Gepubliceerd in Electron oktober 1998
Packet trx Nokia atf2 PA3GCO
...
Inleiding 
...
In dit artikel wordt beschreven hoe een Nokia atf2 omgebouwd kan worden tot een volwaardige packet transceiver voor de 70 cm band. Hiervoor is een besturing nodig plus een tx-rx-omschakeling met pindiodes. Voor beide schakelingen zijn print-ontwerpen gemaakt. In deel 1 wordt een ombouw beschreven voor snelheden tot en met 9600 Baud. Later wordt in deel 2 een breedband-uitbreiding beschreven die snelheden tot 100 kB mogelijk maakt. Wanneer in de tekst een getal tussen vierkante haken staat, bijv. [03], betreft dit een verwijzing naar een detail in een van de foto's. Hierop kan worden geklikt voor een gedetailleerde foto. Klik op foto's voor groot formaat. Layouts en componentenopstellingen zijn in PDF-formaat beschikbaar. 
...
...
.
...
Overwegingen
...
De atf2 van Nokia, type MD59LS, is ondertussen een bekende verschijning bij veel radio-amateurs. Er zijn verschillende ombouwpakketten in omloop, het ene nog mooier dan het andere. Zo maakt de ene ombouw gebruik van de originele hoorn en moet een speciale processor worden gekocht. Een andere ombouw gaat uit van een PIC-processor en een extern lcd. Er is een ombouw waarbij de pll van de atf2 geprogrammeerd wordt vanuit de printerpoort van de pc. Tenslotte heb ik zelf 3 jaar geleden een packet-only besturing gemaakt voor 1 frequentie, waarbij de data wordt opgeslagen in een EPROM. Voor packet radio is in de praktijk 1 frequentie voldoende. Geen reden voor een afstemknop, mijns inziens. Bij mij is de transceiver letterlijk een black box: hij ligt onder de tafel en dient als verwarmd voetenbankje. De hoorn wordt niet gebruikt. Met de in dit artikel beschreven nieuwe controller is getracht de positieve aspecten uit verschillende projecten te combineren in een nieuwe schakeling. Een aantal eisen heb ik mezelf gesteld: 
  Alle frequenties moeten kunnen worden gemaakt
  Geen programmeerbare onderdelen zoals processoren of EPROMS
  Geen dure of bijzondere onderdelen
  Speciaal voor packet
  Korte tx-delay
  Elke Nokia MD59LS moet geschikt zijn
  Als de spanning wegvalt en weer terugkomt, moet de atf weer normaal in bedrijf komen
Aan bovenstaande eisen is voldaan. 
...
... ...
...
...
Besturingsprint
...
Het grootste deel van de besturingsprint wordt gebruikt om de pll te programmeren. In de Nokia MD59LS betreft het een pll van het type 145156. Met drie lijnen is deze pll te programmeren: Clock, Data en Enable, alle drie TTL-niveau. De databits worden serieel aan de pll toegevoerd en bepalen de frequentie waarop de pll zal locken. Bij elke opgaande flank van Clock zal een bit op de Data-lijn worden ingelezen. Zijn alle bits naar de pll verstuurd, dan wordt Enable even hoog gemaakt ten teken dat dit de code is waarmee de pll zich in moet stellen. Voor deze pll zijn 19 bits nodig: 2 control-bits, 10 bits voor de interne N-deler en 7 bits voor de interne A-deler. Bij gebruik volgens deze ombouw zijn de control-bits altijd beiden 1, de 10 bits N-deler bepaalt het aantal MHz, de 7 bits A-deler bepaalt het aantal malen 12.5 kHz. Alle 19 bits op een rijtje:
...
...

 
Bit Betekenis Opmerkingen
C1 control-bit vast ingesteld op 1
C2 control-bit vast ingesteld op 1
N9 512 MHz  vast ingesteld op 0
N8 256 MHz vast ingesteld op 1
N7 128 MHz vast ingesteld op 1
N6 64 MHz instelbaar op dipswitch
N5 32 MHz instelbaar op dipswitch
N4 16 MHz instelbaar op dipswitch
N3 8 MHz instelbaar op dipswitch
N2 4 MHz instelbaar op dipswitch
N1 2 MHz instelbaar op dipswitch
N0 1 MHz instelbaar op dipswitch
A6 64 maal 12.5 kHz instelbaar op dipswitch
A5 32 maal 12.5 kHz instelbaar op dipswitch
A4 16 maal 12.5 kHz instelbaar op dipswitch
A3 8 maal 12.5 kHz instelbaar op dipswitch
A2 4 maal 12.5 kHz instelbaar op dipswitch
A1 2 maal 12.5 kHz instelbaar op dipswitch
A0 1 maal 12.5 kHz instelbaar op dipswitch

