Vedtaget på den ordinære generalforsamling i OZ1VJO den 6. maj.2004.

 

Love og vedtægter

Foreningens navn: E.D.R. Experimenterende Danske Radioamatører,

Lokalafdeling for Vejen og Omegn.

Hjemsted: Vejen og Omegn.

 

1 Formål:

 1. At samle personer med interesse for amatørradio og beslægtede emneområder.
 2. At der regelmæssigt afholdes foreningsmøder, undervisning m.v. Der skal her tages hensyn til alle medlemmers interesseområder.
 3. At der afholdes arrangementer hvor amatørradio indgår som en væsentlig bestanddel.
 4. At medlemmerne gennem deres virke og samvær er med til at udbrede kendskabet til amatørradio og det tilhørende normsæt.
 5. Foreningens virke skal være upolitisk. Således kan ingen person alene på grund af politisk tilhørsforhold, social status eller etnisk baggrund nægtes optagelse i foreningen.
 6. Den til enhver tid siddende bestyrelse er forpligtet til at efterleve foreningens love og vedtægter igennem hele dens arbejde. Berettiget kritik fra foreningens medlemmer skal tages til følge. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (eventuelt blandt medlemmer udenfor bestyrelsen) til at løse specifikke opgaver.

 

2 Medlemskab:

 1. Foreningen optager enhver person over 18 år, om hvem det ikke kan bevises, at han/hun har modarbejdet foreningens interesser eller er ekskluderet af en anden lokalafdeling under EDR eller har noget uopgjort med en sådan.
 2. Medlemskab kan indgås for unge mellem 14 og 18 år, når forældre eller værges underskrift foreligger og de er bekendt med ansvaret.
 3. Den som er optaget skal have udleveret foreningens love og vedtægter.

 

3 Kontingent:

 1. Den ordinære generalforsamling fastsætter kontingents størrelse.
 2. Et kontingent dækker ægtepar og børn fra 14 18 år og børn over 18 år under uddannelse. Hvis et familiemedlem ønsker stemmeret betales yderligere et halvt kontingent. Det samme gælder papirløse par.

4 Generalforsamlingen:

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun den kan give, ændre og ophæve lovene.
 2. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel og forslag til lovændringer m.v. skal skriftligt indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
 3. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i maj måned.
 4. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles, når et flertal i bestyrelsen ønsker det eller 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Der skal desuden udarbejdes en dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling af den indkaldende part.
 5. Beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal. Kun personligt fremmøde eller skriftlig fuldmagt giver stemmeret. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 6. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
 7. Valg af dirigent.

  Formanden aflægger beretning.

  Regnskabet fremlægges til godkendelse.

  Indkomne forslag.

  Fastsættelse af kontingent.

  Valg af bestyrelse.

  Valg af 1 revisor.

  Valg af 1 suppleant.

  Eventuelt.

 8. Generalforsamlingen vælger 3 bestyrelsesmedlemmer (der alle skal være medlemmer af EDR). Bestyrelsen konstituerer sig selv som formand, kasserer og sekretær.
 9. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, idet der dog er 2 medlemmer på valg ved førstkommende generalforsamling.
 10. Afstemninger skal være skriftlige når blot eet medlem ønsker det.

 

5 Bestyrelsen:

 1. Formanden leder klubbens daglige arbejde og er berettiget til at handle på den samlede bestyrelses vegne i sager, der ikke kan afvente dennes afgørelse.
 2. Formanden er den korresponderende udadtil og skal til enhver tid varetage foreningens interesser. Opstår der stridigheder mellem formanden og et flertal i bestyrelsen, er hver af parterne berettiget til at fremlægge sagen til afgørelse på en ekstraordinær generalforsamling.
 3. Sekretæren indtræder i alle formandens pligter og rettigheder, når denne er forhindret i at give møde. Hvis formanden definitivt afgår, fungerer sekretæren også som formand indtil næste ordinære generalforsamling.
 4. Kassereren er ansvarlig for, at der føres et overskueligt og opdateret regnskab.
 5. Sekretæren fører foreningens protokol og sørger for forsendelser af blade o.l.
 6. Bestyrelsesmøder afholdes når blot et medlem af bestyrelsen finder behov herfor.
 7. Udebliver et bestyrelsesmedlem fra mere end tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, uden gyldig grund, udsættes han/hun af bestyrelsen og suppleanten indsættes.
 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når to medlemmer er til stede, deriblandt den fungerende formand. Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.
 9. Der skal skrives referat fra alle generalforsamlinger, og dette skal være tilgængeligt for medlemmerne senest 14 dage senere.
 10. Hvor lovene intet foreskriver, handler bestyrelsen med ansvar overfor generalforsamlingen.

 

6 Medlemmer:

 1. Det er ikke tilladt medlemmer i foreningens navn at deltage i politiske arrangementer.
 2. Såfremt et medlem trods flere henstillinger fra bestyrelsen, stadig overtræder foreningens love og vedtægter eller på anden måde skader foreningens omdømme, er medlemmet at ekskludere, efter først at have prøvet sagen på den kommende generalforsamling.

 

7 Foreningens opløsning:

 1. Foreningen kan kun opløses såfremt mindst 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
 2. Ved opløsning af foreningen skal dens midler gå til velgørende formål, i henhold til beslutning på den opløsnende generalforsamlingen.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i OZ1VJO den 6. maj 2004.