REFERAT

af

GENERALFORSAMLING i OZ1VJO

torsdag den 4. maj 2023.

Fremmødte: OZ3KCH, OZ7GZ , OZ3IZ, OZ6WH, OZ1KMR, OZ5SK, OZ1AQV og OZ1AMK.

Formanden, OZ1AMK, Poul åbnede generalforsamlingen kl. 19:35 med at byde velkommen og gik derpå straks til dagsordenens pkt. 1 – valg af dirigent.

ad 1 – Valg af dirigent.

OZ3KCH, Kjeld blev foreslået og valgt som dirigent.

OZ3KCH konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Derpå blev ordet givet til OZ1AMK, Poul som fortsatte med dagsordenens pkt. 2

ad 2 - Formanden aflægger beretning.

OZ1VJO er stadig EDRs Lokalafdeling for Vejen og Omegn. I regnskabsåret 2022/23 er vi stadig 9 medlemmer. Jørgen OZ6JK har meldt sig ud. Simon OZ5SK har meldt sig ind. Velkommen til alle.

Lokalafdelingens vedtægter er fortsat uændrede siden 6.5.2004.

Klublokalet P13 i Pavillonen, Baungårdsvej 2 er booket elektronisk via kommunens hjemmeside fra 1. torsdag i september til anden torsdag i maj fra kl. 19.00 – 22.00 lige med undtagelse af jul og nytår.

Ingen problemer, at vi er her efter 22:00 – systemet er tilpasset skoler og lign. med lukketider – vort lokale må bruges til kl. 24:00. Vi har nøgler - skal selv lukke og slukke.

Som bruger af kommunens foreningshus skal vi årligt betale kr. 200,- til rengøringsartikler og toiletpapir - men opkrævning er ikke sket i denne sæson - så det kan vi forvente efter sommerferien.

Alle foreninger har en turnus med månedlig rengøring af hele huset. Vi plejer at få tildelt den første weekend i december. Derudover skal vi løbende selv holde og rydde op i lokalet.

Vi kan forvente at være brugere af P13 også de næste mange år. Bygningen har stadig trådløst internet, selv om der har været lidt problemer i dette forår.

Lidt om os i OZ1VJO.

Opstart af efterårssæsonen i OZ1VJO skete torsdag den 1. september 2022. Bestyrelsen foreslog i indkaldelsen forskellige emner og bl.a. en mini fieldday 3. september til Vittrup Baun.

Der blev taget godt imod forslagene og der kom også nye ideer. På Vittrup Baun var vi 5 personer, der i fint vejr bl.a fik testet HF-antenner øst/vest og nord/syd. Vi havde en hel del antenner, radioer og strøm med. Oplevelsen er blevet til et indlæg i OZ december.

Vi brugte en aften på SDR-Console og forskellige USB-dongler og kikkede på PSK-reporter og forskellige logprogrammer til contest. Vi fik også Kjelds amatørradio til at fungere med det vi kalder FT8.

I september fik vi besøg af KFUM-spejderleder Brian OZ7BMA, der ønskede lidt hjælp til at afvikle JOTA i Skodborg den 14-16. oktober 2022. OZ1VJO ville gerne hjælpe og 4 mand fik opstillet antenner og radioer i Skodborg Sepjderhytte. Et vellykket arrangement, der bør gentages igen til efteråret. I Skodborg fik vi besøg af flere spejdere og ledere fra Brørup og en af dem har siden fået radioamatør certifikat OZ5SK, Simon. Hjertelig velkommen.

Vi har efterfølgende fået renskrevet loggen og fået afsendt QSL-kort via EDRs bureau.

Til oktober skal vi måske hjælpe med JOTA i både Skodborg og Brørup - vi får se.

I efteråret fik vi også lidt tavleundervisning ved Lars om bl.a. USB-lydkort, båndbredde og DB-beregninger omsat til S-viser-måling.

