EDR Roskilde afdelingens første år.

Oplevet via mødeprotokollen.

 

Forord.

 

Som en af de ældre Medlemmer af E.D.R. havde jeg længe næret Ønske om at der blev oprettet en Afdeling i Roskilde; men det viste sig at der skulde gaa Aar før en saadan blev dannet.

Jeg blev Medlem i Foraaret 1939, og et halvt aar efter kom Krigen og satte en Stopper for al privat Radiosending, og derefter ventede man med Taalmodighed paa den Dag Krigen var forbi og der atter vilde blive givet Sendetilladelse.

Saa skete det en Dag i Maj 1944, der kom to Drenge og ringede paa ligesom jeg stod og skulde bort. De havde set en hel Masse gamle OZer igennem og fundet Navn og Adresser paa Medlemmer i Roskilde og Omegn og var nu rundt til disse for at faa stiftet en Lokalafdeling. Jeg mente det var bedst at vente til Krigen var forbi, men i øvrigt lovede de to Drenge at jeg skulde høre nærmere, naar der skulde være stiftende Møde. Den ene af de to Drenge var Arne Wagenblast, om hvem jeg straks fik det Indtryk at her var en dygtig og energisk ung Mand, som nok skulde blive til noget.

Alligevel gik der over et Aar inden jeg læste i Avisen at nu havde der været stiftnede Møde paa Højskolehjemmet. Af en eller anden Grund havde jeg ikke faaet Meddelelse om dette, og var derfor først med til det næste Møde.

 

DR 724 *)

 

’) DR 724 var Kurt Jensen, Kløvervej 20, Roskilde.

1945.

 

Ved et møde paa Højskolehjemmet d. 5-10-45 hvor der var mødt ca. 10 interesserede, blev det vedtaget at stifte en lokal Afdeling af E.D.R.

 

Til Formand valgtes:

         Medlem 1255 Frode Jensen, Lejre.

 

Til Kasserer valgtes:

         Medlem 1292 Kaj Hansen, Vestergade 1

 

Følgende Love vedtoges:

 

Love

For

Eksperimenterende danske Radioamatørers Roskilde-Afdeling.

 

$1.    Foreningens Navn er E.D.R.´s Roskilde-Afdeling.

$2.    Som Medlem optages ethvert i Roskilde og Omegn boende E.D.R.-Medlem.

$3.    Foreningen afholder Møde mindst 1 gang om Maaneden. Paa Møderne vil der blive afholdt

         Morsekursus, Foredrag og Demonstrationer i saa vid udstrækning som muligt.

$4.    Ved Foredrag og lignende kan ikke-Medlemmer evt. deltage mod Betaling. Nærmere herom bestemmes i hvert enkelt Tilfælde.

$5.    Lokalkontingentet er fastsat til 1 Kr. om Maaneden. Dette skal senest betales til Kasseren næstfølgende Maaneds Slutning. Overskrides denne Frist, ekskluderes Medlemmet.

$6.    Ekskluderede Medlemmer kan kun optages i Foreningen, hvis over 50% af Medlemmerne  stemmer herfor, og da kun mod at betale 50 Øre for hver Maande, de har været ekskluderet.

$7.    Bestyrelsen vælges paa en Generalforsamling for 1 Aar ad Gangen. Denne Generalforsamling afholdes i April Maaned.

$8.    Der kan indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling, hvis over 50% af Medlemmerne ønsker dette. Denne ekstraordinære Generalforsamline er beslutningsdygtig, saafremt over 50% af Medlemmerne er mødt. Er dette ikke Tilfældet, indkaldes til ny Generalforsamling, og denne er absolut beslutningsdygtig.

$9.    Ved Ophævelse af Afdelingen tilfalder dennes formue en anden Lokalafdeling efter Afstemning blandt Medlemmerne.

 

Saaledes vedtaget paa Generalforsamlingen

28-3-1946.

 

Det vedtoges desuden at afholde en ugentlig Mødeaften og man vilde se at faa startet et Morsekursus samt et teknisk Foredrag af og til.

 

I Begyndelsen afholdtes Møderne paa Højskolehjemmet, men det var ikke altid vi kunde faa det samme Lokale, og det skete ogsaa at alle Lokaler var optaget, hvorefter det blev besluttet foreløbigt at holde Møderne hos en af Medlemmerne, indtil vi fandt et egnet Foreningslokale.

 

29 November: Møde paa Højskolehjemmet. Formanden og Arne Wagenblast medbragte hver sin 5m Modtager og vi forsøgte at høre Statsradiofoniens Ultrakortbølgesender, men det lykkedes ikke - .

 

1946.

