คณะกรรมการบริหาร
สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
                           2557 – 2559

นางมยุรี  โชติกุล                                HS1YL                   ประธานที่ปรึกษา
นายชัยยง  ว่องวุฒิกำจร                 
HS1QVD                  ที่ปรึกษา
พ.อ.(พ) ประสิทธิ์ นีละโยธิน   
          HS1DN                   ที่ปรึกษา
นายพรชัย  เสมแจ้ง                      
HS2JFW/K2JFW        ที่ปรึกษา

 

นายสกล  นาคิน                             HS1JNB/KD2AXA       อุปนายก คนที่ 1
นายอุกฤษฎ์  หนูมา                      
HS1AXC/KK4ZVM      อุปนายก คนที่ 2

นายโธนี่  วอลแทม                        HS0ZDX/G4UAV        อุปนายก คนที่ 3 และฝ่ายต่างประเทศ


ดร.จักรี  ห่านทองคำ                     
HS1FVL/AF1VL         นายกสมาคมฯ
นายเฉลิมพล  เมืองอำพัน               
E21EIC/KY1A           เลขาธิการฯ และ QSL MANAGER
นางสาวพรพิมล  สุขสันต์สมภพ
          HS0VDX                กรรมการ เหรัญญิก
ว่าที่ ร.ต.หญิง ณีรนุช  เมืองอำพัน    
E20NKB/AB1PB         กรรมการ นายทะเบียน
น.อ.พนิต  จันทรภักดี ร.น.             
HS1AAZ/KB3YXK       กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
น.อ.นพดล  นฤปิติ                       
E20MIO/AB3OW       กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายวัชรพงษ์  ชูจินดา                    
HS0NNU                กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายพิมพ์ชนก ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  
E23PKO/KK4TLE       กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายนุกูล สุขผล                   
          HS7BHK/N7BHK        กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายวัลลภ ทัดศรี                             HS6MYW                 กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายเกรียงไกร  สุริยะไกร                
E20HHK/AG6EN       กรรมการ กิจกรรมพิเศษ
นายนิกร  ดีใส                             
HS5NMF                กรรมการ นายสถานี HS0AC