SBRG Membership list 2009/10

Thanks to the following for supporting the group

Craig GM8UUW
Alex GM8BDX
Landles GM4XZZ
Ted GM0HNP
John 2M1BBY
Derrick GM4CXP
Norman GM0FTJ
Jim GM7LUN
Moe MM0MRM
Dave GM0KCN
Nigel GM7GRH
Duncan MM0GZZ
Danny 2M0CDO
Cliff G3YOG
Colin MM1APS
John GM7NVA
Ray GM0CDV
Ron M0AHZ
Bob G3KML
Graham GM7LNO
Ogg GM4VYU
Danny GM6CMQ
Ian GM8IIO
John GM8CVN
Alan 2E0ZED
Gordon G8PNN
Tom G0HBV
Charles GM3JUD
Dave GM4PKJ
Jim MM0DXH
Kevin MM0BPX
Jim GM4FVM
Doug GM6ZFI
Stevie MM0GZA
Tom 2E0BYX
Graham MM0XXL


Page updated 6/3/10
Any corrections please contact [email protected]
Return to Home Page