9A2U / 9A1CEU
RADIO-CLUB "OZALJ"

Home

Pravilnik za dodjelu pozivnih oznaka

 

Na temelju članka 40./44. Statuta Hrvatskoga radioamaterskog saveza, a u skladu s Zakonom o telekomunikacijama (N. N. 122/03) i Pravilnikom o amaterskim radijskim komunikacijama (N. N. 198/03 i N. N. 03/04) Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza donosi:

 

PRAVILNIK
za dodjelu pozivnih oznaka

 

Članak 1.

Ovim pravilnikom određuju se kriteriji i postupak za dodjelu pozivnih oznaka za radioklubove, radioamatere s položenim ispitom za A ili P razred, kao i za strane državljane koji zatraže hrvatsku pozivnu oznaku.

 

Članak 2.

Radioklubovima se dodjeljuju pozivne oznake iz serije 9A1AAA do 9A1ZZZ (tablica 1.). 

Zahtjev za dodjelu jednoslovne  pozivne oznake iz serije 9A1A do 9A9Z (tablica 1.) može podnijeti svaki radioklub udružen u Hrvatski radioamaterski savez samo za jednu primopredajnu sekciju. Jedan radioklub može dobiti samo jednu jednoslovnu pozivnu oznaku.

Klubovima će Ured Hrvatskoga radioamaterskog saveza izdati traženu pozivnu oznaku ukoliko je ista slobodna bez određenih preduvjeta, a prema redoslijedu prispijeća zahtjeva.

Radioklub koji koristi pozivnu oznaku s jednoslovnim sufiksom dužan je plaćati godišnju naknadu za njeno korištenje u iznosu kojega odredi Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

 

Članak 3.

Radioamaterima P razreda dodjeljuju se pozivne oznake iz serije 9A3AAA do 9A3ZZZ (tablica 1.) prema redoslijedu prispijeća  zahtjeva.

 

Članak 4.

Radioamaterima A razreda nakon položenog ispita za radioamatera operatora dodjeljuju se pozivne oznake iz serije 9A5AAA do 9A7ZZZ (tablica 1.)  prema  redoslijedu prispijeća  zahtjeva.

 

Članak  5.

Svim radioamaterima koji su do donošenja ovoga Pravilnika imali položen ispit za A razred ostaju do sada dodijeljene pozivne oznake s jednim ili dva slova u sufiksu.
 

 

Članak 6.

Svrha i cilj dodjele pozivnih oznaka s jednoslovnim ili dvoslovnim sufiksom promidžba je kvalitete operatorskog rada radioamatera, a predstavlja i priznanje za višegodišnji  rad.

Svaki radioamater A razreda s pozivnom oznakom s dva slova u sufiksu ima pravo zatražiti  pozivnu oznaku  s jednim slovom u sufiksu prema kriterijima iz ovog Pravilnika.

Svaki radioamater A razreda s pozivnom oznakom s tri slova u sufiksu ima pravo zatražiti  pozivnu oznaku  s jednim ili s dva slova u sufiksu prema kriterijima iz ovog Pravilnika.

 

 

Članak 7.

Zahtjev za dodjelu pozivne oznake s jednoslovnim sufiksom prema tablici 1. može podnijeti svaki radioamater A razreda s najmanje 5 godina staža u tom razredu ukoliko zadovoljava neki od sljedećih  uvjeta:

 1. da ima potvrđenih najmanje 310 entiteta po DXCC listi rađenih na kratkovalnim opsezima;
 2. da ima potvrđenih najmanje 110 entiteta po DXCC listi rađenih na opsegu od 50 MHz ili 450 potvrđenih polja na tom opsegu prema univerzalnom svjetskom lokatoru;
 3. da ima potvrđenih najmanje 50 entiteta  po DXCC listi na 144 MHz ili potvrđenih najmanje 300 polja na tom opsegu prema univerzalnom svjetskom lokatoru koristeći sve vrste i tehnike rada osim rada preko amaterskih satelita i repetitora;
 4. koji se sudjelujući u međunarodnim natjecanjima WW (world wide) pod svojom pozivnom oznakom najmanje pet puta u posljednje tri godine uvrstio među pet najboljih u svojoj kategoriji;
 5. koji se sudjelujući u međunarodnim UKV  IARU natjecanjima pod svojom pozivnom oznakom najmanje pet puta u posljednje tri godine uvrstio među pet najboljih u svojoj kategoriji.