Vi har også brugt aftener på steppermotorer, der skal anvendes til de byggede Magnetisk Loop Antenner. Vi har også set Henriks færdige antenne.

Efter JOTA i oktober diskuterede vi løbende hvad vi kunne lave af ræve- og orienteringsløb til spejderne i 2023. Vi prøvede forskellige løsninger med klubbens PMR-radioer, der kører på UHF - også med nogle PMR med modificeres SMA-antennestik for retningsbestemmelse.

I december fik vi lavet en lille rævesender med en Arduino Nano, der kunne modulere en VHF/UHF-håndstation. Problemet med VHF/UHF-håndradioer er manglende retningsantenne.

Inden juleafslutningen nåede vi frem til at ville anskaffe nogle 80 meter rævemodtager byggesæt fra SDR-Kits i England.

Juleafslutningen den 8.12. i klublokalet var med 8 tilmeldte. Vi fik 3 gange en kvart pålægsfirkant, alkoholfrie øl, alm. øl og vand. Afsluttende med kaffe/te og småkager.

Det var en fin afslutning på den delsæson.

Bestyrelsen havde dog en ekstra opgave inden juleferien nemlig hovedrengøring af hele Pavillionen den 12. december. Vi klarede det 4 mand - bestyrelsen og Jan.

De første 3 stk. SDR-KITS byggesæt blev bestilt i England inden jul. Af hensyn til told, moms og afgifter kunne der kun bestilles 3 sæt ad gangen. Det endte altså med 2 gange bestillinger eller ialt 6 byggesæt.

Efter årsskiftet startede vi med overvejelser, om hvordan de SDR-Kits kunne ombygges til 160 meter rævemodtagere. Det er KUN i Danmark, der bruges 160 m - resten af verden bruger 80 meter båndet. Det fortsætter nok kun i DK med 160 m, fordi der er en hel del udstyr på lager .

Vi fik løbende samlet de 6 rævemodtager byggesæt med enkelte modifikationer om kondensatorer og den modstand, der begrænser modtagerens start- og slut frekvens.

På Agerskov forårsmarked den 4. marts fik vi en god snak og blev vi lidt klogere på ræveløb og rævesendere og at der er flere 80-meter frekvenser i brug.

I foråret har Lars vist os sin Raspberry Pi med GPS-modul til at køre FT8. Vi har kikket og undersøgt forskellige spoler og ferritkerner , herunder de amatørvenlige programmer til målinger og konstruktioner. Spoler og kerner til f.eks. konstruktion af balun og endefødet antenne samt strøm-balun.

Sæsonen sluttede med 2 aftener med udendørs test af rævesender og 7 rævemodtagere. Det var ikke ubetinget en succes. Det var svært med pejlinger i byområder og så et teknisk nedbrud.

I går var vi så nogle stykker til et EDR-medlemsmøde i Esbjerg. Der var 21 fremmødte. EDR varetager alle radioamatørers interesser overfor myndigheder herunder at fastholde vore frekvenser, hvor der for tiden er interesse for 23 cm båndet. EDR har i dag 1450 medlemmer men sammen er vi stærkere - så støt fortsat op om "verdens bedste hobby".

Jeg synes aktiviteterne her i OZ1VJO i år har været mange og forskellige – mange har bidraget med input og forslag. Tak for det.

Lidt om EDR-Valget 2022.

I sommeren 2022 var der valg til EDRs Repræsentantskab (RM). Valgresultatet blev bekendtgjort 7. september. Jeg er 2.suppleant i region Syddanmark og på vej helt væk fra organisationsarbejdet. Jeg vil dog fortsat støtte EDR, så godt jeg kan.

 

Afslutning.

Klubben har også i denne sæson kunnet gi’ øl, billig kaffe og kage.

Kaffekasses pengebeholdning i dag den 4. maj var kr. 184,00.

Til slut - Tak til bestyrelseskolleger og alle for støtte og medvirken til klubbens aktiviteter i det forløbne år. Tak for et godt år i OZ1VJO.

