_________________________________________________________________________

üyelerimiz forum sayfamız bizimle kontak kurun downloadlinkler
     
 

     Yayınların Sınıflandırılması (Emisyon Tipleri)

     Telsiz yayınlarının sınıflandırılmasında üç ayrı sembol kullanılır.Örneğin, AIA sınıfı yayınının ne anlam ifade ettiğinin anlaşılabilmesi için, birinci sembolün yani baştaki

 harfin, ikinci sembol olan rakamın ve üçüncü sembol olan sondaki harfin neleri sembolize ettiğinin bilinmesi gerekir.

    Herbir sembolün ifade ettiği anlamlar aşağıda gösterilmiştir.

                                                                        Birinci sembol    :        Ana taşıyıcı modülasyonun tipini,

                                                                         İkinci sembol    :        Ana taşıyıcı modüle edden sinyalin cinsini,

                                                                         Üçüncü sembol :        Yayınlanacak biginin tipini.

 

BİRİNCİ SEMBOL:

Ana taşıyıcı modülasyonun tiplerini gösteren semboller aşağıdaki gibidir,

        N -    Modüle edilmemiş taşıyıcının yayını,

        A -    Çift yan band,

        H -    Tek yan band, tam taşıyıcı,

        R-    Tek yan band,azaltılmış yada değişken seviyeli taşıyıcı,

        J -    Tek yan band ,  bastırılmış taşıyıcı,

        B -    Bağımsız yanbandlar,

        C -    Artakalan yanband,

                  Ana taşıyıcısı açı modüle edilmiş (açı modülasyonlu )yayın ,

        F -    Frekans modülasyonu,

        G -    Faz modülasyonu,

        D -    Ana taşıyıcının genlik ve açı modülasyonu ile aynı zamanda  veya belirlenmiş birbirini izleyen sürelerle  modüle edildiği yayın

        P -    Modüle edilmemiş birbirini izleyen palslar, Bir pals serisi,

        K -    Genliği modüle edilmiş,

        L -    Genişliği/süresi modüle edilmiş,

        M -    Pozisyon/Faz modüle edilmiş,

        Q -    Palsın süresi esnasında taşıyıcı açı modülasyonu ile modüle edilmiş,

        V -    Yukarıdakilerin birleşimi yada diğer vasıtalarla yapılır,

        W -    Yukarıdakileri içermeyen durumlarda, ana taşıyıcının aynı anda yada belirlenmiş birbirini izleyen sürelerle , iki yada daha fazla , genlik, açı    

                    ve  pals  modülasyonu  usullerinin birleşimi ile modüle edildiği yayın,

        X -    Yukarıdakileri ihtiva etmeyen başka durumlar.

İKİNCİ SEMBOL :

Ana taşıyıcıyı modüle eden sinyalin (sinyallerin) cinsi,

       0 -    Modüle eden sinyal yok,

        1 -    Niceliği katsayıları olarak gösterilmiş yada sayısal bilgi içeren,modüle eden yan taşıyıcı kullanılmamış bir tek kanal,

       2 -    Modüle eden yan taşıyıcı kullanılarak, niceliği katsayıları olarak gösterilmiş yada sayısal bilgi içeren bir tek kanal,

        3 -    Analog bilgi ihtiva eden bir tek kanal,

        7 -    Niceliği katsayıları olarak gösterilmiş yada sayısal bilgi ihtiva eden iki yada daha fazla kanallar,

        8 -    Analog bilgi içeren iki yada daha fazla kanallar,

        9 -    Niceliği katsayıları olarak gösterilmiş yada sayısal bilgi içeren bir yada daha fazla kanal ile beraber ,analog bilgi ihtiva eden bir yada daha fazla kanal   

                karışımından oluşan bir sistem,

        X -    Yukarıdakileri ihtiva etmeyenbaşka durumlar.

