ANA SAYFAYA DÖNÜŞ

 

 

 

                                                                                
                                                                                
                                                                                
                       SAYIŞTAY KANUNU                                          
                                                                                
     Kanun Numarası           : 832                                             
     Kabul Tarihi             : 21/2/1967                                       
     Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih : 27/2/1967 Sayı: 12538                   
     Yayımlandığı Düstur      : Tertip: 5 Cilt: 6 Sayfa: 514                    
                                                                                
                              *                                                 
                             * *                                                
    Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara          
                göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.                     
                                                                                
                              *                                                 
                             * *                                                
                                                                                
                         BİRİNCİ BÖLÜM                                          
                           Kuruluş                                              
                                                                                
    Sayıştayın görev ve yetkisi:                                                
 
    Madde 1 - Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve giderleri    
ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların he- 
sap ve işlemlerini yargılama yoliyle kesin hükme bağlamak ve kanunlarla veri-   
len inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.          
    Sayıştayın yargı ve karar organları:                                        
 
    Madde 2 - Sayıştay kuruluşuna dahil yargı ve karar organları şunlardır:     
    a) Daireler,                                                                
    b) Daireler Kurulu,                                                         
    c) Temyiz Kurul,                                                            
    d) Genel Kurul,                                                             
    e) Yüksek Disiplin Kurulu,                                                  
    f) Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu.                                       
   Hazine temsilcisi sıfatiyle savcılık bu kuruluşa dahildir.                   
    Sayıştay mensupları:                                                        
 
    Madde 3 - Sayıştay mensupları şunlardır:                                    
    1. Meslek mensupları:                                                       
    a) Birinci Başkan, Daire Başkanları ve Üyeleri,                             
    b) (Mülga: 21/5/1970 - 1260/17 md.)                                         
    c) Raportörler,                                                             
    ç) Uzman Denetçi, Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,              
    2. Yönetim mensupları:                                                      
    a) (Mülga: 21/5/1970 - 1260/17 md.)                                         
    b) Müdürler, Müdür Yardımcıları ve Memurlar.                                
    3. Savcı ve Savcı Yardımcıları.                                             
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                         İKİNCİ BÖLÜM                                           
             Birinci Başkan ve Üyelerin Nitelikleri(1)                          
                                                                                
 
    Madde 4 - (Değişik: 1/11/1990 - 3677/1 md.)                                 
    Sayıştay Birinci Başkanı ve üyelerinin en az dört yıllık yüksek öğrenimi    
bitirmesi ve aşağıda sayılan niteliklerden en az birini taşıması şarttır.       
    A.  Birinci Başkanlık için:                                                 
    a)  Sayıştay Daire Başkanlığı veya üyeliğinde,                              
    b)  Bakanlık, Müsteşarlık, Müsteşar Yardımcılığı ve Valilikte,              
    c)  Genel ve Katma bütçeli dairelerin veya diğer kamu kurumlarının Genel    
 Müdürlük veya Başkanlık görevlerinde,                                          
    d)  Bakanlıkların teftiş kurulları ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap     
 Uzmanları Kurulu Başkanlıklarında,                                             
    e)  Yüksek Öğretim Kurumlarında hukuk,iktisat, işletme, muhasebe Maliye     
 ve Kamu Yönetimi profesörlüklerinde,                                           
    Bulunmuş olmak.                                                             
    B. Üyelik için:                                                             
    a) Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az dÖrt yıl süreyle başarılı gö-     
rev yapmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş Sayıştay Meslek  
Mensupluğu ve savcı yardımcılığında,                                            
    b) Sayıştay Savcılığında,                                                   
    c) (A) fıkrasının b, c, d, e bendlerinde sayılan görevlerde, (2)            
    d) (Ek: 26/6/1996 - 4149/1 md.) Lisans düzeyinde yüksek öğrenimi tamamla-   
dıktan sonra kamu hizmetinde en az yirmi yıl çalışmış olmak kaydıyla, İçişleri  
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı merkez denetim elemanlığı    
görevlerinde,                                                                   
    Bulunmuş olmak.                                                             
    Birinci Başkanın seçimi                                                     
 
    Madde 5 - (Değişik: 1/11/1990 - 3677/2 md.; İptal: Ana.Mah.'nin 11/7/1991   
tarih  ve  E.:1990/39,  K.: 1991/21  sayılı  Kararı  ile;  Yeniden Düzen-       
leme: 26/6/1996 - 4149/2 md) (3)                                                
    Sayıştay Birinci Başkanı, bu Kanunda yazılı niteliklere sahip istekliler-   
den Ek 8 inci madde esaslarına göre Sayıştay Başkan ve Üyeleri Ön Seçim Geçici  
Komisyonunca belirlenecek iki aday arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi       
Genel Kurulunca gizli oyla seçilir.                                             
    Birinci Başkan seçilebilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayı-  
sının dörtte birinin bir fazlasından az olmamak kaydıyla (...)(4) oylamada mev- 
cudun salt çoğunluğunun oyu aranır. (İkinci tümce iptal: Ana.Mahkemesinin       
20/11/1996 tarih ve E.1996/58, K.1996/43 sayılı kararı ile)                     
    Birinci Başkanın görev süresi yedi yıldır. Süresi biten yeniden seçilebilir.
Yeniden seçilemeyen veya seçime girmeyen Birinci Başkanın görev süresi yeni     
Başkan göreve başlayıncaya kadar devam eder. Görevi sona eren Birinci Başkan    
boş kadro şartı aranmaksızın Sayıstay üyesi olarak göreve devam eder, boşalan   
ilk üye kadrosu kendisene tahsis edilir.                                        
--------------                                                                  
(1) Bu bölümün başlığı; 1/11/1990 tarih ve 3677 sayılı Kanunla değiştirilmiş    
    ve metne işlenmiştir.                                                       
(2) Bu bendteki, "görevlerde" ibaresinden sonra gelen "bulunmuş olmak" ibaresi, 
    26/6/1996 tarih ve 4149 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle madde metninden    
    çıkarılmıştır.                                                              
(3) Söz konusu Anayasa Mahkemesi Kararı Resmi Gazete'de yayımlandığı 23/5/1992  
    tarihinden başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir.                       
(4) Bu fıkrada yeralan "ilk" ibaresi, Anayasa Mahkemesi'nin 20/11/1996 tarih ve 
    E.1996/58, K.1996/43 sayılı Kararıyla iptal edilmiş olup, metinden çıkarıl- 
    mıştır.                                                                     
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Üyelerin seçimi (1)                                                         
 
    Madde 6 - (Değişik:26/6/1996 - 4149/3 md.)                                  
    Sayıştay'da boşalan üyeliklerin beşte üçü Sayıştay Meslek Mensuplarından,   
geriye kalanların en az yarısı Maliye Bakanlığı Meslek Mensuplarından olmak     
üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrasının (b),(c) ve (d) bentlerinde sayılan diğer  
adaylar arasından seçilir. Bu oranların uygulanmasından tamsayı yanında meydana 
gelen kesirler bir adet olduğu takdirde Sayıştıy Meslek Mensupları, iki adet    
olduğu takdirde, biri Sayıştay Meslek Mensupları, diğeri ise Maliye Bakanlığı   
kontenjanına aktarılır.                                                         
    Sayıştay Başkanlığı boşalan üyelik sayısının beşi bulduğu tarihten itibaren 
yedi gün içinde başlamak üzere Resmi Gazete ve diğer basın ve yayın organları   
kanalı ile seçim için duyuru yapar. Başvurular Sayıştay'a yapılır. Üye adaylığı 
için başvuru süresi, ilk duyuru tarihinden itibaren bir aydır.                  
    Sayıştay Genel Kurulunca, Sayıştay'a başvuranların sicilleri üzerinde yapı- 
lacak inceleme sonucunda, bu Kanunda yazılı niteliklere sahip oldukları anla-   
şılanlar arasından mevcut üye sayısının salt çoğunluğunun gizli oyu ile her boş 
yer için dörder aday seçilir. Aday seçimi, başvuru süresinin bitiminden itibaren
otuz iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Seçim sonuçları,seçimi takip eden üç   
iş günü içerisinde Sayıştay Başkanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı-
ğına sunulur. Otuz iş günlük sürede seçim tamamlanamadığı takdirde Sayıştay     
Başkanlığı aday adaylıkları kabul edilmiş olanların tümünü kontenjan gruplarını 
da belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar. Bu du-  
rumda, aday seçimi müteakip fıkrada belirtilen usule göre yapılır.              
    Sayıştay Başkanlığınca bildirilenler arasından bu maddenin birinci fıkra-   
sındaki dağılım oranları dahilinde Ek 8 inci madde esaslarına göre boş üyelik   
sayısının iki katı kadar belirlenen adaylar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kuruluna sunulur. Dağılım oranları dahilinde gösterilen adaylar için ayrı ayrı  
listeler halinde, birleşik oy pusulası düzenlenir. Adayların adlarının karşı-   
sındaki özel yer işaretlenmek suretiyle oy kullanılır. Seçilecek üyelerin sayı- 
sından fazla verilen oylar geçersiz sayılır. (Son tümce iptal: Ana.Mahkemesinin 
20/11/1996 tarih ve E.1996/58,K.1996/43 sayılı Kararı ile)                      
    Başkan ve üyelerin teminatı:                                                
 
    Madde 7 - Sayıştay Başkan ve üyeleri azlolunamaz. Kendileri istemedikçe     
65 yaşından önce emekliye ayrılamaz. (95 inci madde hükmü saklıdır.)            
    (Ek: 26/6/1996 - 4149/4 md.; İptal Ana.Mahkemesinin 20/11/1996 tarih ve     
E.1996/58,K.1996/43 sayılı Kararı ile)                                          
    Memuriyetten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı kesin hüküm giymiş    
olanların görevleri kendiliğinden, görevini sağlık bakımından yerine getiremi-  
yeceği tam teşkilatlı resmi sağlık kurulu raporuyla kesin olarak anlaşılanla-   
rın da Sayıştay Genel Kurul karariyle görevleri sona erer.                      
    Savcı ve yardımcılarının nitelikleri ,atanmaları:                           
 
    Madde 8 - (Değişik: 21/5/1970-1260/1 md.)                                   
    Sayıştay Savcısı ve yardımcıları,Sayıştay Birinci Başkanının mütalaası      
alındıktan sonra Maliye Bakanlığınca yapılacak teklif üzerine ortak kararna-    
me ile atanırlar.                                                               
    Bunların, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat Fakülteleriyle, İktisadi ve      
Ticari İlimler Akademilerinden veya öğretim itibariyle bunlara denkliği Milli   
Eğitim Bakanlığınca onanmış yurt içindeki veya dışındaki fakülte veya yüksek    
okullardan birini bitirmiş ve sonradan mali ve İktisadi konularla ilgili        
görevlerde en az on yıl başarı ile çalışmış olmaları şarttır.                   
    Raportör ve denetçilerin nitelikleri, mesleğe alınmaları:                   
 
