Telsiz telefon işletmesi ve esasları ile ilgili pratik bilgi,

2- Telsiz telefon ile doğru olarak alma ve gönderme,

3- ITU Tüzüğünün telsiz telefon haberleşmesine ait bölümleri ve can güvenliği ile ilgili anlaşmalar,

4- Telsiz Kanunu ve Telsiz Genel Yönetmeliği hakkında bilgi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Soruların Hazırlanması ve Sınavlara Ait Esaslar

Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması

Madde 19- Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarları görevlendirilecek kurulca,sınavlardan önce tamamlanacak şekilde hazırlanır ve ayrı ayrı zarflanarak mühürlenir.

Yazılı sınav süreleri,soruların ağırlığına göre soruları hazırlayan kurulca tespit edilir.

Sınav kurulunca, soruların hazırlanması ve saklanması esnasında gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Yazılı Sınavların Yürülmesi

Madde 20- Yazılı sınavların aşağıda belirtildiği şekilde yürütülmesinden sınav kurulu sorumludur.

a) Yazılı sınav sorularının bulunduğu zarflar sınav başlarken adayların huzurunda açılır.

b) Sınavlara başlamadan önce bu yönetmelik çerçevesinde sınav ile ilgili açıklama yapılır ve 21 inci maddedeki sınav dışı bırakılmayı gerektiren sebepler okunur.

Sınav Dışı Bırakılmayı Gerektiren Sebepler

Madde-21 Sınav dışı bırakılmayı gerektiren sebepler şunlardır;

a) Belirtilen gün ve saatte sınav yerinde bulunmamak,

b) Sınav sırasında veya sınavın yapıldığı yerde adaba uymayan davranışta bulunmak,

c) Sınav sırasında kopya yapmak ve yaptırmak.

Sınav dışı bırakılanların sınav dışı bırakılma nedenleri kurulca bir tutanakla tespit edilir.

Sınavların Değerlendirilmesi

Madde 22-Her cevap formu kurul üyelerince en az iki defa ayrı ayrı kontrol edilerek değerlendirilir, alınan puan cevap formuna yazılarak imzalanır.12 nci madde de açıklanan telsiz operatör sınavlarında değerlendirme aşağıda belirtildiği gibi yapılır.

a) Genel,1 inci, 2 nci sınıf ve özel telsiz telgraf operatör sınavı (kara, deniz, hava):

1- Teknik, işletme, yabancı dil, Telsiz Kanunu ve Yönetmeliği,bu dalların sınavları her bir dal için yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada veya sadece yazılı olarak yapılır. Sınav şekli sınav kurulunca tespit edilir ve adaylara bildirilir.

Yazılı ve uygulamalı sınavlarda değerlendirme her dal için 100 puan üzerinden yapılır. Adayların başarılı olabilmesi için o daldaki yazılı ve uygulamalı sınavların her birinden enaz 60 puan alınması mecburidir.

2- Mors kodu ile alma; Her sınav çeşiti için mecburi kılınan grubu, istenen zamanda en çok %2 hata ile eksiksiz alan aday (BAŞARILI) , alamayan (BAŞARISIZ) olarak değerlendirilir.

3- Mors kodu ile gönderme; Her sınav çeşidi için belirlenen hız ve zamanda verilen metni en çok %2 hata ve net anlaşılır bir şekilde gönderen aday (BAŞARILI), gönderemeyen (BAŞARISIZ) sayılır.

b) Telsiz telefon ve tahditli telsiz telefon sınavlarında adayların başarılı sayılmaları ve ehliyete hak kazanabilmeleri için; Yönetmelikte belirlenmiş konularda yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı sınava tabi tutulur.Gerektiğinde sadece yazılı sınavla yetinilir. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 60 puan alanlar uygulamalı sınava alınırlar. Adayların uygulamalı sınavda da 100 puan üzerinden en az 60 puan almaları gereklidir.

Ehliyetname Almaya Hak Kazanma

Madde 23- Adayların ehliyetname almaya hak kazanabilmeleri için alacakları ehliyetname çeşidine göre sorumlu oldukları dalların tümünden başarılı olmaları gerekir.

