POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW

członek Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej IARU

SZKOLNY KLUB KRÓTKOFALOWCÓW SP8ZKB

działający przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

                                         i Gimnazjum w Kupnie

 

         DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

Ja, niżej podpisany(a) zgłaszam chęć przystąpienia do Szkolnego Klubu krótkofalowców SP8ZKB.

Oświadczam, że statut klubu jest mi znany, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w dokumentach klubowych, biurach obsługi QSL, spisach krótkofalowców oraz na przetwarzanie tych danych na potrzeby klubu.

 

DANE PERSONALNE (wypełniać czytelnie literami drukowanymi).

 

1. Znak wywoławczy lub nasłuchowy

 

2. Nazwisko

 

3. Imię

4. Imię ojca

 

5. Imię matki

6. Nazwisko panieńskie ( dla mężatek )

 

7. Narodowość

8. PESEL

 

9. Obywatelstwo

10. Data urodzenia, nieletni podać wiek

…………..r…….m…….d          / wiek  ……… lat

11. Miejsce urodzenia

12. Województwo

 

13. Kod pocztowy

14. Miejscowość

 

15. Poczta

16. Ulica

 

17. Nr domu

18. Nr mieszkania

19. Telefon domowy / komórkowy / do pracy

 

20. E-mail , strona www, inne sposoby komunikacji.

21. Wykształcenie

(zaznaczyć znakiem X właściwe pole)

      Uczeń

 q

 Podstawowe

 q

 Zasadnicze

 q

    Średnie

 q

   Wyższe

 q

22.Przynależność do PZK lub innych organizacji amatorskich

 

23. Inne istotne dane osobowe

               

Wpisowe:………….zł wpłaciłem(am) w dniu …………………………

 

Składkę członkowską: …………zł. wpłaciłem(am) w dniu ……………………………

 

      Zobowiązuję się: godnie reprezentować klub SP8ZKB, uczestniczyć oraz pomagać w organizacji zajęć

i uroczystość klubowych, wpłacać terminowo składki członkowskie, wspierać w każdy możliwy sposób

i zachęcać innych do zainteresowania się działalnością klubu.

Oświadczam, że moje działania nie będą sprzeczne z interesami klubu SP8ZKB

 

…………………………….                        …………………………….                                  ………………………………...

miejscowość                                                  data                                                                             podpis

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wypełnia właściwy organ SP8ZKB

 

Przyjęto w poczet członków Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP8ZKB z dniem     ……………………………………                                           

 

 

 

……….………………………                                                                     

           Podpis osoby upoważnionej