Datel ETX1

Úvod

DATEL ETX1 je jednoduchý QRP vysílač určený pro provoz CW v pásmu 80m, po úpravách laděných 
obvodů je možné jej použít i na dalších pásmech. Podobný typ vysílače pracuje i v majáku OK0EU.
Vysílač má koncový stupeň ve třídě E, což přináší oproti klasickým zapojením některé zajímavé
výhody, jako jsou např.: 
-	vysoká účinnost (přes 80%)
-	nízké napájecí napětí výhodné pro provoz z akumulátorů,
      QRP výkonu 5W lze dosáhnout již při napětí menším než 9V
-	jednoduchost, k dosažení výkonu až několika desítek W stačí 
      jediný tranzistor buzený logickými hradly
-	snadná regulace výstupního výkonu jen změnou napájecího napětí
-	odolnost proti přetížení koncového tranzistoru při odpojení antény
K nevýhodám patří:
-	složitější výstupní obvody a jejich pracnější nastavení,
      při špatném naladění může být zdrojem rušení
-	nastavení výstupních obvodů je úzkopásmové s šířkou pásma 1 - 3% pracovního kmitočtu
-	nelinearita pro modulace amplitudového typu, vhodný jen pro provoz CW, popř. FM

Popis zapojení

Napětí ze zdroje se přivádí přes pojistku F1 na ochrannou diodu D1a na tranzistor T1,
který spíná napájecí napětí pro koncový stupeň.Tvar značky se dá nastavit změnou časové
konstanty součástek v hradle T2 (R1,R3,C7). Podobně součástky v hradle T3 určují zpoždění
odpadu relé Re1, které přepíná anténu z konektoru pro externí přijímač (K2) na výstup
koncového stupně. Relé je možné nahradit ručním mechanickým přepínačem, dá se tak ušetřit,
za cenu menšího komfortu při provozu, až 1W příkonu, což se může hodit zejména při napájení
z chemických zdrojů. Stabilizátor IC1 vytváří napájecí napětí pro budič a oscilátor
s hradly IC2. Vhodné jsou levné obvody typu 74HC00 nebo rychlejší 74AC00. Pro jejich
napájení se používá napětí 6V, které vyžaduje výstupní výkonový FET pro dosažení malého
odporu v sepnutém stavu. Pro získání ještě vyšší účinnosti se může napájecí napětí budiče
dále zvýšit, maximální dovolené napětí podle katalogu je 7V, i když některé typy obvodů
(např. 54HC00) pracují spolehlivě i při 8V. Hradlo IC2A je možno použít v několika funkcích.
Při rozpojených spojkách JP5 a JP6 pracuje jako tvarovač vnějšího signálu přiváděného na JP4.
Úroveň vstupního signálu by měla být alespoň 2V šš. Vstup má vysokou impedanci, bez připojení
signálu může tvarovač zakmitávat. Zapojením spojek JP5 a JP6 bude hradlo IC2A pracovat
jako oscilátor, jehož kmitočet je určen L6 a k ní připojenými kapacitami. Svorky JP4 v tomto
případě slouží pro vyvedení signálu oscilátoru pro směšovač přijímače nebo pro čítač,
hodnota C22 se v tomto případě může zmenšit podle připojeného zařízení až na několik pF.
Oscilátor je možné rozlaďovat pomocí varikapů D5 a D6, napětí na nich se řídí potenciometrem
připojeným na svorky JP7. Při provozu pouze na jednom kmitočtu se může místo cívky L6 
zapojit krystal. Propojky JP2 určují zda tvarovač nebo oscilátor budou pracovat trvale
nebo v závislosti na klíčování T3. Trvalý chod oscilátoru bez zaklíčování se může použít
např. pro naladění vysílače do nulového zázněje protistanice, v tom případě je vhodné 
vyvést signály z JP2 na samostatný přepínač. Hradla IC2B, IC2C a IC2D pracují paralelně 
a budí obdélníkovým signálem koncový zesilovač s výkonovým tranzistorem MOS FET, 
který spíná na zem pracovní tlumivku L1. Odpor R6 je použit jako ochrana proti trvalému 
sepnutí tranzistoru pokud nějakou chybou zůstane výstup IC2A stále v log.0. Střídavý signál
na L1 obsahuje množství harmonických kmitočtů sahajících až do VKV pásma , z nichž 
zejména 2 až 4 harmonický kmitočet mají značnou intenzitu (potlačení jen -10 až -16dB 
proti základnímu kmitočtu). Výstupní filtrační obvody tvoří paralelní laděný obvod 
na 2. harmonickém kmitočtu zapojený v sérii a za ním paralelní laděný obvod na základním 
kmitočtu s vazebním vinutím následovaný výstupní dolní propustí s rejekcí na 3. harmonickém
kmitočtu. Pokud jsou obvody správně naladěny zajistí potlačení nežádoucích kmitočtů o více 
než 60db proti základnímu kmitočtu při zachování vysoké účinnosti. Zkrat ani odpojení 
antény nemají za následek výšení proudu koncovým tranzistorem, práce do nepřizpůsobené 
antény však zhorší potlačení některých harmonických kmitočtů a sníží též účinnost.

