Home Up Poj. za lenje gr. 70 cm 2m+6m 2 m 6 m 23 cm Poj. za iskusne gr.

 

Projekti pojačavača snage 

za iskusne VHF/UHF PA graditelje

 

Važno upozorenje:

Svi spojevi izmedju VF delova kao i spojevi sa masom MORAJU biti što kraći! Ovo su ipak UKT pojačavači, uprkos tome što možda liče na KT. Hi! Vidi mehanička rešenja datih pojačavača!

U slučaju da ulazni trimer kondenzatori, ili jedan od njih, pri podešavanju traže da budu sa maksimalnim ili sa  minimalnim kapacitetom, potrebno je promeniti dužinu kabla između radio-uređaja kojim se pobuđuje pojačavač i samog pojačavača. Eksperimentalno treba odrediti optimalnu dužinu ovog kabla da bi se dobilo podešavanje sa približno onim vrednostima kapaciteta koje su date u šemi. Pri upotrebi pojačavača treba uvek koristiti taj eksperimentalno određen kabl. Promena radio-uređaja može ponekad zahtevati i ponovno određivanje ove dužine kabla.

 

NOVO !

20 kW VHF Pojačavač snage

1 x GU36B-1

početni i finalni dizajn:

PDF tekst

Sagradili: Miška, YU7MS and Pali, YU7PS

 

NOVO !

5 kW VHF Pojačavač snage

Računato, simulirano i optimizirano uz pomoć novog, nedavno razvijenog

YU1AW Dynamic Tube Model-a

PANICK V

2 x 3CPX1500A7

PANICK V.zip  (11 MB)

Sagradili: Nick, HB9EFK i Enrico, HB9SV

Merenja na završenom pojačavaču:

http://www.youtube.com/watch?v=f2wEQdIh1vQ

 


 

NOVO !

VHF 2-Bander

6m i 2m  PA

2B-1PA

1xGU84B

Računato, simulirano i optimizirano uz pomoć novog, nedavno razvijenog

YU1AW Dynamic Tube Model-a

 

                                    Šema veze        Meh. rasored            Anodno kolo           Ul. i izl. izolacija      Unakrsna izolacija

                              

GU84B 2B-1PA DATA

                Pojačanje (S21)             Snaga                 Efikasnost              Ulazni SWR             Naponi

6m:                       

  2m:                     

Download .ZIP file (580kB)

 


 

NOVO !

VHF 2-Bander

6m i 2m  PA

2B-1PA

1xGU74B

Računato, simulirano i optimizirano uz pomoć novog, nedavno razvijenog

YU1AW Dynamic Tube Model-a

 

                                    Šema veze        Meh. rasored            Anodno kolo           Ul. i izl. izolacija      Unakrsna izolacija

                              

GU74B 2B-1PA DATA

                Pojačanje (S21)             Snaga                 Efikasnost              Ulazni SWR             Naponi

6m:                       

  2m:                     

Download .ZIP fajl (585kB)

 


 

NOVO !

VHF/UHF 3-Bander

6m, 2m i 70cm  PA

3B-1PA

1xGS31B

Računato, simulirano i optimizirano uz pomoć novog, nedavno razvijenog

YU1AW Dynamic Tube Model-a

 

                      Šema veze        Meh. rasored        Anodno kolo    Izolacija ulaza    Izolacija izlaza

                               

          Pojačanje (S21)         Snaga             Efikasnost          Ulazni SWR         Naponi

6m:                       

2m:                       

70cm:                   

 

Home Up Poj. za lenje gr. 70 cm 2m+6m 2 m 6 m 23 cm Poj. za iskusne gr.