REFERAT

af

GENERALFORSAMLING i OZ1VJO

torsdag den 5. maj 2022.

Fremmødte: OZ3KCH, OZ7GZ , OZ3IZ, OZ6WH, OZ1KMR, OZ1AKI, OZ1AQV og OZ1AMK.

Formanden, OZ1AMK, Poul åbnede generalforsamlingen kl. 19:38 med at byde velkommen og gik derpå straks til dagsordenens pkt. 1 – valg af dirigent.

ad 1 – Valg af dirigent.

OZ3KCH, Kjeld blev foreslået og valgt som dirigent.

OZ3KCH konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Derpå blev ordet givet til OZ1AMK, Poul som fortsatte med dagsordenens pkt. 2

ad 2 - Formanden aflægger beretning.

OZ1VJO er stadig EDRs Lokalafdeling for Vejen og Omegn. I regnskabsåret 2021/22 er vi 9 medlemmer – altså een mere end sidste år. Velkommen til Jan, OZ1AQV og alle I andre.

Lokalafdelingens vedtægter er fortsat uændrede siden 6.5.2004.

Klublokalet P13 i Pavillonen, Baungårdsvej 2 er booket elektronisk via kommunens hjemmeside www.fritidsvejen.dk fra 1. torsdag i september til anden torsdag i maj fra kl. 19.00 – 22.00 lige med undtagelse af jul og nytår.

Ingen problemer, at vi er her efter 22:00 – systemet er tilpasset skoler og lign. med lukketider – vort lokale må bruges til kl. 24:00. Jeg har allerede booket den næste sæson.

Vi har nøgler - skal selv lukke og slukke.

Som bruger af kommunens foreningshus skal vi årligt betale kr. 200,- til rengøringsartikler og toiletpapir. Alle foreningen har en turnus med månedlig rengøring af hele huset. Vi plejer at få tildelt den første weekend i december. Derudover skal vi løbende selv holde og rydde op i lokalet.

Vejen Kommune indkaldte til brugermøde 27. oktober 2021. Bestyrelsen deltog.

Det drejer sig mest om rengøring, bookning af lokaler og andre praktiske forhold. Vi kan forvente at være brugere af P13 også de næste mange år.

Bygningen har stadig trådløst internet, som alle kan bruge.

Lidt om os i OZ1VJO

Opstart af efterårssæsonen i OZ1VJO skete torsdag den 2. september 2021.

Bestyrelsen foreslog i indkaldelsen, at vi startede med at kikke på og undersøge Magnetisk Loop Antenner, noget om satelitten QO100 og tage på en mini fieldday jota-lørdagen til Vittrup Baun.

Der blev taget godt imod forslagene og der kom også nye tiltag og oplevelser.

F.eks. fik vi 23.9. uventet besøg af HB-medlem, OZ1HPS, Lars Henneberg, der fortalte om EDR og HB-arbejdet. Samtidig havde han medbragt sin egen Morse Code Tutor, som var vores projekt sidste år.

OZ1HPS inviterede os til et EDR-foredrag i Billund afdelingen den 28.10 om JTDX eller WSJT-X programmer. Et foredrag ved OZ0J, Jørgen – og vi hørte bl.a. om forskellen på Fox og Hound.

Jota-lørdagen den 16.10 tog vi antenner og radioudstyr med til Vittrup Baun for at køre nogle forbindelser bl.a. til spejderne. Det var en god oplevelse men en kold tur, så næste "udflugt" er aftalt til en måned tidligere nemlig 3. september 2022. Næste gang skal vi teste anvendelsen af Magnetisk Loop Antenner i forhold til alm. trådantenner.

Jeg har lige netop modtaget nogle QSL-kort fra turen 16.10.2021

EDR holder årligt 2 regionsmøder og den 3.11.2021 havde vi lånt fotoklubbens store lokale til møde i region Syddanmark. Der kom desværre ikke så mange radioamatører, men vi fik da hilst på landsformanden OZ4VW, Arne og OZ1HPS, Lars.

På et klubmøde i november bestemte tilstedeværende, at OZ1VJO skulle bidrage med 100 kr. til Repeatergruppen Knivsbjerg, hvor vi deltager med nyheder hver tirsdag kl. 20:00.