Poznámky ke stavbě

Jednostranný plošný spoj má rozměry 95 x 89mm a obsahuje 4 drátové propojky. Stavbu zařízení 
je nejlépe začít osazením propojek, napájecích obvodů, stabilizátoru a obvodů pro klíčování. 
Dále osadíme T3 a vyzkoušíme přepínání relé. Následně osadíme obvod pro budič (IC2) 
a při rozpojených svorkách JP5 a JP6 vyzkoušíme jeho funkci s libovolným i NF signálem. 
Na místě hradla koncového tranzistoru by měly být obdélníky s amplitudou 6V. Pokud budeme 
chtít hradlo IC2A použít jako oscilátor, osadíme příslušné součástky včetně propojek 
JP6 a JP7 a naladíme oscilátor pomocí čítače nebo přijímače do pásma. Stabilitu kmitočtu 
oscilátoru ovlivňuje zejména provedení cívky L6 a je zde místo pro experimentování. 
Vhodná je např. cívka navinutá na keramické tyčince a zalitá epoxidem, nebo cívka 
navinutá na toroidním jádře T37-2, použití cívky typu FASTRON je pro její malou 
stabilitu jen nouzovým řešením. Dalším krokem je navinutí zbývajících cívek a jejich 
osazení společně s tranzistorem T4. Tlumivka L1 má zhruba 95 závitů lakovaným drátem 
o průměru alespoň 0,4mm vinutým ve třech vrstvách na trn o průměru 4mm. Ostatní cívky 
jsou na toroidních jádrech Amidon. Vinou se po celém obvodu jádra, vazební vinutí L5 
zhruba do jedné poloviny jádra. Kondenzátory ve výstupních obvodech by měly být co 
nejkvalitnější a na dostatečné napětí vzhledem k použitému výkonu. Nejvíce namáhané 
součástky jsou v obvodech cívek L2 a L4, tam se mohou nekvalitní kondenzátory i cívky 
na příliš malých jádrech zahřívat. Jako nejlepší kondenzátory se ukázaly staré typy 
Tesla TK754 nebo 755 a též trimry WN70425. Pro pásma 7MHz a vyšší se jako L2 osvědčila 
vzduchová samonosná cívka. Velikost indukčnosti L2 je zvolena tak, aby zesilovač dával 
výstupní výkon zhruba 5W při napětí 12V, jejím zmenšením můžeme stejného výkonu dosáhnout 
i při nižším napájecím napětí, za cenu mírného snížení účinnosti. Pro ladění výstupních 
obvodů je potřeba zapojit na výstup zesilovače odporovou zátěž 50W. Na ní můžeme připojit 
diodovou sondu nebo osciloskop a nastavit maximální amplitudu výstupního signálu. Pak 
je třeba nastavit jednotlivé laděné obvody tak, aby obvod s L2 potlačoval 2. harmonickou 
kmitočtu, obvod s L4 byl nastaven na maximum základního kmitočtu a nastavením C6 se 
maximálně potlačila 3. harmonická kmitočtu. Naladění může být poměrně ostré, nejprve 
je třeba zjistit, zda rozsah přeladění trimru je dostatečný a doplnit nebo změnit 
kondenzátory v příslušných obvodech. Potlačení harmonických kmitočtů lze sledovat 
např. vlnoměrem, přijímačem zapojeným přes útlumový článek či mírnou vazbu k zátěži 
nebo nejlépe spektrálním analyzátorem. Hrubě se dá potlačení odhadnout též ze tvaru 
výstupního signálu na osciloskopu, čím čistší signál, tím více se průběh blíží sinusovému. 
Při pečlivém nastavení lze dosáhnout potlačení všech harmonických kmitočtů přes 60dB 
a účinnosti kolem 80%. Výstupní výkon bude záviset na provedení cívek v laděných 
obvodech a napájecím napětí. U zkušebního vzorku bylo dosaženo výkonu 2,1W při napájecím 
napětí 8V, 3,5W při 10V a 5W při 12V. Dalším zvyšováním napájecího napětí se dá při 
dostatečně dimenzovaných kondenzátorech výstupních obvodů dosáhnout i vyšších výkonů 
(až 30W při 27V) bez znatelného zhoršení potlačení harmonických kmitočtů. Po změně 
laděných obvodů je vysílač vhodný i pro pásma 160, 40 a 30m. Na vyšších pásmech je 
už výstupní tranzistor pomalý, rychle klesá výkon i účinnost a na 28MHz tak lze získat 
jen kolem 2W výstupního výkonu.
 • Schéma
 • Plošný spoj  (95x88,5mm)
 • Rozložení součástek