    Madde 9 - Raportör, uzman denetçi, başdenetçi ve denetçiler denetçi yardım- 
cılığından yetişirler.                                                          
-----------------------                                                         
(1) Madde başlığı; 1/11/1990 tarih ve 3677 Sayılı Kanun ile değiştirilmiş ve    
    metne işlenmiştir.                                                          
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Denetçi yardımcılığına, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat Fakülteleriyle     
İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinden veya öğretim itibariyle bunlara      
denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onanmış yurt içi veya yurt dışındaki fa-     
külte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olanlar arasından açılacak sına-   
vı kazananlar Birinci Başkan tarafından aday olarak atanırlar.                  
    Sınava girebilmek için 31 yaşından gün almamış ve Devlet Memurları Kanunu-  
nun 48 inci maddesinde gösterilen genel nitelikleri haiz olmak şarttır.         
    Adaylık süresi en az bir, en çok iki yıldır. Adaylık süresi sonunda:        
    Bilgi, çalışma ve ahlak bakımından hizmete elverişli görülenler Memurlar    
Seçim ve Disiplin Kurulunun kararı ve Birinci Başkanın onayıyla denetçi yar-    
dımcılığına atanırlar.                                                          
    Hizmete elverişli görülmeyenlerin görevine Memurlar Seçim ve Disiplin Kuru- 
lu kararı ve Birinci Başkanın onayıyla son verilir.                             
    Denetçi yardımcıları bir meslek kursuna veya stajına tabi tutulurlar.       
    Kursta okutulacak nazari ve tatbiki derslerle stajın şekil ve şartları,     
kursun veya stajın süresi kurs veya staj sonundaki sınav usulleri ve diğer      
hususlar yönetmeliğinde belirtilir.                                             
    Denetçi olabilmek için kurs veya stajdan sonra yapılacak meslek sınavını    
başarmak şarttır.                                                               
    Sayıştay meslek mensupları ile savcı ve yardımcılarının yükselme süreleri   
iki yıldır.                                                                     
    Genel Sekreter ve yardımcıları:                                             
 
    Madde 10 - (Değişik:21/5/1970-1260/2 md.)                                   
    Birinci Başkanın seçeceği bir üye Sayıştay Genel Sekreterliği görevini      
yapar.                                                                          
    Genel Sekretere, Birinci Başkanın onayı ile dördüncü ve daha yukarı dere-   
celerdeki meslek mensuplarından en çok üç yardımcı verilir.                     
                                                                                
    Raportör ve denetçilerin atanmaları:                                        
 
    Madde 11 - (Değişik : 21/5/1970-1260/3 md.)                                 
    Raportör, Uzman Denetçi, Başdenetçi ve denetçiler, memurlar Seçim ve Disip- 
lin Kurulu kararı ve Birinci Başkanın onayı ile atanırlar.                      
    Yönetim mensuplarının nitelik ve atanmaları:                                
 
    Madde 12 - Müdür ve yardımcılarının, şef ve memurların, Devlet Memurları    
Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımaları gerekir. Bunlar,     
Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulunun kararı üzerine Birinci Başkanın onayı ile  
atanırlar.                                                                      
    Yönetim  mensuplarının sınıflandırılması:                                   
 
    Madde 13 - Yönetim mensupları için Devlet Memurları Kanunu esaslarına göre  
sınıflar tesis edilir.                                                          
    Yönetim mensuplarının Devlet Memurları Kanunu gereğince yapılacak yüksel-   
tilme ve kademe ilerlemeleriyle, disiplin ve ceza kovuşturmalarında yetkili     
kurul, Memurlar Seçim ve Disiplin Kuruludur.                                    
                                                                                
                        ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                            
                                                                                
                                                                                
   Sayıştay Yargı ve Karar Organlarının Kuruluş, İşleyiş, Görev ve Yetkileri    
    Daireler:                                                                   
 
    Madde 14 - (Değişik: 7/3/1985 - 3162/1 md.)                                 
    Bir Başkan ile altı üyeden kurulu daireler birer hesap mahkemesidir. Daire- 
ler, bir başkan ve dört üye ile toplanır, hüküm ve kararlar oy çokluğuyla ve-   
rilir.                                                                          
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Daireler;                                                                   
    a) Sorumluların hesap ve işlemlerini yargılayarak hükme bağlar.             
    b) Gerektiğinde, genel uygunluk bildirimleri ve Türkiye Büyük Millet Mec-   
lisine sunulacak diğer raporlar hakkında görüş bildirir.                        
    c) Birinci  başkan tarafından görüşülmesi istenilen konular hakkında ka-    
rar verir.                                                                      
    Daire başkanlığının boşalması, daire başkanının izinli veya özürlü olması   
veya birinci başkanlığa vekalet etmesi halinde en kıdemli üye daire başkan      
vekilliğini yapar. Kıdemde esas, üyeliğe seçilmedir.                            
                                                                                
Daireler Kurulu:                                                                
                                                                                
 
    Madde 15 - (Değişik: 21/5/1970 - 1260/4 md.)                                
    Daireler Kurulu, Temyiz Kuruluna seçilen Başkan ve üyelerin dışında ka-     
lan Başkan ve üyelerden kurulur.                                                
    En kıdemli Daire Başkanı Kurula Başkanlık eder.                             
    Kurul üye tamsayısının en az üçte ikisi ile toplanır. Kanuni mezuniyet      
veya münhal üyelik sebebiyle toplantı yeter sayısının sağlanamadığı hallerde,   
dairelerden kurula ayrılmış bulunan üye sayısını aşmamak ve o toplantıya mün-   
hasır olmak kaydiyle Kurul Başkanı tarafından yeter sayıyı sağlıyacak kadar     
üye toplantıya davet edilebilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu    
taraf üstün tutulur.                                                            
    Daireler Kurulu 105 inci madde gereğince verilecek Sayıştay mütalaasını     
tespit eder.                                                                    
    Daireler Kurulu bu kanunla kendisine verilmiş olan diğer görevleri yapar    
ve Birinci Başkan tarafından incelenmesi istenen konularla işlemleri görüşe-    
rek karara bağlar.                                                              
    Savcı doğrudan doğruya veya Kurul Başkanının çağrısı üzerine oy hakkı ol-   
mamak şartiyle Kurula katılabilir.                                              
    Temyiz Kurulu:                                                              
 
    Madde 16 - Temyiz Kurulu 4 yıl için Sayıştay Genel Kurulunca daire başkan-  
ları arasından seçilecek 4 daire başkanı ile her daireden seçilecek 2 üyeden    
kurulur.                                                                        
    Her yıl kurul üyelerinin dörtte biri yenilenir. Üyeliği sona erenlerin ye-  
niden seçilmeleri caizdir.                                                      
    Kurula en kıdemli daire başkanı başkanlık eder.                             
    Duruşmalı oturumlarda savcı kurul huzurunda savunmasını yapar.              
                                                                                
    (Değişik: 21/5/1970 - 1260/5 md.) Kurul üye tamsayısının en az üçte ikisi   
ile toplanır. Kanuni mezuniyet ve münhal üyelik sebebiyle toplantı yeter sa-    
yısının sağlanamadığı hallerde, dairelerden Kurula seçilmiş bulunan üye sayı-   
sını aşmamak ve o toplantıya münhasır olmak kaydiyle Kurul Başkanı tarafında-   
dan yeter sayıyı sağlıyacak kadar üye toplantıya davet edilebilir. Mevcudun     
çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf    
üstün tutulur.                                                                  
    Kararı temyiz edilen daire başkanı ve üyelerinin oy hakkı olamaz.           
    Temyiz Kurulu üyeleri 22 nci maddede gösterilen görevleri de yapar.         
    Temyiz Kurulu Sayıştay dairelerince verilen ilamların son hüküm merciidir.  
                                                                                
    Genel Kurul:                                                                
 
    Madde 17 - Genel Kurul, Birinci Başkanının Başkanlığı altında daire başkan- 
lariyle üyelerden kurulur.                                                      
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Genel Kurul bu kanunla kendisine verilmiş olan görevleri yapar ve Birin-    
ci Başkan tarafından incelenmesi istenilen diğer konu ve İşlemleri görüşerek    
karara bağlar.                                                                  
    Savcı doğrudan doğruya veya Birinci Başkanın çağrısı üzerine; oy hakkı olma-
mak şartiyle, Genel Kurulda bulunabilir.                                        
    (Değişik: 26/6/1996 - 4149/5 md.) Genel Kurul mevcut üye sayısının en az    
ücte ikisi ile toplanır, mevcudun salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşit- 
liğinde Birinci Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.                         
    İdari nitelikteki kararların birleştirilmesi:                               
 
    Madde 18 - Dairelerin kararları veya bir dairenin iki kararı arasında aynı  
meselede aykırılık bulunur veya bir içtihadın değişmesine lüzum görülür ya da   
bu mahiyette bütün işlemlere uygulanabilecek kararlar almaya ihtiyaç duyulur-   
sa mesele Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanır. Bu meselenin görüşülmesin- 
de savcı da bulundurulur.                                                       
                                                                                
    Sayıştaya ilişkin kanun tasarı ve teklifleri:                               
 
    Madde 19 - Sayıştaya ilişkin olarak yapılan kanun tasarısı ve teklifleri    
hakkında görüşlerini tesbit etmek, vize ve denetleme İşleri için yönetmelikler  
yapmak, Genel Kurulun görevleri arasındadır.                                    
    Savcı:                                                                      
 
    Madde 20 - Savcı aşağıdaki görevleri yerine getirir:                        
    a) Hesapların incelenmesi ve yargılanması safhalarında iddia ve düşüncesini 
bildirmek.                                                                      
    b) Uygunluk bildirimlerinin ve Cumhuriyet Senatosuyla Millet Meclisine sunu-
lacak raporların Sayıştay Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında hazır bulunarak 
görüşünü açıklamak,                                                             
    c) Kanunların sorumlular hakkında cezai veya inzibatı kovuşturmayı emretti- 
ği hususlarda buna ait hükümlerin uygulanmasını izlemek,                        
    ç) Hesapların yargılanması sırasında veya her hangi bir suretle sorumlula-  
nın cezai veya inzibati cezayı gerektiren hallerine vakıf olduğu takdirde duru- 
mu Maliye Bakanlığına ve diğer ilgili makamlara yazı ile bildirmek,             
    d) Birinci Başkan tarafından verilen işleri görmek,                         
    e) Kanunda yazılı süreler içinde hesaplarını vermiyen saymanlar hakkında    
yapılacak işlemler dolayısiyle düşüncesini bildirmek,                           
    f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.                      
                                                                                
