ZWOLNIENIE Z OPŁAT SKARBOWYCH        Wyciąg z komunikatu ZG PZK 23.11.2005 /strona www.pzk.org.pl/

PZK jako Organizacja PP zgodnie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z dnia 29 maja 2003 r.) ma prawo do korzystania ze zwolnień z opłaty skarbowej. Precyzuje to art. 8 pkt. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.).
Art. 24. ust 1. Organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od:
1) podatku dochodowego od osób prawnych,
2) podatku od nieruchomości,
3) podatku od czynności cywilnoprawnych,
4) opłaty skarbowej,
5) opłat sądowych
- w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn.)
Art. 8. Zwalnia się od opłaty skarbowej:
4)organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Z tego przywileju mogą korzystać kluby zrzeszone w PZK (Y.. Z... lub też K..). Występując z wnioskiem o pozwolenie lub zmianę pozwolenia (znaki okolicznościowe lub kontestowe) należy dołączyć zaświadczenie lub poświadczyć na wniosku podpisem i pieczęcią OT przynależność do PZK podając nr KRS 000088401 z podaniem inf.
Nieodpłatna działalność OPP jest zapisana w KRS w dziale 3, rubryka 4, pkt 2, ppkt. 2, 10 i 11.
Składając wnioski w oddziałach UKE nie trzeba załączać kopii Odpisu KRS, ponieważ UKE już go ma w swojej bazie informacyjnej. Zwolnienie z opłaty skarbowej dotyczy także przemienników analogowych, cyfrowych i radiolatarni.