Den 25.11. brugte vi aftenen til at undersøge forskellige muligheder for antenneomskiftere og bl.a. målte vi på OZ1KMR, Henriks autorelæer – om de måske kan bruges på HF-antenner.

Juleafslutningen den 2.12. i klublokalet var med sild, smørrebrød, øl og snaps. Det var en fin afslutning på den delsæson.

Bestyrelsen havde dog en ekstra opgave inden juleferien nemlig hovedrengøring af hele Pavillionen den 9. december. Vi klarede det 3 mand.

Efter årsskiftet startede OZ1VJO den 6.1.2022 med et forslag om "forventningsafstemning" for den kommende sæson.

Jeg havde i flere år haft et PA-trin, Heatkit SB-200 stående på lager. Over en par klubaftener fra 17.1. fik vi undersøgt og testet PA-trinet, der kan aflevere op til 550 Watt.

OZ3IZ, Ivan havde bl.a. medbragt en HF-station og dummyload for testning.

PA-trinet er overdraget til OZ1VJO og kan lånes og bruges af medlemmerne.

Med hensyn til overvejelser omkring satelitten QO100 havde OZ7GZ, Lars den 20.1. medbragt et Vellemann IO GPS modul U-BLOX NEO-7M, hvor data til tidssynkronisering måske kunne bruges til en QO100-satelitmodtager.

Andre forsøg i klubben bl.a. med den ældre U-BLOX NEO-6M holdt ikke.

Den 27.1. viste OZ7GZ, Lars teorien om "HotSpot" på et DVMega 430 MHz modul, en RaspberryPi og Pi-Star softwaren, hvordan det kan bruges af radioamatører.

Den 3. februar fik vi uventet besøg af vort gamle medlem, OZ2DAK, Søren, der nu er bosat i USA. Søren havde medbragt sin ICOM IC-9700 og en håndholdt 70cm/2m antenne og Søren viste, hvordan han kørte QSO’er over forskellige satelitter. Derhjemme arbejdede han med radioamatørforbindelser over månen.

Den 10.2. havde OZ3KCH, Kjeld medbragt sin Yaesu FT-2980, der måske havde problemer. Det viste sig ingen problemer, men strømforsyningen var for lille og/eller ustabil. Sådan kan vi også hjælpe på en alm. klubaften.

OZ7GZ, Lars havde 10.2. medbragt forskelligt udstyr til APRS, der f.eks. kunne bruges i OZ1VJO ved næste tur til Vittrup Baun, som en slags reklame for lokalafdelingen.

I februar og marts havde vi mange forskellige emner til behandling. Vi fik bl.a. testet to konstruktioner af Magnetisk Loop Antenne. Den nødvendige drejekondensator skal indstilles meget præcist f.eks. med en steppermotor. Antennerne er meget smalbåndet men det ser ud som effektiviteten er nogenlunde anvendelig, når man tænker på den fysiske størrelse.

Der kom en aften et ønske om gennemgang af forskellige filtre til amatørbrug, hvilket OZ7GZ, Lars tog op og viste softwaren "LTSpice" til konstruktion af høj-, lavpas- eller andre filtre.

Det var vist sæsonen – og jeg vil til slut omtale arrangementet den 7. april i år, hvor

OZ3IZ, Ivan medbragte sin transportable QO100-installation, der blev stillet op på trappen udenfor Pavillionen. Kabler ført ind i klublokalet og vi kunne høre og se satelittens trafik. Det lykkedes Ivan at køre en QSO over satelitten under demonstrationen.

Samtidig kunne vi på en anden PC følge trafikken via internettet og en opstillet større parabol i England.

Jeg synes aktiviteterne i OZ1VJO i år har været mange og forskellige – mange har bidraget med input og forslag. Tak for det.

Lidt om EDR-Valget 2022.

Hen over sommeren 2022 er der valg til EDRs Repræsentantskab (RM).

I sidste uge var der et EDR-medlemsmøde i Fredericia, hvor vi fik at vide, at EDR-medlemstallet nu er steget fra sidste år med næsten hundrede til 1557 medlemmer.

Kandidater til EDR-valget skal selv anmelde deres kandidatur senest 15.6. ved at indgive en blanket, hentet på EDRs hjemmeside.