                          DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                                        
              Sayıştay Mensuplarının Görev ve Yetkileri                         
    Birinci Başkan:                                                             
 
    Madde 21 - Birinci Başkan Sayıştayın en büyük amiri olup Sayıştayın genel   
işleyişinden sorumludur. Genel Kurulun Başkanıdır. Gerekli gördükçe temyiz ve   
daireler kuruluna da başkanlık eder. Bu kurullara verilecek işleri düzenler     
ve görüşmeleri yönetir.                                                         
    Birinci Başkan, Sayıştaya düşen bütün ödevlerin iyi yapılmasını ve iç yöne- 
timin düzenli bir surette yürütülmesini sağlamak için gereken tedbirleri alır.  
    Daire başkanlarının ve üyelerin dairelere ayrılması, işlerin dairelere dağı-
tılması, denetçilerin ve personelin görevleri ve görev yerlerinin tayin ve tes- 
bit olun-                                                                       
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
ması, denetleme gruplarının kurulması, hesapların merkezde veya yerlerinde      
incelenmelerine ilişkin programların yapılması Birinci Başkana aittir.          
    Birinci Başkan görevinde bulunamıyacağı zaman daire başkanlarından birini   
yerine vekil bırakır. Vekil tayin etmemiş olduğu veya Birinci Başkanlığın açık  
bulunduğu hallerde daire başkanlarının en kıdemlisi vekillik yapar.             
    Daire başkanları ve üyeler:                                                 
 
    Madde 22 - Daire başkanları, dairelerine ayrılan hesapların yargılama ve    
bunlara ilişkin tutanak ve ilamların düzenlenme ve sonuçlandırılması işleriyle  
ve diğer işlerin yapılmasını sağlamakla görevlidir.                             
    Üyeler denetçi raporlarını inceler ve düşüncelerini yazılı olarak belirtir. 
Ayrıca bu kanunda gösterilen diğer işleri yapar.                                
                                                                                
    Genel Sekreter:                                                             
                                                                                
 
    Madde 23 - (Değişik: 2l/5/1970 - 1260/6 md.)                                
                                                                                
    Genel Sekreter yönetim işlerinde Birinci Başkanın yardımcısıdır.            
    Birinci Başkan, kendisine bu kanunla verilmiş yönetime ilişkin görevlerden  
 bir kısmını kendi adına yürütme görevini Genel Sekretere verebilir.            
    Genel Sekreter, denetim guruplariyle şubelerini ve idari şubeleri Birinci   
Başkan adına yönetir ve denetler.                                               
    Mesleki araştırma, inceleme ve yayın işlerini düzenler.                     
    Genel Sekreter Genel Kurula ve Daireler Kuruluna üye sıfatiyle katılır.     
    Genel Sekreter yardımcıları, Genel Sekretere verilmiş görevlerin yerine     
getirilmesinde yardımcı olurlar. Bunlar arasındaki iş bölümü Genel Sekreterce   
yapılır.                                                                        
    Raportörler :                                                               
 
    Madde 24 -Raportörler, bağlı bulundukları daire ve kurullara bu kanunla     
verilen görevlerle ilgili kararları yazmak ve verilen hükümler dairesinde tuta- 
nak ve ilamları düzenlemek ve bunların gerektirdiği diğer bütün işlemleri yap-  
makla görevlidirler.                                                            
                                                                                
    Denetçiler:                                                                 
                                                                                
 
    Madde 25 - Denetçiler, incelenmek üzere Birinci Başkanlıkça veya onun adı-  
na grup şeflerince kendilerine verilen idare hesaplariyle kesin hesapları ve    
işlemleri, kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerdeki esas ve usuller dairesin- 
de inceliyerek sonucunu birer raporla Birinci Başkanlığa bildirmek ve bu kanun- 
la verilen diğer Sayıştay hizmetlerini yapmakla görevlidirler.                  
    Denetçiler; anlam, uygulama veya sonuçları bakımından Hazine menfaatlerini  
zarara uğratıcı nitelikte gördükleri kanun,tüzük, yönetmelik, kararname ve sair 
mevzuat hükümlerini, inceleme sırasında tesbit ederek bunları gerekçesiyle bir- 
likte ve yazılı olarak Birinci Başkanlığa bildirirler. Birinci Başkan, bu bil-  
dirileri derhal Genel Kurula havale eder ve bunlardan Genel Kurul karariyle ka- 
bule değer görülenler üç aylık raporlarla Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mecli-  
sine sunulur.                                                                   
    Denetçiler tarafından hesap ve işlemlerin inceleme usulleri denetleme grup- 
larının çalışma şekilleri ile grup şeflerinin görev ve sorumlulukları bir tali- 
matta belirtilir.                                                               
                                                                                
    Yönetim mensupları :                                                        
 
    Madde 26 - Sayıştayın işlemesiyle ilgili yönetim işleri bu kanuna bağlı     
kadrolarda yazılı memurlar tarafından yapılır.                                  
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Kurulacak yönetim dallarının görevleriyle bu görevlerin yapılma yolları,    
ilgililerin sorumluluk dereceleri yönetmeliğinde gösterilir.                    
                                                                                
    Memurlar seçim ve disiplin kurulu:                                          
 
    Madde 27 - Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu iki takvim yılı için Genel Ku- 
rulca seçilecek bir daire başkanı, bir üye, bir uzman denetçi veya raportör,    
başdenetçi ile Genel Sekreterden kurulur.                                       
    Aynı şekilde birer yedek seçilir.                                           
    Kurula daire başkanı başkanlık eder.                                        
    Kurul üye tamsayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.              
    Uzman denetçi veya raportör, başdenetçi şahıslarını ilgilendiren konula-    
rın görüşüldüğü toplantılara katılamazlar.(1)                                   
                                                                                
                            BEŞİNCİ BÖLÜM                                       
                     Sayıştayın Görev ve Yetkileri                              
                                                                                
    Sayıştayın görevleri:                                                       
                                                                                
 
    Madde 28 - Sayıştay aşağıda gösterilen görevleri yerine getirir:            
    I - A) Genel ve katma bütçeli dairelerin,                                   
    B) (A) bendinde yazılı daireler tarafından sermayesinin yarısı veya yarısın-
dan fazlasına katılmak suretiyle sabit veya döner sermayeli veya fon şeklinde   
kurulan kurum ve teşebbüslerin,                                                 
    C) Kanunlarla Sayıştay denetimine tabi tutulan diğer kurumların bütün ge-   
lir, gider ve mallariyle nakit, tahvil, senet gibi kıymetlerinin (Emanet nite-  
liğinde olanlar dahil) alınıp verilmesini, saklanma ve kullanılmasını denetler. 
Sorumluların hesap ve işlemlerini yargılıyarak kesin hükme bağlar.              
    II - Devlete ait ikraz, istikraz ve taahhütlerle çeşitli kaynaklardan bağış 
 ve yardım suretiyle elde edilen nakdi veya ayni kıymetleri, Hazine bonolarını, 
 bütün kefalet, kredi ve Hazine avanslarını kaydedip denetler.                  
    III-(Değişik:7/3/1985 -3162/2 md.) Genel ve katma bütçelere ilişkin genel   
uygunluk bildirimlerini, Anayasada belirtilen süre içerisinde Türkiye Büyük Mil-
let Meclisine sunar.                                                            
    IV - Gerektiğinde mali işlere ve hesap usulleriyle gelir tahakkuk sistemle- 
rine dair Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisine rapor verir. (2)              
    V - Denetimine tabi kuruluşların hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucun- 
da gerekli gördüğü hususlara dair Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisine rapor 
verir. (2)                                                                      
    VI - Sayıştay, kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir. 
    Sayıştayın yetkileri:                                                       
 
    Madde 29 - Sayıştay, bu kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin 
yerine getirilmesi sırasında Bakanlık, kurul ve kurumlarla, idare amirlikleriy- 
le, say-                                                                        
--------------------                                                            
(1) Bu maddenin son fıkrasındaki "Genel Sekreter" deyimi 2l/5/1970 tarih ve     
    1260 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile metinden çıkarılmıştır.              
(2) Bu hükmün uygulanmasında ek 2 nci maddeye bakınız.                          
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
man ve diğer sorumlularla doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, def-       
ter ve kayıtları göndereceği mensupları vasıtasiyle görmeye veya dilediği       
yere getirtmeye ve sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili me-    
murları çağırmaya, bakanlık, daire ve kurumlardan temsilci istemeye yetkili-    
dir.                                                                            
    Sayıştay denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi,     
Devlet, özel idare, belediye ve sair bütün resmi kurum ve kurullarla diğer ger- 
çek ve tüzel kişilerden (Bankalar dahil) istiyebilir.                           
    Sayıştay denetimine giren daire ve kurumların işlemleriyle ilgili kayıtla-  
rı, eşya ve malları, işleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bi-  
lirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye yet- 
kilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere ta- 
bidir. Bu maddenin uygulanmasında izlenecek usul ve esaslar yönetmeliğinde be-  
lirtilir.                                                                       
    Bu madde gereklerini haklı bir sebebe dayanmaksızın tam olarak yerine getir-
miyen birinci ve ikinci fıkralarda yazılı ilgililer hakkında, Sayıştayın istemi 
üzerine dairelerince disiplin kovuşturması yapılmakla beraber bu gibiler için   
ayrıca genel ve özel hükümler dairesinde işlem de yapılır.                      
                                                                                
                             ALTINCI BÖLÜM                                      
                                 Vize                                           
    Tescil ve önceden vizeye tabi işlemler:                                     
 
    Madde 30 - (Değişik: 21/5/1970 - 1260/7 md.)                                
    Sayıştay'ın denetimine tabi daire ve kurumlarca harcamaya ilişkin olarak    
yapılan sözleşmelerle her türlü bağıtlar tescile, genel ve katma bütçeli daire- 
lerin kadro ve ödenek dağıtım işlemleri önceden vizeye tabidir.                 
    (Ek: 7/3/1985 - 3162/3 md.) Askeri kadrolar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü 
uygulanmaz. Bunların Sayıştaya gönderilme, saklanma ve yok edilme usulleri, il- 
gili bakanlık ve Sayıştayın görüşü alınmak suretiyle, gizlilik ilkesi gözönünde 
tutularak Başbakanlıkça saptanır.                                               
    Sözleşmeler ile bağıtların, dayanakları ile birlikte, bağıt tarihinden iti- 
baren üç gün içinde Sayıştay'a gönderilmeleri zorunludur. Bu sözleşme ve bağıt- 
lar Sayıştay'ca tescil edilmedikçe uygulanamaz.                                 
    (Değişik: 7/3/1985 - 3162/3 md.) Ancak 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu-
nun 64 üncü maddesi uyarınca ve Bütçe Kanunları ile vizeden istisna edilen söz- 
leşmelerle ivedilik ve gizlilik sebebi ile eksiltmeden istisnasına Bakanlar Ku- 
rulunca karar verilen hususlar ve yabancı memleketlerde yapılan satın almalara  
ilişkin sözleşmeler bu hükmün dışındadır.                                       
    Harcamaların kısa dönemde incelenmesi:                                      
 
