_________________________________________________________________________

üyelerimiz forum sayfamız bizimle kontak kurun downloadlinkler
     
 

Amatör Telsizcilik Yönetmeliği

Yayımı:28.10.1991 tarih ve 21035 sayılı Resmi Gazete

BİRİNCİ KISIM

Başlangıç Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı , 2813 sayılı Telsiz Kanununun 9 ve 12 nci maddelerinde yeralan Amatör Telsizcilikle ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik 2813 sayılı Telsiz Kanuna göre gerçek kişilerle amatör telsiz dernekleri ve eğitim ve öğretim kurumlarının telsiz tekniği alanında kendilerine ve amatör telsizci adayllarını yetiştirilmeleri amacıyla amatör telsiz istasyonu kurup, çalıştırlabilmeleri için takip edilecek usuller ile yapılacak iş ve işlemleri kapsar.

Kısatmalar ve tanıtımlar

Madde 3-Bu yönetmelikte geçen terimlerden;

a) Kısaltmalar

1- "Bakanlık" : Ulaştırma Bakanlığı,

2- "TGM" : Telsiz Genel Müdürlüğünü,

3- "ITU" : Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini,

4- "UTC" : Uluslararası Saati,

5- "MSA" : Mahalli Saat Ayarını,

6- "CEPT" : Avrupa Posta ve Telekomünikasyon idareleri Birliğini.

7- "IRAU" : Uluslararası Telsiz Amatörleri Birliğini ifade eder,

b- Tanımlar:

1- "Amatör Telsizci" : Bir amatör telsizcilik belgesine haiz gerçek kişileri

2- "Amatör Telsizcilik Belgesi" : Amatör telsizcilik sınavını kazananlara verilen ve amatör telsizcinin sınıfı ve yetkilerini belirleyen belgeyi.

3- "Amatör Telsiz Servisi" : Hiçbir maddi menfaat gözetmeden sadece şahsi heves ve gayreti ile telsiz tekniği alanınıda bilği alışverişini sağlayan amatör Telsizciler arasında yapılan haberleşme servisini,

4-''Amatör Telsiz Çalışması'' : Amatör telsiz istasyonları vasıtasıyla amatör telsizciler tarafından yapılan faalıyetleri,

5-''Amatör Telsiz Haberleşmesi'' : Amatör telsizciler arasında bilgi alışverişi amacı ile yapılan,maddi menfaat ve ticari maksat taşımayan haberleşmeyi,

6-''Olağanüstü Hal Telsiz Haberleşmesi'' : Can ve mal emniyeti ve Milli Güvenlik ile ilgili olarak önceden görevlendirilmiş herhangi bir amatör teisizcinin yaptığı telsiz haberleşmesini,

7-''Uydu Haberleşmesi'' : Amatör telsizcilerin uydu aracılığı ile yaptıkları amatör telsiz haberleşmesini,

8-''Amatör Telsiz İstasyon Ruhsatnamesi'' : Amatör telsiz sevisinde çalıştırılacak olan telsiz istasyonu ve bu istasyondaki telsiz cihazları için,Amatöt Telsizcilik Belgesine sahip olan gerçek kişiler ile dernekler , eğitim ve öğretim kurumlarına verilen belgeyi,

9-''Amatör Telsiz İstasyonu'' : Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler ile dernekler veya eğitimve öğretim kurumları sorumlu operatörleri tarafından sabit,mobil veya portatif olarak kullanılabilen ve adlarına verilmiş ruhsatnamede kayıtlı olan telsiz cihazlarının bulunduğu mahalli,

10-''Kontrol İstasyonu'' : Belirli bir bölgede faaliyet gösteren amatör telsiz servisi içindeki amatör telsiz istasyonlarının haberleşmelerini kontrolle görevlendiren sabit mobil amatör telsiz istasyonunu,

11-''Kontrol Operatörü'' : Amatör telsiz haberleşmesini kontrolle görevlendirilen kontrol istasyonundaki sorumlu amatör telsizciyi,

12-''Amatör Telsiz Olağanüstü Hal Hizmeti'' : Mahalli,bölgesel veya yurt çapında sivil savunma teşkilatına hizmet ve amatör telsizciler tarafından yürütülen telsiz haberleşme hizmetini,

13-''QSL, Kartı'' : Amatör telsizciler arasında yapılan haberleşmenin alındığını ve anlaşıldığını belirten ve birbirlerine bu durumu teyit için gönderilen belgeyi,

14-''Amatör Telsiz Cihazı'' : Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler tarafından,musaade edilen band ve emisyonlarda çalıştırılan telsiz verici,alıcı ve alıcı verici telsiz cihaclarını,

15-''Sabit Telsiz'' : Amatör telsiz servisi içinde,ruhsatnamesinde adresi ve coğrafi koordinatları yeralan ve belirtilen adres dışında ancak TGM'nin izniyle kullanılabilen amatör telsiz cihazlarını,

16-''Mobil Telsiz'' : Amatör telsiz servisi içinde,hareket halinde iken veya belirtilmemiş noktalarda duraklama esnasında çalıştırılan,kara veya deniz taşıtlarına monte edilebilen amatör telsiz cihazlarını,

17-''Portatif Telsiz'' : Amatör telsiz servisi içinde,hareket halinde veya belirtilmemiş noktalarda duraklama esnasında geçici olarak çalıştırılabilen amatör telsiz cihazlarını,

18-''Role Cihazı'' : Amatör telsiz cihazları arasında haberleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla bir verici istasyondan aldığı sinyalleri otomatik olarak başka bir frekansta alıcılara yayınlayan aktarıcıları,

19-''Role İstasyonu'' : Amatör telsiz servisi içinde amatör maksatla kullanılan role cihazının bulunduğu mahalli,

20-''Geçici Amatör Telsizcilik Belgesi'' : Türkiye ili mutekabiliyet şartları mevcut yabancı ülkelerden alınmış amatör telsizcilik belgesi karşılığında, Türkiye'de geçici olarak çalışmak isteyen amatör telsizcilere verilen amatör telsizcilik belgesini,

21-''CEPT Ülkesi'' : Türkiye'ninde dahil olduğu Avrupa Posta ve Telekominikasyon İdareleri Birliğinin üyesi olan bir ülkeyi,

22-''CEPT Amatör Telsizcilik Belgesi'' : CEPT ülkelerince kabul edilen ve tüm CEPT ülkelerinde mütekabiliyet esasları çerçevesinde geçerli olan herhangi bir Amatör Telsizcilik Belgesini,

23-''Telsiz Yönetmeliği'' : 6 Ekim 1983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Amatör Telsizcilik için Başvurmalar

Sınav için Başvuru

Madde 4- Amatör telsizcilik sınavına girebilmek için aşağıdaki şartlar aranır.

a)-18 Yaşını bitirmiş olmak,

b)-En az ilkokul mezunu olduğunu belgelemek,

c)-Bir dilekçe ekinde;doldurulmuş sınav başvuru formu, iki adet vesikalık fotoğraf,nüfus cüzdanı sureti, sınav giriş ücreti makbuzunun aslı veya fotokopisiolmak sureti ile belirlenen zaman içinde TGM veya TGM Bölge Müdürlükleri'ne müracaat etmek.

d)-Türkiye ile mütekabiliyet esası uygulamasını kabul etmiş herhangi bir ülkenin vatandaşı;a,b ve c bendlerindeki şartları yerine getirmek suretiyle sınava girmek için başvurabilir.