 
 
...
Zoals hierboven te zien is, heb ik N9, N8 en N7 vast ingesteld. Dit heeft tot gevolg dat met de dipswitches alle frequenties tussen 384.0000 (alle dipswitches open) en 511.9875 MHz (alle dipswitches gesloten) in een 12.5 kHz raster kunnen worden ingesteld. 

Een toelichting op dit grote frequentie-bereik: men kan vrij kiezen voor onder- of bovenmenging. Men is vrij in de keuze van middenfrequenties voor zowel tx als rx. Er bestaat een 23 cm ombouw voor deze atf2. Een ruime frequentiekeuze is bij een 23 cm ombouw noodzakelijk.

Op de besturingsprint (Schema besturing in PDF-formaat) wordt gebruik gemaakt van 4 schuifregisters, type 74HC165. Per exemplaar kunnen 8 bits parallel worden aangeboden. Serieel komen ze vervolgens naar buiten. Met vier schuifregisters in serie kan zo een bitstroom worden gegenereerd van 32 bits lang. Meer dan voldoende bits dus voor de 145156, die er slechts 19 nodig heeft. De eerste 13 bits worden niet gebruikt en heb ik vast ingesteld op 0. De bits 14 t/m 18 bevatten C1, C2, N9, N8 en N7 en zijn vast ingesteld, zoals eerder beschreven. Resteren 14 bits die met dipswitches instelbaar zijn: 7 bits voor het aantal MHz, 7 bits voor het aantal malen 12.5 kHz.

Rond U6A en U6B is een SR-flipflop opgebouwd. Als de schakeling van spanning wordt voorzien, zal deze flipflop de teller U5 laten tellen. De data-bits worden nu naar de pll gestuurd. Zodra het laatste bit verstuurd is, wordt de flipflop via U6C gereset en stopt teller U5. Dit alles vindt plaats binnen 1 seconde nadat de schakeling van spanning is voorzien. De rest van de tijd doen flipflop, teller en schuifregisters dus niets, alleen die eerste seconde.

U7A is geschakeld als inverter. Zodra het packetmodem ptt maakt, zal de ptt-lijn naar aarde worden getrokken. De uitgang van U7A zal nu hoog worden en transistor Q1 komt in geleiding. Op de emitter van Q1 zal nu een spanning komen t.b.v. eindtrap en pinswitch. U7B is ook geschakeld als inverter. Op zijn uitgang staat bij zenden geen spanning, bij ontvangst wel. Deze spanning wordt gebruikt om de tx-oscillator tijdens rx af te laten slaan, de zgn. PA3EKO-fast-ptt-mod. Later meer hierover.
 

...
... Voor de besturing is een dubbelzijdige print ontworpen die de originele processorprint kan vervangen. Hij past precies, er zijn geen draadjes nodig. Wanneer een print wordt gebruikt die niet is doorgemetaliseerd, soldeer dan zowel boven- als onderzijde van de print! Via een M3 bout wordt het massavlak van de print verbonden met de behuizing van de Nokia. De besturingsprint is dan tegelijkertijd vastgezet. Let op dat vlaksteker JP5 juist gemonteerd wordt, zodanig dat de kleuren van de aansluitdraden overeenkomen met de vermelding op de componentenopstelling. 

Componentenopstelling besturing in PDF-formaat
Layout bovenzijde besturing in PDF-formaat
Layout onderzijde besturing in PDF-formaat

.
.....
Pinswitch 
...
Als hf-omschakeling tussen rx en tx is gekozen voor een pinswitch. Voor 9600 Baud packet is dit een vereiste. Geen geklapper van een relais, een korte omschakeltijd. De pinswitch is opgebouwd met losse componenten. Er zijn ook modules in de handel die een complete pinswitch bevatten. Nadeel is dat ze niet te repareren zijn: een defecte pindiode betekent het einde van een dergelijk moduul. De hier beschreven pinswitch is indien nodig zelf te repareren.