 

        ÜÇÜNCÜ SEMBOL :

        Yayınlanacak bilginin tipi,

        N- Hiç bir bilgi yayınlanmıyor,

        A- Telgraf, kulak ile aliş.

        B- Telgraf, otomatik alış için.

        C- Faksimile,

        D- Data yayını, telemetre, telekumanda,

        E- Telefon ( ses brodkastı dahil)

        F- Televizyon (video)

        W- Yukarıdakilerin karışımı,

        X- Yukarıdakilerin ihtiva etmeyen  başka durumlar.

 

 

EMİSYON TİPLERİ

                                                                                                                                                                                                                  Müsade   Edilen Azami

Kısaltmalar     Emisyon Çeşidi                                                            Band Genişliği

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NON             Modülasyonsuz.

A1A              Genlik modülasyonlu,çift kenar band, modüle edici 

                   alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek

                   kanallı, açık-kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle

                   çalışan ve kulakla alınabilen telgraf yayını.                      100 Hz

 

A1B              Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici

                   alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek

                   kanallı, otomatik telgraf yayını.                                              100 Hz

 

A2A              Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici

                   alt taşıyıcı kullanan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanal-

                   lı, açık - kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalı-

                   şan, kulakla alınabilen telgraf yayını.                             2.1 kHz

 

A2B              Genlik modülasyonlu,çift kenar band, modüle edici

                   alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden, tek kanallı

                   otomatik telgraf yayını.                                                         2.1 kHz

 

A3C              Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi ihtiva

                   eden tek kanallı faksimil.                                                        3 kHz

 

A3F              Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi,

                   ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.                              10.5 MHz

 

C3F              Genlik modülasyonlu, artık yan bant analog bilgi

                   ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.                              7.25 MHz

 

F1A              Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı

                   kullanmayan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı,

                   kulakla alınabilen telgraf yayını.                                              304 Hz

 

F1B              Frekans modülasyonlu,modüle edici alt taşıyıcı

                   kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı

                   otomatik telgraf yayını.                                                        304 Hz

F2A              Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı

                   kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı,

                   kulakla alınabilen telgraf yayını.                                           1.42 kHz

 

F2B              Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı

                   kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı,

                   otomatik telgraf yayını.                                                     1.42 kHz

 

F3E              Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden

                   tek kanallı telefon yayını.(29.7 MHz'in altındaki

                   frekans bandlarında maksimum band genişliği

                   6 kHz'dir.)                                                                          16 kHz

 

F3F              Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden

                   tek kanallı televizyon yayını.                                        6 MHz

 

G3E              Faz modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek

                   kanallı telefon yayını.( 29.7 MHz'in altındaki

                   frekans bandlarında maksimum band genişliği

                   6 kHz'dir.)                                                                          16 kHz

 

H3E              Genlik modülasyonlu, tek kenar bant, tam taşıyı-

                   cılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon

                   yayını.                                                                                3 kHz

 

J2A               Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı

                   bastırılmış modüle edici alt taşıyıcı lkullanan,

                   sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alına-

                   bilen telgraf yayını.                                                              134 Hz

 

J2B               Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcı

                   bastırılmış, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sa-

                   yısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf

                   yayını.                                                                              134 Hz

 

J3C               Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı

                   bastırılmış analog bilgi ihtiva eden, tek kanallı

                   faksimil.                                                                            3 kHz

 

J3E               Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı

                   bastırılmış analog bilgi ihtiva eden kanallı telefon

                   yayını.                                                                               3 kHz

 

J3F               Genlik modülasyonlu , tek kenar band, taşıyıcısı

                   bastırılmış analog bilgi ihtiva eden tek kanallı te-

                   levizyon yayını.                                                                  6 MHz

 

R3E              Genlik modülasyonlu, tek kenar band, azaltılmış

                   veya değişken seviyeli taşıyıcılı analog bilgi ihtiva

                   eden tek kanallı telefon yayını.                                              3 kHz