Amatör Telsizcilik Belgesi için Başvuru

Madde 5-Amatör Telsizcilik Belgesi verilmesi için aşağıdaki usüller uygulanır.

A)-Amatör Telsizcilik sınavını kazananlarla yabancı bir ülkeden Amatör Telsizcilik Belgesi almış T.C.vatandaşlarına aşağıdaki şartları taşımaları halinde Amatör Telsizcilik Belgesi verilir.

1- 2813 sayılı telsiz kanununun 12 nci maddesi hükmünde yer aldığı gibi;Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar,yine Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin 2 nci fıkrası,536 ncı maddesinin 1,2 ve 3 üncü fıkraları ile 537 nci maddesinin 1,2,3,4 ve 5 nci fıkralarında yer alan kısıtlama ve cezalar ile mahkum olmamış olmak,

2- Silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı veya toplu kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

3- Bir dilekçe ekinde; iki adet fotoğraf, ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti, ödenmesi gereken belge ücretini yatıddığına dair ücret makbuzunun aslı veya onaylı fotokopisi olmak suretiyle TGM veya Telsiz Bölge Müdürlüklerine müracaat etmek.

B)-Yabancı uyruklular için;

1- CEPT Amatör Telsizcilik Belgesine sahip olmayan yabancılar için;

a)-Türkiye ile yabancının mensubu olduğu ülke arasında bu konuda bir mütekabiliyet esasının mevcut olması,

b)-Ülkesinden alınmış ve Türkiyede verilen Amatör Telsizcilik Belgelerinden birine eşdeğer bir belgeye sahip olmak,

c)-Türkiyedeki geçici ikamet süresi içinde bulunacağı adres veya adresleri bildirmek,

d)-Başvuru formunu doldurmuş olmak ve ekinde;Ülkemizde kullanılmasına müsade edilen cihazlardan olduğunu belirlemek üzere,Türkiyede kullanacağı amatör telsiz cihazlarının teknik dökümanlarını göndermek,

e)-2813 sayılı Telsiz Kanunu gereği ödenmesi gereken belge veya ruhsatname ücretini yatırdığını belgelemek,

f)-Amatör telsiz istasyonunda kullanacağı telsiz cihazlarını ve teçhizatını pasaportuna kaydettirmiş olmak,

2- CEPT üyesi bir ülke tarafından verilmiş geçerli bir Amatör Telsizcilik Belgesine sahip amatör telsizciler ile CEPT kararlarını kabul etmiş CEPT üyesi olmayan ülkelere mensup amatör telsizciler; söz konusu belgenin verilmesi ve kullanılması konusunda Türkiye ile mütekabiliyet esası uygulamasını kabul etmiş bir ülkenin vatandaşı olmaları halinde,bu konuda ülkemizce uygun görülen kararlar doğrultusunda Türkiyede serbestçe faaliyette bulunabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Amatör Telsizcilik Sınav Konuları ve Belge Sınıfları

Sınav Konuları

Madde 6-Amatör telsizcilik sınavı aşağıdaki konularda yapılır.

a) Teknik konular

1- Temel elektrik,elektronik devreler ve devre hesaplamaları,

2- Yarı iletkenler, entegre ve mikroprosses devre uygulamaları,

3- Telsiz alıcılarının devreleri, çalışmaları, fonksiyonları ve özellikleri,

4- Telsiz vericilerinin devreleri, çalışmaları, fonksiyonları ve özellikleri,

5- Güç kaynakları, filtreler, güç yükseltecleri, dedektörler, osilatörler,

6- Antenler, transmisyon adları ve propagasyon hakkında bilgiler,

7- Enterferans ve sebepleri,

8- Ölçü aletleri hakkında temel bilgiler,

b) İşletme ile ilgili konular

1- Milli ve Uluslararası Telsiz Telgraf ve Telsiz Telefon işletme kuralları.

2- Q kodlarının anlam ve kullanımları,

3- Çalışmada kullanılan kısaltmalar,

4- İşletme kayıtlarının tutulması,

5- QSL kartları,

6- UTC saat ve genel coğrafya bilgisi,

7- Amatör çağrı yapabilecek derecede gerekli olan Uluslararası telsiz işletme terimleri,

8- Amatör telsizcilerin sınıflarına göre kullanabilecekleri frekans bandları, bandlarlar ilgili kriterler ve IARU band planları,

9- Hecleme alfabesi(Uluslararası-Tükçe),

10- Uluslararası tehlike işaretleri,

11- Çağrı işaretleri ve kullanımı.

c) Kanun ve yönetmeliklerle ilgili hususlar

1- Telsiz Kanunu,

2- Telsiz yönetmeliği,

3- Amatör Telsizcilik yönetmeliği,

d) Uygulamalı mors alma ve beşli gruplarla gönderme.

Sınavla ilgili Hususlar

Madde 7-Amatör telsizcilik sınav zamanları, müracaat esasları, sınav şekilleri

a) Amatör telsizcilik sınavları her yıl nisan ve ekim aylarında TGM ce tayin ve tespit edilen gün ve yerlerde yapılır. Sınav tarih ve yerleri TGM ce yayınlanır. Sınavlara girebilmek için sınav tarihinde 15 gün önceye kadar TGM veya ilgili bölge müdürlüklerine başvurulmuş olmalıdır.

b) Sınavlar TGM ce teşkil edilecek heyet tarafından yapılır.

c) Sınavların yapılışı, soru çeşitleri, süresi ve değerlendirilmesi,

1- Teorik konular yazılı mors sınavları tatbiki olarak uygulanır.

2- Yazılı soruları; cevaplı, doğru/yanlış tipli, seçmeli, doldurmalı çizimli veya benzeri tiplerde hazırlanır.

3- Yazılı sınav süresi; soruların yazdırılamsından ve sınav talimatının okutulmasından sonra başlamak üzere üç saattir.

4-Müddetin bitiminde sınav heyeti durumu tutanakla tespit eder.Müddetin sona ermesine rağmen cevap kağıdını vermeyenin kağıdı değerlendirmeye sokulmaz.

5- Sınavlarda sınav görevlileri tarafından kopya çektiği tespit edilenlerin sınav kağıdı iptal edilir. Kopya çekenler 3 yıl müddetle sınava giremezler.

6- Değerlendirmede A,B ve C sınıfları için belirtilen yeterli puanı alamayanlar sınavı kaybetmiş sayılırlar.

7- Sınav hakkı belirli sayıda olmayıp sonsuzdur.

8- Yazılı sınavı kazanıpta mors kodu sınavını kaybedenler veya mors kodu sınavını kazanıpta yazılı sınavı kaybedenler, müteakip ilk iki sınavda daha başarılı oldukları konudan tekrar sınava tabi tutulmazlar.