 

10. Januar: Morsekursus paabegyndes.

 

28. Februar: Amerikansk Lotteri.

 

21. Marts: afholdtes ekstraordinær Generalforsamling. Grunden til denne Generalforsamling var Medlemmernes Utilfredshed med Forholdene i Afdelingen.

Vi havde efterhaanden erfaret at det ikke var saa heldigt med at have en udenbys Formand, da en Mand paa denne Post helst skal møde hver Gang der kaldes, og dette kunde ikke lade sig gøre med den dårlige Toggang.

Da Formanden heller ikke var til Stede denne Aften, besluttede Medlemmerne at ringe ham op, og med hans Samtykke afholdes Valg af ny Bestyrelse som blev:

 

Formand:

      Medlem 2459 Tage Vejlø, Hedegaardsvej 23.

 

Næstformand:

      Medlem 2972 Ole Flensborg, Dagmarvej 1.

 

Kasserer:

      Medlem 1292 Kaj Hansen, Vestergade 1.

 

Den nye Bestyrelse havde følgende paa Programmet:

 

1.Mere Reklame for Tilgang af Medlemmer til E.D.R.

2.Større Tilslutning til Morsekursus.

3.Bedre Udnyttelse af den tiloversblevne Tid efter Morsekursus.

4.Teoretiske Diskussionsaftener.

5.Praktiske Diskussionsaftener.

6.System i Forsøgsbygningerne.

7.Fremskaffelse af Maaleinstrumenter og Værktøj til Medlemmernes Brug.

 

Søndag den 26. Maj var vi oppe i Vandtaarnet i Jernbanegade for at lave nogle Ultrakortbølgeforsøg.

Kjærgaard Pedersen havde en tysk Station med, mens Arne Wagenblast selv havde lavet en Transceiver som han sad og betjente derhjemme. Det lykkedes at faa udmærket Forbindelse mellem de to Stationer, men afstanden var jo ogsaa ganske kort -.

Helge Hansen og Knud Sørensen havde ogsaa lavet en Transceiver og de kørte ned i en Nybygning  paa Møllehusvej. Vi hørte de kaldte op engang, men fik ikke forbindelse med dem.

Kasseren havde ogsaa lavet en sender til 20m, som han havde taget med op i Vandtaarnet, hvorefter han satte et Vækkeur foran Mikrofonen, og saa kørte han hjem for at prøve om han kunde høre noget. Senere kom han tilbage og meddelte at han havde hørt Vækkeuret og vores Stemmer i Baggrunden.
Flensborg prøvede ogsaa at sende derhjemme fra, men ham kunde vi slet ikke høre af en eller anden Grund.

Det var en Dag hvor der blev prøvet en hel Del, men der var ikke saa varmt oppe i Taarnet, da det blæste ret kraftigt.

 

I November overtog Raymand Christensen Kassererposten, da den tidligere Kasserer ikke længere kunde afse Tid til dette arbejde. Da Tage Vejlø rejste fra Byen, lovede Ole Flensborg at overtage Formandsposten indtil Nytaar.

1947.

 

 

9. Januar. Ekstraordinær Generalforsamling afholdtes hos Ole Flensborg da denne ikke længere kan afse Tid til at varetage Formandsposten paa grund af Forberedelse til Studentereksamen. Der skulde derfor vælges en ny Formand og samtidig blev det vedtaget at vi ogsaa skulde have en Næstformand og Sekretær.

      Til Formand valgtes:

 

         Kjærgaard Pedersen.

 

      Til Sekretær valgtes:

 

         Kurt Jensen.

 

16. Januar afholdtes Møde hos den nyvalgte Formand. Han havde nu skaffet en Tavle til Brug ved de Tekniske Foredrag.

 

21. Januar afholdtes Bestyrelsesmøde hos Formanden. Det blev vedtaget at nu maatte der først og fremmest gøres noget alvorligt for at skaffe et Foreningslokale, saaledes at Møderne altid var samme Sted, og om nødvendigt skulde der sættes en Annonce i Avisen. Det blev aftalt at Kasseren skulde sørge for dette.

Endvidere blev Bestyrelsen enige om at hver Mødeaften skulde der først være 1 times Morsekursus og derefter Teknisk Foredrag. Et saadant vilde nu blive paabegyndt helt fra Bunden og Medlemmerne vil nu blive kraftigt opfordret til at være med fra Begyndelsen.

 

23. Januar afholdtes Mødeaften i et af Tandlæge Poul Nilesens Lokaler. Ole Flensborg meddelte os at Tandlægen velvilligt havde stillet dette Lokale til Raadighed for os, og dette Tilbud blev naturligvis modtaget med glæde.

 

30. Januar. Alm. Mødeaften Algade 24.

Raymond Christensen indledte det nye tekniske Kursus, som vi havde vedtaget at paabegynde.

