LOG OK1MKQ

Verze programu   3.05f
Verze dokumentace 07.07.2006 revize duben 2009<

Základní filosofie programu.

HW a SW požadavky.

Instalace - příprava na první spuštění.

Soubor a.ini.

Soubor "a.ini" obsahuje informace nutné nebo užitečné pro práci programu. Proto je třeba (pokud nechceme pracovat jako fiktivní OK7XXX upravit pro svoje potřeby. V této kapitole jsou popsány pouze NEZBYTNÉ kroky pro vytvoření/modifikaci "a.ini". Význam všech položek tohoto souboru je uveden v popisu struktury souboru.
Jsou možné  2 způsoby přizpůsobenínía.ini pro svoji potřebu. Oba způsoby lze i kombinovat tak, že se nejdříve automaticky vygeneruje "a.ini" a ten se následné "ručně" modifikuje. Tento kombinovaný postup je výhodný zejména v případech kdy v názvu QTH stanice jsou znaky s českou diakritikou a "a.ini" editujeme pod jinou kódovou stránkou neź 852.

Automatické vygenerování "a.ini"

Automatické vygenerování "a.ini" je vhodné pro ty, co neumí pracovat s ASCII editory.Je třeba si ale uvědomit, že automatická procedura nastaví pouze základní údaje (ve stávající verzi programu "asetup") a pro plné využití logu je vhodné další údaje doplnit.
Pro; vygenerování "a.ini" postačuje spustit konfigurační program "a_1start.exe" a zadat požadované hodnoty. Před spuštěním programu je třeba smazat "a.ini" dodaný se kompletní instalací.
Program "a_1start" vytvoři soubory "a.ini" a " <call>.dbf".

Manuální editace distribuovaného "a.ini"

Start programu

Program se spouští příkazem "a".

Krok 1 - výběr QTH a konfigurace.

Krok 2 - Modifikace konfigurace.

Krok 3 - používání programu.

Předcházejícím krokem se start programu ukončen a je zobrazena základní obrazovka.

V tomto "základní stavu"  lze v závislosti na použitém příkazu provádět řadu operací.

Přehled jednotlivých příkazů

A - Navigační příkazy

Jako navigační příkazy jsou označeny ty příkazy kterými se lze pohybovat mezi jednotlivými QSO případně po jednotlivých částech jednoho QSO.
příkaz

Šipka nahoru/dolu
funkce pohyb mezi QSO po jednom záznamu
popis viz "funkce"

příkaz

PgUp/PgDn
funkce pohyb mezi QSO po více záznamech
popis viz "funkce"

příkaz

Home/End
funkce nastavit se na začátek /konec LOGu
popis viz "funkce"

příkaz

Šipka vpravo/ vlevo
funkce pohyb v rámci QSO (skupiny QSO)
popis Celý záznam o QSO je rozdělen na tři obrazovky. Základní - kde jsou nejdůležitější informace, prostřední, kde jsou info méně důleźité a pravou kde je prakticky pouze poznámka šipkami je možno se mezi těmito obrazovkami přesouvat. Některé vyhledávací fce pracují pouze je-li nastavena "základní obrazovka

Speciální navigační příkazem je příkaz kterým lze vyhledat libovolné QSO

příkaz libovolný znak (mimo funkčních kláves a kláves řídící pohyb kurzoru popsaných výše)
funkce Vyhledej QSO které splňuje zadaná kritéria
popis Po typování jakéhokoliv znaku / řetězce znaků do vstupního pole dojde současně k:
 • doplnění tohoto pole - pokud pro momentálně nastavený příslušný pohled (typ třídění - viz klávesa F6 ) je doplnění požadováno. V současné verzi je doplnění pouze pro CALL a je použito při pohledu podle času (default) a podle call. (Default prefix viz "a.ini" nebo F8)
 • vyhledání záznamu splňující zadané kritérium. Je-li nalezen záznam splňující kritérium je znak ve vstupním poli barvy červené, jinak je žlutý.
  Vymazání vstupního pole - jeden znak BkSp,
  Vymazání celého pole - ESC.
  Rychlost vyhledávaní je závislá na zvoleném způsobu třídění, při třídění podle času (default) je odezva prakticky okamžitá, při jiném třídění je o něco pomalejší a závisí zejména na velikosti databáze LOGu. Položka "QSO_SEEK" v souboru "a.ini" určuje zda bude nalezen 1. nebo poslední (z hlediska času) záznam splňující zadané kritérium.

B - Příkazy pro manipulaci s jednotlivými QSO

příkaz

F1
funkce zadat nové QSO (New)
popis nabídne ve spodní části obrazovky " formulář "; pro nove QSO.

Jestliže:
 • se jedna 1. QSO s touto stanicí a současně
 • call této sanice byl typován do vstupního polea údaje o této stanici jsou v CB uvedeny
pak do polí identifikující protistanici jsou převzaty údaje z callbooku. Není-li stanice v CB uvedena je do pole volačky převzat pouze údaj ze vstupního pole. Není li vstupní pole vyplněno je do pole volačky převzat default prefix (je-li v a.ini nastaven).
Do polí:
 • QRG,
 • MODE,
 • RXRST
 • TXRST
jsou zkopírovány hodnoty převzaté z a.ini nebo hodnoty změněné pomocí menu vyvolaného klávesou F8 resp. u polí QRG a MODE hodnoty "zděděné" z dříve zapsaného QSO.
Čas a datum QSO jsou odvozeny ze systémového času počítače v OKAMŽIKU STISKNUTÍ F1. Z tohoto důvodu doporučuji nastavit čas počítače na UTC. QSO je automaticky přiřazeno další pořadové číslo. Toto číslo je vrámci celé databáze jedinečné, a nedá se běžně pomocí programu měnit, je použito j pro jednoznačnou identifikaci QSO.

Jestliže se QSO vkládají "off-line", tedy později než bylo uskutečněno je třeba následně opravit čas a případně i datum pomocí přímé editace databáze. Viz <SHIFT+F10>.