9- Amatör telsizcilik sınavı için kamu kurum ve kuruluşları tesislerinden önceden koordine edilmek suretiyle yararlanabilirler.

10- B veya C sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi sahibi amatör telsizciler daha üst sınıf belge alabilmek için yeniden sınava girerler.

11- Haberleşme ve elektronik dalında ihtisası bulunan ve bu ihtisasını belgelendiren en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olanlardan, C sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi almak isteyenler, teknik konularda sınava tabi tutulmazlar. Bunlardan 6 ncı maddenin b ve c bendlerinde belirtilen sınav konularında başarılı olanlara C sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi verilir.

d) Sınav kağıtları 2 yıl saklanır, saklama süresi sona eren sınav kağıtları imha edilir.

Belgelerin Sınıfları

Madde 8-Amatör telsizcilik belgeleri aşağıdaki sınıflara ayrılır.

a) "A" Sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi,

A Sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi'ni alabilmek için 6 ncı maddede sıralanmış bulunan yazılı sınav konularının herbirinden 100 tam puan üzerinden en az 75'er puan alınması,ayrıca uygulamalı mors sınavından, dakikada 5 alf numerik karekterden oluşan 12 grubun en çok yüzdebeş hata ile alınması ve gönderilmesi gerekmektedir. Üç yılda bir yenilenen bu belgeye sahip amatör telsizciler,kendilerine tahsis medilen bütün amatör frekans bandlarını kullanabilirler.

b) "B" Sınıfı Amatör Telsizcilik Belgeesi,

B Sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi'ni alabilmek 6 ncı maddede sıralanmış bulunan yazılı sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması, ayrıca uygulamalı mors sınavında,dakikada 5 alfanümerik karekterden oluşan 8 gurubun eb çok yüzde beş hata ile alınması ve gönderilmesi gerekmektedir. Üç yılda bir yenilenen bu belgeye sahip amatör telsizciler, 28 MHz'in altındaki amatör frekans bandlarını kullanamazlar. (Madde.9/c (4)hükümleri saklıdır.)

c- "C" Sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi,

C Sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi'ni alabilmek için mors hariç 6 ncı maddede sıralanmış bulubnan yazılı sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması gerekmektedir. Üç yılda bir yenilenen bu belgeye sahip amatör telsizciler kendilerine tahsis edilen 144 MHZ ve daha üst bandları kullanabilirler ve istasyon ruhsatnamesi alabilirler. Bunlardan,beş yıl içerisinde yazılı ve uygulamalı mors sınavına girmek suretiile, A veye B Sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi alamayanların istasyon ruhsatnameleri iptal edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Amatör Telsiz İstasyonu Çalıştırma Esasları

Frekanslar,Emisyon Tipleri,Bant Genişlikleri,Antenler ve Çağrı İşaretleri

Frekanslar, Emisyon Tipleri ve Bant Genişlikleri

Madde 9- Bu yönetmeliğe uygun olarak,

a) Amatör telsizcilik belgesine sahip telsizcilerin kullanmalarına izin verilen frekans bandları, azami yayın güçleri ve emisyon tipleri EK-1'de gösterimiştir.

b) EK-1'deki frekans bandlarının karşılarında gösterilen açıklama rakamlarının ifade ettiği anlamlar EK -2'de yer almaktadır.

c) İzin verilen emisyon tiplerini gösteren kısaltmaların ifade ettiği manalar ve emisyon tiplerinde müsade edilen azami bant genişlikleri EK-3'de gösterilmiştir.

d) Frekans bandlarının karşılarında gösrterilen "istasyon statüsü" sütünundaki harflerin anlamları;

1- P (Primary Service=Birinci Servis): Aynı frekans bandında birinci öncelikle çalışan servistir.

2- S (Secondary Service= İkinci Servis): Aynı frekans bandında ikinci öncelikli servisi enterferans sebebi olmayan ve bu servisten gelen enterferansı kabul etmesi zorunlu ikinci öncelikli servistir.

Tahditler

Madde 10- Amatör telsizciler 9 uncu maddede belirtilen esaslara ilave olarak aşağıdaki tahditlerede uymak zorundadırlar.

a) Tahsis edilen frekans bandlarında telsiz verici cihazı çalıştıran amatör telsizciler, A sınıfı için azami 400 W (26dBW), B Sınıfı için 100 W (20 dBW), CSınıfı İçin 75 W (19 dBW) PEP gücü geçemezler.

b) Çift ve tek kenar band çalışmasında sesle modüle edilmiş veya RTTY ve mors kodu kullaılan emisyonlarda amatörlere ayrılan frekans band sınıfı aşılamaz.

c) A,B ve C sınıfı amatör telsizciler, 9 uncu maddedeki esaslara göre yurt sathında sadece bir amatör telsiz istasyonu kurabilirler.

Antenler

Madde 11- Kullanılacak anten çeşitleri; cihazın gücüne,frekans bandına ve kullanılacak mahallin durumuna göre belirlenir. Anten kurulurken aşağıdaki tahditlere uyulması zorunludur.

a) Anten, bina veya suni bir yapı üstüne kuruluyorsa, yerden yüksekliği bina veya yapı dahil 60 m. den fazla olamaz.

b) Çatı,kule ve benzeri suni yapılar üzerinde kurulacak antenin yüksekliği 6 m.yi geçemez.

c) Düz bir araziye yerleştirilecek antenin yerden yüksekliği 13 m.yi geçemez.

d) Her çeşit seyrüsefere açık uçak hava alanlarının civarında kurulacak anten tesisleri pistin iniş ve kalkış istikametlerinde olmamak şartıyla, meydan yetkilileri ile yapılacak koordinasyondan sonra aşagıdaki esaslar dahilinde kurulur.

1- Antenin yerleştirileceği yerin deniz seviyesinden, yükseklıği (amatörün antenin kuracağı yerin belirlenmesinden sonra)tesbit edilir.

2- Meydan pistinin deniz seviyesinden yüksekliği alınır. (Meydan ve DHMİ yetkililerince bildirilir.)

3- Antenin en yakın piste olan uzaklığı dikkate alınır.

4- Antenin pist yüzeyiden ola azami yükseliği piste olan uzakığı 100'e bölünmesi ile bulunur.

5-Antenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 2'ci ve 4 üncü işlemlerin toplamı ile hesaplanır.

6- Son olarak antenin yerden olan azami yüksekliği 5 inci ve 1 inci işlemlerin farkı ile bulunmuş

7- En yakın helikopter ve belirli sınırları olmayan deniz uçak iniş ve kalkış alanlarına 1500 m.uzak olan yerlerde kurulacak olan anten yüksekliği için yukarıdaki işlemler dikkate alınmaz.

e) Yukarıdaki kısaltmaları aşan bina kule vesaire gibi mesken ve binalar mevcut ise bu yapıların yükseliği geçilmemek kaydıyla eğim sınrlamasına uyulmayabilir. Ancak budurumun meskür mahlin harita, çap veya tasdikli krokisi ile beyanı gerekir.

f- Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Özel Kuruluşların haberleşmesinde enterferansı giderici her türlü tedbirleri almakla yükümlüdür. belirtilen süre içinde enterfransın giderilmemesi halinde istasyondaki enterferasa sebep olan cihaz mühürlenir. Amatör telsiz ruhsatnamesinden kaydı silinir.

g) Amatör Telsiz istasyonundaki cihazlarda ayar ve ölçü maksadıyla mutlaka sunni anten (dummy load) kullanılır.