    Madde 31 - (Değişik: 21/5/1970 - 1260/8 md.)                                
    Genel ve katma bütçelerden yapılan harcamalar Sayıştay'ca harcamadan sonra  
 ve aylık olarak incelemeye tabi tutulabilir. Bu suretle incelenecek hesaplara  
ilişkin belge, kayıt, defter ve cetvellerin Sayıştay'a gönderilme süreleri ve   
bu tarz incelemenin hangi yerlerdeki hesaplara uygulanacağı Maliye Bakanlığının 
mütalaası alınarak Genel Kurulca tespit edilir.                                 
    Denetçiler tarafından yapılan inceleme sonucunda mevzuata uygun görülmeyen  
işlemler 48 inci maddede yazılı esaslar dairesinde gerekçesi ile birlikte so-   
rumlulara bildirildikten ve yazılı savunmaları alındıktan sonra, rapor, hesa-   
bın tümü hakkında düzenlenir.                                                   
*                                                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
       Bu kanun gereğince yapılacak inceleme ve denetlemeler sırasında, harca-  
maların ilişkin bulunduğu mevzuat yoruma müsait görüldügü takdirde keyfiyet Sa- 
yıştay görüşü tespit edilmek üzere Birinci Başkanlığa bildirilir ve alınacak    
sonuca göre işlem yapılır.                                                      
                                                                                
    Vize ve tescilde uygulanacak usul:                                          
 
    Madde 32 - (Değişik: 21/5/1970 - 1260/9 md.)                                
    Vize edilmek veya tescile tabi tutulmak üzere Sayıştay'a gönderilen kadro   
ve ödenek dağıtım işlemleriyle sözleşme ve bağıtlardan mevzuata uygun bulunan-  
lar incelemeyi yapan denetçi ve grup şefi tarafından vize veya tescil edilir.   
Mevzuata uygun bulunmayanlar düzeltilip tamamlanmak üzere denetçi ve grup şefi- 
nin yazılı düşüncesiyle birlikte dairesine geri gönderilir.                     
    Alınacak karşılık üzerine bunlar ya vize veya tescil edilir, ya da bir mü-  
zekkere ile Birinci Başkanlığa verilir.                                         
    Birinci Başkan bu işlemleri görüşünü bildirmesi için dairelerden birine ve- 
rir.                                                                            
    İşlem dairece de mevzuata uygun görülmezse ilgili belgeler daire kararı ge- 
reğince dairesine geri gönderilir. İlgili ita amirinin bu karara usulü dairesin-
de itirazda bulunması halinde, Birinci Başkan bu belgeleri incelemek üzere Dai- 
reler Kuruluna verir. Bu kurulca tereddüt konusunun mevzuata uygun olduğuna ka- 
rar verildiği takdirde işlem vize veya tescil edilir. İtiraz yerinde görülmeyip 
işlemin mevzuata aykırı bulunduğu karar altına alınırsa işlemle ilgili belge-   
ler karar gereğince dairesine geri gönderilir.                                  
    Daireler Kurulunca vize veya tescilinden kaçınılan, mevzuatın açıkça yasak- 
lamadığı kadro ve ödenek dağıtım işlemleri ile sözleşmeler ve bağıtlar ita amir-
lerinin sorumluluğu yüklenmeleri halinde keyfiyetin Sayıştay'a gerekçesiyle bil-
dirilmiş olması şartiyle uygulanabilir. Bu takdirde Sayıştay'ca kabul edilmi-   
yen hususlara ilişkin ödeme ve harcamalardan doğacak sorumluluk o ita amirine   
aittir.                                                                         
    Bu sorumluluk ödeme ve harcamanın yapıldığı yıla ait sayman hesabının yargı-
lanması sırasında hükme bağlanır.                                               
    Birinci derecede amiri ita bulunan Bakanların sorumluluğu yüklenmeleri ha-  
 linde keyfiyet yapılan ödeme ve harcama miktarları ile birlikte, usulüne göre, 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlıklarına bildirilir. (ı)           
                                                                                
    Bir işlemin vize veya tescil edilmiş olması sorumluları bağlamıyacağı gibi  
Sayıştay'ın yargı yetkisini de kısıtlamaz.                                      
                                                                                
    Kesin geri çevirme:                                                         
 
    Madde 33 - (Değişik: 21/5/1970-1260/10 md.)                                 
    Sayıştay'ın tescil veya vizesinden kaçınıp gerekçeli bir önergeyle dairesi- 
ne geri çevirdiği 32 nci maddedeki işlemlerden maddi hataya veya ödenek veya    
kadro yetersizliğine ilişkin olanları hakkındaki reddi kesindir.                
                                                                                
 
    Madde 34-35 - (Mülga: 21/5/1970 - 1260/17 md.)                              
                                                                                
    Tescile tabi olmıyan sözleşmelerin Sayıştay'a gönderilmesi:                 
 
    Madde 36 - (Değişik: 21/5/1970- 1260/11 md.)                                
    30 uncu madde gereğince tescile tabi tutulmıyan sözleşmelerle dayanakları-  
nın birer örneği yedi gün zarfında Sayıştay'a gönderilir.                       
                                                                                
------------------------                                                        
(1)  Bu hükmün uygulanmasında ek 2 nci maddeye bakınız.                         
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    İnceleme süresi:                                                            
 
    Madde 37 - (Değişik: 21/5/1970 - 1260/12 md.)                               
    Kadro ve ödenek dağıtım işlemlerinin vizesi üç, sözleşmelerin tescili onbeş 
gün içinde sonuçlandırılır.                                                     
                                                                                
                                  YEDİNCİ BÖLÜM                                 
                                    Denetleme                                   
                                                                                
     Genel esaslar:                                                             
 
     Madde 38 - Sayıştay denetimine giren idare ve kurumların:                  
     a) Gelir, gider ve mal işlemlerini, bu işlemlere ait sayman hesaplarını bü-
tün kayıt ve belgeleriyle birlikte incelemek ve neticede bütün bu işlem ve he-  
sapları yargılama yolu ile;                                                     
     b) Bütçe hesabının ve bu nitelikteki diğer hesapların kesilmesini, sayman  
hesaplarının sonuçlarını, ilgisine göre kesinhesap kanunu tasarıları veya kesin 
mizan ve bilançolarla karşılaştırmak suretiyle;                                 
     c) Kanunlarda belirtilen diğer konuları ilgili daire ve kurumlardan alına- 
cak bilgi ve belgeleri incelemek ve Sayıştayda gerekli kayıtları kurmak suretiy-
le;                                                                             
     Denetler.                                                                  
     Askeri kadrolarla askeri teçhizat, levazım, ayniyat, fabrika ve müessese-  
ler, Sayıştay denetimine tabidir. Ancak, bunların denetim usulleri, Sayıştayın  
görüşü alındıktan sonra Milli Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca yapılacak bir   
yönetmelikte belirtilir.                                                        
                                                                                
     Hesapların verilme zamanı:                                                 
 
     Madde 39 - Hesap ve işlemleri Sayıştayın denetimine giren idare ve kurumla-
rın kanunlarına göre bir bütçe veya hesap yılı veya hesap devresi içindeki bütün
gelirlerinin, giderlerinin ve mallarının hesapları saymanlar tarafından engeç   
mahsup devresini takibeden bir ay içinde Sayıştaya verilir.                     
     Mal işlemlerinin hesap devresi, 5 yıldan fazla olmamak şartiyle, ilgili    
saymanlık işlemlerinin durumuna göre, Sayıştayca tesbit olunur.                 
     Hesap ve işlemlere ait belge, kayıt, defter ve cetvellerin yıl veya hesap  
devreleri içinde, bir aydan fazla olmamak üzere, belirtilecek müddetler sonunda 
gönderilmesine veya yerinde incelemeye hazır bulundurulmasına Sayıştayca karar  
verilebilir. Bu hal yukardaki fıkralar gereğince yıl veya hesap devreleri sonla-
rındaki hesap verme mecburiyetini kaldırmaz.                                    
                                                                                
     Hesapların niteliği:                                                       
 
     Madde 40 - Gelir, gider ve mal işlemlerinin hesapları Sayıştaya ayrı ayrı  
verilir. Daire ve kurumların bir bütçe veya hesap yılında veya özel kanuna göre 
kabul edilmiş olan hesap devresi içinde:                                        
     a) Tahakkuk eden ve tahsil edilen bütün gelirlerin, gelir artıklarının ve  
emanetlerin miktar ve mahiyetini gösteren cetvel ve defterlerle bunlarla ilgili 
her türlü belgeler, gelir hesabını;                                             
     b) Yapılan harcamaların ve bunlara ilişkin olarak alınan para ve sair kıy- 
metlerin miktar ve mahiyetini gösteren cetvel ve defterlerle bunlarla ilgili her
türlü belgeler, gider hesabını;                                                 
*                                                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    c) Mevcut ve alınan, sarf olunan, satış, yoketme veya sair suretlerle elden 
çıkarılan her türlü malların ve eşyanın miktar ve mahiyetini gösteren cetvel ve 
defterlerle bunlarla ilgili her türlü belgeler, mal hesabını teşkil eder.       
    28 inci maddenin 1 (B) ve (C) bendlerinde söz konusu sabit veya döner serma-
yeler veya fonlar veyahut kurumların yetkili mercilerce onaylanmış bütçe ve kad-
rolariyle kesinhesapları ve bunlarla ilgili kararlar, bilanço esasına göre hesap
yürüten kurumlarda ise kesin mizan ve bilançolar, Sayıştaya verilecek hesaplara 
dahildir.                                                                       
    Yukarıdaki fıkralarda sözü geçen cetvel, defter ve belgelerin cins ve nevi- 
leri ve verilme devreleri, Sayıştayca bir genelgeyle belirtilir.                
    Özel mevzuatına göre bir saymanın aynı zamanda gelir, gider ve mal işlemle- 
rini yapmakla görevli olması halinde, hesapların bu işlemlerin tamamına veya bir
kısmına şamil olması veya ayrı ayrı verilmesi hallerini ve hesapların verilme   
tarz ve şekillerini, Sayıştay bir genelgeyle tesbit ederek ilgili idare, kurum  
ve saymanlara tebliğ eder.                                                      
                                                                                
    Saymanlar:                                                                  
 