Další "podpříkazy" pro pole zobrazeného formuláře (platí i pro F2 a F4)  
Pohyb mezi poli myš, TAB, CR nebo zaplnění pole.
Konec vkládání + uložit záznam (na libovolném poli)  <CTRL> +W
Konec vkládání + uložit záznam (na posledním poli  formuláře) <ENTER>
Konec vkládání + neuložit záznam <ESC>

příkaz F2
funkce kopírovat obsah starého QSO -> nové QSO (COPY)
popis Zobrazí stejný vstupní formulář jako <F1> s tím že ze spojení na kterém právě stojí  kursor zkopíruje údaje o kterých lze předpokládat že budou stejné (tedy ne např čas QSO a jeho číslo) do nového spojení.Hodnoty QRG, MODE, RXRST, TXRST jsou převzaty stejně jako v případě nového QSO. Umožní editovat všechny pole s výjimkou pořadového čísla spojení, času spojení a údajů týkajících se vysílacího stanoviště ( = lokátor, bližší určení QTH, a zařízení použitého pro QSO (nezobrazuje se)).

Pohyb mezi poli / konec vkládání: jako u <F1>


příkaz F3
funkce vymazat QSO
popis Vymaže z databáze QSO na které ukazuje kursor.  POZOR ! Použití tohoto příkazu na jiné než poslední QSO způsobí problémy při automatickém číslování spojení. Proto důrazně doporučuji používat pouze pro poslední záznam !!!

>příkaz F4
funkce editovat již uložené QSO
popis Zobrazí stejný vstupní formulář jako <F1> a umožní editovat všechny pole s výjimkou pořadového čísla spojení, času spojení a údajů týkajících se vysílacího stanoviště ( = lokátor, bližší určení QTH, a zařízení použitého pro QSO (nezobrazuje se)). Lze použit na libovolný záznam.
V závislosti na tom, zda u QSO je již nastaven příznak o odeslání QSL je buď zobrazena informace o datu odeslání nebo pole umožňující definovat zda se QSL má nebo nemá posílat a jakým způsobem.

Pohyb mezi poli / konec vkládání: jako u <F1>

Pozn: Stejnou funkci má i příkaz <F12> který navíc nastaví příznak "rxqsl" na .T. a " rqqsl" na "A".

C - Řídící příkazy

příkaz  F5
funkce statistika a zobrazení pomocných informací
popis Opakovaným stiskem><F5> lze zvolit akci která nastane po následném stisku klávesy <Enter>. Cyklicky se opakuje:
NULL > STAT > Pref > Prev > Book > NULL > atd.

NULL výchozí stav = po stisku <Enter> se nic nestane
STAT Statistika
Modul statistiky poskytuje:
 • celkový přehled QSO podle různých kritérií
 • počet QSO podle času (hodin)
 • dosažené malé čtverce z aktuálního QTH
 • dosažené/ potvrzené velké čtverce (ze všech QTH)
 • přehled zemí se kterými bylo pracováno v závislosti na pásmu (v souboru "dxcc.txt)
 • Počty zemí se kterými bylo pracováno v závislosti na pásmu a druhu provozu (v souboru "s_<call>.txt). Mimo standardních druhů provozu je možné definovat jeden uživatelský způsob provozu (viz popis položek v "a.ini")
 • údaje o nárůstu DXCC za zvolené období. (V souboru X_<call>.txt) 
Pref Přehled zemí a prefixů
Prev Seznam převaděčů
Book CallBook (jen je-li součástí distribuce) 

příkaz

F6
funkce řazení záznamů na obrazovce a způsob vyhledávání QSO
popis Nastavuje se postupným stiskem této klávesy. Podle nastaveného třídění se také mění pole podle kterého vyhledává program.
nastavení QSO seřazena hledá se podle
TIME času CALL 1.výskyt
Call Call CALL 1.výskyt
LOCp WWL protistanice WWL
Okr obsahu pole "Okr" pole "Okr"
QSO času čísla QSO
Time času CALL - poslední.výskyt

Hledá se postupně podle délky natypovaného řetězce.
Příklad: (předpoklad - je nastaveno takové zobrazení že se hledá podle volačky)
Je li ve vstupním poli řetězec "OK1A" je nalezeno 1. QSO se stanicí OK1Axx (pokud takové QSO v databázi je) kde xx jsou LIBOVOLNÉ znaky sufixu včetně mezery. Natypováním dalšího písmena se vyhledá QSO odpovídající zpřesněné podmínce. Není-li QSO nalezeno zobrazí se písmeno řetězce pro který již nebyla nalezena shoda jinou barvou.
Hledá li se QSO s kratším sufixem za situace kdy v databázi existuje stejné QSO s delším sufixem (např OK1AB a OK1ABC) natypuje se OK1AB<mezera>.

Pozn.  Data za za jednotlivá QSO jsou do databáze ukládána  vždy v pořadí tak jak jsou typovány resp. importovány. Změna zobrazení klávesou F6 na  na tom nic nemění.


příkaz F7
funkce QSL agenda
popis Tento příkaz pracuje pouze se záznamy (QSO) které:
 • mají nastavený příznak "poslat QSL lístek"
 • jsou uskutečněna právě aktuálním operátorem
Po zobrazení 1.QSO vyhovující výše uvedeným podmínkám jsou možné odpovědi:
Volba význam - funkce
N Zapíše data právě zobrazeného QSO do souboru pro tisk a nabídne další QSO. (Předdefinovaná volba) Tato volba způsobí že:
 • údaje o právě zobrazeném QSO jsou zapsány do souboru "Q_<call>.txt" a Q_<call>.tx2
 • toto QSO NENÍ v základní databázi označeno příznakem o odeslání QSL lístku
 • je nabídnuto další QSO
G obdobné jako "N" s tím rozdílem, ze se toto vztahuje na všechny QSO s nastavenou indikací poslat QSL".
A Tato volba způsobí že:
 • u QSO které je právě zobrazeno se nastaví příznak o odeslání QSL
 • je nabídnuto další QSO

<ESC>

Okamžité ukončení programu. Zapsané změny jsou zachovány.

