TELSİZ   .................   MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                                                            ...............................

 

.................... ayında .................... ilinde yapılacak olan Amatör Telsizcilik sınavına katılmak istiyorum. Gerekli belgeler ekte sunulmuştur.

          Gereğini arz ederim.                                                                                                                                                         ...../...../199....

 

EKLER          :

1. Amatör Telsizcilik Sınavı Başvuru Formu

2. İki adet vesikalık fotoğraf

3. Nüfus cüzdanı sureti

4. Diploma fotokopisi (tasdikli)

5. 50.000 TL. 'lık ücret makbuzu (Ziraat Bankası Yenişehir/ANKARA Şubesi

     304001/1340-6 no.lu TGM hesabına)