Bemærkninger og spørgsmål til formandens beretning: Ingen

Formandens beretning blev godkendt.

 

 

ad 3 – Regnskabet fremlægges til godkendelse.

Dirigenten gav ordet til kassereren, OZ7GZ, Lars.

Det reviderede regnskab var tidl. rundsendt og desuden trykt på bagsiden af den omdelte dagsorden for GF.

OZ7GZ gennemgik og kommenterede de enkelte poster i regnskabet for perioden 1. april 2022 – 31. marts 2023.

Året gav et underskud på kr. 418,37. Aktiver pr. 31.3.2023 kr. 3.694.80.

Regnskabet blev godkendt.

ad 4 – Indkomne forslag.

Dirigenten spurgte, om der var indkomne forslag.

OZ1AMK oplyste, at der ikke er indkomne forslag.

 

ad 5 – Fastsættelse af kontingent.

Dirigenten spurgte om der var forslag til kontingentets størrelse.

OZ1AMK, Poul foreslog kontingent på 100 kr. for den kommende sæson.

Der kom ikke andre forslag til kontingent.

Kontingentet for kommende sæson 2023/24 blev vedtaget til 100 kr. som husstandskontingent. Opkrævning i oktober/november 2023.

 

 

ad 6 – Valg af bestyrelse.

På valg er:

OZ1AMK Poul og

OZ7GZ Lars.

Der blev foreslået genvalg. Der kom ikke andre forslag.

Dermed er OZ1AMK og OZ7GZ valgt.

Bestyrelsen for OZ1VJO er som følger:

OZ1AMK, Poul

OZ7GZ, Lars

OZ3IZ, Ivan

Bestyrelsen konstituerer sig selv i henhold til lokalafdelingens vedtægter.

ad 7 – Valg af suppleant.

OZ1KMR, Henrik blev foreslået og genvalgt som suppleant.

I henhold til vedtægterne er OZ1KMR både suppleant til bestyrelsen og revisionen.

ad 8 – Valg af revisor.

OZ6WH, Hans blev foreslået og genvalgt som revisor.

ad 9 – Eventuelt.

Generalforsamlingen aftalte, at vi vil lave et endagsarrangement på Vittrup Baun lørdag den 9. september 2023 med mulighed for "åbent hus", så områdets radioamatører kan blive inviteret til at kikke forbi og høre om lokalafdelingen.

I kommende sæson bestræber vi os på at klubaftenerne bliver mere struktuerede.

Vi vil lave aftener om f.eks. FT8, Wisper, Logprogrammer og lignende.

Vi vil undersøge Winlink, et verdensomspændende radiomeddelelsessystem, der bruger amatørbånds radiofrekvenser - også programmer som JS8Call, som er digital mode for svage signaler mellem computertastaturer.

Digital Voice kunne forbedre phone-kommunikation.

Vedr. oprydning i "kaffeskabet" vil Ivan prøve at afsætte vort store PA-trin til afhentning af en anden radioamatør. Hans's store tunge PC vil vi prøve at afsætte lokalt.

Vi bestemte at give et bidrag på 200 kr. til Radiogruppen Knivsbjerg.

Henover sommeren 2023 kunne vi fortsat mødes på lokalfrekvensen tirsdage efter kl. 20 på phone i analog mode. Torsdage kl. 20 kunne vi mødes på forskellige digitale modes og på andre amatørbånd.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 20:23 og takkede for god ro og orden.

 

Efter generalforsamlingen var der forplejning med smørrebrød, øl og kaffe/te og småkage.

 

Referent: OZ1AMK, Poul 11.5.2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. PS. Til orientering har bestyrelsen i OZ1VJO efter generalforsamlingen konstitueret sig således:

OZ1AMK, Poul, formand

OZ7GZ, Lars, kasserer og

OZ3IZ, Ivan, sekretær