Záznamy jsou nabízeny v následujícím pořadí:
 1. stanice s prefixem OK a OL:
  • dvoupísmenné sufixy bez ohledu na číslo v prefixu - podle abecedy
  • třípísmenné sufixy - podle abecedy (AAA, AAW, ABT, BAN...)
  • speciální CALL dle abecedy a pak čísla v prefixu (např. OK5A, OK5C.., OK8A.., OL1F, OL2B..atd.)
 2. zahraniční stanice
 3. QSL direct
Po ukončení práce s QSL listky dojde ukončení programu.

Protože u QSL lístků existuje (naštěstí) nepřeberné množství formátů a variant, netiskne se přímo z logu, ale pomocí libovolného externího programu. To umožňuje libovolně modifikovat formát tisku. (Já využívám MS-Word a fci "Hromadná korespondence".)

příkaz F8
funkce Nastavení  konfigurace (SET) 
popis Pozor. V konfiguraćním menu se pro ovládání požívají následující příkazy:

výběr položky šipka nahoru / dolu
změna nastavení položky <Space >
Návrat o úroveň výše - volba položky ze submenu, opuštění obrazovky - konec konfigurace <Enter>

Po zvolení této fce se objeví hlavní menu konfigurace.

Obrazovka je rozdělena do 3 částí:
 • rámeček vpravo nahoře - informační část - obsahuje informace o CALL a QTH zvoleném při startu. Informace o CALL je převzata z vybrané sekce konfiguračního souboru "a.ini", stejně tak jako informace o QTH - pokud nebylo QTH zvoleno manuálně. Podrobnosti o QTH jsou převzaty z databáze "qth.dbf";
 • spodní část obrazovky - informační část - údaje pro tisk QSL. Obsahuje informace o přiřazení zařízení jednotlivým pásmům. (Při velkém počtu pásem  je tento výpis (pro omezený počet řádků) redukován, plný seznam je vždy k dispozici v konfiguračním menu zařízení);
 • konfigurační - vlevo nahoře, kde je zobrazeno momentálně platné nastavení resp. (u položek QRG a "MODE") nastavení vyplývající ze souboru "a.ini". Případné změny nastavení které zde budou provedeny se neukládají do "a.ini" - platí až do další změny nebo ukončení programu. Výjimku tvoří natavení "QRG"  a "Mode "u kterých se při vkládání nového QSO hodnota; dědí z předchozího QSO. V případě, že v tomto kroku však definují nové "id_ts" (viz dále) jsou tyto pro další použití zapsány do databáze "a_ts".
Volba "OPER"
Bude doplněno (snad HI).

Volba "ID_TS"
"ID_TS (= IDentifikace_TypuSpojení) je jedním z charakteristických rysů kterým se A-LOG odlišuje od ostatních (mne známým) programů. Jedním ze základních požadavků na log bylo:
 • schopnost uchovat  všechny QSO stanice bez ohledu na to zda se např. jedná o "závodní" nebo "nezávodní" QSO;
 • schopnost rozlišit QSO podle zadaných kritérií.
Uvedeného požadavku bylo dosaženo přiřazením hodnoty "id_ts" každému QSO. Hodnoty "id_ts" jsou pro některé typy QSO definovány v databázi "a_ts".Každý uživatel si může definovat svoje vlastní typy  QSO (id_ts).  Při zadávání nových typu spojení z programu program sám přiřadí správné číslo z vymezeného rozsahu. V okamžiku kdy z vyhrazeného intervalu zbývá pouze 10 položek je vydáváno varovné hlášení.
Pokud je hodnota typu spojení zadávána ručně (prostřednictvím přímé editace databáze je  z praktických důvodů užitečné držet se následujících doporučení.
 • Pro nové "nezávodní" QSO je vyhražena řada 800 až 989
 • pro nový (vlastní) typ závodu je vyhražena řada 8000 až 8989.
V závislosti na zvoleném typu spojení se mění i "vzhed" programu. Hranicí pro tuto změnu je v současné době id_ts = 1000.

Volba "QRB"
Bude doplněno (snad HI).

Volba "PREFIX"
Bude doplněno (snad HI).

Volba "MOD"
Bude doplněno (snad HI).

Volba "TKOD"
Tato hodnota se bude nezměněná kopírovat do každého nového QSO, pokud id_ts < 1000. Je-li id_ts větší než 999 dochází k při zapisu QSO k její automatické inkrementaci.

Volba "TX-RST"
Bude doplněno (snad HI).

Volba "RX-RST"
Bude doplněno (snad HI).

Volba "TRX - ANT - PA"
Tato volba slouží k modifikaci nastavení zařízení požitých při QSO. Údaje zde zadané se použijí při tisku QSL lístků.
Po zvolení této volby (klávesou <SPACE> se vyvolá submenu 1. úrovně "TRX-ANT-PA". V závislosti na obsahu "a.ini" může vypadat asi následovně.

Bude ještě doplněno (snad HI).

Volba "Filter to output to file (F7)"

příkaz F9
funkce Export (tisk LOGů) a import dat do a z jiných programů. (in+ex)
popis Po stisknutí F9 se objeví se menu :

V menu se výběr provádí šipkami, výběr pomocí <ENTER>

F9 ->  Return to main Program

Způsobí návrat do hlavního programu

F9 ->  Aktualizace interního callbooku

Umožňuje aktualizovat interní CB. Program předpokládá, že v adresáři kde je umístěn log se nachází soubor "callbook.csv" ve formátu dostupném na www stránkách ČRK.