Afstemningen foregår hemmeligt og skriftlig i hele august måned så stemmeoptællingen kan være færdig primo september 2022 og vil blive offentliggjort på EDRs hjemmeside og i OZ oktober. Overvej venligst lidt, om I har lidt ekstra tid til det nødvendige foreningsarbejde i EDR. Verdens bedste hobby,

Afslutning.

Klubben har også i denne sæson kunnet gi’ øl, billig kaffe og kage.

Kaffekasses pengebeholdning 5. maj var kr. 204,00.

Til slut - Tak til bestyrelseskolleger og alle for støtte og medvirken til klubbens aktiviteter i det forløbne år. Tak for et godt år i OZ1VJO.

Bemærkninger og spørgsmål til formandens beretning: Ingen

Formandens beretning blev godkendt.

 

 

ad 3 – Regnskabet fremlægges til godkendelse.

Dirigenten gav ordet til kassereren, OZ7GZ, Lars.

Det reviderede regnskab var tidl. rundsendt og desuden trykt på bagsiden af den omdelte dagsorden for GF.

OZ7GZ gennemgik og kommenterede de enkelte poster i regnskabet for perioden 1. april 2021 – 31. marts 2022. Året havde være et "Corona fripas" og derfor var der ingen kontingentindtægter.

Året gav et underskud på kr. 1.238,30. Aktiver pr. 31.3.2022 kr. 4.113,17.

Spørgsmål fra OZ1KMR: Hvilke omkostninger var der til mini-fielddagen til Vittrup Baun.

Kassereren: Det var omkostninger til forplejning, pølser, brød, drikkevarer m.v.

Regnskabet blev godkendt.

ad 4 – Indkomne forslag.

Dirigenten spurgte, om der var indkomne forslag.

OZ1AMK oplyste, at der ikke er indkomne forslag.

 

ad 5 – Fastsættelse af kontingent.

Dirigenten spurgte om der var forslag til kontingentets størrelse.

OZ1AMK, Poul foreslog kontingent på 100 kr. for den kommende sæson.

Der kom ikke andre forslag til kontingent.

Kontingentet for kommende sæson 2022/23 blev vedtaget til 100 kr. som husstandskontingent. Opkrævning i oktober/november 2022.

 

 

ad 6 – Valg af bestyrelse.

På valg er:

OZ3IZ, Ivan.

Der blev foreslået genvalg. Der kom ikke andre forslag.

Dermed er OZ3IZ, Ivan valgt.

Bestyrelsen for OZ1VJO er som følger:

OZ1AMK, Poul

OZ7GZ, Lars

OZ3IZ, Ivan

Bestyrelsen konstituerer sig selv i henhold til lokalafdelingens vedtægter.

ad 7 – Valg af suppleant.

OZ1KMR, Henrik blev foreslået og genvalgt som suppleant.

I henhold til vedtægterne er OZ1KMR både suppleant til bestyrelsen og revisionen.

ad 8 – Valg af revisor.

OZ6WH, Hans blev foreslået og genvalgt som revisor.

ad 9 – Eventuelt.

Radioamatørernes sommerlejr i 2022 bliver på Vestbirk Camping i uge 28.

Der blev omdelt nogle modtage QSL-kort fra aktiviteten på Vittrup Baun.

ATF (Amatørtræf Fyn) til november er sikret med EDR som arrangør.

Der er Ham-Day i Esbjerg den 7. maj samtidig med mikrobølgedag i Horsens.

Der kom forslag om demo af printfremstilling, strygejern, foto osv.

Der kom forslag om et foredrag om minidroner, camera og VR-briller.

Der kom forslag om rævemodtagere på 80, 160 eller 2 meter evtl. med et foredrag af Steen, OZ5N.

Der kom et forslag om besøg i TV-tårnet i Ødis.

OZ7GZ, Lars takkede formanden for arbejdet, kaffe, te og kager.

Magnetisk Loop Antenner skal testes på Vittrup Baun 3.9.2022.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 20:32 og takkede for god ro og orden.

 

Efter generalforsamlingen var der forplejning med smørrebrød, øl og kaffe/te og småkager.

 

Referent: OZ1AMK, Poul 11.5.2022.

 

 

 

 

PS. Til orientering har bestyrelsen i OZ1VJO efter generalforsamlingen konstitueret sig således:

OZ1AMK, Poul, formand

OZ7GZ, Lars, kasserer og

OZ3IZ, Ivan, sekretær