Sınavlarda Başarısız Olma

Madde 24- Genel,1 inci sınıf telsiz telgraf,2 nci sınıf telsiz telgraf,özel telsiz telgraf sınavlarının sonucunda sorumlu olduğu dalların birden fazlasından başarılı olamayan başarısız sayılır.

Yazılı sınavlarda; bir dalda başarılı olamayan adaylar,başarılı olamadıkları dalın dışındaki başarılı olunan dalların uygulamalı sınavlarına girebilirler. Yazılı sınavlarda birden fazla dalda başarısız olanlar,uygulamalı sınavlara ve mors alma ve gönderme sınavlarına alınmazlar. Başarısız kabul edilirler.

Mors alma ve gönderme sınavı,uygulamalı sınavdan sonra ve bütün dalların sınavları bittikten sonra yapılır. Mors alma ve gönderme bir dal olarak kabul edilir ve mors alma ve göndermenin birinden veya her ikisinden başarısız olanlar morstan kalmış sayılır ve sınav sonucu buna göre değerlendirilir.

Sınav sonucunda sınav dallarının birinden başarısız olan adaya, başarısız olduğu daldan; yapılacak ilk sınavdan itibaren arka arkaya üç defa bütünleme sınavına girme hakkı tanınır. Bütünleme sınavına katılanlar o daldan daha önce yazılı sınavdan başarılı olmuş olsalar dahi, bir sonraki sınavda tekrar yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.

Bütünlemeli olup da yazılı sınavında başarılı olanlar; o dalın uygulamalı sınavına alınırlar. Yazılı sınavda başarılı olmayanlar, o dalın uygulamalı sınavına alınmazlar.

Arka arkaya üç sınavda başarısız olan bütünlemeli adaylar, yeni girecekleri sınavda,ilk sınava giren aday gibi bütün dallardan sorumlu olurlar.

Başarı Listesi

Madde 25- Sınava katılanlardan başarılı olanların isim listesi sınav yerinde ilan edilir ve adaya yazılı olarak ayrıca bilgi verilir. Sınav kurulunca yapılan değerlendirmeler kesindir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Ehliyetnamelerin Düzenlenmesi ve Teslimi

Madde 26- Sınavlar sonuçlandıktan sonra kazanan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir.

a) Ehliyetnamelerin düzenlenmesi için adayların aşağıdaki belgeleri TGM veya Telsiz Bölge Müdürlüklerine göndermeleri veya şahsen getirmeleri gerekmektedir.

1- Sınava ilişkin müracaat dilekçesi.

2- 2 Adet vesikalık fotoğraf (resmi nitelikte)

3- Nüfus hüviyet cüzdanı sureti (muhtardan veya noterden tastikli)

4- İkametgah ilmuhaberi.

5- Cumhuriyet Savcılığından alınacak iyi hal belgesi.

6- Öğrenim belgesinin sureti (noterden tastikli)

7- Ehliyetname ücretini ödediğine ilişkin makbuz aslı.

b) Ehliyetnameler ilgili kişiye imza karşılığı teslim edilir.

Sınav Evrakının İmhası

Madde 27- Aşağıdaki açıklanan sınav kağıtları 2 yıl süre ile saklanır. Saklama süresi sona eren sınav kağıtları TGM veya Telsiz Bölge Müdürlüklerince tanzim edilecek bir tutanakla imha edilir.

İmha edilecek sınav kağıtları; sorular, test cevap formları, mors alma formları, başvuru formları, fotoğraflar, dilekçeler, sınav ücret makbuzları, sınava giriş belgeleri, gereksiz görülen diğer evraktır.

Sınava Giriş Belgesini Kaybedenler

Madde 28- Sınava giriş belgesini kaybedenler TGM veya Telsiz Bölge Müdürlüklerine bir adet fotoğraf ile başvurup yenisini alabilirler.

Operatör Ehliyetnamesini Kaybedenler

Madde 29- Operatör ehliyetnamesini kaybedenler, ehliyetin kaybolduğuna dair gazete ilanı, iki adet vesikalık fotoğraf, nüfus hüviyet cüzdanı örneği, ikametgah belgesi, Cumhuriyet Savcılığından alınacak iyi hal belgesi, ücret makbuzu aslı ve bir dilekçe ile Telsiz Genel Müdürlüğüne başvurup yeni ehliyet alabilirler. Bu tür müracaatlarda yenileme ücreti alınır.