Schema pinswitch in PDF-formaat

De werking is als volgt: tijdens ontvangst wordt geen spanning aangeboden. De diodes zullen niet geleiden en hebben een hoge impedantie. Een signaal komt binnen via de antenne. Aan de rechterzijde 'ziet' het de hoge impedantie van diode D5, een barriere, aan de linkerzijde kan het signaal via de twee stukjes RG316 coax-kabel, LINE1 en LINE2, naar de ontvanger toe. De diodes die naar massa staan, D1 t/m D4, hebben een hoge impedantie en verzwakken het signaal niet noemenswaardig. Tijdens zenden wordt spanning aangeboden. Alle diodes gaan geleiden en krijgen een lage impedantie. Signaal vanuit de eindtrap gaat via de geleidende diode D5 en vervolgens via de smd condensator C1 naar de antenne. Waarom gaat het vermogen niet rechtstreeks naar de ontvanger? De diodes naar massa, D1 t/m D4, zijn in geleiding en hebben een lage impedantie. Via een coax-lus wordt deze lage impedantie over een kwart golflengte getransformeerd, waarna een hoge impedantie ontstaat. De eindtrap 'ziet' in de richting van de ontvanger dus een hoge impedantie, een barriere. Door twee coax-lusjes in serie te zetten en na elk lusje twee diodes naar massa te solderen, wordt een zodanig grote scheiding verkregen dat de ontvanger geen last heeft van de zender. 
 

...
... ...
 
 

Voor de pinswitch is een dubbelzijdige print ontworpen. Een zijde is alleen massavlak, de andere zijde bevat naast massavlak ook een aantal sporen en eilandjes. Vergeet niet de doorverbindingen aan te brengen, die massavlak onderzijde en massavlak bovenzijde met elkaar moeten verbinden.

Het coaxkabeltje naar de antenne is afkomstig van het originele Nokia duplexfilter. Aansluiting van de rx- en tx-poort vindt plaats via SMB-male-print-chassisdelen. Vergeet niet aan de onderzijde van de print koper weg te bramen rond de binnenpen van SMB chassisdeel J1 dat naar de ontvanger gaat, dit om kortsluiting te voorkomen. (Ter info: de twee gebruikte chassisdelen zijn identiek aan het hf-chassisdeel dat zich op de synthesizerprint bevindt. Dat is dus SMB.)

 

...
...
 
 

De pinswitch komt op de plaats van het originele duplexfilter. Via een afgeschermd draadje wordt hij van spanning voorzien door de besturingsprint.

Componentenopstelling pinswitch in PDF-formaat
Layout pinswitch in PDF-formaat


 

... ...
...
...
Ombouw bestaande Nokia 
... ...
 

Ombouw is mogelijk zonder de originele service-doc van de atf2. Voor hen die wel over deze doc beschikken, gebruik ik referenties zoals die in de originele documentatie worden gebruikt, zoals L19, L23 etc. De atf2 wordt aan twee zijden geopend. De ene zijde bevat het duplexfilter, de audioprint en de processorprint. Alle drie worden verwijderd. Een zijde van de Nokia is nu dus leeg. De leegtes worden later opgevuld met de nieuwe besturing en de nieuwe pinswitch. De andere zijde van de atf2 bevat de eindtrap, de synthesizerprint (in het midden) en de ontvanger. 
 

 

...
...
...
Ontvangerprint 
...
Op de ontvangerprint bevindt zich aan het uiteinde een 5-polige bruine connector. Pen 1 [10] daarvan zit het dichtst bij de instelpotmeter. Onderbreek aan de onderzijde van de print het printspoor [21] dat naar de eerder genoemde pen 1 loopt. Leg vervolgens een verbinding [20] van deze pen 1 naar pen 8 van het demodulator-ic, type TDA1576. Vervang het helicalfilter [09] door een exemplaar voor 70 cm, bijv. type 252MX1549A. Deze is pin-compatible en behoeft geen verdere afregeling. Hiermee is de ombouw van de ontvangerprint voltooid. 
...
... ...
...
...
...
Synthesizerprint
...
... ...
 