    Madde 41 - Sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan saymanlar şunlardır:       
    1. Gelir saymanları;                                                        
    2. Gider saymanları;                                                        
    3. Mal saymanları.                                                          
                                                                                
    Sayman durumunda olanlar:                                                   
 
    Madde 42 - Usulüne uygun olarak sayman sıfatiyle görevlendirilmediği halde  
kendiliğinden veya verilen emir üzerine gelirleri toplıyan, harcıyan ve malları 
saklıyan ve idare edenler de bu işlemler bir saymanın hesabına dahil edilmediği 
takdirde, sayman addolunur ve kanun hükümleri gereğince sayman sıfatiyle hesabı-
nı Sayıştaya vermeye zorunlu olup saymanlar hakkındaki sorumluluk bunlar hakkın-
da da uygulanır.                                                                
    Eğer bu hal amirlerinin yazılı emirleri üzerine cereyan etmiş ise sorumlu-  
lukta onlar da ortaktırlar.                                                     
                                                                                
    Saymanlıkların ve saymanların Sayıştaya bildirilmesi:                       
 
    Madde 43 - Bakanlıklar ve katma bütçeli dairelerle Sayıştay denetimine tabi 
olan bütün idare ve kurumlar her hesap yılı başından önce merkez yurt içi ve    
yurt dışındaki bütün kuruluşlarına giren saymanlıkların nevileri ile bulundukla-
rı mahalleri, görev sahalarının hudut ve şümulünü, saymanlıklara bağlı mutemet- 
liklerle depo, ambar ve benzeri işyerlerinin açık adreslerini, görev başındaki  
saymanların ad ve soyadlariyle sicil numaralarını, aylık, ücret ve derecelerini 
Sayıştaya bildirmekle ve sorumluların imza sirkülerlerini göndermekle yükümlü-  
dürler.                                                                         
     Yıl içinde yapılan değişiklikler de değişiklik tarihinden itibaren en çok  
bir ay içinde aynı suretle Sayıştaya bildirilir.                                
                                                                                
     Saymanların hesap vermesi:                                                 
 
     Madde 44 - Hesaplar, saymanlar tarafından bu kanunda ve diğer kanunlarda   
yazılı süreler içinde tamamlanarak incelenmeye hazır vaziyette bekletilir veya  
Sayıştayın bildireceği yere gönderilir.                                         
     Hesaplar görev başında bulunan sonuncu sayman tarafından hazırlanır ve ve- 
rilir. Hesabın verilmemesinden doğan sorumluluk buna aittir.                    
                                                                           *    
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Hesabını tamam olarak hazırladıktan sonra başka yere naklolunan, emekliye   
ayrılan veya Bakanlık emrine alınan saymanlar, haleflerine verdikleri devir sı- 
rasında hazırladıkları hesaplarını da devrederler ve bu husus devir tutanağında 
belirtilir.                                                                     
    Ölüm, sağlık durumu ve sair mücbir sebeplerle hesap vermeye muktedir olamı- 
yan veya hesap vermekten kaçınan saymanların hesapları bağlı bulundukları daire-
lerce kurulacak bir kurul eliyle yeni saymana devredilir.                       
    Saymanlığın başka bir saymanlığa katılması halinde, sayman o tarihe kadarki 
hesabını yeni saymana devre, saymanlığın kaldırılması halinde ise, sayman bu he-
sabı üç ay içinde Sayıştaya vermeye zorunludur.                                 
                                                                                
    Sorumluluk halleri:                                                         
 
    Madde 45 - Sorumlularca; gelir, gider, mal ve kıymetlerden mevzuata uygun   
olarak tahakkuk ettirilmediği, alınmadığı, harcanmadığı, verilmediği, saklanma- 
dığı veya idare edilmediği Sayıştayca kesin hükme bağlananları, sorumlular key- 
fiyetin idarece kendilerine bildirilmesinden başlıyarak üç ay içinde Hazineye   
ödemekle zorunludurlar.                                                         
    Sayıştayca haklarında verilen kesin hükümler sorumlulara ve ayrıca gerekli  
kovuşturma yapılmak üzere Maliye Bakanlığına 63 üncü madde uyarınca tebliğ edi- 
lir.                                                                            
    Malın ödettirilmesi, yok olma tarihindeki rayiç bedel üzerinden, bu tarih   
belli değilse malın satın alındığı tarih ile kaybolmanın tesbit edildiği tarih  
arasındaki en yüksek rayice göre bulunacak bedel üzerinden olur. Devlet malları-
nın hasara uğratılması halinde uygulanacak genel hükümler saklıdır.             
    (Son fıkra iptal: Anayasa Mahkemesinin 6/3/1973 tarih ve E. 1972/56,        
K. 1973 /11 sayılı kararı ile.)                                                 
                                                                                
    Hesapların incelenmesi:                                                     
 
    Madde 46 - Sayman hesaplarından hangilerinin merkezde veya hesap yerlerinde 
inceleneceğine Genel Kurul karar verir. Bu hesaplar Birinci Başkanın görevlendi-
receği denetçiler tarafından incelenir.                                         
    Ancak, kayıtlı mallarının değerleri toplamı 500 000 lira ve daha yukarı olan
mal saymanlıkları yerinde denetlenir.                                           
    Merkezde incelenmekte olan saymanlık hesaplarından herhangi birinin yerinde 
incelenmesine ilgili denetçinin istemi üzerine hesabın bağlı bulunduğu dairece  
karar verilebilir. Bu karar Genel Kurulca da uygun bulunduğu takdirde bu hesap- 
lar Birinci Başkanın görevlendireceği denetçiler tarafından yerinde incelenir.  
                                                                                
    İnceleme sırasında;                                                         
    1.Gelirlerin, alacakların ve her türlü hakların kanunlara, tüzüklere ve yö- 
netmeliklere ve bütçedeki tertiplerine uygun olarak tahakkuk, takip ve tahsil   
edilip edilmediği,                                                              
    2. Giderlerin,                                                              
    a) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere ve bütçedeki tertibine, ödeneğine ve
kadroya uygun olarak harcanıp harcanmadığı,                                     
    b) Ödemenin istihkak sahiplerinin veya vekillerinin kimliği araştırılmak    
suretiyle yapılıp yapılmadığı,                                                  
    c) İdare hesabına giren bütün işlemlerin para ve sair kıymet hareketlerinin 
kanun, tüzük ve yönetmeliklerdeki hükümlere uygun bulunup bulunmadığı,          
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    3. Taşınır ve taşınmaz malların giriş, saklanış, kullanış ve çıkışları ile  
bunların bulunması gerekli olan yerlerde tamamen mevcut olup olmadığı hususları-
nın yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmelik esaslarına göre yapılıp yapılmadığı,
    4. Yukardaki fıkralarda yazılı bütün işlem ve hesapların belgelere ve kayıt-
larına uygun olup olmadığı,                                                     
    Araştırılır.                                                                
                                                                                
    Ödemelerin gerekçelerine uygunluğu:                                         
 
    Madde 47 - Sayıştay, yapacağı incelemeler sırasında, denetimine giren bütün 
daire ve kurumların bütçelerine konulmuş olan ödeneklerin bütçede gösterilen iş,
hizmet ve ihtiyaçlara harcanıp harcanmadığı hakkındaki görüşünü uygunluk bildi- 
rimlerine derceder.                                                             
                                                                                
    Denetçi raporları:                                                          
 
    Madde 48 - Denetçiler kendilerine verilen hesapları bu kanunla diğer kanun- 
larda yazılı esaslar ve yönetmeliğindeki usuller gereğince inceler ve sonucu    
gösterir bir rapor düzenler. Bu inceleme sırasında mevzuata uygun bulmadığı veya
noksan gördüğü işler hakkında sorumluların yazılı savunmalarını alması ve düşün-
cesiyle birlikte raporda göstermesi şarttır.                                    
    Usulü dairesinde yapılan bildirime bilgi edinilmesinden itibaren en çok otuz
gün içinde cevap vermiyen sorumluların savunmaları beklenmiyerek mevcut bilgi ve
belgelere göre rapor düzenlemekle beraber, bunlar hakkında ayrıca bu kanun esas-
larına göre disiplin veya ceza kovuşturulması isteminde bulunulur.              
    Bu raporlarda hesabın doğruluğu ve denkliği ve belgelerin tamam olup olmadı-
ğı ve inceleme neticesinde sorumluluğu gerektiren hususlar görülüp görülmediği  
ve ayrıca 28 inci maddenin birinci fıkrasının (B) ve (C) bendlerinde yazılı sa- 
bit veya döner sarmayeli veya fon şeklinde kurulan teşebbüs ve kurumların harca-
ma ve çalışmalarının kuruluş gayelerine uygun bulunup bulunmadığı da raporların 
sonunda açıklanır.                                                              
                                                                                
    Bilgi ve belge verme zorunluluğu:                                           
 
    Madde 49 - Sorumlular veya diğer ilgili memurlar denetçilerin istiyeceği    
bilgiyi vermeye, kayıtlarla belgeleri geciktirmeksizin göstermeye veya vermeye  
mecburdurlar.                                                                   
    Sorumluların yanında bulunmıyan belgeler ilgili dairelerden istenir. Sorum- 
lular belgelerin asıllarını ve aslı gösterilemiyen belgelerin ikinci nüshalarını
göstermek zorundadırlar.                                                        
    Yukardaki hükme uymıyanlar hakkında bu kanun esaslarına göre ceza veya di-  
siplin kovuşturması yapılır.                                                    
                                                                                
    Raporlar üzerinde yapılacak işlem:                                          
 
    Madde 50 - İncelenmesi bitirilen hesapların raporları ona ait cetvel ve bel-
gelerle birlikte Birinci Başkanlığa verilir. Başkanlık bunları yargılanmak üze- 
re dairelere verir.                                                             
                                                                                
    Saymanlarla diğer görevliler hakkında uygulanacak cezalar:                  
 
    Madde 51 - Hesabını kanun hükümleri dairesinde zamanında ve tam olarak ver- 
miyen saymanlarla; Sayıştay denetimine giren daire ve kurumlar görevlilerinden, 
denetleme ve yargılama sırasında, istenilen her çeşit bilgi, belge ve defterleri
vermiyen ve denetleme ve yargılamayı güçleştirenlerin aylıkları, Sayıştayın is- 
temi üzerine ilgili dairelerince, hesabını veya istenen bilgi, belge ve defter- 
leri eksiksiz verinceye kadar yarım olarak ödenir ve yarım aylık kesilmeye baş- 
landığı tarihten                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
itibaren saymanlar en çok üç ay, diğer görevliler ise Sayıştayca belli edilen   
süre içinde yine hesabını veya istenilen bilgi, belge ve defterleri vermez veya 
denetleme ve yargılamayı güçleştiren sebepleri ortadan kaldırmazlarsa bu defa   
ilgili dairelerince tayinlerindeki usule göre işten el çektirilerek haklarında  
gerekli kovuşturma yapılır.                                                     
    Sayıştay ilamlarının infazını izlemiyenler hakkında da aynı hükümler uygula-
nır.                                                                            
                                                                                