Çağrı İşaretinin Verilmesi

Madde 12-Amatör Telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişiler ile, sorumlu operatörü mevcut olmak kaydıyla amatör telsiz istasyonu tesis eden eğitim ve ögretim kurumlarına ve derneklere, TGM tarafından çağrı işareti tahsis edilir.

a) Amatör telsizcilerin çağrı işareti; önek,bölge numarası ve sonek olmak üzere üç kısımdan meydana gelir.

1- Önek olarak,TA, ve YM harf guruplarından birisi verilir.

2- Bölge numarası; milli sınırlar içerisinde kar sahası 10'a bölünür ve her bölgeye 0'dan 9'a kadar olan bölge numaraları verilir. Amatör telsizcinin çağrı işaretindeki bölge numarası; istasyon adresinin bulunduğu bölgeye verilir.

3- Sonek ; bölge numarasından sonraki en az bir,en çok üç harften oluşan harf gurubudur.

b) Geçici olarak Türkiye'ye gelen ve amatör telsiz haberleşmesi yapmak isteyen yabancı uyruklu amatör telsizciler, ülkesinden aldığı çağrı işaretinin başına,

1- Türkiye çağrı işareti önek i:TA,

2- Bulundukları bölge numarasını,

3- "/" (Ayırma) işaretini ilave ederek gönderme yaparlar.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Telsiz İstasyonlarının Sınıfları, Ruhsatnameleri, Yenileme ve Cihaz İlavesi

İstasyon Sınıfları

Madde 13-Bu yönetmelikle amatör telsizcilere aşağıda açıklanan telsiz istasyonlarını kurma ve işletme maddesi verilir.

a) Sabit amatör telsiz istasyonları; Amatör telsiz istasyon ruhsatnamelerinde adresi, coğrafi koordinatları ve kullanılan tslsiz cihazları belirtilen istasyonlardır.

Bu istasyonlar:

1- Gerçek kişilerce işletilen amatör telsiz istasyonları,

2- Eğitim ve öğretim kuruluşları ve amatör telsiz derneklerince, amaçları doğrultusunda eğitim ve öğretim gayesiyle işletilecek amatör telsiz istasyonlarıdır.

b)Mobil amatör telsiz istasyonları: Bu yönetmelikte açıklanan esaslara göre;olağanüstü hallerde veya TGM'ce mobil veya portatif olarak kullanılmalarına izin verilen amatör telsiz istsyonlarıdır.

İstasyon Ruhsatnamesi ve Geçici Amatör Telsizcilik Belgesi Verilmesi.

Madde 14- Amatör telsiz istasyonu kurma ve kullanma izni ile geçici amatör telsizcilik belgesi alınmasında aşagıdaki usuller uygulanır.

A) Amatör telsiz istasyonu kurma ve kullanma musadesi almak isteyen amatör telsizcile ile dernekler ve eğitim ve öğretim kurumları bir dilekçe ile TGM'ye başvururlar.

1) Başvuru dilekçesinde

a) İstasyon sorumlusu amatör telsizciye ait Amatör Telsizcilik Belgesinin fotokopisi,

b) Sorumluca imzalamış başvuru formu,

c) İstasyonda kullanılacak telsiz cihazlarına ait teknik dökümanlar ve ruhsatname ücretinin yatırıldığına dair makbuzun aslı veya fotokopisi eklenir.

2) Başvuru belgelerinin incelenmesi sonucunda;

a) Başvuru formu onaylanan amatör telsizci veya istasyon sorumlusu, istasyonu işletmeye hazır hale getirerek TGM'ye bilgi verir.

b) TGM'ce kontrolü yapılıp başvuru formundaki esaslara uygunluğu tesbit edilen amatör telsizcilere, üç yıl süreli Amatör telsiz istasyonu Ruhsatnamesi verilir.

B) Türkiye'ye geçici olarak gelen ve Türkiye ile aralarındab mütekabiliyet esası uygulamasını kabul etmiş ülke vatandaşlarından Geçici Amatör Telsizcilik Belgesi almak isteyenler, dogrudan TGM'ye baş vururlar. Başvuru dilekçesine;

1- 2 adet vesikalık fotoğraf,

2- İlgililerce doldurulmuş Geçici Amatör Telsizcilik Belgesi İçin Başvuru Formu,

3- Pasaport fotokopisi,

4- Ülkesinden aldığı Amatör Telsizcilik Belgesi'nin fotokopisi,

5-Türkiye'de kullanacağı amatör telsiz cihazlarına ait teknik dökümanlar,

6-2813 sayılı Telsiz Kanunu gereği ödenmesi gereken belge veya ruhsatname ücretinin makbuzu eklenir.

C)Türkiye'ye kendi telsiz cihazları ile gelmeyip, amatör telsizcilik faliyetinde bulunmak isteyen yabancı veye yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı amatör telsizciler, önceden TGM'ye müraccat edip izin almak kaydıyla bir A sınıfı amatör telsizcinin istasyonunda çalışma yapabilirler.

Amatör Alıcı Ruhsatnamesinin Verilmesi

Madde 15- Amatör Alıcı Ruhsatnamesi; Telsiz Kanununun 24 ve 25 inci maddeleri gereklerine uygun olarak kısa dalga telsiz alıcı cihazlarını kullanmak isteyen kişilere verilir. Bu maksatla;

a) Alıcı cihaz formu doldurularak TGM'ye başvurulur.18 yaşından küçük olanların formu velisi tarafından imzalanır.

b) Form, TGM'ce incelenir ve uygun bulunduğu takdırde mürcaat sahibine,üç yıl süreli Amatör Alıcı Ruhsatnamesi verilir.Ruhsatname tarifedeki ücrete tabidir.

c) Alıcı Ruhsatnamesi sahibine TGM tarafından 12 inci maddedeki esaslara göre çağrı işareti verilir.Çağrı işareti;

1- Türkiye çağrı işareti önceki TA,

2- Bulunduğu bölge numarası,

3- Bulunduğu ilin trafik kod numarası,

4- Üç rakamlı olarak sıra numarası,

olmak üzere dört kısımdan meydana gelir.

d) Kısa dalga radyo dinleyicisi, TGM'ce onaylanan mesaj kayıt defteri tutmak zorundadır.

Yenileme, Kayıt Silme ve Cihaz ilavesi

Madde 16- Amatör Telsizcilik Belgesi ve istasyon ruhsatnamelerinin yenilenmesi ve kayıt silinmesi ile ruhsatnamelere cihaz ilave edilmesi halinde aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Amatör Telsizcilik Belgesi ve istasyon ruhsatnamesinin yenilenmesi için, süre bitiminden iki ay önce TGM'ye başvurulur.Belgelerin yenilenmesinde yasal açıdan bir sakınca görülmediği takdirde, TGM'ce süre bitim tarihinden başlamak üzere yenileme işlemi yapılır.

b) Ruhsatname ve belgelerin kaybolmasında veya yıpranması halinde başvuru sahibine TGM'ce yenisi verilir.

c) Bir amatör telsiz istasyonondaki alıcı ve vericilerin kullanımdan kaldırılması ve kayıtlarının silinebilmesi için ruhsatname sahibince TGM'ye başvurulur.Cihazın ruhsatnamden silinmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı takdirde;

1- Cihaz TGM'ce mühürlenir ve sahibine iade edilir.