 

6. Februar. Alm. Mødeaften. – Medlemmerne var bagefter nede hos Flensborg for at se den Sender og Modtager han havde købt.

 

24. April. Ordinær Generalforsamling. Til Formand genvalgtes OZ7KP – Under eventuelt spurgte OZ5AW om der var taget endelig Beslutning til at lave 5m Sender og Modtager til Sommerens Field-day. Det var der ikke, men det blev besluttet nu.

Formanden meddelte endvidere at der var teknisk Prøve 13. Juni.

 

1, 8 og 22 Maj alm. Mødeaften.

 

29. Maj alm Mødeaften. 7KP og 5AW var ikke mødt, de havde travlt med at bygge Sender og Modtager til den københavnske Field-day.

 

31. Maj og 1. Juni. Den københavnske Field-day.

 

31. Maj afholdt Københavns Afdeling 5 Meter Field-day hvor vi deltog og var placeret paa Vandtaarnet i Jernbanegade.

Forsøgene blev ikke gode, det viste sig at Senderen ikke laa i Baandet, og der var ikke andet at gøre end at lytte paa en Transceiver og vi hørte at OZ7EU kaldte paa os, men kunde ikke svare, vi havde hørt Stationen paa op til 30 km’s Afstand.

Kl. 2205 DST  7EU og 3U QTH Mørkemosevej, Holbæk. Distance 30 km. Rapport R5 og S6.

Kl. 2207  7G QTH Sundby Amager.

 

1. Juni var vi oppe i Vandtaarnet i Jernbanegade.

Om Formiddagen havde vi QSO med en Amatør paa Julianehøj i Hornsherred paa 5m med Helge Hansens Transceiver, da de Apparater, som var lavet til Dagens Anledning endnu ikke var helt i orden. Antennen som blev brugt var en Retningsantenne med en Reflektor og to Direktorer, fremstillet af Elektrikerrør anbragt paa Isolatorer paa et stort drejeligt Stativ. Det var en saakaldt Beam-Antenne, og det viste sig at den virkede godt.

Desværre fik vi ikke Forbindelse med andre Amatører senere paa dagen, men det skyldtes sikkert at den ny Sender ikke laa helt i 5m Baandet.

 

12. Juni.  Alm. Mødeaften.

 

19. Juni. Alm. Mødeaften.

 

26. Juni vedtoges det at holde Sommerferie til d. 31. Juli.

 

6. Juli om Morgenen afrejste 6 Roskilde-Amatører for at deltage i Landsforeningens Sommerlejr i Lehnskov Str. ved Svendborg. Desværre var Vejret ikke saa godt i den Uge men Humøret var der ikke noget i Vejen med.

 

31. Juli var der arrangeret 5m Field-day. Roskilde Afd. deltog under Kaldesignalet 5AW. Vi opnaaede Forbindelse med hele Sjæland, og blev hørt i Struer – Aarhus og Kolding. Modtageren, som skulde have været benyttet, var en 7 Rørs Super, men da den ikke ville fungere, blev Helge Hansens 2 Rørs Transceiver benyttet.

1948

 

d. 28. – 29. Februar var der 5m Hjemmedag. Som nogle af de længste Afstande der opnaaedes Forbindelse over kan nævnes:

 

         OZ2EDR i Aarhus

         SM7MZ i Landskrona i Sverige

         SM7BE i Lund i Sverige.

 

Stationen bestod af en3 Rørs superregenerativ Modtager og Senderen bestod af 1 Stk. RL12P10, 1 Stk. RL12P50 og 2 Stk. LS50.

Antennen, der benyttedes var en 4 elements Beam.

 

d. 25. Marts var der 5m Forsøg af OZ5OF og OZ5AW samt et Par andre Amatører. Det forsøgtes at opnaa Forbindelse med et Par svenske Amatører men det lykkedes ikke. Desuden blev der lavet Forsøg m. Transceiver pr. Bil og der var god Forbindelse i 12-15 kms Afstand. Men desværre indtraf en Del Uheld.

I Senderen gik 1 Stk. LS50 itu og i Forstærkeren 2 Stk. UBL21 og i Transceiveren 3 Stk. RV12P2000.

2 Mand blev taget af Politiet mistænkt for at være Faldskærmsjægere, men de fik dog Lov til at gaa efter en kort Afhøring paa Politistationen.

 

d. 2. April. Generalforsamling. Til Dirigent valgtes 5OF. Regnskabet blev fremlagt af 3GR. OZ7KP blev med alle Stemmerne genvalgt til Formand. Til Kasserer og Sekretær valgtes henholdsvis 2BL og 5AW. Derefter fulgte en elm. Diskussion om Afdelingens Arbejde. Man bev enige om at vi så vidt muligt skulde deltage i 2m Field-day, og at vi skulde abonnere paa QST.