    Hesap vermiyen saymanlar:                                                   
 
    Madde 52 - Emeklilik, Bakanlık emrine alınma ve benzeri sebeplerle hesabı-  
nı devretmeden temelli veya geçici olarak vazifeden ayrılmış bulunan saymanlar  
hesaplarını verinceye kadar, aylık ve diğer istihkaklarının ödenmesi geciktiri- 
lir.                                                                            
    Başka vazifeye naklen atanan saymanlar da devrini vermedikçe yeni görevleri-
ne başlıyamazlar. İstifa suretiyle ayrılan saymanlardan devrini zamanında vermi-
yenler sonradan Sayıştay denetimine tabi daire ve kurumlarda bir göreve atana-  
mazlar.                                                                         
                                                                                
    Ceza uygulaması hakkında Sayıştaya bilgi verilmesi:                         
 
    Madde 53 - İlgili daireler 51 ve 52 nci maddeler hükümlerinin uygulanış ve  
sonucu hakkında Sayıştaya bilgi vermeye zorunludurlar.                          
                                                                                
    Disiplin kovuşturması:                                                      
 
    Madde 54 - Sayıştayın istemi üzerine 51 ve 52 nci maddeler hükümlerini uygu-
lamıyanlar hakkında dairelerince disiplin kovuşturması yapılır.                 
                                                                                
    İkraz, istikraz, kredi ve avansların denetimi:                              
 
    Madde 55 - a) Devletçe müessese ve fertlere ikraz ve taviz olarak verilip   
Hazinece açılacak hesaplara kaydedilen paralar, sayman hesapları arasında Sayış-
tayca incelenir ve izlenir.                                                     
    Özel kanunlarla Hazinenin kefalet ettiği istikraz muameleleri dahi Sayış-   
tayca incelemeye ve izlemeye tabidir.                                           
    Bu inceleme neticeleri uygunluk bildirimlerine yazılır.                     
    b) Genel ve katma bütçeli dairelerce yapılan istikrazlarla alınan avanslar  
ve hizmet karşılığı olmıyarak çıkarılan Hazine bonoları miktar ve faizleri ve   
itfa bedelleri kanunlarındaki hükümlere göre Sayıştayca kaydolunur. İstikraz ve 
avans sözleşmeleri hakkında bağıtlama tarihinden ve Hazine bonoları hakkında    
imza ve ihraç tarihinden itibaren 3 ay içinde Sayıştaya bilgi verilir.          
    Bu konudaki inceleme sonuçları uygunluk bildirimlerinde gösterilir.         
    c) Kanunları gereğince mutemet ve mütaahhitlere verilen avanslarla açılan   
krediler dahi Sayıştayca incelenir.                                             
                                                                                
                                 SEKİZİNCİ BÖLÜM                                
                                    Yargılama                                   
                                                                                
    Hesapların dairelerce incelenmesi:                                          
 
    Madde 56 - Daire başkanları dairelerine verilen hesap raporları hakkında    
savcının yazılı düşüncesini alırlar.                                            
    Savcılıktan gelen raporlar daire başkanlığınca düşüncesi bildirilmek üzere  
üyelere verilir.                                                                
    Üyeler kendilerine verilen raporlar üzerine gerekli incelemeyi yapar. Gerek-
tiğinde raporda ilişiksiz görülen kısımların da her cihetine bakılıp bakılmadı- 
ğını araştırır ve düşüncelerini yazmak suretiyle raporları Daire Başkanlığına   
geri verirler.                                                                  
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Üyelerce, raporlar üzerinde yapılacak inceleme sırasında lüzum görüleni üye-
nin teklifi üzerine Daire Başkanlığınca hesabın her cihetine bakılıp bakılmadı- 
ğının araştırılması için uzman denetçilerden birine verilir. Uzman denetçi he-  
sapta yeniden ilişikli hususlar görürse, usulü dairesinde sorumluların savunma- 
sını alır ve yazacağı rapor, düşüncesi bildirilmek üzere savcılığa gönderilir.  
Savcılıktan gelen bu hesap dosyası Daire Başkanı tarafından tekrar üyeye veri-  
lir.                                                                            
                                                                                
    Hesapların yargılanması:                                                    
 
    Madde 57 - Üyelerin yazılı düşüncesi üzerine dairece hesabın yargılanmasına 
başlanır. Yargılama sırasında lüzum görülürse savcı davet edilerek düşüncesi so-
rulur.                                                                          
    Saymanın beraetine yeterli belgeler:                                        
 
    Madde 58 - Resmi daireler, mutemetlere veya istihkak sahiplerine posta veya 
bankalar vasıtasiyle gönderilen paralarla mukadder kıymetli senet veya ayniyata 
ait alındılar saymanın beraetine yeterlidir.                                    
    Merkez veya diğer saymanlıklar adına harcama yapılmış ve bunlara ait para   
yerine geçen evrak ve senetler yerlerine gönderilmişse merkez veya ilgili sayma-
nın bunların alındığını bildiren belgeleri Sayıştaya göndermesi ödemeyi yapan   
saymanı beraet ettirir.                                                         
    Bu belgeler gönderilmediği takdirde bunların postaya verildiği sırada yapı- 
lan tutanakların veya kaybolan evrakın resmi kayıtlarından alınacak onanmış ör- 
nekleri dahi beraet için muteber sayılır. Ancak bu evrak ve senetler kanun, ni- 
zam ve kararlara uygun değilse saymanın bu kanuna göre olan sorumluluğu devam   
eder.                                                                           
    Posta idarelerine tutanaklariyle kıymetli posta paketi halinde teslim edilen
paralar gönderildiği yerde tamam olarak çıkmazsa idare ve adliyece yapılacak so-
ruşturmaya ve verilecek karara göre sorumluluk belli olur.                      
                                                                                
    Belge ibraz edilememesi:                                                    
 
    Madde 59 - Zaruri sebeplerle asılları veya ikinci nüshaları ibraz veya tevdi
edilemiyen hallerde, hizmetin yapıldığını ve karşılığının hak sahibine verildi- 
ğini gösteren evraka, belgeye ve mevcut kayıt ve delillere göre, savcının düşün-
cesi alındıktan sonra sorumluların beraet veya zimmetine hükmedilir.            
                                                                                
    Olağanüstü hallerde belge ibraz edilememesi:                                
 
    Madde 60 - Savaş, yangın, sel, deprem, idari ve askeri sebeplerle, tahliye  
gibi olağanüstü haller dolayısiyle veya çalınma ya da  mücbir sebeplerle kaybol-
duğu anlaşılan belge ve kayıtların bulunmasına ve gönderilmesine imkan bulunma- 
dığı idare kurullarınca tutanakla onanırsa, sayman mevcut delillere göre yargı- 
lanır.                                                                          
    Ancak yukarda yazılı hallerin vukuunda, saymanın durumu derhal yazı ile üs- 
tüne bildirmesi ve zimmetini ibra için 15 gün içinde bağlı olduğu bakanlık veya 
daireye başvurması şarttır. Bu takdirde saymanın beraeti veya sorumluluğu bakan-
lık veya dairesinin düşüncesi alınmak suretiyle Sayıştayca hükme bağlanır.      
                                                                                
    Hüküm ve tutanaklar:                                                        
 
    Madde 61 - (Değişik: 7/3/1985 - 3162/4 md.)                                 
    Hesap ve işlemlerin yukarıdaki maddelere göre yargılanması sonunda beraet   
veya tazmin hükmü verilir. Bu hükümler dışında gerekli görülen hususların ilgili
mercilere bildirilmesi kararlaştırılabilir.                                     
    Yargılama sırasında, mahkemelere veya yürütülen bir soruşturma için ilgili  
idari mercilere verilmiş olması nedeniyle belgeleri bulunmayan hesap ve işlem-  
lerle yargılama konusu olan bir işleme ilişkin bilgi ve belgelerin yeterli gö-  
rülmemesi ve                                                                    
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
kovuşturma veya soruşturma sonucunun beklenmesine gerek görülen hallerde, bu hu-
suslara ilişkin hesap ve işlemlerin yargılanması durdurularak, sayman hesabı    
hakkındaki hükmün dışında bırakılabilir. Hüküm dışı bırakılan miktarlara ilişkin
hesap ve işlemler, tamamlandıkları tarihten itibaren iki yıl içinde yargılanma- 
dığı takdirde, 66 ncı madde hükmü uygulanır.                                    
    Verilen hüküm ve kararların özeti, daire başkanı tarafından rapora yazılıp  
imza edilir. Ayrıca tutanak yapılması ve daire başkanı ile üyeleri tarafından   
imza edilmesi lazımdır.                                                         
                                                                                
    İlamlar:                                                                    
 
    Madde 62 - İlam müsveddeleri mahkeme kurulu tarafından görülüp imza edildik-
ten sonra bundan gereği kadar ilam çıkarılır. Bu ilamlardan ikişer nüshası daire
başkanı ve üyeler tarafından imza edildikten sonra imzalı nüshalardan birisi    
dairede alıkonulup diğeri ve imzasız nüshaları hesap dosyası ile birlikte Birin-
ci Başkanlığa verilir. Bu ilamlar Birinci Başkan veya tevkil edeceği kimseler   
tarafından Sayıştay mührü ile mühürlenip imza edildikten sonra mahkeme kurulu   
tarafından imzalı nüshası genel sekreterlikçe saklanır.                         
                                                                                
    İlamların bildirilmesi ve tavzihi:                                          
 
    Madde 63 - Sayıştay ilamlarının birer nüshası sorumlulara, birer nüshası so-
rumluların bağlı olduğu bakanlık veya daireye, iki nüshası da, bir nüshası ilgi-
li saymanlığa gönderilmek üzere, Maliye Bakanlığına ve bir nüshası da Savcılığa 
usulüne göre tebliğ olunur.                                                     
    Sayıştay daireleri veya Temyiz Kurulundan verilen kararlar müphem ise taraf-
lardan her biri; tavzihini yahut iki tarafın adı ve soyadı ile sıfatı ve iddia- 
ları sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklarının
düzeltilmesini istiyebilirler.                                                  
    Tavzih veya düzeltme dilekçeleri karşı taraf sayısından bir nüsha fazlasiyle
verilir.                                                                        
    Kararı vermiş olan daire veya Temyiz Kurulu işi inceler ve lüzum görürse di-
lekçenin bir nüshasını, tayin edeceği süre içerisinde cevap vermek üzere, diğer 
tarafa tebliğ eder. Cevap iki nüsha olarak verilir, bunlardan birisi tavzih veya
düzeltmeyi istiyen tarafa gönderilir.                                           
    Görevli daire veya kurulun bu husustaki kararı taraflara tebliğ olunur.     
    Tavzih, kararın yerine getirilmesine kadar istenebilir.                     
                                                                                
