Moldegruppen av NRRL

AMATØRRADIO
Moldegruppen av NRRL er en forening bestående av radioamatører og andre radiointeresserte i Molde og omegn. Gruppen er tilsluttet Norsk Radio Relæ Liga, NRRL, som er radioamatørenes interesseorganisasjon i Norge (se eget punkt på menyen til venstre). Lover for moldegruppen av NRRL finner du her.

MEDLEMMER
Moldegruppen har tidligere hatt et medlemstall på ca. 30-35, men det er pr. januar 2020 redusert til 21 medlemmer. Medlemmene har vidt forskjellig yrkes- og utdannelsesmessig bakgrunn og har aldersmessig omfattet spekteret fra 14 til drøyt 80 år. De fleste av våre medlemmer er over 30 år og vi ønsker å rekruttere yngre medlemmer. For å få til dette, arrangerer vi år om annet radioamatørkurs som fører fram til radioamatørsertifikat. Det er ikke vanskelig å bestå radioamatørprøven. Alle som virkelig er interessert greier det!

MEDLEMSKONTINGENT
Medlemskontingenten på p.t. kr. 200,- pr. år dekker husleie, forsikring av inventar og teknisk utstyr samt diverse andre løpende driftskostnader knyttet til våre aktiviteter. Kontingentens størrelse vurderes årlig og vedtas av årsmøtet.

KLUBBLOKALE
Moldegruppen har avtale med Norsk Folkehjelp avd. Eidsvåg om å benytte deres lokaler som klubblokale for møter m.m. Der har vi også adgang til Internett (WiFi).

RADIOAMATØRSTASJON

Vi har også egen radioamatørstasjon med kallesignal LA9M, bestående av en kortbølgetransceiver (sender/mottaker) med utgangseffekt 100W. Med denne kan vi snakke med likesinnede over hele verden med enkeltsidebånd telefoni ("single sideband", SSB) og telegrafi (morse). Denne er nå plassert i Norsk Folkehjelps hus i Eidsvåg.

VHF-SAMBAND OG REPEATER
Gruppen har en VHF FM radiostasjon med antenne, foruten at gruppen også drifter tre "repeatere", dvs. VHF reléstasjoner. Den ene er plassert i Telenors radiolinjestasjon på Tussen, mens de to andre er plassert i Sunndal. Disse reléstasjonene tillater at brukere av enkle VHF håndsett med lav utgangseffekt kan kommunisere seg imellom over store avstander som ellers umuliggjør direkte kommunikasjon. De er naturlige "møteplasser" for gruppens radioamatører. Reléstasjonen i Molde identifiserer seg med kallesignalet LA8MR og benytter kanalen R7 i 2m-båndet. Reléstasjonen på Sunndalsøra har kallesignalet LA5QR og benytter kanalen R1. Sistnevnte startes med DTMF6 tonesignal. Bilder fra den gamle lokasjonen for LA5QR finner du her.

DIGITAL KOMMUNIKASJON
Moldegruppen har også VHF/UHF reléstasjoner for digitalt radiosamband, også kalt "digipeater". Med disse kan vi kommunisere v.h.a. amatørradio og datamaskin (PC). Vi har satt opp en digipeater for APRS på Tussen. Bilder av denne finner du her. Det er også to digipeatere i Sunndal. Den ene er plassert på Svinberget/Vettafjellet, og du kan se utsikten fra digipeateren her.

SATELLITTKOMMUNIKASJON
Det finnes spesielle satellitter som er bygget for og av radioamatører og som gir oss mulighet for å kommunisere med andre radioamatører via satellitt.

NØDSAMBAND
Radioamatørene utgjør en sambandsressurs som samfunnet kan ha nytte av i katastrofesituasjoner. Sambandsøvelser har vist at når vanlige samband som telefon og mobiltelefon svikter, er det vanskelig å oppnå samband uten å ty til en eller annen form for radiosamband. Dette viste seg også i praksis da orkanen "Berit" satte alt telefon- og datasamband ut av drift i lang tid i flere kommuner på Vestlandet i november 2011. Derfor har NRRL, i samarbeid med norske myndigheter, laget en nødsambandsplan som skal kunne settes i verk dersom det igjen oppstår en katastrofesituasjon. I den sammenheng kan nevnes at Moldegruppen deltok med to mann i døgnkontinuerlig sambandsberedskap natten til 1. januar 2000, i tilfelle at "år 2000-problemet" skulle skape uventede vanskeligheter for samfunnskritiske funksjoner som telefon, strømforsyning, osv. som i utstrakt grad benytter datasystemer til styring og overvåking. Moldegruppen har en kontaktperson for nødsamband.

QSL-KORT
Når vi har hatt radioforbindelse med en annen radioamatør, utveksler vi gjerne QSL-kort. Dette er postkortliknende kort med informasjon om oss selv, gjerne med et bilde, hvor vi fører på nøkkeldata om den aktuelle forbindelsen. Mottatte kort brukes som bevis for at en forbindelse virkelig er gjennomført og derfor regnes som "gyldig" i jakten på spesielle diplomer. En kan f. eks. få et spesielt diplom når en har hatt forbindelse med alle norske fylker, eller et visst antall kommuner. For mange radioamatører er diplomjakt viktig, mens det for andre er andre aspekter ved hobbyen som fascinerer. QSL kort er nå langt på vei erstattet av web-baserte databaser der en kan registrere sine QSO'er (kontakter) og få disse godkjent ved å sammenligne informasjonen som deles med informasjon fra den en har hatt kontakt med. Dette gjøres ved konkurranser ("Contest") for å beregne resultatlisten, men også for å få gjodkjent kontakter for diplomer. Likevel er QSL-kort viktig for den som vil ha godkjent alle sine kontakter og ikke bare de som en kan få godkjent gjennom databaser på Internett.

BYGGEVIRKSOMHET
Radioamatører har tradisjonelt bygd sine sendere og mottakere selv. I takt med teknikkens utvikling, er det blitt stadig vanskeligere å bygge tidsmessig utstyr selv, og de fleste radioamatører har derfor i dag kommersielt bygde sendere og mottakere, eller utstyr som er laget fra byggesett som en kan kjøpe på Internett. Byggevirksomheten rettes i dag mer mot tilleggsutstyr og antenner, men det finnes også gode tilbud på selvbyggerpakker for kortbølgetransceivere, f. eks. fra Elecraft eller andre produsenter. Vi har i Moldegruppens regi tidligere bygd bl.a. elektroniske morsenøkler, men flere har i den senere tid også bygd egne transceivere og automatiske antennetunere fra rimelige byggesett. Antenner er likevel det området som er best egnet for eksperimentering for en radioamatør, og en kan få til meget bra antenneutstyr med enkle midler, uten at det koster mange kronene.