1.jpg (81006 byte)     8.jpg (84946 byte)     4.jpg (50858 byte)

nuovo operatore       rtx e control-box          tramonto

9.jpg (70308 byte)     5.jpg (72282 byte)     6.jpg (62675 byte)

     vitamine                vhu-zwu-pva             Marta + lza

2.jpg (45495 byte)     7.jpg (36535 byte)     3.jpg (41921 byte)

   4x9 => est               4x9=> nord           4x9=> rotore