SBRG Membership list 2013/14

Thanks to the following for supporting the group so far this year

1) Norman GM0FTJ
2) Doug GM6ZFI
3) John 2M1BBY
4) Ian GM4UPX
5) Moe MM0MRM
6) Alec GM8BDX
7) Derek GM4CXP
8) Jim GM7LUN
9) Ian GM8IIO
10) David GM0KCN
11) Jim GM4FVM
12) Danny GM6CMQ
13) Tom G0HBV
14) John GM8CVN
15) Bob G3KML
16) Alisdair MM6LRK
17) John GM0AMB
18) Jim MM0DXH
19) Tom M0GHK
20) Alan GM3VAL
21) Sandy GM1JFF
22) Clifford G3YOG
23) Kevin M0KLN
24) Colin MM1APS
25) John 2E0SCM
26) John GM7NVA
27) Duncan MM0GZZ
28) Gary MM0FZV
29) Jamie MM0JMI


Page updated 27/3/14
Any corrections please contact [email protected]
Return to Home Page