Protoze server QSL net nepodporuje spravne kodovani, prosim kliknete sem, nebo si zvolte na vasem prohlizeci nahore 
v liste spravne kodovani.
Pro IE 5 a vyssi:  Zobrazit - kodovani - stredoevropske jazyky Windows
pro Firefox Mozilla: Zobrazit - znakova sada - Stredoevropske jazyky Windows 1250
__________________________________________________________________________________________________________________________
 
Dopis ČTÚ ze dne 16.června 2004

Předmět: FW: amatérská radiokomunikační služba

*******************************************************

 

Český telekomunikační úřad

Ing. Jiří Duchač
ředitel správy kmitočtového spektra
Sokolovská 219
190 00 Praha 9

Vážený pane řediteli,

na Internetu se mezi radioamatéry v současné době živě diskutuje příprava nové vyhlášky pro provozování radioamatérské radiové služby (dále jen ARS). Jakožto dlouholetý držitel povolení k provozu radioamatérské radiové služby na jedné straně a zároveň vedoucí pracovník společnosti, která již má praktické negativní zkušenosti s problematikou EMC od ARS, bych si dovolil upozornit na některé otázky a chtěl bych zároveň doporučil ještě zvážit v připravované nové vyhlášce o ARS poněkud odlišné formulace:

na webových stránkách http://hamradio.czweb.org/ je uvedeno znění návrhu vyhlášky, který autor těchto stránek údajně obdržel od Ministerstva Informatiky. V návrhu se uvádí:
************************************
§ 4
Třídy operátorů (1) (2) (3)
Operátoři jsou na základě úspěšného složení zkoušky zařazení do jedné z operátorských tříd A1, A2, B1, B2, N1 a N2. Maximální výstupní výkony a provozní kmitočty povolené jednotlivým třídám jsou následující:

a) třída A1 pro obsluhu vysílače o maximálním výstupním výkonu do 2 kW v kmitočtových pásmech uvedených v příloze č. 1 v tab. č. 1,
b) třída A2 pro obsluhu vysílače o maximálním výstupním výkonu do 2 kW kmitočtových pásmech uvedených v příloze č. 1 v tab. č. 2,
c) třída B1 pro obsluhu vysílače o maximálním výstupním výkonu do 300 W v kmitočtových pásmech uvedených v příloze č. 1 v tab. č. 1,
d) třída B2 pro obsluhu vysílače o maximálním výstupním výkonu do 300 W v kmitočtových pásmech uvedených v příloze č. 1 v tab. č. 2,
e) třída C1 pro obsluhu vysílače o maximálním výstupním výkonu do 10 W v kmitočtových pásmech uvedených v příloze č. 1 v tab. č. 3,
f) třída C2 pro obsluhu vysílače o maximálním výstupním výkonu do 10 W v kmitočtových pásmech uvedených v příloze č. 1 v tab. č. 4.

Maximálním výstupním výkonem v odstavci 1 se rozumí efektivní výkon na výstupních svorkách vysílacího zařízení.
************************************

K tomu bych si dovolil podotknout:

a) výkonový limit 2kW považuji za neúměrný. V ostatních evropských zemích je běžný limit 750W až max. 1500 W. Doporučoval bych nepřekračovat výkonový limit 1500W, což je pravděpodoně maximum, které lze provozovat v obydlených oblastech, aniž by byly hrubě překročeny hygienické limity (zvláště u provozu na kmitočtech vyšších, než 144 MHz) a aniž by takový vysílač nezpůsoboval již prakticky neřešitelné projevy EMC.

b) Maximální výstupní výkon, definovaný jako efektivní, by se měl ve vyhlášce předefinovat na výkon špičkový (PEP - peak envelope power). V případě provozu SSB (s potlačenou nosnou a jedním potlačeným postranním pásmem) je totiž efektivní výkon během hovorové modulace na hranici pouhých 20 až 25% špičkového výkonu PEP. Pokud by se tedy přijala definice, uvedená v návrhu vyhlášky, znamenalo by to, že limity této vyhlášky by nepřekročila stanice ARS, která by při provozu SSB dosahovala špičkového výkonu přes 10 kW. Tím by se prakticky ARS stala nekontrolovatelnou a problémy EMC neřešitelnými. Dokonce by to pravděpodobně znamenalo nikoli výhodu pro provozovatele ARS, ale naopak, protože by tím byli:

- znevýhodněni držitelé vyšších operátorských tříd a zejména operátoři, preferující telegrafní provoz před provozem fonickým
- znevýhodněni operátoři ARS ve veřejnosti, nebo» rozsáhlejší problémy s EMC by pravděpodobně vedly k negativnímu pohledu veřejnosti na ARS obecně

c) Ve vyhlášce chybí další důležité omezení, totiž aby v případě současného použití většího množství vysílačů se jejich výkony sčítaly a tento součet by nesměl přesáhnout stanovený výkonový limit. V praxi radioamatérských závodů totiž často dochází k situaci, že některé stanice používají celou řadu vysílačů, které jednotlivě již dosahují, či dokonce přesahují stanovený výkonový limit, tyto vysílače budí současně z jednoho modulátoru a jejich výstupy připojují do různých směrových antén. Celkový výkon na jednom provozovaném kmitočtu tak vlastně několikanásobně přesahuje povolený limit, avšak podle znění současně platné, i podle znění citovaného návrhu vyhlášky ARS není tento způsob v rozporu s vyhláškou, protože ta hovoří o každém jednotlivém vysílači. Doporučoval bych tedy do vyhlášky zařadit další odstavec například v tomto znění:

- v případě, že při provozu ARS je používáno více kusů vysílačů, provozovaných současně na jednom kmitočtu a modulovaných z jednoho zdroje signálu, součet jejich výkonů nesmí přesáhnout povolený výkonový limit

d) ve vyhlášce chybí sankce za nedodržování podmínek vyhlášky. Obecné sankce sice obsahuje nově připravovaný zákon o elektronických komunikacích, ale s ohledem na specifické problémy ARS a EMC bych doporučil, aby přímo ve vyhlášce byly uvedeny sankce v tom smyslu, že Úřad může na základě nedodržování podmínek této vyhlášky také dočasně pozastavit platnost povolení k provozování ARS, nebo toto povolení zcela zrušit. V případě stanic právnických osob by tato sankce byla uplatňována vůči vedoucímu operátorovi stanice. Tyto provozní sankce nejsou v rozporu, ani nenahrazují případné sankce, vyplývající ze Zákona o elektronických komunikacích.

Vážený pane řediteli, doufám, že tyto připomínky budou odbornými pracovníky ČTÚ pečlivě zhodnoceny a ve vhodné formě budou do nově připravované vyhlášky o ARS případně zapracovány.

se srdečným pozdravem

Ing. Vladimír Petržílka
 

***************************************************************

Máte-li k tomuto tématu co říci, můžete se vyjádřit například tady.