F9 ->  Set export filter

Slouží pro definici obsahu výsledného výpisu z LOGu. Níže uvedené podmínky lze libovolně kombinovat. Do výstupního textového souboru jsou zařazeny QSO pokud vyhovují všem zadaným podmínkám. Pokud je podmínka vypnuta (OFF) pro filtrování se nepoužije. ( = všechny záznamy tuto podmínku splňují).
 • F9 ->  Set export filter -> DATE/TIME
  Při startu programu je ve sloupci "From" uvedeno datum 1.1.1950. Po načtení dat z LOgu je zde datum 1. QSO v databázi.
 • F9 ->  Set export filter ->  by BAND
  V současné verzi je nutno zadat "pořadové" číslo pásma v rozsahu 1 (=138 KHz) až 21 (= 76GHz)
 • F9 ->  Set export filter -> by Type of QSO
  V současné verzi je nutno zadat "id_ts" podle databáze "a_ts"
 • F9 ->  Set export filter -> by CALL
  V případě že je zadán požadavek na výběr QSO podle volačky zobrazí se ještě dotaz "Exact ?" Odpověď "T" znamená že do výstupního souboru budou zařazeny QSO u kterého bude  zjištěna naprostá shoda typované volačky a obsahu příslušného pole záznamu QSO. Odpověď F znamená že do výstupního souboru budou zařazen y záznamy které se budou shodovat s typovaným parametrem jen částečně. To má význam například v případě ze chceme vybrat všechny QSO s "9A" bez ohledu na sufix. V tom případě se do pole CALL zadá jen "9A" (bez uvozovek) a na dotaz "EXACT ?" se odpoví F. Pokud by bylo zadáno T nevybere se žádný záznam protože volačka pouze "9A" neexistuje.
  U polí kde se neuvádí rozsah se vynulováním pole vypne filtr. 
 • F9 -> Set export filter -> by MODE
 • F9 -> Set export filter -> by WWL
  U kontroly na WWL je automaticky nastavena naprostá shoda v případě že je typováno 6 znaků, jinak je nastavena částečná shoda.
 • F9 ->  Set export filter -> by own WWL
  umožňuje vybrat QSO v závislosti na WWL ze kterého vysílá vlastní stanice (nař všechny QSO z 2.QTH)
 • F9 ->  Set export filter -> by OP of <CALL>
  umožňuje vybrat QSO za libovolného operátora vlastní stanice (v případě že za jednu CALL vysílá více operátorů - např. v kolektivce)
 • F9 ->  Set export filter -> by CFM (QSL)
  umožňuje vybrat QSO podle nastaveného příznaku o došlé/nedošlé QSL
F9 ->   "Export to" 

Po výběru "Export to" se objeví volba výstupního formátu
 • F9 ->  Set export filter -> Export to -> EDI  -  (ASCII)
  V současné verzi se vytváří pouze zkušební export pro testovací účely, Nejsou vyplňovány některé pole u QSO.
 • F9 ->  Set export filter -> Export to -> CABRILO (formát 1-  ASCII)
 • F9 ->  Set export filter -> Export to -> Formát 1 (ASCII)
 • F9 ->  Set export filter -> Export to -> Formát 2 (ASCII)
 • F9 ->  Set export filter -> Export to -> eQSL-  (ASCII)
  zatím není k dispozici
 • F9 ->  Set export filter -> Export to -> Copy dbf
  Výstupem je formát databáze logu OK1MKQ
F9 ->  Import EDI. Lze použít pro libovolný EDI výstup z jakéhokoliv jiného programu.Provádí kontrolu zda soutěžní lokátor odpovídá zadanému QTH, v případě nesouhlasu je program ukončen. Do výstupního záznamu se z "konfiguračních"údajů (zadaných z "a.ini" nebo via F8" přebírá:
 • typ QSO (id_ts)
 • název QTH
 • údaje o zaŕizení (TRX, ANT,PA)
 • identifikace vlastního operátora
F9 ->  Import  SWISSLOG.
Jedná se testovací jednoúčelovou verzi Není zatím určeno pro širší použití.

F9 ->  Import OK1ZSV (dbf)

Pro import se používá soubor "denik.dbf".Hodnoty se převádějí / plní podle následující tabulky:

Pole "ZSV"

Převod Pole "MKQ" Pozn.
není definováno žádný ID_TS nastaví se podle vybrané konfigurace (F8) v okamžiku importu
není definováno žádný C_SPOJENI automaticky se přidělí v vzestupném pořadí
DATUM 1:1 DATUM  
CAS1 1:1 UTC1  
MOD 1:1 MODE  
KMITOCET 1:1 FREKVENCE  
není definováno žádný MY_QTH pole vyplněno mezerami 
LOKATOR_VL 1:1 MY_LOC  
není definováno žádný P_M pole vyplněno mezerami 
není definováno viz pozn. CEPT pole je doplněno na základě analýzy pole "ZNACKA" deníku "ZSV" 
ZNACKA viz pozn. VOLACKA pole je doplněno na základě analýzy pole "ZNACKA" deníku "ZSV" 
není definováno viz pozn. STAN pole je doplněno na základě analýzy pole "ZNACKA" deníku "ZSV" 
JMENO 1:1 OPERATOR  
MESTO 1:1 QTH  
není definováno žádný OKRES pole vyplněno mezerami 
LOKATOR 1:1 LOC  
není definováno žádný RKOD do pole je uložena 0
REPORTP 1:1 RRST  
není definováno žádný TKOD do pole je uložena 0
REPORTO 1:1 TRST  
není definováno žádný VIA pole nastaveno na .F.
není definováno žádný TRX doplněno na základě analýzy "FREKVENCE" a konfigurace (F8) v okamžiku importu
není definováno žádný ANT doplněno na základě analýzy "FREKVENCE" a konfigurace (F8) v okamžiku importu
není definováno žádný PA doplněno na základě analýzy "FREKVENCE" a konfigurace (F8) v okamžiku importu
není definováno žádný RQQSL pole je vyplněno mezerou = není vyžadováno zaslání QSL 
QSLO viz pozn. TXQSL_MM je-li qslo = .T. potom TXQSL_MM obsahuje číslo měsíce kdy byl import proveden
QSLO viz pozn. TXQSL_RRRR e-li qslo = .T. potom TXQSL_RRRR obsahuje rok kdy byl import proveden
qslp 1:1 RXQSL  
POZNAMKA 1:1 POZN  
není definováno žádný VL_OPER nastaví se podle vybrané konfigurace (F8) v okamžiku importu

příkaz

F10
funkce vyhledej další záznam
popis Tato funkce je k dispozici jen je-li "vstupní pole" neprázdné !!!
Hledá se shoda s řetězcem ve vstupním poli. Hledá li se call  a není-li nalezena v LOGu hledá se v CB. Pole které se hledá závisí na zvoleném způsobu třídění. (Viz F6).

příkaz

<Enter>
funkce proveď akci
popis O jakou akci se jedná je závislé na nastavení pomocí <F5>

příkaz

<ESC>
funkce Vymaž vstupní pole / Konec programu
popis Je-li "vstupní pole" neprázdné dojde k jeho vymazání, je-li prázdné dojde k ukončení programu

příkaz SHIFT + < F10>
funkce Speciální funkce
popis Možné volby:
 • editace databází 
  Umožňuje LIBOVOLNOU editaci LIBOVOLNÉ databáze systémovými prostředky programu FOXPRO. Používat pouze po zralé úvaze, neprovádí se žádné kontroly !
  Pouze pro ty co vědí co dělají, v žádném případě není vhodné ji používat pro pokusy typu co to udělá nad ostrými daty !!!

