Philips AP4111 Käyttöohje (Euroversio) Users manual for Philips AP4111 (Euro version)

 

Suomeksi

Ohjelma AP4111 puhelimeen käytettäväksi 70cm amatööriliikenteessä.

Alkaen versiosta 4111_04e.bin by OH6HTV

Tämä versio on 4111_06d softalle,joka on ensimmäinen EURO versio

kahdella duplex erotuksella,1600khz ja 7600khz.

Laitettaessa ensimmäistä kertaa hami softaa koneeseen kannattaa koneen ja luurin toiminta testata alkuperäisellä NMT-softalla.Koneesta kuuluu releen naksahdus kun se käynnistetään tai sammutetaan. Koneen käynnistyessä näyttöön tulee puhelinnumero ja AP4111-X,näyttö tyhjenee ja maatunnus jää palamaan. Syötettäessä numeroita pitäisi ko numero tulostua näytölle.Jos kone ei toimi näin kannattaa vika selvittää ennenkuin alkaa tehdä muutoksia ja vaihtaa softaa.

Kone vaatii tiettyjä muutoksia toimiakseen näistä löytyy tarkemmin kuvia ja ohjeita moppeakatemiasta AP4111:n hakemistosta: http://oh3tr.ele.tut.fi/~ftp/modifications/ap/ap4111/ sekä viimeisimmät modifikaatiot: http://www.qsl.net/oh8jep/ap4111.html

Huom!

Ensiksi kun softa asennetaan tai vaihdetaan,tehdään RESET seuraavasti:

Ptt linja D15:n nasta 3 maissa käyntiin (kone käynnistyy ja heittää

area error) kone sammuksiin nasta vapaaksi ja normaali

käynnistys jolloin kone on "tehdas asetuksilla"

Käyttö näppäimet:

Katso kuva yllä tai 4111_ui4007.gif

Suluissa näyttö

@= Käynnistys on/off

Luuri/viiva= "softa" tangentti (punainen ledi lähetys)

R tai lippu= toistin erotus,kiertää (r= -TX,rr= +TX)

T= teho,kiertää (0-3)

#= enter kuitataan taajuus

M= kohinasalpa (n)

*= avauspiippa (vasen keltainen ledi)

+ ja - = äänenvoimakkuus (0-8)

C= syö numeron taajuuden syötössä

1= pohjassa kelaa taajuutta ylös

6= pohjassa kelaa taajuutta alas

0-9= taajuuden syöttö lyhyt painallus

nuoli= vaihtonäppäin (nuoli)

toiminnot:

2= näytön taustavalo

3= salvan herkkyys,kiertää (tähdet 0-3kpl)

salama= kaiutin ja/tai kuuloke (S E),kiertää

R tai lippu= toistin erotus 1600khz tai 7600khz (F=7600)

muut näppäimet palauttavat perustilaan

taajuuden syöttö:

XXXX # Kaksi ylintä numeroa on kiinteästi 43

Muuta:

Maadoittavalla kytkimellä voi käyttää tangenttia d15:n nastasta numero 3 (emokortilla)jos luuri on telineessä niin luurin mikrofooni on suljettu

Kaikkia toimintoja ja ominaisuuksia ei ole testattu vielä ,jos löytyy jotain kummaa voi laittaa sähkäpostia [email protected]

Tämän projektin toteuttamista ovat edesauttaneet Markku OH6MF ja Aatos OH8JEP suurkiitokset molemmille.

73 de OH6HTV 29.05.2001


 

In English

Translation by OH8JEP 2001-05-30

Software firmware for AP4111 NMT450-phone to 70cm amateur use.

Started from soft version 4111_04e.bin by OH6HTV.

This version made for 4111_06d firmware,which is first EURO version

with two duplex shifts 1600khz and 7600khz.

Before installing the HAM-software to the phone,it is good to check that phone works correctly with the original NMT-software.When putten power on and off,must be heard click of relay from the phone.When the phone is started power on,must be seen the telephone number on display and AP4111-X,then display goes empty and country symbol remains on and when putting in the numbers,theirs should be shown on display.If the phone does not work so,it is better to clear up the fault before change the software and to do any modifications.

There are some known modifications needed before works on HAM-band,the details photos and instructions will be find from moppe-academy AP4111s directory: http://oh3tr.ele.tut.fi/~ftp/modifications/ap/ap4111/

and the latest modifications from: http://www.qsl.net/oh8jep/ap4111.html

Notice!

First time when the software has been installed or after changed for other version,must be done RESET as told next: Ground Ptt line D15s pin number 3,switch the power on the phone (the phone starts and on display reads " area error " ) switch off the power and release pin 3 from ground ,then power on again started normally now phone is on "factory defaults"

Users buttons on handset:

See above or photo 4111_ui4007.gif

In parenthesis are Display indications

@= Power on/off

Handset/line= "software" PTT (red led TX on)

R or flag= Repeater shift difference,adjust turning round on (r= -TX,rr= +TX)

T= Power output,adjust turning round on (0-3)

#= enter ,confirmation for freq.

M= Squelch (n)

*= 1750 Hz beep tone (left yellow led)

+ and - = audio volume (0-8)

C= clear off the numbers when pressed

1= when pressed,roll up the freq.

6= when pressed,roll down the freq.

0-9= frequency input,short push

arrow= shift key (arrow)

Functions:

2= display back light

3= squelch sensibility (stars 0-3 pieces)

Lightning=Speaker and /or Earphone (S E)

R or flag= Repeater shift difference,1600khz or 7600khz (F=7600)

other buttons returns to defaults

Frequency input:

XXXX # Two topmost numbers are permanently 43

Other:

By grounded switch can be used PTT from d15s pin number 3 (on motherboard)

If handset is hooked then microphone is closed

All the functions and features have not been tested yet ,if there are something strange what you think is bug or other mistake,please take contact to [email protected] and english questions to [email protected]

To make realised this project,I have gotten lots of help from Markku OH6MF and Aatos OH8JEP,whom I should like to thank very much.

73 de OH6HTV 2001-05-29


 

This manual made by OH8JEP 2001-06-03

Try good free PDF tool 5D PDF Creator, WEB-page: http://www.ctrlp.com