July contest 2004

HPIM0566.JPG (121060 bytes)  HPIM0567.JPG (161598 bytes)  HPIM0570.JPG (131930 bytes)  HPIM0577.JPG (170106 bytes)  HPIM0590.JPG (118514 bytes)

HPIM0600.JPG (170056 bytes)  HPIM0605.JPG (118802 bytes)  HPIM0596.JPG (119970 bytes)  HPIM0603.JPG (137364 bytes)  HPIM0578.JPG (124018 bytes)

2e place overall 2003

eeneprijs.jpg (20165 bytes)

May contest 2004

pa2db.JPG (17118 bytes)   pa3fer.JPG (16262 bytes)   rinzemast.JPG (10081 bytes)   pa3ffx.JPG (22846 bytes)   pc5c.JPG (13866 bytes) 

March contest 2004

bus.JPG (64805 bytes)   bus2.JPG (72291 bytes)   CEG&TAB.JPG (23088 bytes)   eene.JPG (88424 bytes)   mast23.JPG (33560 bytes)

mast2m.JPG (61698 bytes)   mast70.JPG (53535 bytes)   oscar.JPG (83016 bytes)   rinze.JPG (73419 bytes)