  Po ukončení editace se:

  1. provede nad editovanou operace "pack". To znamená, že v případě že při editaci byly zrušeny některé záznamy se tyto fyzicky odstraní;
  2. neprovede se kopírování dbf QSO do záložního souboru. Této vlastnosti se dá použít například v případě nechtěného smazání QSO pomocí F3 ( záložní soubor s QSO je nezměněn). V záložním souboru však nebudou QSO vložená od startu programu;
  3. program se ukončí.

  základní povely pro editaci databáze
  CTRL + N vloží nový záznam
  CTRL + W zapíše uložené změny
  CTRL + T nebo "klik" myší a první mezeru v prvním poli záznamu označí záznam ke zrušení (logické zrušení)
  pack fyzicky zruší  logicky zrušené záznamy

 • přečíslovat QSO podle času
  Tato funkce slouží k tomu, aby v databázi QSO:
  • byly jednotlivé záznamy o OSO uloženy FYZICKY v setříděném stavu (podle času - vzestupně)
  • takto uložené záznamy byly vzestupně a kontinuelně očíslovány počínaje číslem 1
  Pokud do databáze spojení jsou data vkládána výhradně pomocí funkce "nové QSO" případně "copy QSO"a současně nebylo nikdy žádné spojení smazáno (via F3) nebude třeba tuto fci pravděpodobně nikdy použit.

  Nicméně pokud výše uvedená podmínka není splněna, nebo zejména jsou-li vkládána QSO například ze soutěžního deníku, je někdy nezbytné tuto fci použit. Je třeba si uvědomit, že pokud dojde ze změně pořadí záznamů poté co pomocí logu byly vytištěny QSL lístky, může dojít k porušení vazby čísla QSO na QSL lístku oproti číslu QSO uvedeném v databázi. Z tohoto důvodu je žádoucí provést setřídění vždy po nějakém zásahu do databáze který by mohl mít na pořadí záznamů v databázi vliv.

  Aby se zajistilo že budou setříděny všechny záznamy databáze se nejdříve indexuje s typem spojení =1. To má význam zejména při vkládání dat z některého soutěžního LOGu do databáze. Po ukončení programu (dojde-li k modifikaci alespoň jedné položky jsou v souboru):
  •  <call>.dbf nově přečíslována a setříděná data
  • 2_<call>.dbf jsou zachována původní data
 • nastavit off-line režim
  Umožní nastavit datum při vkládáni dat off-line. Tím se zjednoduší následná editace
 • inicializovat soubor (= vytvořit nový - prázdný) pro inkrementální vyhodnocování DXCC

příkaz Ins
funkce rezerva pro příští použití - testovací fce
popis  

Konec programu

Při korektním ukončení programu v případě kdy nedošlo k ukončení z důvodu chyby jsou provedeny následující operace : V případě že došlo k ukončení programu z důvodu chyby nejsou výše uvedené operace provedeny.

Známé chyby

Přílohy

Používané soubory

a.exe Vlastní program
<call>.dbf (kde "call" je odvozeno od proměnné "CALL" v souboru a.ini.)
Vlastní deník - primární databáze všech QSO.
Obsah tohoto souboru je modifikován při každém přidání či změně již zapsaného QSO v okamžiku ukončení provedení změny (příkaz CRRL+W nebo <ENTER> po posledním poli vstupního formuláře. Struktura tohoto souboru je uvedena v příloze. Tento soubor je velmi žádoucí zálohovat mimo HDD na kterém je za provozu uložen, neboť obsahuje veškeré zápisy o QSO !!!!!
Struktura souboru je uvedena dále.
2_<call>.dbf (kde "call" je odvozeno od proměnné "CALL" v souboru a.ini.) Záloha vlastního deníku. Tento soubor se aktualizuje po korektním ukončením programu.  Struktura tohoto souboru je stejná jako v předchozím případě.
a_manual.htm Tento soubor.
dpq2852.bin Doplněk pgm a.exe čeština pro tiskárnu.
Cs-lat2.mem Doplněk pgm a.exe čeština.
foxmou.bin Doplněk pgm a.exe ovládání myši.
a_oper.dbf Databáze operátorů stanice. LOG umožňuje aby pod jednou CALL pracovalo více operátorů. Záznamy (řádky) jednotlivých QSO různých operátorů jsou potom odlišeny tak, že právě přihlášený operátor má v;logu jinou barvu (černou pro nevybraný text).  Je-li log veden  pouze pro jednoho operátora, je tato databáze prázdná. Struktura databáze je uvedena dále.
a_pref.dbf Databáze prefixů - pro statistiku QSO podle DXCC a případné zobrazení země podle prefixu v "základní obrazovce".
a_ts.dbf Databáze typu spojení.
A_zkrat.dbf Databáze amatérských zkratek. Z programu není přístupná. Pro běh programu není její obsah podstatný jen informativní hodnota.
Ok_call.dbf Callbook OK stanic, do verze 1.03 použit CB šířený do konce roku 2000 pomocí sítě PR.
Om.dbf Callbook OM stanic, do verze 1.03 použit CB šířený pomocí sítě PR. Zprogramu zatím není přístupný. Pro běh programu není její obsah podstatný - jen informativní hodnota.
Prevadec.dbf Databáze FM převaděčů - pravděpodobně není zcela aktuální. Pro běh programu není její obsah podstatný - jen informativní hodnota.
Q_kod.dbf Databáze Q kodů.  Pro běh programu není její obsah podstatný - jen informativní hodnota.
qth.dbf Databáze QTH. Tuto databázi lze modifikovat a rozšiřovat buď pomocí volby "Nové QTH" nebo zkušenější uživatelé přímo pomocí volby <SHIFT> + <F10>.
V distribučním tvaru obsahuje databáze položky vzniklé při používání LOGu autorem. I když je součástí distribuce programu, bude pravděpodobně uživateli v průběhu používání LOGu modifikována.Z tohoto důvodu je třeba ji považovat za uživatelskou a přiměřeně zajistit její zálohování.

