SP8ZKB                     
Harcerski Szkolny Klub Krótkofalowców działający przy Szkole Podstawowej w Kupnie
loc. KO00VG
STATUT

STATUT

 

Harcerskiego Szkolnego Klubu Krótkofalowców

działającego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kupnie

 

</div>

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

1.Stowarzyszenie nosi nazwę: Szkolny Klubu Krótkofalowców, w dalszej części określane jest skrótem SKK. Działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z niniejszym statutem. SKK jest stowarzyszeniem uczniowskim i osób fizycznych.

2. SKK został założony 20 listopada 2002 roku przez nauczycieli uczących w Kupnie i osoby zaprzyjaźnione.

3.Stowarzyszenie samo nie posiada osobowość prawnej, ale jest ona realizowana poprzez szkolę, przy której działa.

4. Siedzibą stowarzyszenia jest budynek szkolny w Kupnie.

5. SKK używa odznak, symboli i pieczęci ustalonych przez Członków zarządu.

6. SKK może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych, których cele są bliskie celom SKK.

 

ROZDZIAŁ II

Cele SKK i sposoby ich realizacji

 

1. Propagowanie zainteresowań technicznych i radiotelekomunikacyjnych.

2.Zrzeszanie młodzieży i zapewnienie im ciekawego wykorzystania wolnego czasu

3.Zainteresowanie naszą działalnością szerszej grupy ludności naszych okolic, szczególnie

   środowisk mniej czynnych zawodowo

4.Nawiązanie współpracy z lokalnymi grupami emerytów i inwalidów w celu pokazania

   w jaki inny sposób można czynnie uczestniczyć w życiu

5.Nawiązanie współpracy z instytucjami ściśle związanymi z radiokomunikacją

6.Nawiązanie współpracy z Policją i Pogotowiem Ratunkowym

7.Monitorowanie pasm ogólnodostępnych w celach ratunkowych

8.Nawiązanie współpracy z ośrodkami kultury lokalnej i promowanie ich działalności

9.Promowanie naszej gminy i powiatu poprzez wysyłanie kart potwierdzających łączność

  z elementami charakterystycznymi dla naszych okolic

10.Zorganizowanie zbiórki starych urządzeń radiofonicznych i udostępnienie ich w formie

   wystawy, w celu zachowania osiągnięć techniki radiowej dla następnych pokoleń

11.Uzyskanie przychylności naszych władz lokalnych, w celu rozwoju naszej

  działalności.

 

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 Członkiem stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, krajowa lub zagraniczna, która złożyła deklarację, opłaciła składkę członkowską SKK, i posiada zezwolenie na używanie amatorskiej radiostacji.

 

 

Do obowiązku członków należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał SKK.

2. Przestrzeganie przepisów krajowych i międzynarodowych związanych z radiokomunikacją

    amatorską, zwyczajów oraz norm etycznych związanych z tą działalnością,

3. Dbanie o interes i dobre imię SKK,

4. Regularne opłacanie składek członkowskich.

5. Branie udziału w realizacji celów i zadań statutowych.

 

Członkostwo ustaje w przypadku:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu składek.

2. Śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

3. Wykluczenia członka z wymienionych niżej powodów:

- nie przestrzegania statutu i innych wewnętrznych aktów organizacyjnych oraz uchwał organów stowarzyszenia,

- działania na szkodę stowarzyszenia.

4. Skreślenie z listy członków z powodu nie wpłacania składek członkowskich więcej niż za 6 miesięcy bez uzasadnionej przyczyny.

5. Członkom wykluczonym listy członkowskiej przysługuje prawo odwołania się w ciągu 30 dni do prezesa SKK.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze SKK

 

Władzą naczelną SKK jest zarząd i jego przedstawiciel prezes, powoływani na okres 4 lat

z grona członków klubu w wyniku głosowania.

Do obowiązków zarządu i prezesa należy zajmowanie się wszystkim, co jest związane z działalnością klubową. Począwszy od przyjmowania nowych członków, zbieranie składek, organizacja funduszy na cele klubowe, organizowanie i koordynowanie działań klubowych,

udzielanie pochwał i nagan, przydział obowiązków poszczególnym członkom, reprezentowanie SKK na zewnątrz.

 

ROZDZIAŁ VII

Majątek SKK

 

1. Majątek SKK stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. SKK uzyskuje środki finansowe z następujących źródeł:

-wpływy ze składek członkowskich,

- subwencje, darowizny, zapisy, spadki,

- wpływy z działalności własnej,

- wpływy z działalności gospodarczej szkoły,

- wpływy z ofiarności publicznej,

- dochody z majątku własnego.

3.Kierownik radiostacji odpowiedzialny jest za poprawne użytkowanie i działanie urządzeń klubowych.

 

 

Sprawy nie objęte niniejszym statutem są regulowane aktami prawnymi wykonawczymi, regulaminami wewnętrznymi i obowiązującym stanem prawnym.

 

 


Copyright 2003 by SP8HDC Jaromir Wojtas (Poland).
Wszelkie prawa zastrzeżone.