 

Članak 8.

Zahtjev za dodjelu pozivne oznake s dvoslovnim  sufiksom prema tablici 1. može podnijeti svaki radioamater A razreda s najmanje 5 godine radioamaterskog staža ukoliko zadovoljava neki od sljedećih  uvjeta:

 1. da ima potvrđenih najmanje 150 entiteta po DXCC listi rađenih  na kratkovalnim opsezima;
 2. da ima potvrđenih najmanje 50 entiteta po DXCC listi rađenih na opsegu od 50 MHz ili 150 potvrđenih polja na tom opsegu prema univerzalnom svjetskom lokatoru;
 3. da ima potvrđenih najmanje 20 entiteta  po DXCC listi na 144 MHz ili potvrđenih najmanje 80 polja na tom opsegu prema univerzalnom svjetskom lokatoru koristeći sve vrste i tehnike rada;
 4. koji se sudjelujući u međunarodnim natjecanjima WW (world wide) pod svojom pozivnom oznakom najmanje tri puta u posljednje tri godine uvrstio među deset  najboljih u svojoj kategoriji;
 5. koji se sudjelujući u UKV natjecanjima HRS-a pod svojom pozivnom oznakom najmanje tri puta u posljednje tri godine uvrstio među pet najboljih u svojoj kategoriji;
 6. koji je postigao iznimne rezultate baveći se digitalnim vrstama rada ili konstruktorskim radom za dobrobit radioamaterizma u Hrvatskoj. Ocjenu rezultata rada donosi povjerenstvo za dodjelu pozivnih oznaka a odluku donosi Izvršni odbor HRS-a.

 

Članak 9.

Zahtjev s dokazima o ispunjavanju nekog od uvjeta iz gornjeg članka podnosi se u pisanom obliku Komisiji za dodjelu pozivnih oznaka koju imenuje Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza iz svojih redova.

Komisija je u svom radu samostalna i po potrebi od podnosioca zahtjeva može tražiti dodatne dokaze o ispunjenju uvjeta. Svaki član komisije ovlašten je da može osobno pregledati pružene dokaze (npr. QSL karte ili potvrde o priznatim zemljama od izdavača DXCC diplome i slično), te na taj način ubrzati proceduru i smanjiti moguće troškove.

 

Članak 10.

Pozivne oznake s jednoslovnim i dvoslovnim sufiksom dodjeljivat će se prema redoslijedu prispijeća zahtjeva.

Za dodjelu pozivne oznake s jednoslovnim sufiksom utvrđuje se jednokratna administrativna naknada u iznosu od 200,00 kn.

Za dodjelu pozivne oznake s dvoslovnim sufiksom utvrđuje se jednokratna administrativna naknada u iznosu od 100,00 kn.

Radioamater A razreda ima pravo na izbor sufiksa (broj i slovo ili slova) po svojoj želji, a sukladno tablici 1. Ukoliko je izabrani sufiks slobodan može se dodijeliti uz jednokratnu administrativnu naknadu od dodatnih 200,00 kn.

 

Članak 11.

U slučaju pozitivnog rješenja zahtjeva pozivna oznaka dodjeljuje se na trajno korištenje.

Korisnik pozivne oznake dužan je ishoditi valjanu dozvolu za rad amaterske radijske postaje pod tom pozivnom oznakom nakon čega može otpočeti  s korištenjem pozivne oznake.

 

 

Članak  12.

U slučaju negativnog rješenja zahtjeva zbog neispunjenja traženih uvjeta komisija će podnosioca zahtjeva pismeno obavijestiti o razlozima odbijanja.