Význam pole "SORT".
V nabídce jsou jednotlivá QTH tříděna:
1.    Podle hodnoty SORT
2.    V;rámci stejné hodnoty SORT podle abecedy

Standardní přiřazení
 1 - pouze záznam "Nove QTH"
 2 - pouze záznam "MOBIL"
 3 - nevyužito v distribuované databázi (původně - "domácí QTH")
 4 - nevyužito v distribuované databázi (původně - 2. domácí QTH -bez /P)
 5 - nevyužito v distribuované databázi (původně - preferovaná QTH z OK)
 6 - QTH z OK
 7 - nevyužito v distribuované databázi (původně- preferovaná QTH mimo OK)
 8 - ostatní QTH

Při korektním ukončení programu je databáze QTH zapsána v setřiděném stavu.
Rig.dbf Databáze zařízení - informace z tohoto souboru jsou použity jenom pro tisk QSL lístků.
a.ini Pro konfiguraci LOGuh
1k.dbf databáze "tisícovek" ČR. Pro vyhodnocovací program.
Foxuser.fxp Pracovní soubor systému FOXPRO
A_foxuser.dbf Pracovní soubor systému FOXPRO


Mimo výše uvedené soubory program vytváří:
mapa.dat Přehled WWL.
qsl.dbf Pomocná databáze pro tisk QSL lístků.
dxcc.dbf Pomocná databáze 
i_<call>.txt Statistika importovaných položek.
l_<call>.txt Log z položkami podle výběrových kritérií.
s_<call>.txt Podrobnější výpis z modulu "statistika". Je vytvořen pouze spustí-li se modul "statistika". Obsahuje:
 • výpis zemí DXCC podle logu podle jednotlivých pásem v členění - pracováno/potvrzeno
 • výpis QSO u kterých nebyl nerozeznán prefix
 • výpis poctu zemí podle pásem a druhu provozu v  v členění - pracováno/potvrzeno
q_<call>.txt a
q_<call>.tx2
Textové soubory s údaji pro tisk QSL lístků. 
x_<call>.txt Přehled přírůstků DXCC  za zvolený čas.
X_<call>.dbf Historie QSO z hlediska DXCC (lze smazat pomocí SHIFT + F10).
 import.dbf  
<call>.edi EDI soubor z importovaných dat nebo ze zadaného rozsahu.
*.idx, *.cdx Soubory indexů zjednodušeně řečeno slouží ke zrychlení práce program. Při startu vytváří znovu. Není-li program spuštěn lze je smazat (například před zálohování - šetříme místo).
*.tmp Dočasné soubory které jsou potřebné pro práci programu. Je-li program korektně ukončen jsou tyto soubory automaticky mazány. Dojde-li k nekorektnímu ukončení programu mohou tyto soubory zůstat v adresáři kde je program uložen. Není-li program spuštěn lze je smazat.


Struktura základní a záložní databáze
Field Field Name Type Width/Dec
1 ID_TS Numeric 4 udává tzv. "typ spojení". Typ spojení je definován v databázi a_ts.dbf.
2 C_SPOJENI Numeric 5 jedinečné pořadové č. QSO
3 DATUM Date 8 samovysvětlující 
4 UTC1 Character 5 samovysvětlující 
5 MODE Character 3 CW, FM, USB SSTV, ATV  atd
6 FREKVENCE Numeric 9/4 v MHz
7 MY_QTH Character 10
8 MY_LOC Character 6
9 P_M Character 1 portable / mobil (vztahuje se k vlastnímu QTH)
10 CEPT Character 4 CEPT prefix je-li použit
11 VOLACKA Character 8 samovysvětlující 
12 STAN Character 1 portable / mobil (vztahuje se k protistanici)
13 OPERATOR Character 10 samovysvětlující 
14 QTH Character 20 samovysvětlující - vztahuje se k protistanici
15 OKRES Character 3 samovysvětlující - vztahuje se k protistanici
16 LOC Character 6 samovysvětlující - vztahuje se k protistanici
17 TRST Character 3 TX RST 
18 TKOD Numeric 4 TX kod (používá se zejména pro závody nebo jako další identifikace detailů QSO například pro diplomy)
19 RRST Character 3 RX RST 
20 RKOD Numeric 4 RX kod (používá se zejména pro závody nebo jako další identifikace detailů QSO například pro diplomy)
21 VIA Logical 1 .t. když např. via převaděč, satelit a pod
22 TRX Numeric 2 kód zařízení z "rig.dbf" 
23 ANT Numeric 2 kód zařízení z "rig.dbf"
24 PA Numeric 4 výkon ve W když použit PA. 
25 RQQSL Character 1 požadován QSL
 • A = ano
 • D = ano-direct
 • R = QSL pro tuto CALL se vrátila
 • S = QSL se vrátila - Silent key
26 TXQSL_MM  Numeric 2 měsíc kdy byl odeslán QSL
27 TXQSL_RRRR Numeric 4 rok kdy byl odeslán QSL
28 RXQSL Logical 1 .t. kdyz dosel QSL
29 POZN Character 56 samovysvětlující 
30 VL_OPER Character 1 odkaz na operátora když jiný než vlastník licence (z a_oper.dbf). QSO prvního operátora mají toto pole prázdné.;

Struktura databáze a_oper
Field Field Name Type Width/Dec
1 OPERATOR Character 10 Zde je uvedeno jméno dalšího operátora. Z celkem logických důvodů by mělo být jedinečné.
2 KOD_OP Character 1 Kód operátora. Jedná se o jedinečný a jednoznakový identifikátor. Tímto identifikátorem jsou označeny QSO příslušného operátora v hlavní databázi - v poli "VL_OPER". První operátor má toto pole prázdné. Každý další op přidělen svůj identifikátor z rozsahu 0 - 9 nebo A Z. Celkem je k dispozici 34 možností.


