MY RADIO`S ARE:

KENWOOD TS 2000

MY VHF & UHF RADIO

 

KENWOOD TM-V7

 

MY CB RADIO

PRESIDENT LINCOLN

 

MY PORTO UHF & VHF

KENWOOD TH D72

 

MY DMR Porto

CS700

 

MY Field Radio

Yaesu FT-991