Kalundborg Radiofonistation

Kalundborg Radiofonistation blev opf�rt i 1927 p� den flade landtange Gissel�re i fjorden lige ud for byen. Her fik den ret ideelle forhold med de bedste betingelser for radiob�lgernes udbredelse, og med en placering stort set midt i landet kunne hele Danmark d�kkes p� langb�lge.

Antenne 1927

I l�bet af for�ret 1927 blev stationens to 105 meter h�je, trebenede st�lgittert�rne leveret fra Nakskov Skibsv�rft - som det ses er det en let konstruktion, som falder godt ind i landskabet og som med �rene i lighed med Esbern Snares gamle kirke er blevet et vartegn for Kalundborg. Antennen var udformet som en 'faldtopantenne' og bestod af fire 160 meter lange tr�de, som var udsp�ndt mellem to 9 meter lange r�er. Senderhal 1933  Den havde to rusenedf�ringer ('multiple-tuned antenna'), hvor den ene f�rte til senderens antenne afstemningskreds og den anden  til jord gennem en afstemningsspole. Jordnettet bestod af 52 kilometer 3 mm. kobbertr�d, der p� tv�rs af antenneretningen i r�kker med �n meters indbyrdes afstand var nedpl�jet i furer over hele arealet.
Den f�rste sender var fra Western Electric (som senere kom til at hedde Standard Electric) med en effekt p� 7.5 kW p� frekvensen 260 kHz. Den var i brug fra d. 29. august 1927 til d. 18. juli 1933, hvor den 2. sender, ogs� leveret af Standard Electric, blev taget i brug p� samme frekvens og med samme effekt.

Antenne ca. 1932

Effekten blev d. 15. januar 1934 h�vet til 60 kW (nogen siger 60 kW allerede fra 18. juli 1933) og frekvensen �ndret til 238 kHz. , som igen blev �ndret d. 2. april 1936 til 240.5 kHz. D. 15. marts 1950 �ndredes frekvensen til 245 kHz. Den 3. sender, leveret af Marconi, blev indviet d. 21. juni 1954 og fik en effekt p� 150 kW, stadig p� 245 kHz.

MB-antenne 1997 Dobbeltprogrammer.
I 1951 fik vi et Program 2, som fra Kalundborg blev sendt p� mellemb�lge. Senderen blev leveret af Marconi og sat i drift d. 1. oktober 1951. Frekvensen var 1061 kHz og effekten 60 kW.
Antennen blev anbragt l�ngst muligt v�k fra langb�lgeantennen, helt ude p� den yderste spids af Gissel�re. Antennemasten blev bygget som en rundjernsgittermast med trekantet tv�rsnit med en l�ngde p� 0,56 gange b�lgel�ngden, hvilket svarer til en h�jde p� 144 meter. Den blev isoleret ved foden og fik sin effekt via en 850 meter lang f�deledning fra stationsbygningen til antennehuset. Da antennen p� alle sider var omgivet af vand, var der intet jordnet, men fra mastens fod f�rtes et antal kobbertr�de ud i vandet, hvor de endte i nedrammede kobberr�r. M�linger viste, at jordmodstanden var meget ringe, og senderens udstr�lingsvirkningsgrad derfor meget h�j.

LB-antenne 1982 Ved �rsskiftet 1980/1981 p�begyndte P & T den tekniske projektering af den nye radiofonistation i Kalundborg, hvor de bygninger, som blev opf�rt i 1931, fortsat skulle huse senderinstallationerne. AEG-Telefunken leverede de to nye sendere, og som reserve for disse er der en kombineret lang- og mellemb�lgesender, der automatisk overtager driften ved fejl eller service p� de to andre. Senderne benytter sig af den mest moderne teknik: PDM modulation, Puls Dauer Modulation, og DAM modulation, Dynamisk Amplitude Modulation. DAM metoden reducerer udgangseffekten i de utallige sm� pauser, som altid vil forekomme i et program. Eller sagt p� en anden m�de: der sendes kun med fuld effekt, n�r der er brug for det. Det bevirker, at selvom de nye sendere afgiver langt h�jere effekt end de gamle, bruges der ikke mere elektrisk effekt fra elnettet end tidligere. Virkningsgraden er ca. 70%. Langb�lgen sender fra d. 15. november 1982 med 300 kW p� nu 243 kHz, og mellemb�lgen sender fra d. 21. marts 1982 kl. 8 med 250 kW p� nu 1062 kHz. Lang- og mellemb�lgefrekvenser skal fremover v�re delelige med 9.
Senderne er indstillet til at sende et frekvensomr�de p� max. 4,5 kHz ud. Der sker en afsk�ring med 60 dB over denne frekvens. Samtidig sker der en diskanth�vning.

P&T brochures forside 1983
Stationen er bemandet med 2 faste medarbejdere, som st�r for den daglige drift og vedligeholdelse. Langb�lgeantennen som forside til en brochure om de nye sendere udgivet af Post- og Telegrafv�senet i 1983.

 

Her er et par nyere billeder fra stationen, taget midt i september, 2000
Klik p� billederne for at f� dem i fuld st�rrelse


De to dekorative master i midten b�rer langb�lgeantennen, og til h�jre herfor ses mellemb�lgemasten.

Stationen er som n�vnt lagt p� en odde for at give bedst mulig udstr�ling fra antennerne. Stationsbygningen ses til venstre for den h�jre mast.

Kalundborg Langb�lgessender sluttede sine udsendelser kl. 00.05 DT torsdag d, 15. februar 2007 efter knap 80 �r i �teren. B�reb�lgen slukkede endeligt kl. 00.15. (Se dog nedenfor)


Langb�lgesenderen p� 243 kHz sender igen fra d. 16. juni 2011, med en ny canadisk Nautel NX-50-LW sender p� 50 kW. Effektiviteten er helt oppe p� 92%! Dette er sendeplanen, i dansk tid:

05.45 Vejrmelding
06.00 Radioavis

08.00 Radioavis
08.05 Morgenandagt (ikke s�ndag)
08.30 Krop og bev�gelse
08.45 Vejrmelding
09.00 Radioavis

11.45 Vejrmelding
12.00 Radioavis

17.45 Vejrmelding
18.00 Radioavis
18.05 Farvandsefterretninger


Link til gamle postkort med Kalundborg Radiostation som motiv.