9A2U / 9A1CEU
RADIO-CLUB "OZALJ"

Home ]

SUSTAV RADIOAMATERSKIH VEZA U KRIZNIM SITUACIJAMA
(EMERGENCY HAM RADIO SERVICE)


Radioamateri u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, od samih početaka radioamaterizma, su među prvima koji priskaču u pomoć kada je to potrebno. U Hrvatskoj su radioamateri sudjelovali u prenošenju poruka kod svih većih nesreća, poplava, požara, potresa, kod nabave lijekova koji se nisu mogli pronaći u Hrvatskoj, a i u drugim akcijama humanitarne, ekološke, domoljubne naravi. Posebno se treba prisjetiti ne tako davne prošlosti kada su radioamateri nesebično sa svojom opremom pomagali u smanjenju posljedica humanitarne katastrofe u domovinskom ratu.

Hrvatski radioamaterski savez je u temeljne svoje ciljeve i zadatke, između ostaloga, stavio i sudjelovanje članova udruga u humanitarnim, ekološkim i drugim akcijama, te u pružanju nesebične pomoći u prirodnim, tehnološkim i ostalim nesrećama.

Sustav radioamaterskih veza u kriznim situacijama

Hrvatski radioamaterski savez u organizaciji svog sustava radioamaterskih veza u kriznim situacijama mora se organizirati tako da prati organizaciju državne uprave, te stoga i sustav veza mora biti organiziran hijerarhijski u nekoliko slojeva. 

Organizacija Sustava radioamaterskih veza u kriznim situacijama zadaća je radne grupe za SRVK.

Radna grupa za SRVK

Radnu grupu čini voditelj i članovi radne grupe. Članovi radne grupe imaju zaduženja za pojedina područja:

- koordinator za središnju Hrvatsku
- koordinator za Slavoniju
- koordinator za Istru i Hrvatsko primorje
- koordinator za Dalmaciju

Osim radne grupe u rad će se uključivati članovi HRS-a za rješavanje specifičnih zadaća kao što su:

- digitalne komunikacije
- raspodjela kanala i sprečavanje ometanja
- tehnika, i dr.

Regionalna organizacija

Sljedeći sloj organizacija je sustava po regijama, u kojoj sudjeluju koordinatori za pojedine regije kao nositelji aktivnosti i koordinatori za pojedine županije.


Županijska organizacija

Koordinatori za Sustav radioamaterske veze u kriznim situacijama u županijama nosioci su organizacije sustava koji čine radioklubovi i radioamateri koji djeluju i stalno ili povremeno žive na području županije. S obzirom da je to čest slučaj u cijeloj Hrvatskoj, a posebice duž jadranske obale tijekom ljetnih mjeseci, i radioamatere koji su članovi u nekim drugim radioklubovima potrebno je uključiti u sustav radioamaterskih veza na području na kojem se privremeno nalaze. Koordinatori u županijama su radioamateri, a ne radio klubovi, pa su time osobno zaduženi za cijelu županiju , a ne samo za svoj radioklub.

Radioklubovi i radioamateri

Radioklubovi i radioamateri osiguravaju opremu i operatore koji će sudjelovati u radu Sustava radioamaterskih veza u kriznim situacijama. Sudjelovanje je dobrovoljno i svi radioamateri koji će se uključivati moraju se dobrovoljno prijaviti za rad u sustavu radioamaterskih veza u kriznim situacijama.


Upotreba radioamaterskih frekvencija

Frekvencijski spektar koji se upotrebljava u Sustavu radioamaterskih veza u kriznim situacijama je onaj koji omogućava radioamaterske veze na kratkim udaljenostima. Za pokrivanje područja Republike Hrvatske za to je primjereno koristiti kratkovalno područje za održavanje radioamaterskih veza do nivoa županija, a na županijskom nivou radioamaterske frekvencije na 2 metarskom i 70 centimetarskom području. Tako se i radioamaterske veze u kriznim situacijama dijele na kratkovalne i ultrakratkovalne radioamaterske veze u kriznim situacijama.