2- Kullanılamayacak durumda olduğu tesbit edilen telsiz cihazları için tutanak düzenlenir ve parçalarından faydalanılmak üzere sahibine iade edilir.

d) Amatör telsiz istasyonuna cihaz ilave edilmesi veya çıkarılması halinde her değişiklikte, geçerlilik süresi değiştirilmemek kaydıyla ruhsatname yenilenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Amatör Telsiz İstasyonlarının Çalıştırma Esas ve Usulleri

Amatör Telsiz İstasyon Faaliyetleri

Madde 17- Bir amatör telsizci, amatör telsiz istasyonunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir.

a) Yönetmelik esaslarına göre amatör telsizciler arasından telsiz haberleşmesi,

b) Elektronik alanında araştırma ve önceden izin almak kaydıyla amatör bandlarda çalışan cihaz imali,

c) Amatör istasyonların dinlenmesi,

d) Elektronik yayınların incelenmesi,

İstasyonun Çalıştırılması ve Kontrol Operatörü Bulundurulması

Madde 18- Bir amatör telsiz istasyonun çalıştırılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Bir bölgedeki amatör telsiz istasyonları, çalışırken o bölgede mevcut istasyonlardan bir veya bir kaçının sorumlu operatörü, bölgedeki haberleşmenin düzenli olarak yürütülmesi için TGM'ce kontrol operatörü olarak görevlendirilir.Her istasyondaki operatörler, kontrol operatörüne yardımcı olmakla yükümlüdür.

b) Bir amatör telsiz istasyonunda kendi sorumluluğunda çalışan amatör telsizci,Amatör Telsizcilik Belgesi' ndeki sınıfının kullanılmasına müsaade ettiği, frekans bandı, emisyon tipi ve güçten başkasını kullanamaz.

c) B ve C sınıfı amatör telsizciler; dernek istasyonlarında veya bir A sınıfı amatör telsizciye ait istasyonda, istasyon sorumlu operatörünün gözetiminde ve sorumluluğunda, tahsis edilen bütün amatör frekans bandlarını ve emisyon tiplerini kullanabilirler.İstasyondan sorumlu amatör telsizcinin gözteimi dışında ve kendi adlarına tescilli istasyonlarda ise ancak belge sınıflarının müsaade ettiği faaliyetlerde bulunabilirler.

d) Amatör telsiz derneklerince işletilen istasyonlarda bir A sınıfı amatör telsizcinin hazır bulunması ve haberleşmenin yasalara uygunluğunu devamlı mazeret edilmesi halinde; üçüncü bir şahsın, eğtim ve teşvik amacıyla, azami 5 dakika süreyle amatör telsiz haberleşmesine iştirakine izin verilebilir.

e) Her amatör telsizci kendi özel çalışmalrından kendisi sorumlu olamkla beraber, istasyon sahibinin nezaretinde çalışırken çalışmalardan çalışan amatör telsizci ile birlikte istasyon sahibi de sorumludur.

f) Bu yönetmelikte özel olarak bahsedilmemiş hususlarda her amatör telsizci iyibir amatör telsizci tavrına uygun olarak hareket etmek mecburiyetindedir.

Cihazların Kullanılması

Madde 19- Amatör telsiz istasyonu Ruhsatnamesine sahip amatör telsizciler, ruhsatnamede gösterilen telsiz cihazlarını, yönetmelikte serbest bırakılan güç, emisyon

tipi ve frekans bandlarında, 13'üncü maddede belirtildiği şekide; sabit, mobil veya portatif olarak kullanabilirler.

Role Uzaktan Kumanda ile Çalışma

Madde 20- Bir amatör haberleşme sistemi için role istasyonu tesis edilmesi veya amatör telsiz istasyonunun uzaktan kumanda ile çalıştırılması halinde aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur.

A) Role ile çalışmada uyulması gereken esaslar;

1- Bir amatör role istasyonu; sadece amatör telsiz dernekleri adına tesis edilebilir.

2- Role istasyonunun tesis edilebilmesi için önceden TGM'ye baş vurulur ve başvuru dilekçesine;

a) Dernek adına sorumlu bir A sınıfı amatör telsizci tarafından doldurulmuş başvuru formu.

b) Role cihazına ait teknik dökümanlar,

c) Role istasyonunun bulunduğu mevkinin krokisi ve coğrafi koordinatları,

d) Ruhsatname ücretinin makbuzu eklenir.

3- Başvurunun incelenmesi sonucunda teknik ve coğrafi açıdan sakınca görülmediği takdirde,başvuru formu onaylanır.

4- Hazır hale getirilen role istasyonu, TGM'ce kontrol edilir ve uygun bulunduğu takdirde, sabit amatör telsiz istasyonunun ruhsatnamesine kayır edilir.

5- Role istasyonu, uluslararsı frekans planına göre, TGM'ce tahsis edilen alma-gönderme frekanslarında çalıştırılır.

6- Dernekler veya sorumlu A sınıfı amatör telsizci, role istsyonundan kaynaklanacak enterfransın giderilmesi hususunda TGM'ye karşı sorumludur.

7- Role istasyonunun yeri ile teknik özelliklerinin değiştirilebilmesi için TGM'ye önceden müracaat edilmesi gereklidir.

8- Bir dernek tarafından,gerektiğinde ve TGM'ce uygun görülmesi halinde, aynı bölgede birden fazla role istasyonu tesis edilebilir.

B) Uzaktan kumanda ile çalışmada uyulması gerekli kurallar;

1- Bir Amatör Telsiz İstasyonunun vericisinin uzaktan kumanda ile çalıştırılamasına izin veren ve TGM tarafından düzenlenmiş bulunan ruhsatnamenin bir kopyesi, verici mahalinin bir yerine asılır ve aslı sorumlu operatörün dosyasında bulundurulur.

2-Uzaktan kumanda ile çalışan amatör telsiz istasyonu faaliyet halinde iken, istasyonda bir A sınıfı amatör telsizci bulundurulur.

3- Uzaktan kumandalı olarak çalışmasına müsaade edilen amatör telsizcilerin ve verici merkezinden sorumlu amatör telsizcini adı, soyadı, adresi ve varsa telefon numarası amatör telsiz istasyonunun ve verici mahalinin görünür birer yerine asılır.

4- Uzaktan kumanda ile çalışma izni,

a) Eğitim ve öğterim kurumları tarfından tesis edilen amatör telsiz istasyonlarına,

b) TGM'ce uygun görülen diğer amatör telsiz istasyonlarına verilebilir.