Popis souboru "a.ini"
PARAMETR HODNOTA - VÝZNAM povinný
údaj
Default
hodnota
Popis Libovolný identifikační text. Je li text delší než 60 znaků je zbytek ignorován. ne žádná
Při distribuci je použito OK7XXX. Každý si může zadat na svoji vlastní volačku. Od hodnoty tohoto parametru se odvozuje jméno hlavního i záložního dbf souboru, proto je bezpodmínečně nutné, aby délka a obsah respektovali DOS konvenci pro jména souboru a současně "CALL" nebyla delší než 6 znaků. Pokud se použije reálná volačka (pochopitelně bez např. /P a pod.) je tato podmínka vždy splněna.
Tento údaj lze  nastavit jen v "a.ini".
ano žádná
P/M písmeno označující zda se jedná o provoz "portable", "mobil" nebo jiný   žádná
QTH samovysvětlující, v databázi QSO je uloženo 10 znaků (zleva) zbytek je oříznut. Je naprosto nezbytné aby teto údaj byl znakově stejný jako příslušné pole v databázi QTH. Např. "Praha" není totéž jako "PRAHA". V opačném případě je hlášena chyba a program je ukončen. Na základě shody mezi tímto polem a obsahem databáze QTH je přiřazen WWL + a.s.l.; Pozor na češtinu při editaci a.ini a qth.dbf v jiném prostředí s jinými kódovými stránkami !!! ano žádná
operator kód operátora z a_oper.dbf    1.op
typ_QSO ts z databáze a_ts   1
mode FM, USB, CW a pod   FM
QRG  Samovysvětlující. V MHz, max. 4 desetinná místa. Je-li pracováno s typem QSO pro který je definováno že se pracuje s pojmem "pásmo", musí zde být uveden libovolný kmitočet spadající do požadovaného pásma   144
prefix Řetězec který se doplní do call protistanice je li to požadováno   žádná
TX_RST vyslaný report   59
TKOD pro QSO s 1 < id_ts < 1000 - hodnota se dosadí do pole TKOD zaznamu o QSO
pro QSO s id_ts > 999.  - V závodě (QSO s id_ts > 999) se číslo spojeni ukládané do databáze zvětšuje postupně o +1 s každým dalším takovýmto QSO. Hodnota TKOD+1 se ulozi do zaznamu prvniho spojeni po spuštení programu.(Pokud byl běh programu přerušen rámci  závodu, pak před novým startem je nutné do hodnoty TKOD vložit číslo z posledního zaznamenaného závodního QSO před přerušením.)
  0
RX_RST přijatý report   59
TRX:<F> Kód použitého TRXu pro pásmo <F>. Význam a použití <F> viz PA. Kód se odkazuje do databáze "rig".   žádná
ANT:<F> Kód použité ANT pro pásmo <F>. Význam a použití <F> viz PA. Kód se odkazuje do databáze "rig".   žádná
PA:<X>:<F> Výkon.
hodnota <X> udává jednotky ve kterých je výkon uveden. V současné verzi je možné udávat výkon pouze ve W, -parametr musí být uveden ( jeden znak) , ale může nabývat libovolné hodnoty.
hodnota <F> je libovolný kmitočet (v MHz !!!) spadající do některého amatérského pásma.
Příklad: 25 W v pásmu 80m

PA:A:3.5 = 25

V programu jsou definovány všechna pásma v rozsahu od 0.137 KHz až po 47 GHz

Jako oddělovač desetinné časti (je-li nutná) je použit znak "." (tečka).
  žádná
zpozdeni V závislosti na rychlostí procesoru a použitém typu OS je někdy nutno nastavit počet cyklů ve zpožďovací smyčce která se uplatní při přepínání funkcí pomocí kláves F5 a F6. Hodnota se může pohybovat v širokém rozmezí  od několika set do několika tisíc. Použijte nejmenší hodnotu při které se ještě pohodlně přepíná, nedochází k přepnutí o dva kroky na jedno stisknutí F5 nebo F6. Hodnota ale vůbec není kritická. U současných verzí BIOSu a práci v okně W9x a jeho náledovníci již tento parametr není nutný.
Tento údaj lze nastavit jen v "a.ini".
  2000
DXCC Pokud A, zobrazí se údaj o zemi na základě natypovaného prefixu.
Tento údaj lze  nastavit jen v "a.ini".
  N
BEEP N = BEEP OFF. Vypne "aplikační BEEP".
Tento údaj lze  nastavit jen v "a.ini".
  BEEP ON
STAT_HF N = potlačí zpracování  statistky za KV (QRG < 144 MHz).
Tento údaj lze nastavit jen v "a.ini".
  statistika KV zapnuta
STAT_VHF N = potlačí zpracování  statistky za VKV (QRG  > 144 MHz.
Tento údaj lze  nastavit jen v "a.ini".
  statistika VKV zapnuta
CFM_EXIT A - zapne vynucené potvrzení opuštění programu.
Tento údaj lze  nastavit jen v "a.ini".
  vypnuto
USER_MODE1 1 - 3 libovolné znaky (s výjimkou "mezery", doporučuji používat pouze tisknutelné znaky) definující uživatelem zvolený mód. QSO s tímto módem budou modulem statistiky zpracována obdobně jako QSO se "standardním módem". V LOGu jsou definovány tyto standardní módy:
 • CW
 • SSB (=  USB,LSB, SSB)
 • FM
 • PSK
Tento údaj lze  nastavit jen v "a.ini".
  žádná
QSL_LOC1 Slouží pro případ kdy na QSL lístku je předtištěn lokátor "domácího"  QTH. Při shodě lokátoru ze kterého bylo uskutečněno právě zpracovávané QSO a hodnoty nastavené v této proměnné dojde při generování souboru pro tisk QSL (Q_<call>.txt) k zápisu znaku "x" na pozici 3. proměnné.
Tento údaj lze nastavit jen v "a.ini".
  žádná
QSL_LOC2 dtto ale na pozici 4. proměnné.
Tento údaj lze  nastavit jen v "a.ini".
  žádná
PX_FILE nastaví jméno databáze prefixů. Lze použit např.  vyhodnocování různých závodů.
Tento údaj lze  nastavit jen v "a.ini".
  a_pref
[END] identifikace konce sekce. ano žádná