Efter en god Times kammeratlig Sammenvær sluttede den velbesøgte Generalforsamling.

 

d. 9. April.  Alm. Mødeaften. Ingen Nøgle til Lokalet.

 

d. 23. April.  U.K.B. Stævne i Struer. Fra Afdelingen deltog OZ7KP og OZ5AW. Først blev Fabrikken beset og derefter var der Middag i B og O’s Biograf. OZ2RI holdt et interessant Foredrag om U.K.B. Antenner. Der var i Forvejen blevet uddelt et Hefte med Beregninger og Kurver for Beam Antenner, saaledes at man selv kunde beregne en Antenne til et givet Formaal. Selv om Foredraget var meget interessant faldt 5AW dog i Søvn midt under det hele (havde ikke sovet hele Natten – hi).

Derefter var der Foredrag om U.K.B. Arbejde i Almindelighed. Der blev vedtaget visse Retningslinier for Sommerens U.K.B. Arbejde, som findes nærmere omtalt i ”OZ”. Derefter var der Demonstrationer af Beocorderen og forskelligt U.K.B. Materiel.

Stævnet havde ca. 300 Deltagere fra alle Egne af Landet.

 

d. 22. og 23. Maj.  2 Meter Field-day.

”Grejet” bestod af en 2 Rørs superregenerativ Modtager og en Selvsvinger. Antennen var en 3 Element Beam (foldet dipol). Stationen var som sædvanlig installeret i Vandtaarnet. Trods ihærdige Anstrengelser lykkedes det ikke at få nogen Forbindelser udover et par lokale. Vi havde Gæster fra København idet bl.a. OZ5AU overværede Forsøgene.

 

1 – 8 August.  Sommerlejr paa Balka Strand (Bornholm). Fra Afdelingen deltog OZ7KP, ”Guldsmeden”, Kurt Jensen og YL. Der var arrangeret forskellige Ture rundt paa Bornholm, og endvidere var der de traditionelle Rævejagter.

Det lykkedes 5AW at faa Forbindelse med Lejren – OZ7EDR – over Afd. Senderen OZ9EDR.

 

21 – 22 August. VHF Field-day. Der var denne Gang gjort extra meget ud af Grejet; Modtageren var en FuG 16 m. 9 Rør. Senderen var den sædvanlige (P10 – P50 – 2 x LS50). Antenne var den sædvanlige 4 Elements Beam.

Stationen var installeret paa Vandtaarnet. Der var truffet særlige Forholdsregler, saaledes at der kunde skiftes fra Sending til Modtagning med en enkelt Knap. Ved Hjælp af en anden Knap, blev Senderens Oscillator og Modtageren startet, saaledes at Senderen kunde ”tunes” ind nøjagtig paa Modtagerens Frekvens. Det lykkedes at faa 38 QSOer. Den længste var med Struer, OZ3EDR (224 km). Desuden opnaaedes Forbindelser med forsk. Svenske Stationer (SM7BE – SM7MZ – SM7RP). Det samlede Kilometertal var 1543 Km. OZ9EDR blev blandt 55 Stationer placeret som Nr. 6. Lige inden Testen begyndte Lørdag Aften hørte vi forsk. I – F – og HB Stationer med ret stor Syrke. Vi var desværre ikke i Stand til at forsøge at svare da vi i Øjeblikket ikke havde noget Gitterbatteri.

Vi forsøgte ogsaa denne Gang paa 2 Meter men uden Resultat.

 

d. 10 Oktober. Der blev afholdt extraordinær Generalforsamling for at undersøge om der var Stemning for at leje et lokale i HgK’s Bygning i Jernbanegade. Efter meget snakken frem og tilbage blev man enige om at vove Forsøget. Det blev besluttet at der skulde startes et Morsekursus. Det skulde afholdes i det ny lokale hver Mandag og Torsdag. Det blev besluttet at starte førstkommende Torsdag.

 

December:

Morsekursus har siden 10. Oktober været afholdt regelmæssigt.

Abonnementet på QST udløber i December. Bestyrelsen har grundet de økonomiske Omstændigheder besluttet ikke at forny det.

Følgende 3 Medlemmer af Afd. har i December Maaned bestaaet teknisk Prøve: Kontorass. Kurt Jensen; Lærer Ejner Jensen; Kedelpasser Jensen.

 

1949

 

14. Februar. De tre Medlemmer der bestod teknisk Prøve i December Maaned, har alle bestaaet 60 Tegns Morseprøve. Der er saaledes nu 3 nye licenserede Amatører.

 

------------------------------------------------------slut på afskrift-------------------------------------------------