Pen 1 van de 145156 hangt aan massa via een smd weerstand van 3.9 Ohm. Verwijder deze smd weerstand. Plaats hem vervolgens zodanig terug dat pen 1 van de 145156 met pen 5 wordt verbonden via de smd weerstand. Verwijder de smd weerstand die aan pen 19 van de 145156 hangt. Pen 19 hangt nu vrij. Maak vervolgens een verbinding van pen 3 van de 7474 naar pen 19 van de 145156. Pen 1 [07] van de bruine 7-polige connector (de pen het dichtst bij de eindtrap) hangt via de parallelschakeling van een R en een C naar massa, beiden smd. Verwijder deze twee componenten. Vanaf pen 1 gezien is het eerstvolgende onderdeel nu een polyester condensator [06], direkt naast de vierkante instelspoel [06]. Overbrug deze polyester condensator. Vervang het 31.4 MHz kristal [06] door een 21.4 MHz exemplaar. Betreft dit een standaard kristal van Barend Hendriksen, overbrug dan de vierkante instelspoel [06] aan de onderzijde van de print. Dit is een paardemiddel om het 'Barend-kristal' netjes op frequentie te krijgen. Succes verzekerd.
 

 

...
...
 
 

C38 [16] [18] is een smd condensator van 1p8 en vormt de koppeling tussen kring en varicap. Door deze koppelcondensator te vergroten zakt niet alleen de frequentie richting 70 cm band, ook neemt het vangbereik van de pll toe. Plaats bovenop C38 een smd condensator van 2p2 waardoor de koppelcondensator vergroot wordt tot 4 pF. 
Naast de TCO bevindt zich een spanningsstabilisator van het type 78L05 [08]. Soldeer op de uitgang van de 78L05 een elco van 10 uF naar massa, zo dicht mogelijk bij de 78L05. Dit is nodig omdat deze spanningstabilisator regelmatig oscilleert, wat zich manifesteert als duidelijk hoorbare ruis op het LO-signaal.
 
 
 

 

... ...
...
...
... ...
 
 
 
 
 

Schema fast-ptt-mod in PDF-formaat

De PA3EKO-fast-ptt-mod: soldeer een diode 1N4148 met zijn kathode aan de emitter van smd-T Q6 [17]. Q6 bevindt zich aan de soldeerzijde van de print. Boor bij de emitter van Q6 een gat door de print [19]. De diode 1N4148 [11] wordt vanaf de componentenzijde van de print met zijn kathode door de print gestoken, nadat het koper rondom het geboorde gat aan de componentenzijde is weggebraamd, om kortsluiting te voorkomen. Aan de anode van diode 1N4148 komt een condensator van 1 nF [11] naar massa. Aan de componentenzijde van de print bevinden zich dicht bij de 7-polige bruine connector twee vaste spoelen, L19 [13] en L23 [14]. Soldeer L19 los aan de zijde die zich het dichtst bij de 7-polige bruine connector bevindt. Buig het nu vrijgekomen pootje van L19 richting L23, soldeer het vrijgekomen pootje van L19 vervolgens aan L23 aan de zijde die zich het dichtst bij de 7-polige bruine connector bevindt [15]. L19 is aan een zijde uit de print gesoldeerd. In het vrijgekomen gat [15] in de print wordt een weerstand van 4K7 [12] geplaatst. De andere kant van deze weerstand wordt verbonden met het knooppunt van anode 1N4148 met condensator 1nF [11]. Toelichting: tot nu toe werden Nokia's tot zenden gebracht door de 21.4 MHz kristaloscillator van spanning te voorzien. Dezelfde oscillator wordt gemoduleerd met het 9K6 packet signaal. De eerste tientallen ms bleek de oscillator niet goed moduleerbaar te zijn, waardoor een txdelay vereist was van ruim 50 ms. PA3EKO heeft het volgende gedaan: laat de oscillator continu onder spanning staan. Het probleem is dat de Nokia dan niks kan ontvangen, de kristaloscillator wordt een paar cm verderop immers ontvangen door het 21.4 MHz rx-mf. De truc is dat de oscillator tot afslaan wordt gedwongen tijdens ontvangst, terwijl er wel spanning op blijft staan. Tijdens ontvangst wordt via de 4K7 weerstand de diode 1N4148 in geleiding gebracht. Via deze diode komt de 1 nF condensator dan aan de emitter van de oscillator-transistor te hangen, waardoor deze afslaat en geen output meer geeft. Tijdens zenden wordt de geleiding van de diode opgeheven en start de kristaloscillator supersnel en kan vrijwel direct gemoduleerd worden, wat resulteert in een tx-delay van minder dan 10 ms.
 