Ehliyetnamelerin Geçici Olarak Geri Alınması ve İptali

Madde 30- Aşağıdaki hususların tesbiti halinde çeşitli ehliyetnamelere sahip telsiz operatörlerine uyarıda bulunulur. 3 Kez uyarı alanlar ile bu maddenin ilgili bölümünde geçen fiilleri işleyenlerin ehliyetnameleri 6 ay süre ile geçici olarak geri alınır. Bu ihlalleri ve fiilleri alışkanlık haline getirenlerin ehliyetnameleri iptal edilir.

A. Uyarı gerektiren fiiller;

1- Haberleşmede örf ve adetlere, milli ve uluslararası (ITU/RR) işletme kurallarına veya monitör, sahil istasyonlarının şikayetlarine sebep olacak herhangi bir işletme hatası yapmak,

2- Tehlike, acelelik, emniyet haberleşmelerini ihlal etmek.

B. Ehliyetnamelerin 1 yıl süre ile geçici olarak geri alınmasını gerektiren fiiller;

1- Uyarı gerektiren konulardan 3 kez uyarı almış olmak,

2- Sahil istasyonları ile haberleşme yaparken başka bır gemi veya deniz aracının adını ya da çağrı işaretini kullanarak konuşma ücretinin bu araç adına tahakkukuna sebep olmak,

3- Servisten kaldırılmış deniz araçlarının isim ve çağrı adını kullanarak haberleşme yapmak,

4- Telsiz operatör ehliyetnamesini başkası adına kullanmak veya kullandırtmak.

C. Ehliyetnamelerin iptal edilmesi;

1- Ehliyetnamenin geçici olarak geri alınmasını gerektiren fiilleri işleyen telsiz operatörünün; cezalı olduğu süre içinde ehliyetsiz çalışmaya devam etmesi halinde,

2- Ehliyetin geri alınmasını gerektiren fiil ve davranışları yapmayı alışkanlık haline getirmek,

3- 6 ncı maddedeki şartlarla ilgili olarak yanlış beyanda bulunmak ve ehliyetnamenin geçerlilik süresi içinde Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (d) bendindeki suçların birinden mahkum olmak.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 31- 23/7/1984 Tarih ve 18467 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Telsiz Telgraf ve Telsiz Telefon Operatörleri Sınav Yönetmeliği" ve bu Yönetmeliğe ait ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- 1990 Yılı içinde yapılan genel sınavlarda herhangi bir daldan bütünleme sınavına girip başarısız olanlara da 24 üncü maddenin bütünleme sınavları ile ilgili hükümleri aynen uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2- Uluslararası toplantılar neticesinde GMDSS uygulamasına ilişkin telsiz operatör sınıfları ve nitelikleri kesinlik kazanıp ITU/RR'de yayınlanmasından sonra bu Yönetmelikte yapılacak değişiklikler yürürlüğe konuncaya kadar ITU/RR'nin konuya ilişkin hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 32- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 33- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

 

TELSİZ OPERATÖR SINAVLARI İÇİN

BAŞVURU FORMU EK - 1

 

Sınava Girecek Adayın

A ç ı k l a m a l a r

Milliyeti :

 

Adı ve Soyadı :

 

Baba Adı :

 

Doğum Yeri :

 

Doğum Tarihi :

 

Tahsil Durumu :

 

Yabancı Dili :

 

Adresi :

 

 

Sınav Merkezi :

 

Sınav Çeşiti :

 

Yukarıda açıklanan bilgilerin doğru olduğunu, Devletin Ülkesi ve Milliyetiyle

bölünmez bütünlüğüne ve anayasal rejime karşı bir eylemde bulunmadığımı,

silah ve narkotik kaçakçılığı veya toplu kaçakçılık suçlarından mahkum

olmadığımı, kamu haklarından kısıtlı; yasaklı olmadığımı beyan ederim.

Adı :

Soyadı :

İmza :