PA 144 MHz RE025XA (4CX250B) 300W

Schematic
re025how.GIF - -607427,0 K
re025g1.GIF - -548684,0 K
re025g2.GIF - -596166,0 K
Bez anodoveho obvodu Vstupni obvod