 

 

...
...
...
Afregeling en ingebruikname 
...
Stel met de twee dipswitches op de besturingsprint de frequentie van de lokale oscillator (LO) in. Dipswitch SW1 bepaalt het aantal MHz dat wordt opgeteld bij 384 MHz. Dipswitch SW2 bepaalt het aantal malen 12.5 kHz dat daar vervolgens bij komt. Middenfrequentie voor zowel zenden als ontvangen bedraagt 21.4 MHz. 

Voorbeeld: de transceiver moet werken op 430.6625 MHz. Dit houdt in dat de LO wordt ingesteld op 430.6625 + 21.4 = 452.0625 MHz. Dit zijn dus 452 MegaHertzen plus 5 maal 12.5 kHz. SW1 wordt ingesteld op 452 - 384 = 68, SW2 wordt ingesteld op 5. Van SW1 worden daartoe de schakelaars 64 en 4 gesloten (samen 68), van SW2 de schakelaars 4 en 1 (samen 5).
Op de originele DIN-aansluiting wordt zowel de voedingsspanning als het modem aangesloten: 
 

...

 
Kleur draad Signaal
rood +12 tot 15 Volt
zwart massa
geel ptt van modem
blauw tx-audio van modem
bruin rx-audio naar modem

 
...
Voorzie de Nokia van spanning en controleer of de pll lockt. Gebruik hiervoor een ontvanger, afgestemd op de LO-frequentie. Meet de spanning op het meetpunt [04] naast de buistrimmer [03] op de synthesizerprint. Lockt de pll direct, stel dan de spanning op het meetpunt [04] in op ongeveer 5 Volt door aan de buistrimmer [03] te draaien. Als de pll niet lockt zijn er twee mogelijkheden: 
  De spanning loopt vast tegen zijn ondergrens, ongeveer 1 Volt.
  Oplossing: Draai de buistrimmer naar beneden zodat de capaciteit toeneemt. 
  De spanning op het meetpunt zal stijgen. 
  Stel hem in op ongeveer 5 Volt.

  De spanning loopt vast tegen zijn bovengrens, ongeveer 9 Volt.
  Oplossing: Draai de buistrimmer naar boven zodat de capaciteit afneemt. 
  De spanning op het meetpunt zal dalen. 
  Stel hem in op ongeveer 5 Volt.

Sluit een spectrum-analyser of een mW-meter aan op de hf-uitgang van de synthesizerprint. Op de print bevindt zich een 6-voudig helicalfilter [05] dat moet worden afgestemd rond 430 MHz. Maak ptt door de ptt-lijn (gele draad) met massa te verbinden. Begin met de 6 schroefjes van het helicalfilter zover in te draaien dat nog slechts 0.5 mm van de schroefjes zichtbaar is. De echte fine-tuning vindt vervolgens plaats met spectrum-analyser of mW-meter. Ruim 20 mW output is haalbaar, 15 mW volstaat om de eindtrap volledig open te sturen. Laat vervolgens de ptt-lijn los en verbind de uitgang van de synthesizerprint met de ingang van de eindtrapprint. Sluit de eindtrap af met 50 Ohm via een powermeter. Maak ptt door de ptt-lijn (gele draad) met massa te verbinden. In eerste instantie is er geen output.
...
...
...
Op de eindtrapprint bevindt zich een BFR96S. Op de collector van deze transistor zit een trimmer [01]. Stel deze trimmer zodanig in dat er output komt. Deze trimmer is kritisch: staat hij verkeerd ingesteld, dan is er geen output! De rest van de trimmers is niet kritisch. Maximaal vermogen wordt verkregen door de drie instelpotmeters [02] op de eindtrapprint alle drie geheel rechtsom te draaien. Doordat de atf2 voor 1 frequentie wordt afgeregeld is het mogelijk de hogere harmonischen minimaal 60 dB te onderdrukken.
...
... ...
...
...
Performance
Performance
frequentiebereik vco 384.0000-511.9875 MHz
output 430-440 MHz na pinswitch > 20 Watt
onderdrukking harmonischen > 60 dB
tx-delay < 10 ms
... ...
De lf-karakteristiek van de zender is zodanig vlak dat het FIR-filter van het 9K6-modem het best kan worden ingesteld op de stand 'loopback', de stand die ook gebruikt wordt tijdens loop-back-tests via een kabeltje. Bij de in dit artikel beschreven ombouw zijn foto's onontbeerlijk. Alle foto's zijn in kleur in JPG-formaat beschikbaar, mocht daar behoefte aan bestaan. Print-layouts en componentenopstellingen zijn in PDF-formaat beschikbaar. 