Belge ve Ruhsatname Bulundurma Mecburiyeti

Madde 21- Amatör Telsizcilik Belgesi ve İstasyon Ruhsatnamesi'nin aşağıdaki durmlarda bulundurulması zorunludur.

a) Amatör telsizci bir amatör telsiz istasyonunda çalışırken,Amatör Telsizcilik Belgesi'nin aslı veya fotokopisini yanında bulundurmak zorundadır

b) Her Amatör Telsiz İstasyon Ruhsatnamesi'nin aslı veya fotokopisi, istasyonun bulunduğu odanın göze çarpan yerine asılır. İstasyonda bulunan Telsiz cihazlarından bir veya birkaçı ile geçici olarak istaston dışında çalışmak icabederse; 15 gün önceden TGM'ye bilgi verilir. Bu gibi hallerde veya istasyonun 13'üncü ve 19'uncu maddelerde belirtildiği şekilde mobil veya portatif olarak kullanlıması hallerinde, istasyon ruhsatnamesinin aslının veya fotokopisinin istasyon sorumlu operatörünün yanında bulundurulması zorunludur.

Amatör Telsiz İstasyonunun Tanıtım Esasları

Madde 22- Amatör telsiz istasyonlarının tanıtımı için aşağıdaki usuller uygulanır.

a) Her amatör telsiz istasyonu; haberleşme başlangıcında kendi çağrı işareti ile kendisini tanıtır. Ayrıca haberleşme sırasında her on dakikada bir tanıtımda bulunur. Haberleşmenin sonunda da çağrı işaretini kullanarak haberleşmeye son verir.

b) İstasyonda çalışan her amatör telsizci çalışan telsiz istasyonun çağrı işaretini kullanır.

c) Özel hallerde sabit istasyon dışında çalışırsa cihazın ait olduğu istasyonun çağrı işareti kullanılır.

Dökümanlar

Madde 23- Her amatör telsiz istasyonunda gerekli belge ve ruhsatnamelere ilave olarak;

a) Telsiz Kanunu,

b) Telsiz Yönetmeliği,

c) Amatör Telsizcilik Yönetmeliği,

d) İstasyon Güvenlik Talimatı,

e) Giden ve gelen mesaj kayıt defteri,

f) İstasyonda çalışan operatörlerin isim listesi,

g) Gerekli teknik yayınlar,

h) TYK usullerini belirten talimat,

bulundurur.

Kayıtlar

Madde 24- Amatör telsiz haberleşmesinde tutulan kayıtlar konusunda aşağıdaki hususlara uyulur.

a) Her amatör telsiz istasyonunda;giden ve gelen mesaj kayıt defteri tutulur. Defterin saifeleri numaralanır ve TGM veya ilğili, bölge müdürlükler'ince onaylanır. Bu deftere haberleşme ilğili aşagıdaki hususlar işlenir.

1) Haberleşme Tarihi.

2) Sıra numarası

3) MSa veya UTC olarak dinleme veya haberleşmenin başlangıç ve bitimi,

4) Haberleşilen veya dinlenilen istasyonun çağrı işareti ve yeri,

5) Çalışma,Frekansı,

6) Emsyon tipi,

7) Verici çıkış gücü,

8) İstasyon adresi,

b) İstasyon sorumlusu haberleşmesi sırasında QSL kartı doldurulur ve bu kartlara TGM tarafından yayınlanacak işletme yönergesi dahilinde işlem yapılır.

c) İşletme ile ilğili döküman örnekleri TGM tarafından hazırlanarak yayınlanır.

d) Giden ve gelen mesaj kayıt defteri son çalışma kayıt girişi tarihinden itibaren en az bir yıl müddetle saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Amatör Telsiz İstasyonlarının Olağanüstü hallerde Görevlendirilmesi ve Görevin sona ermesi

Olağanüstü Hallerde Görevlendirme

Madde 25- Amatötr telsiz istasyonlarının ilan edilmiş olğanüstü hallerde,sivil savunma hizmetlerinde kullanılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır.

A) Genel Hususlar

1) Amatör Telsiz İstasyonları Türkiye Radyo Televizyon Kurumu veya diğer araçlarla ilan edilen olağanüstü hallerde sorumluluk sınırları içinde bulundukları bölgenin sivil savunma teşkilatına bildirilir.

2) Olağanüstü hal telsiz haberleşmesinde görev alması mümkün olan istasyonlar önceden ruhsatnamelerinde belirtilir ve sivil savunma teşkilatına bildirilir.

B) Teknik İşletme İile İlğili hususlar

1-Olağanüstü hallerde kullanılacak frekanslar,

a) Amatör telsiz haberleşmesinde tahsis edilen frekans bandları, TGM'nin vereceği talimat ile o bölgede veya tüm Türkiye'de olağanüstü hal telsiz haberleşmesinde kullanılabilir.

b) Olağanüstü hal telsiz haberleşmesi için kullanılan frekans veya frekans bandlarında 9 uncu maddede gösterilen kısıtlamalar aynen uygulanır.

2) Haberleşme yapılacak istasyonlar

Olağanüstü hal telsiz istasyonları olağanüstü hal ilanı ile birlikte ancak aşağıdaki istasyonlarla haberleşme yapabilirler.

a) Aynı kategoride diger istasyonlarla,

b) Olağanüstü hallerde kullanılan devlete ait diğer istasyonlarla,

c) Olağanüstü hal telsiz haberleşmesine yetki verilmiş diğer istasyonlarla,

d) Gerektiğinde izin verebilecek diğer istasyonlarla.

C) Yapılmasına izin verilen haberleşmeler.

Olağanüstü hal telsiz istasyonlarına görev yapacakları bölge için ilğili sivil savunma teşkilatı tarafından özel bir görev talimatı verilir. Bu istasyonlar olğanüstü hal ilanı ile birlikte aşağıdaki konularda haberleşme yapabilirler.

1) Toplumun güvenliğini tehlikeye düşüren veya ülke savunmasını ve ğüvenliğini etkileyen veya etkileyecek olan;

a) Doğrudan doğruya hayati tehlike veya şahısların ğüvenliğini ilğilendiren, mal emniyetinin acilen sağlanmasını veya kanun hakimiyeti ve düzenin yeniden tesisini gerektiren,halkın acil ihtiyaçlarının karşılanması ile ilğili hususlarda,silahlı bir saldırı veya sabotajın önlenmesini gerektiren durumların bildirilmesinde,

b) Sivil savunma için gerkli bilğilerin toplanması veya halka gerekli talimat veya duyuruların yayınlanmasında.

2) Sivil savunma teşkilatının eğitim uygulamaları ve amatör telsiz olağanüstü hal hizmetinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için bu istasyonlar arasında bakım ve ayar maksadıyla.

D) Kısıtlamalar

1- Olağanüstü hal telsiz istasyonları bu yönetmeliğin 32 nci maddesindeki amatör telsiz istasyonları için konulan bütün yasak ve kısıtlamalara uymak zorundadırlar.

2- Sivil savunma maksadıyla yapılan eğitim ve tatbikatlarla ilğili mesajların metin kısmının baş ce sonuna "EĞİTİM", iki istasyon arasında gönderilen test mesajlarının başına ve sonunada "TEST" kelimesi ilave edilir.