Kratkovalne radioamaterske veze u kriznim situacijama

Na kratkome valu koriste se 80-metarsko i 40-metarsko valno područje. Radiopostaja Hrvatskoga radioamaterskog saveza istodobno je aktivna na oba kratkovalna područja, dok se radiopostaje pojedinih županija koriste pojedinim valnim područjima u zavisnosti od trenutnih mogućnosti za uspostavu radioamaterske veze sa radiopostajom HRS-a.

Za uspostavu i prijenos podataka koristi se SSB telefonija, digitalne tehnike i telegrafija u izuzetnim slučajevima. Uređaje i programe za digitalne komunikacije, nabaviti će se u organizaciji Hrvatskoga radioamaterskog saveza. 

Ultrakratkovalne radioamaterske veze u kriznim situacijama

Pod ovim radioamaterskim vezama se podrazumijevaju veze na 2 metra, 70 centimetara i eventualno na višim frekvencijama. Ove veze se koriste u svim slojevima organizacije, a u zavisnosti od potreba uspostavljanja i primopredaje poruka putem radioamaterskih veza. Koriste se radioamaterski repetitori zaključno sa županijskim nivoom, a za pojedina uža područja koja je potrebno pokriti radioamaterskim vezama u kriznim situacijama koriste se simpleksni kanali, a ukoliko je moguće i prijenosni repetitori koji se postavljaju u slučaju potrebe za pokrivanje pojedinih područja zahvaćenih katastrofom. O postavljanju i korištenju repetitora odlučuje IO HRS a na prijedlog radne grupe za SRVK.

Za uspostavu i prijenos podataka koriste se FM, SSB i digitalne tehnike. Uređaje i programe koji se upotrebljavaju nabavlja se u organizaciji Hrvatskoga radioamaterskog saveza. Digitalna tehnika, trenutno paket radio, koristi se za prijenos podataka do i od radiopostaje Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

Za dojavu podataka o uočenim prijetnjama od nastanka nesreće, veće nesreće ili katastrofe ili njezinog nastanka koristi se frekvencija 145,500 MHz. Na toj se frekvenciji na prijamu nalaze djelatnici Centra 112 koji će preuzeti dojavu .


Plan aktivnosti radne grupe u 2005. godini

Radna grupa u 2005. godini ima tri temeljne zadaće:

- razraditi Sustav radioamaterskih veza u kriznim situacijama u svim slojevima organizacije, uključivo s popisom radioamatera i radioamaterske opreme, koji će sudjelovati kod aktiviranja sustava i izrada Priručnika za rad kojim će se precizirati djelovanje Hrvatskog radioamaterskog saveza i Sustava radioamaterskih veza u kriznim situacijama.

- organizacija vježbe kojom bi se provjerila spremnost i sposobnost Hrvatskog radioamaterskog saveza za djelovanje u kriznim situacijama. Vježba se planira za drugu polovicu 2005. godine, dok bi se u prvoj polovici godine provela priprema svih sudionika za sudjelovanje u vježbi po slojevima organizacije, a s ciljem da se izradi spisak radioamatera i opreme koji će sudjelovati u vježbi. Vježba će se održati u simuliranim uvjetima rada na terenu uz upotrebu pričuvnih izvora napajanja. Iskustva iz održane vježbe iskoristiti će se za daljnju organizaciju Sustava radioamaterskih veza u kriznim situacijama.

- uspostavljanje suradnje s Upravom za zaštitu i spašavanje, s naglaskom na postavljanje 2 metarskih postaja u Centre 112, koje će biti na prijemu na 145,500 MHz i koje će se koristi za dojavu podataka o uočenim prijetnjama od nastanka nesreće, veće nesreće ili katastrofe ili njezinog nastanka. Postaje bi se trebale postaviti do početka protupožarne sezone. S Upravom za zaštitu i spašavanje dogovoriti sudjelovanje Hrvatskog radioamaterskog saveza u vježbama koje će Uprava organizirati. 


HRS SRVKS koordinator
Željko PILAT, 9A2R
PRIJAVA za SRVKS

Home ]