In een volgend deel zal worden beschreven hoe de nu ontstane 70 cm data-transceiver geschikt kan worden gemaakt voor zowel breedbandig zenden als ontvangen, wat packet-snelheden mogelijk maakt tot 100 kB. Ook zal aandacht worden besteed aan modem, scc-kaart en software. Upgrade naar een breedband-trx behelst geringe wijzigingen aan de synthesizerprint, ingrijpende wijzigingen aan de ontvangerprint. Eindtrap, besturing en pinswitch behoeven geen extra aanpassing.
 

...
...
...
Onderdelenlijsten
...
Om eenduidig te kunnen vaststellen welke onderdelen nodig zijn, worden ook de bestelnummers vermeld zoals die voorkomen in de catalogus van Display Elektronika. Onderdelen die niet in deze catalogus voorkomen zijn o.a. verkrijgbaar bij Barend Hendriksen. Naast de twee printplaten zijn de volgende onderdelen nodig: 
...
...

 
Aantal Referentie Onderdeel voor besturing Bron
1 C1 10 uf / 35V radiaal miniatuur Display 81.02.10U.35
1 C2 68 nF Wima 5mm steek Display 81.40.68N.63
12 C3..C14 10 nF keramisch 2.5mm steek Display 81.10.10N
2 JP1, JP3 header 5 posities uit female recht 1x36 .
1 JP2 header 7 posities uit female recht 1x36 Display 05.88.1536
1 JP4 header 2 posities uit male recht 2x36 Display 05.88.1236
1 JP5 vlaksteker print recht 4.8mm Display 04.11.1K136
1 JP6 5-polige housing socket connector 3.96mm Display 05.59.105
1 . 5-polige header socket connector 3.96mm Display 05.59.205
5 . krimpcontact socket connector Display 05.59.001
1 L1 RFC 6-gats varkensneus Display 02.42.210
1 Q1 BC547B Display 01.40.BC547B
1 R1 4K7 Display 51.00.4K7
1 R2 10K Display 51.00.10K
1 R3 1K Display 51.00.1K
1 R4 470K Display 51.00.470K
1 R5 8K2 Display 51.00.8K2
2 SIL1, SIL2 7X100K, 1 common Display 51.71.100K
2 SW2, SW1 7-polige dipschakelaar Display 03.48.007
4 U1..U4 74HC165 Display 01.26.HC165
1 U5 4060 Display 01.30.4060
1 U6 74HC132 Display 01.26.HC132
1 U7 4011 Display 01.30.4011
1 U8 78L05 Display 01.00.78.41
1 U9 7810 Display 01.00.7810.50
5 . Preci-Dip contactstrip 32 pens soldeer Display 71.08.B032

 
Aantal Referentie Onderdeel voor pinswitch Bron
1 R1 270R Display 51.00.270R
1 C1 1 nF smd Display 81.50.1N
2 C2, C3 100 nF smd Display 81.51.100N
5 D1..D5 pindiode MI308 of low-cost BA682 Barend Hendriksen
1 LINE1, LINE2 30 cm RG316 voor LINE1 en LINE2 Barend Hendriksen
2 J1, J2 SMB male print vierkant Barend Hendriksen
1 L1 20 cm geemailleerd koperdraad 0.5 mm voor L1 Display 05.96.KLD50.2
1 . 20 cm afgeschermde kabel voor verbinding met besturingsprint Display 05.22.101

 
Aantal Onderdeel voor Nokia zelf Bron
1 helicalfilter type 252MX1549 Barend Hendriksen
1 kristal 21.4 MHz Barend Hendriksen
1 1N4148 Display 01.60.1N4148
1 1 nF keramisch Display 81.10.1N
1 4K7 Display 51.00.4K7 
1 2p2 smd Display 81.50.2P2
1 10uF/35V tantaal Display 81.05.10U.35

 
Slotopmerkingen
...
Sommige types 7810 hebben de nare eigenschap dat ze spontaan oscilleren. Met een oscilloscoop op de uitgang van dit ic is dit duidelijk zichtbaar. Doet zich dit probleem voor, dan zijn er twee mogelijkheden: vervang de 7810 door een ander exemplaar of soldeer een 10 uF tantaal elco van de uitgang van de 7810 naar massa, waarbij de elco zo dicht mogelijk aan de 7810 wordt gesoldeerd met zo kort mogelijke aansluitingen. 
...
...
Terug
www.pa3gco.com