My Radio Antenna HomeBrew

  1. My split j-pole antenna

  2. My parabolic 462.500 Mhz (monitoring)

  3.