Görevin Sona Ermesi

Madde 26-Olağanüstü hal durumunun yürürlükten kalktığının ilan edilmesi veya ilgili makamın isteği halinde olağanüstü halde görevli amatör telsiz istasyonlarının görevi sona erer.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yasaklamalar ve Denetlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Yasaklanan uygulamalar, Yayınlar ve İdari müeyyidelerin Tatbiki

Yasaklanan Uygulamalar ve Yayınlar

Madde 27-Amatör telsiz istasyonları için aşagıda açıklanan uygulamalar ve yayınlar yasaktır.

a) Amatör telsiz istasyonunun ücret,herhangi bir maddi menfaat,doğrudan ve dolaylı yolla yapılan bir vaad karşılığı kullanılması,

b) Radyo ve televizyon yayınlarının,naklen veya banttan yayınlanması veya butür yayın yapılması,

c) 18. maddenin (d) bendinde belirtilen haller ve olğanüstü hal haberleşmeli

haricinde Amatör Telsizcilik Belgesi sahinbi olmayan kişilerle haberleşme yapılması veya yaptırılması,

d) Olağan üstü hal ve önemli güvenlik haberleşmesi hariç, Üçüncü şahısların mesajlarının para,ücret veya maddi menffat karşılığında alınıp gönderilmesi,

e)Herhanği bir şekilde veya maksatla amatör telsiz istasyonları vasıtasıyla müzik yayını yapılması,

f) Yasalara aykırı olan herhanği bir maksat veya faliyetle ilğili haberleşmenin yapılamsı,

g) Yurt içi veya uluslararası amatör haberleşme masajların (Q) kodları, mors kodu, RTTY; SSTV; FSTV; ve packet radio hariç, özel cihaz veya sistemler kullanılar kodlu veya kriptolu olmak üzere alınması veya gönderilmesi,

h) Haberleşmelerde toplumun ahlak anlayışına ters düşen söz ve ifadelerin kullanılması, işletme kurrallarına uyulmaması,

ı) Yanlış veya yanıltıcı haberleşme yapılması, başkalarına ait çağrı işaretlerinin kullanılması,

j) Amatör telsiz istasyonlarının kendilerini tanıtmadan haberleşme yapmaları,

k) Amatör telsiz istasyonlarının 25 inci maddeki durumlar hariç başka amatör istasyonlardan aldıkları mesajları tekrar yayınlamaları,

l)Amatör istasyonlara ait cevapların bilerek değiştirilmesi, değiştirilmeye sebep olunması veya değiştirilmesine müsaade edilmesi,

m)Tesadüfen kaydedilen veya dinlenen haberleşmelerin çoğaltılması, üçüncü şahıslara verilmesi, kullanılması veya gizliliğin ihlaline neden olunması,

n)Hava araçlarında amatör telsiz istasyonları kurulup işlatilmesi,

o)Amatör Telsizcilik Belgesi'nin veya Ruhsatnamesi'nin geçerlilik süresi bittiği halde haberleşme yapılması,

p)Bir amatör telsiz istasyonunun başka telekomünikasyon sistemlerine elektriksel olarak bağlanması,

r)Amatör Telsizcilik Belgesi'nin müsaade ettiği frekans bandı, güç ve emisyon tiplerinin haricinde haberleşme yapılması.

(18 inci maddenin (c) bendi hükümleri saklıdır.)

İdari Tedbirler

Madde 28- Bir amatör telsiz istasyonu bu Yönetmelikte belirtilen yasakları ihlal ettiği takdirde;

a)İstasyona bir yazı gönderilir, istasyon sorumlusu bu yazıyı belirtilen süre içinde detaylı olarak cevaplandırmaya mecburdur. Yapılan değerlendirmede verilen cevabın yeterli görülmesi halinde 30 uncu veya 31 inci madde hükümleri uygulanır ve gerektiğinde TGM 'ce kanuni işlem yapılır.

b) Eğer ihlal teknik bir arzadan meydana gelmişse,istasyon arza giderilinceye kadar çalıştırılmaz. Arızanın giderildiği bir raporla TGM'ye bildirilir.TGM gerekli görürse istasyona çalışma izni vermeden test yapılmasını isteyebilir.

c) Amatör telsizci adresini değiştirdiği taktirde yeni adresini 30 gün içinde TGM'ye bildirmek zorundadır.Bu husus önceden müsaadesi alınan geçici yer değiştirmeler ve izinli ayrılmalar gibi durumlarda uygulanmaz.

d) TGM, ruhsatname verdiği amatör telsiz istasyonları veya bunları işletenlerce, bu istasyonların civarında bulunan şahıslara veya mallara kendi kusurlarıyla verilen her türlü zarar ve ziyandan hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Amatör Telsiz İstasyonlarının Denetlenmesi,Telsizcilik Belgesi ile İstasyon Ruhsatnamesinin İptali, İstasyonun devri, Kiralanması ve Faaliyetlerinin Men'i

Denetleme

Madde 29- Amatör Telsiz İstasyonları, TGM veya TGM 'ce yetki verilmiş, personel tarafından denetlenmeye tabi tutulur. Denetlemede aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Denetlemeler planlı veya ani olmak üzere iki şekilde yapılır. Planlı denetleme zamanları telsiz İstasyonlarına önceden duyrulur.

b) Denetlemelerde;

1- İstasyonun ruhsatnamesindeki esaslara uygunluğu,

2- İstasyonlarda tutulan kayıtlar,

3- Haberleşmenin Yönetmelik esaslarına göre yapılıp yapılmadığı, faaliyetlerinin Yönetmelik esaslarına göre yürütülüp yürütülmediği,

4- Amatör telsizcilik belgelerinin ve istasyon ruhsatnamelerinin geçerliliği,

5- Maddi emniyet,

aranır.

c) Bu denetlemelerde, gerekli görülen durumlarda güvenlik kuruluşlarından da yardım istenebilir.

İstasyon Ruhsatnamesinin İptali

Madde 30- Aşağıdaki durumlarda İstasyon ruhsatnamesi iptal edilir.

a) Ruhsatname verilmiş istasyon sahibinin Türk vatandaşlığından ayrılmasında,

b) Amatör telsiz istasyonunun bir suça yol açacak şekilde kullanılması halinde,

c) Telsiz kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde,

d) Amatör telsizciye ait telsiz telsiz istasyonunun başvuru formunda gösterilen teknik özellikleri kaybetmesi halinde,

e) Amatör telsizcilik belgesinin iptali halinde.

Belgenin Geri Alınması ve iptali

Madde 31- Amatör telsizcinin, bu Yönetmelikte belirtilen yasakları ihlali veya adına kayıtlı istasyon ruhsatnamesinin, 30 uncu maddenin a, b ve c bendlerine istinaden iptalinde amatör telsizcilik belgesi TGM 'ce geri alınır ve iptal edilir.