Na odluku Komisije moguće je uputiti žalbu u roku 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Izvršnom odboru Hrvatskoga radioamaterskog saveza koji ju je na prvoj slijedećoj sjednici dužan razmotriti i o svojoj odluci pismeno obavijestiti podnositelja žalbe.

Odluka Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza je konačna.

 

 

Članak 13.

Strani državljani koji imaju Certifikat za harmonizirani radioamaterski ispit u okviru CEPT-a (HAREC) ili čija država prihvaća preporuke CEPT-a za radioamatere može zatražiti dozvolu za amatersku radijsku postaju.

Stranom državljaninu može se izdati pozivna oznaka s dvoslovčanim sufiksom iz serije 9A8AA do 9A8ZZ i pozivna oznaka s troslovčanim sufiksom  iz serije 9A8AAA do 9A8ZZZ za tekuću godinu (tablica 1.).

 

Članak 14.

Za dodjelu pozivne oznake s dva slova za strane državljane utvrđuje se jednokratna administrativna naknada HRS-a u iznosu od 100,00 €.

Za dodjelu pozivne oznake s tri slova za strane državljane utvrđuje se jednokratna administrativna naknada HRS-a u iznosu od 50,00 €.

 

 

Članak  15.

Radioamaterima koji nisu članovi HRS-a nakon položenog ispita za radioamatera operatora dodjeljuju se pozivne oznake iz serije za koju je položio radioamaterski ispit (tablica 1.)  prema  redoslijedu prispijeća  zahtjeva uz jednokratnu administrativnu naknadu HRS-a u iznosu od 100 kn.

 

Članak 16.

Jednokratne administrativne naknade uplaćuju se na žiro račun HRS-a.

Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaju važiti svi dosadašnji pravilnici za dodjelu pozivnih oznaka.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na IO HRS-a.

 

Hrvatski radioamaterski savez

predsjednik

mr. sc. Petar Miličić, 9A6A

 

Published on: 14.03.2004.

Tablica 1.

 RASPODJELA POZIVNIH OZNAKA

HRS

9A0HRS

9A0A      – 9A0Z

9A0AA   – 9A0ZZ

9A0AAA – 9A0ZZZ

 

9A2AAA – 9A2ZZZ

9A4AAA -  9A4ZZZ

9A9AAA – 9A9ZZZ

 

9A0H..

9A0B..

9A0S..

9A0U..

9A0V..

9A0X..

9A0Y.

9A0T..

9A0L..

9A0DX.

HRS

specijalni znakovi HRS

djelovanje HRS

akcije HRS i posebne prigode

 

pričuva

pričuva

pričuva

 

Radio far ispod 30MHz

Radio far iznad 30MHz

Repetitori SHF

Repetitori UHF

Repetitori VHF

Magistralni digipiteri

BBS

Gateway

Lokalni repetitor

DX Cluster

 

       26 znaka

     676 znaka

17 576 znaka

 

17 576 znaka

17 576 znaka

17 576 znaka

     

      676 znaka

      676 znaka

      676 znaka

      676 znaka

      676 znaka

      676 znaka

      676 znaka

      676 znaka

      676 znaka

        27 znaka

KLUBOVI

9A1A       – 9A9Z

9A1AAA – 9A1ZZZ

prema Pravilniku

     234 znaka

17 576 znaka

P razred

9A3AAA – 9A3ZZZ

po redoslijedu, bez naknade

17 576 znaka

A razred

 

9A1A      – 9A9Z

9A1AA   – 9A7ZZ

9A9AA   – 9A9ZZ

9A5AAA – 9A7ZZZ

prema Pravilniku

prema Pravilniku

prema Pravilniku

po redoslijedu

     234 znaka

  4 732 znaka

     676 znaka

52 728 znaka

STRANCI

9A8AA    – 9A8ZZ

9A8AAA – 9A8ZZZ

prema Pravilniku (100,00€)

prema Pravilniku ( 50,00 €)

     676 znaka

17 576 znaka

Bez članstva u  HRS-u

9A5AAA – 9A7AAA

po redoslijedu

administrativni troškovi

HRS-a 100kn

 52 728 znaka

 Published on: 14.03.2004.

Home