Poznámky:

 1. Za sekci se považují záznamy mezi začátkem souboru BOF (resp. identifikátorem  "END" z předcházející sekce) a identifikátorem "END".
 2. V rámci sekce je pořadí záznamů je libovolné.
 3. Maximální počet sekcí je 10. 
 4. Prázdné řádky jsou ignorovány.
 5. Mezery před a po znaku "=" jsou ignorovány.
 6. Protože se jedná o údaje které se nevkládají často a při vkládání je dost času na jejich kontrolu, nejsou zadané hodnoty v některých případech programem nijak kontrolovány na platnost,rozsah a logickou správnost. Nic nebrání tomu vložit např. report "-7", lokátor "44AAZZ" nebo "abcdef". Zadání takovýchto dat bude mít buď za následek chybnou fci programu (program sice vypočte jakési číslo, které bude považovat za vzdálenost např. mezi WWL "ZZ99ZZ" a reálným lokátorem ale je otázkou k čemu je takové číslo dobré). V případech kdy se zadaný parametr kontroluje s databází vede zadání chybného údaje k tomu že program se v některé fázi abnormálně ukončí. Obvykle je v tomto případě vydáno chybové hlášení které blíže specifikuje chybu.
 7. S výjimkou názvu QTH jsou všechny alfabetické řetězce interně konvertovány na velká písmena.

Popis souborů "Q_<call>.txt"a Q_<call>.tx2

Tyto soubory  obsahují údaje o  QSO pro které je třeba vytisknout QSL lístek. První řádka obsahuje odkazy na jednotlivé pole, další řádky pak jednotlivé QSO. jednotlivé pole jsou odděleny znakem ";" (středník).

SOUBOR Q_<call>,txt

č. pole obsah
1 indikace zda vlastní stanice pracovala z přechodného (/P) nebo obdobného QTH
2 CALL protistanice včetně případného prefixu CEPT a indikace přechodného (a.j.) QTH
3 znak "x" v případě že WWL vlastní stanice se shoduje s argumentem parametru QSL_LOC1 v souboru a.ini
4 znak "x" v případě že WWL vlastní stanice se shoduje s argumentem parametru QSL_LOC2 v souboru a.ini
5 znak "x" v případě že WWL vlastní stanice  se neshoduje s argumentem parametru QSL_LOC1 nebo QSL_LOC2 v souboru a.ini
6 WWL vlastní stanice v případě že se neshoduje s argumentem parametru QSL_LOC1 nebo QSL_LOC2 v souboru a.ini
7 pořadové číslo spojení
8 datum QSO
9 čas QSO
10 QRG
11 mod
12 RST
13 použitý TRX
14 použitá ANT
15 znaky "xx" v připadě že chci zaslat QSL (PSE QSL)
16 znaky "xx" v případě že děkuji za zaslání QSL (TNX QSL)
17 WWL vlastní stanice (bez ohledu na nastavení parametru QSL_LOC1(2)
18 jméno operátora protistanice
19 PA
20 vlastní QTH pokud loc <> LOC1 nebo LOC2
21 TKOD
22 RKOD
23 OKRES (údaj převzatý z pole "okr" při zadávání QSO)
24 CEPT
25 poznámka

 

SOUBOR Q_<call>,tx2.

č. pole obsah
1 CALL  vlastní stanice včetně případného CEPT prefixu a indikace  přechodného  (/p) nebo obdobného QTH
2 CALL protistanice včetně případného CEPT prefixu a indikace  přechodného  (/p) nebo obdobného QTH
3 WWL vlastní stanice v době QSO
4 pořadové číslo QSO
5 datum QSO
6 čas QSO
7 pásmo
8 mod
9 RST
10 použitý TRX
11 použitá ANT
12 výkon PA
13 TNX QSL nebo PSE QSL 
14 jméno operátora protistanice
15 TKOD
16 RKOD
17 OKRES  (údaj převzatý z pole "okr" při zadávání QSO)
18 text dle ID_TS
19 text "2.OP" v případě ze jde o QSO 2. operátora
20 TKOD v případě že ID:TS > 999
21 RKOD v případě že ID:TS > 999
22  
23  
24  
25 poznámka

 

Příklad souboru a.ini

Popis = 2. QTH - normalni provoz
CALL = OK1MKQ
QTH = Homole
operator =
P/M = 
typ_QSO = 1
mode = FM
QRG = 145.550 
prefix = OK1
TX_RST = 59
TKOD = 0
RX_RST = 59

TRX:144 = 44
TRX:430 = 43

ANT:144 = 3
ANT:430 = 3

PA:x:144 = 35
PA:x:430 = 5

zpozdeni = 0
DXCC = A
BEEP =

STAT_HF = 
STAT_VHF = 
USER_MODE1 = 
QSL_LOC1 = JO70FA
QSL_LOC2 = JO70CP
[END]Popis      = 1. QTH Praha
CALL       = OK1MKQ
QTH        = Praha
operator   = 
P/M        =
typ_QSO    = 1
mode       = USB
QRG        = 144 
prefix     = OK1
TX_RST     = 59
TKOD       =
RX_RST     = 59

ANT:144    = 2
ANT:430    = 6
ANT:1296   = 

TRX:144    = 44
TRX:430    = 45
TRX:1296   = 45

PA:A:144   = 35
PA:A:430   = 35
PA:A:1296  = 10

zpozdeni   = 0
DXCC       = A
BEEP       =
STAT_HF    =
STAT_VHF   = 
USER_MODE1 = 
QSL_LOC1   = JO70FA
QSL_LOC2   = JO70CP 
[END]