  Seznam součástek 
    
  C1    100n      TK783 nebo podobný
  C2    100n      TK783
  C3    2G2      2200M/35V radiální 16x32mm
  C4    100n      TK783
  C5    10n      TK744
  C6    40       CKT 3-40PF trimr
  C7    M47/35V    radiální nebo Ta kapka
  C8    150      TK754
  C9    100n      TK783
  C10   150      TK754
  C11   22       TK754
  C12   40       CKT 3-40PF trimr
  C13   680      TK754
  C14   56       TK754
  C15   330      TK754
  C16   330      TK754
  C17   330      TK754
  C18   330      TK754
  C19   40       CKT 3-40PF trimr
  C20   1n       TK744
  C21   100n      TK783
  C22   10n      TK744
  C23   560      TK754
  C24   560      TK754
  C25   100n      TK783
  C26   220      TK754
  C27   47       TK754
  C28   47       TK754
  C29   220      TK754
  C30   100n      TK783
  C31   33M/35V    radiální
  D1    1N5400     dioda  
  D2    BAT42     Schottky dioda  
  D3    BAT42     Schottky dioda  
  D4    1N4148     dioda  
  D5    BB112     BB112 nebo podobný typ, varikap
  D6    BB112     BB112 nebo podobný typ, varikap
  F1    FUSE 2A    pojistkove pouzdro s pojistkou 2A   
  IC1   7806      stabilizator 6V TO220
  IC2   74AC00N    74AC00N  DIL14 (příp. typ 74HC00) 
  JP1           S1Gxx konektorové kolíky lámací, jumper 
  JP2           S1Gxx konektorové kolíky lámací, jumper
  JP3           S1Gxx konektorové kolíky lámací, jumper 
  JP4           S1Gxx konektorové kolíky lámací, jumper 
  JP5           S1Gxx konektorové kolíky lámací, jumper 
  JP6           S1Gxx konektorové kolíky lámací, jumper 
  JP7           S1Gxx konektorové kolíky lámací, jumper 
  Re1   MZPA91     relé 5V, 1x přepínací kontakt (příp. typ Takamisawa JS-5-K)  
  K1    BNC-Z50RW   BNC konektor do pl. spoju
  K2    BNC-Z50RW   BNC konektor do pl. spoju
  L1           95 záv. 0,4mm CuL, vzduchová ve 3 vrstvách na prům. 4mm  
  L2           32 záv. 1,0mm CuL, na toroid T80-2   
  L3           18 záv. 0,8mm CuL, na toroid T50-2   
  L4           50 záv. 0,3mm CuL, na toroid T68-2   
  L5           vazební 25 záv. 0,3mm CuL na L4  
  L6           12uH na toroidu nebo axialni FASTRON, popř. xtal 3,5MHz   
  R1    33k      RR 33K
  R2    5k6      RR 5K6
  R3    5K6      RR 5K6
  R4    33k      RR 33K
  R5    5K6      RR 5K6 
  R6    1M       RR 1M
  R7    10k      RR 10K
  R8    2M2      RR 2M2
  R9    100k      RR 100K
  T1    IRF9530    IRF9530 nebo podobný typ, TO-220, p-FET
  T2    BSS92     BSS92  TO-92, p-FET (příp. typ BS250) 
  T3    BC177     BC177  nebo podobný typ, TO-18, tranzistor-pnp, příp. p-FET 
  T4    IRF510     IRF510  TO-220, n-FET (příp. typ IRF520) 
  


  Zpět na hlavní stránku

 •