    İlamların infazı:                                                           
 
    Madde 64 - Sayıştay ilamları kesinleştikten sonra 45 inci madde gereğince   
yerine getirilir. İlamların yerine getirilmesini izlemekten, ilamların gönderil-
diği dairelerin en büyük amiri sorumludur.                                      
    İlamlarda gösterilen zimmet ve tazminlerde zimmetler vukuu tarihinden; taz- 
minler ise hükmedildikleri tarihten itibaren faize tabi olarak, icra ve iflas   
Kanunu hükümlerine göre tahsil olunur.                                          
    Ancak, bu suretle eklenecek faizin tutarı, zimmet veya tazminine karar veri-
len miktarın % 10 unu geçemez.                                                  
                                                                                
    Suç teşkil eden fiiller:                                                    
 
    Madde 65 - Harcamadan önce vize için Sayıştaya gönderilmiş olan tahakkukat  
belgelerinin ve harcamadan sonra sayman hesaplarının incelenmesi esnasında suç  
teşkil eden bir fiile raslandığı takdirde, ilgili denetçi tarafından derhal de- 
liller                                                                          
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
tesbit edilerek durum, Birinci Başkanlığa bildirilir. Birinci Başkanın görevlen-
direceği hesap mahkemesince kamu davası yönünden kovuşturma yapılmasına karar   
verilmesi halinde de işlemli evrak veya hesabın bu kısmı, gereği yerine getiril-
mek üzere toplanan ilk delillerle birlikte sorumluların bağlı olduğu daireye ve-
ya Cumhuriyet Savcılığına verilir. Genel mahkemelerce verilen hükümler, Sayışta-
yın, hesap ve işlemler yönünden denetimine ve hükmüne engel değildir. Bu madde- 
nin uygulanması ile ilgili hususlar yönetmeliğinde belirtilir.                  
                                                                                
    Hükmen onanma:                                                              
 
    Madde 66 - Saymanların hesapları Sayıştaya noksansız verildiği tarihten iti-
baren iki yıl içinde yargılanamadığı takdirde hükmen onanmış sayılır.           
    (Ek: 7/3/1985 - 3162/5 md.) Şu kadarki, sayman hesabını oluşturan cetveller-
le eki belgelerdeki maddi hata ve tutarsızlıklar nedeniyle hesabın hükme bağlan-
maya elverişli görülmediğinin daire kararıyla saptanması halinde, sayman hesabı-
nın verilme tarihi, hesabın tam ve doğru olarak düzenlendikten sonra Sayıştaya  
geldiği tarihtir.                                                               
                                 Kanun Yolları                                  
      1. Temyiz                                                                 
      Temyiz mercii:                                                            
 
      Madde 67 - Sayıştay dairelerince verilen ilamlar Sayıştay Temyiz Kurulunda
temyiz olunur. Bu kurulca verilen kararlar kesindir.                            
                                                                                
      Temyiz sebepleri:                                                         
 
      Madde 68 - Sayıştay dairelerinin ilamları;                                
      a) Kanuna aykırılık,                                                      
      b) Yetkiyi aşmak,                                                         
      c) Yargılama usullerine riayet etmemek gibi sebeplerle 63 üncü maddede ya-
zılı ilgililer tarafından temyiz olunabilir.                                    
      Temyiz süresi ilgiliye ilamın tebliğinden itibaren doksan gündür.         
                                                                                
      Temyiz isteği:                                                            
 
      Madde 69 - Temyiz isteği dilekçe ile yapılır. Dilekçeye ilgililer tarafın-
dan itirazlarını ispat edecek belgeler bağlanır. Temyiz evrakının suretleri kar-
şı tarafın sayısınca verilir.                                                   
      Temyiz dilekçesiyle buna bağlı evrak karşı tarafa tebliğ olunur. Tebliğden
itibaren otuz gün içinde cevap verilebilir. Bu cevaplar da temyiz edene tebliğ  
olunur. Temyiz eden de buna onbeş gün içinde cevap verebilir. Bu cevaplar da    
karşı tarafa tebliğ olunur. Buna da onbeş gün içinde cevap verilebilir.         
                                                                                
      Temyiz isteğinin karara bağlanması:                                       
 
      Madde 70 - Cevaplar alındıktan sonra veya taraflardan biri süresi içinde  
karşılık vermediği takdirde temyiz incelenmesi yapılarak karara bağlanır.       
                                                                                
      Temyiz dilekçesinin verileceği yerler:                                    
 
      Madde 71- Temyiz dilekçesi ve layihalar Sayıştay Başkanlığına verilir.    
Merkezde bulunmıyanlar, temyiz dilekçelerini, Sayıştaya gönderilmek üzere bulun-
dukları yerin en büyük mülkiye memuruna da verebilirler.                        
      İlgililer isterlerse evrakın alındığına dair kendilerine bir alındı veri- 
lir.                                                                            
                                                                                
      Mürafaa:                                                                  
 
      Madde 72 - Taraflar yazı ile isterler veya Temyiz Kurulu lüzum görürse    
tarafları veya bir tarafı davet ederek savunmalarını dinler ve açıklama istiye- 
bilir.                                                                          
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Temyiz Kurulu kararı:                                                       
 
    Madde 73 - Temyiz Kurulu temyiz olunan hükmü olduğu gibi veya düzelterek    
tasdik eder, kaldırır ya da bozar. Bozma halinde evrak yeniden karara bağlanmak 
üzere o kararı veren daireye gönderilir.                                        
    Daire ilk kararında diretir ve bu diretme üzerine temyiz olunarak tekrar    
Temyiz Kurulunca bozma kararı verilirse daire bu karara uymak zorundadır.       
    (Ek: 7/3/1985 - 3162/6 md.) Temyiz Kurulunun tazmin hükmünün kaldırılmasına 
ilişkin kararları, temyiz konusu ilam maddesindeki bütün sorumluları kapsar.    
    2. Yargılamanın iadesi                                                      
                                                                                
    Yargılamanın iadesi sebepleri:                                              
 
    Madde 74 - Aşağıdaki sebepler üzerine savcı, hükümlü, hükümlünün bağlı oldu-
ğu bakanlık veya daire ya da Maliye Bakanlığı tarafından yargılanmanın iadesi   
istenebileceği gibi Sayıştay dairelerince de doğrudan doğruya buna karar verile-
bilir. Yargılamanın iadesi sebepleri şunlardır:                                 
    a) Hesapta maddi hata bulunması, noksan veya mükerrerlik olması,            
    b) İbraz edilen belgede sahtecilik bulunup da hükme etki yapmış olması,     
    c) İnceleme veya yargılama sırasında görülmiyen yanlış veya usulsüz bir iş- 
lemin hükümden sonra meydana çıkmış olması,                                     
    ç) Hükme tesir edebilecek bazı belgelerin inceleme ve yargılama sırasında   
bulunmayıp, hükümden sonra meydana çıkması,                                     
    d) Hükme esas tutulan bir ilamın bozulma suretiyle ortadan kalkmış olması,  
    e) Kesin hesepların incelenmesi sonunda Genel Kurulca, bütçe tertip ve mah- 
subuna ilişkin daire kararlarının aksine karar verilmiş olması.                 
    (Değişik: 7/3/1985 - 3162/7 md.) Yargılamanın iadesi isteminde bulunma süre-
si ilamın tebliği tarihinden itibaren beş yıldır. Bu süre, hükmen onanmış hesap-
larda hesabın onandığı tarihten başlar.                                         
    Türkiye Büyük Millet Meclisinden kesinhesabın onanmış olması şahıs borçları-
ra etkili değildir. (1)                                                         
                                                                                
    Yargılamanın iadesi isteminin görüşülmesi:                                  
 
    Madde 75 - Yargılamanın iadesi istemi, hükmü veren dairece incelenir ve ilk 
olarak yargılamanın iadesi lüzumuna karar verilir. Bu karardan sonra iade olunan
hususlara inhisar etmek şartiyle yargılama yapılır.                             
                                                                                
    İcranın geciktirilmesi:                                                     
 
    Madde 76 - Yargılamanın iadesi dileğinde bulunmak icrayı alıkoymaz. İade di-
lekçesini inceliyen daire, gerekli gördüğü takdirde, kanunen muteber teminat    
karşılığında, icranın geciktirilmesine karar verebilir.                         
                                                                                
    3. Karar düzeltilmesi                                                       
    Karar düzeltilmesi sebepleri:                                               
 
    Madde 77 - (Değişik: 7/3/1985 - 3162/8 md.)                                 
    Temyiz Kurulu kararları hakkında 63 üncü maddede sayılan ilgililer yazılı   
bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere aşa-
ğıdaki sebeplerle karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler:                  
    a) Hükmün esasına etkili iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması  
-----------------                                                               
(1) Bu maddede sayılan yargılamanın iadesi sebeplerine ek olarak getirilen se-  
    bep için ek 3 üncü maddeye bakınız.                                         
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    b) Bir kararda aynı konu hakkında birbirine aykırı hükümler bulunması,      
    c) Temyiz incelemesi sırasında hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve  
sahtekarlığın ortaya çıkmış olması,                                             
    d) Temyiz sebeplerinden en az birinin mevcut olması.                        
                                                                                
    Karar düzeltilmesi istemi ve incelenmesi:                                   
 
    Madde 78 - (Değişik: 7/3/1985 - 3162/9 md.)                                 
    Karar düzeltilmesi istem ve incelenmesi temyiz şekil ve usulleri dairesinde 
yürütülür.                                                                      
    Karar düzeltilmesi istemi, kesin hükmün yerine getirilmesine engel değildir.
    Verilen karar, ilgililere tebliğ edilir.                                    
                                                                                
    Bu Kanunda hüküm bulunmayan haller:                                         
 
    Madde 79 - Kanun yollarına başvurma hallerinde bu kanunda yer almamış olan  
hususlar hakkında Hukuk Muhakeme Usülleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 
                                                                                
    İçtihadın birleştirilmesi:                                                  
 
    Madde 80 - İşin gereği ve ibraz edilen belgelerin mahiyetleri bir olduğu    
halde aynı konu hakkında dairelerce veya Temyiz Kurulunca verilen ilamlar birbi-
rine aykırı ise, Birinci Başkan bu ilamları içtihadın birleştirilmesi için Genel
Kurula verir.                                                                   
    Birinci Başkan birleşmiş içtihadın değiştirilmesi için de istemde bulunabi- 
lir.                                                                            
    İçtihadın birleştirilmesi ve değiştirilmesi kararları ile 18 inci madde ge- 
reğince alınan Genel Kurul kararları Resmi Gazete ile yayınlanır.               
                                                                                