İstasyonun Devri ve Kiralanması

Madde 32- Bir amatör telsiz istasyonunun devri veya kiralanmasında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) 30 ve 31 inci maddelerdeki durumların vukuunda veya amatör telsiz istasyon sahibinin isteği halinde bir amatör telsiz istasyonu veya istasyondaki cihazların bir kısmı, A, B veya C sınıfı geçerli Amatör Telsizcilik Belgesi'ne sahip kişilere 9 uncu maddede öngörülen belge sınıflarına uygun olmak kaydıyla ve TGM'nin onayı ile devredilebilir.

b) Amatör telsiz derneklerine ait telsiz cihazlarından ihtiyaç fazlaları , TGM'den onay alınması kaydıyla diğer amatör telsizcilere geçici olarak devredilebilir veya kiraya verilebilir.Bu tür işlemlerden devir ücreti alınmaz.

İstasyonun Kullanılmasının Men'i

Madde 33-Savaş, seferberlik,sıkıyönetim ve TYK ilanı halinde amatör istasyonların amatör telsizcilerce kullanılması yasaktır.

Bu gibi hallerde her türlü tasarruf sorumlu ve görevli otoriteye aittir.

Yer Değiştirme

Madde 34 - Amatör telsiz istasyonunun yer değiştirmesi ile ilgili olarak Telsiz Yönetmeliğinde bu hususta belirlenen esaslar uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 35 - 24.07.1984 tarih ve 18468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Amatör Telsizcilik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 37 -Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

FREKANS BANTLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

(1) Bir rakamı; Türkiye'de öncelikle sabit hizmetlere istasyonlar için uygun bant temin edildiğinde amatör hizmeti için tahsis edilebileceğini ,

(2) İki rakamı; 3.5 MHz, 7.0 MHz, 10.1 MHz, 14.0 MHz, 21.0 MHz, 24.89 MHz, ve 144 MHz nokta frekanslarının olağanüstü hallerde normal haberleşme için Resmi makamlarca kullanıldığını, ancak amatör telsiz istasyonlarında bu makamlarla iş birliği içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmaları suretiyle kullanılabileceğini,

(3) Üç rakamı; bu bandın amatör ve amatör uydu haberleşmesinde

kullanılabileceğini,

(4) Dört rakamı; B sınıfı amatör telsizcilerin, 3.520 - 3.610 MHz ve 21.090 - 21.150 MHz frekans bandını ,100 W (20 dBW ) PEP gücünü aşmamak şartıyla kullanabileceklerini ,

(5) Beş rakamı; bu bandın Türkiye'de birinci öncelikle sabit hizmetelere ayrıldığını , ancak olağanüstü hallerde 10100 KHz nokta ferkansının resmi makamlarla işbirliği içinde olağanüstü hal telsiz haberleşmesinin idamesine yardımcı olmak amacıyla kullanılabileceğini ,

(6) Altı rakamı; bu bandda yanlız mors kodu ve RTTY emisyonlarında haberleşme yapılabileceğini ,

(7)Yedi rakamı; F3E ve G3E emisyonlarının 28.000 - 29.500 MHz arasında kullanamayacağını ,

(8) Sekiz rakamı; el telsizlerinin FM modunda azami çıkış gücünün, 5 W 'ı geçemeyeceğini ,

(9) Dokuz rakamı; el telsizlerinin istasyon dışında portatif olarak kullanılabileceğini ,

(10) On rakamı; Dünya-Ay-Dünya haberleşmesinde de kullanılabileceğini,

(11) Onbir rakamı; Uluslararası Amatör DX kullanımını ,

(12) Oniki rakamı; bu bandda yapılacak çalışmaların , IARU 1 inci Bölge ve Milli frekans tahsis planına uygun olarak ,TGM'ce düzenlenen band planına göre yapılacağını,

(13) Onüç rakamı; J3E emisyonunun sadece 1832 - 1835 KHz band aralığında kullanılabileceğini,

(14) Ondört rakamı; bu bandda ISM (Industrial ,Scientific and Medical) yani SBT (Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi) cihazlarının çalıştırılmalarından doğan enterferansların kabul edilmesinin zorunlu olduğunu ,

(15) Onbeş rakamı; RTTY emisyonlarının yalnızca, 3.580 - 3.600 MHz, 7.035 - 7.045 MHz, 10.140 - 10.150 MHz, 14.075 - 14.100 MHz, 18.100 -18.110 MHz, 21.080 - 21.120 MHz, 24.920 - 24.930 MHz, 28.050 - 28.150 MHz frekans aralıklarında ve 144.600 MHz, 144.640 (role giriş) MHz,145.945 (role çıkış) MHz nokta frekanslarında kullanılabileceğini,

(16) Onaltı rakamı; 85TV emisyonlarının yalnızca, 7.035 - 7.045 MHz, 14.225 - 14.235 MHz, 21.335 - 21.345 MHz, 28.675 - 28.685 MHz frekans aralıklarında ve 144.500 MHz nokta frekansında kullanılabileceğini,

(17) Onyedi rakamı; FSTV emisyonlarının; 434 - 440 MHz (A3F emisyon çeşidi kullanılmaz), 1240 - 1256 MHz ve 1270 - 1286 MHz frekans aralıklarında, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu hükümlerine göre kullanılabileceğini,

(18) Onsekiz rakamı; 435 - 438 MHz ve 1260 -1270 MHz bandı dışındaki frekansların, TGM'ce yapılacak planlamaya göre kullanıma açılacağını,

EMİSYON TİPLERİ

Müsaade

Edilen Azami

Kısaltmalar Emisyon Çeşidi Band Genişliği

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

A1A Genlik modülasyonlu,çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tekkanallı, açık-kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyleçalışan ve kulakla alınabilen telgraf yayını. 100 Hz

A1B Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını. 100 Hz

A2A Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanal-lı, açık - kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalı-şan, kulakla alınabilen telgraf yayını. 2.1 kHz

A2B Genlik modülasyonlu,çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden, tek kanallı otomatik telgraf yayını. 2.1 kHz

A3C Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı faksimil. 3 kHz

A3F Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi, ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını. 10.5 MHz

C3F Genlik modülasyonlu, artık yan bant analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını. 7.25 MHz

F1A Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı,kulakla alınabilen telgraf yayını. 304 Hz

F1B Frekans modülasyonlu,modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını. 304 Hz

F2A Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı,kulakla alınabilen telgraf yayını. 1.42 kHz

F2B Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını. 1.42 kHz

F3E Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.(29.7 MHz'in altındakifrekans bandlarında maksimum band genişliği 6 kHz'dir.) 16 kHz

F3F Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını. 6 MHz

G3E Faz modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.( 29.7 MHz'in altındaki frekans bandlarında maksimum band genişliği 6 kHz'dir.) 16 kHz

H3E Genlik modülasyonlu, tek kenar bant, tam taşıyı-cılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını. 3 kHz

J2A Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış modüle edici alt taşıyıcı lkullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alına-bilen telgraf yayını. 134 Hz

J2B Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcı bastırılmış, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını. 134 Hz

J3C Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden, tek kanallı faksimil. 3 kHz

J3E Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden kanallı telefon yayını. 3 kHz

J3F Genlik modülasyonlu , tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden tek kanallı te-levizyon yayını. 6 MHz

R3E Genlik modülasyonlu, tek kenar band, azaltılmış veya değişken seviyeli taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını. 3 kHz