Electron tubes

  1. Tube 1

  2. Tube 2

  3. Tube 3

  4. Tube 4