                                  DOKUZUNCU BÖLÜM                               
                    Genel Uygunluk Bildirimi ve Sayıştay Raporları              
                                                                                
    Genel uygunluk bildirimleri:                                                
 
    Madde 81 - (Değişik: 7/3/1985 - 3162/10 md.)                                
    Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kesinhesap kanunu 
tasarılarının bir nüshası da Sayıştaya verilir. Genel uygunluk bildirimleri, bu 
tasarıların Sayıştaya verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Tür-
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur.                                            
    Kesinhesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Mil-
let Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış   
denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlanmadığı anlamına 
gelmez. Genel uygunluk bildirimlerinin sunulmasından sonra denetim ve yargılama 
sonucunda kesinhesaplara ilişkin olarak ortaya çıkacak bulgular ilk genel uygun-
luk bildirimi ile birlikte ek olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. (1)
                                                                                
    Genel bütçe dışındaki idarelerin kesin hesapları:                           
 
    Madde 82 - (Mülga: 7/3/1985 - 3162/17 md.)                                  
    İlamların infaz cetveli:                                                    
 
    Madde 83 - (Değişik: 7/3/1985 - 3162/11 md.)                                
    Kesinhesap Kanunu tasarılarına, kesinhesapların ait olduğu yılın sonuna ka- 
dar kesinleşmiş Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranını gösteren bir cet- 
velin bağlanması şarttır.                                                       
    Kesinhesap kanun tasarılarının Millet Meclisine sunulabilmesi:              
 
    Madde 81 - (Mülga: 7/3/1985 - 3162/17 md.)                                  
-------------------                                                             
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 2 nci maddeye bakınız.                          
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Genel uygunluk bildirimlerinin hazırlanması ve görüşülmesi:                 
 
    Madde 85 - (Değişik: 7/3/1985 - 3162/12 md.)                                
    Başkanlıkça görevlendirilen denetçiler tarafından, kesinhesap kanunu tasarı-
larında gösterilmiş bulunan genel ve katma bütçelerin uygulanma sonuçları ve ge-
nel hesaplar, sayman hesapları esas alınarak saptanan sonuçlarla karşılaştırı-  
lır ve bunların uygunluk derecesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine duyurulması 
gereken diğer hususlar da belirtilerek düzenlenecek genel uygunluk bildirimi    
taslaklarını içeren raporlar Başkanlığa verilir.                                
    Bu raporlar Genel Kurulda görüşülerek genel uygunluk bildirimlerinin son bi-
çimi saptanır.                                                                  
    Raporların Genel Kurulda görüşülmesi sırasında Maliye ve Gümrük Bakanı adına
bir yetkili Sayıştay Savcısı ve gerekli görülürse, ilgili daire veya kurum adına
bir yetkili de bulunur.                                                         
    Üye raporları ve bunların Genel Kurulda görüşülmesi:                        
 
    Madde 86 - (Mülga: 7/3/1985 - 3162/17 md.)                                  
    Devlet mallarıyla bazı idare ve kurumlar hakkında Sayıştay raporları:       
 
    Madde 87 - (Değişik: 7/3/1985 - 3162/13 md.)                                
    Genel ve katma bütçeli dairelerin mal hesaplarıyla bu daireler dışında kalan
idare ve kurumların sayman hesaplarının incelenme sonuçları hesap devrelerine   
göre raporlarla Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.                         
    Aynı bütçe rejimine tabi olan idare ve kurumlar için tek rapor da düzenlene-
bilir.                                                                          
    Sabit veya döner sermayeli veya fon şeklinde kurulan kurum ve teşebbüslere  
ilişkin raporlarda bunların faaliyetlerinin kuruluş gayelerine uygun olup olma- 
dığı belirtilir.                                                                
                                                                                
    Mevzuata uygun görülmiyen işlemler:                                         
 
    Madde 88 - İnceleme ve denetleme sırasında, hesap ve işlemlerden mevzuata   
uygun görülmiyenlerden Sayıştay Genel Kurulunca gerekli görülenler hakkında bu  
husustaki Sayıştay mütalaasiyle birlikte bir raporla Birinci Başkanlıkça Cumhu- 
riyet Senatosuna ve Millet Meclisine bilgi verilir. (1)                         
                                                                                
                                   ONUNCU BÖLÜM                                 
                          Bütçe, Personel ve Özlük İşleri                       
    Bütçe:                                                                      
 
    Madde 89 - Sayıştay, genel bütçe içinde kendi bütçesiyle yönetilir.         
    Birinci Başkanlıkça Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlığına sunu-
lan Sayıştay bütçesi, genel bütçe kanunu tasarısına ithal edilmek üzere, Cumhu- 
riyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçeleriyle birlikte Bütçe Karma Komisyonuna  
verilir ve bir sureti de Maliye Bakanlığına gönderilir.                         
    Sayıştay'ın muhasebe işleri, Millet Meclisi Saymanlık Müdürlüğünce yöneti-  
lir.                                                                            
    Çeşitli kanunların Bakanlar Kurulu Kararına lüzum gösterdiği işlerden, Sa-  
yıştay hizmetleriyle ilgili olanlar, Sayıştay Genel Kurulunun idari işler nite- 
liğindeki kararlariyle yürütülür. (2)                                           
    (Ek: 1/11/1990  - 3677/4 md.) Sayıştay Bütçesinin ita amiri Sayıştay Birinci
Başkanıdır.                                                                     
--------------------                                                            
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 2 nci maddeye bakınız.                          
(2) Bu hukmün uygulanmasında ek 2 nci maddeye bakınız.                          
                                                                                
KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)                                                   
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Meslek mensuplarının teminatı, işten el çektirme:                           
 
    Madde 90 - Sayıştay meslek mensuplarının görevlerine, bu kanunda yazılı hal-
ler ile Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren haller dışında son verile-  
mez. Aylık ve başka hakları elinden alınamaz. Meslek mensupları için tesis edil-
miş sınıflardan başka bir sınıftaki görevde çalıştırılamazlar.                  
    Ancak, sağlık bakımından görevlerini yerine getiremiyecek durumda oldukları 
tam teşekküllü Resmi Sağlık Kurulu raporuyla anlaşılanlarla, bulundukları dere- 
cede yaş haddini doldurdukları halde bir üst dereceye yükselemiyenlerin görevine
Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu kararı ve Birinci Başkanın onayıyla son veri- 
lir.                                                                            
    Haklarında disiplin veya ceza kovuşturması yapılmasına karar verilen rapor- 
tör, uzman denetçi, başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcılarının görevleri ba-
şında kalmalarında soruşturmanın veya hizmetin gereği bakımından sakınca görü-  
lürse, Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu karariyle geçici bir süre için işten el
çektirilebilir. (1)                                                             
    İşten el çektirme ve tekrar işe başlatma ve bunlarla ilgili diğer hususlar  
hakkında Devlet Memurları Kanununun görevden uzaklaştırılma bölümündeki hükümler
uygulanır.                                                                      
                                                                                
    Aylıklar:                                                                   
 
    Madde 91 - Başkan ve üyeler birinci derecede memur aylıkları tutarını alır- 
lar. Bu suretle alınan aylıklar, bunların emekliliklerinde ve diğer memuriyetle-
re geçmelerinde kazanılmış hak sayılmaz. Bu gibilerin emekliliklerinde ve diğer 
memuriyetlere geçmelerinde hizmet sürelerine göre kazandıkları derece aylıkları 
esastır.                                                                        
    Daire başkanları ve üyelerin izin ve geçici görevleri Birinci Başkanın ona- 
yıyla olur. Birinci Başkan hakkında bu hüküm kendiliğinden uygulanır.           
    Başkan ve üyeler dışındaki meslek mensupları ile savcı ve savcı yardımcıla- 
rından yükselme sürelerini dolduranların bulundukları kadroda üst derece aylığı 
verilerek veya  üst kadroya atanarak yükselmelerinde yeterlik esastır. Yeterlik 
sicillerine göre belli olur.                                                    
    Bunların yükselebilmeleri, üstüste iki sicillerinin olumlu olmasına bağlı-  
dır. Üç sicil döneminde iki olumlu sicil alanlar da yükselebilirler.            
    Boşalan bir üst kadroya atanmada aynı derecede yeterli olanlar birden fazla 
ise; disiplin cezası almamış bulunmak, mesleki inceleme ve yayınlarda bulunmuş  
olmak, bir yabancı dilden Devlet dil imtihanını kazanmış olmak ve kıdem tercih  
sebepleri sayılır.                                                              
    Tercih sebepleri yoksa yapılacak sınavda üstün başarı gösterenler yükselti- 
lir.                                                                            
    Raportör, uzman denetçi, başdenetçi. denetçi ve denetçi yardımcılarının yük-
seltilme işleri Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu kararı ve Birinci Başkanın    
onayıyla olur. (2)                                                              
    Savcı ve savcı yardımcılarının yükselme işleriyle diğer özlük işleri Maliye 
Bakanlığına aittir. Ancak yıllık ve mazeret izinlerinin verilmesi Sayıştay Bi-  
rinci Başkanının uygun görmesine bağlıdır.                                      
----------------                                                                
(1) Bu fıkrada geçen "Genel Sekreter" ile "ve yardımcıları" deyimleri 21/5/1970 
    tarih ve 1260 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile metinden çıkarılmıştır.     
(2) Bu fıkrada geçen "Genel Sekreter" deyimi, 21/5/1970 tarih ve 1260 sayılı Ka-
    nunun 16 ncı maddesi ile metinden çıkarılmıştır.                            
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Ödenekler:                                                                  
 
    Madde 92 - Sayıştay mensuplarından; (1)                                     
    a) Sayıştay Birinci Başkanı ile daire başkanlarına, üyelere, savcılara her  
ay aylıklarından ayrı olarak kadro aylık tutarlarının yüzde altmışı oranında,(2)
    b) (Değişik: 21/5/1970 - 1260/13 md.) (a) fıkrasında sayılanlar dışında ka- 
lan meslek mensupları ile savcı yardımcılarına, işgal ettikleri kadro aylık de- 
recelerinin tekabül ettiği derecede bulunan adliye hakim ve savcıları ile yar-  
dımcılarına verilen ödenek miktarları esas olmak üzere Adliye Hakim ve Savcıları
hakkındaki Kanun hükümleri gereğince ödenek verilir.                            
    Ancak, denetçi yardımcılarından, denetçi kadroları karşılık gösterilmek su- 
retiyle atanmış bulunanlar, Denetçi Yardımcısı ödeneğini alırlar.               
    Uzman denetçiler. Genel Kurul, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu Başraportörle-
ri ve Savcı Başyardımcıları ile Raportör, Başdenetçi ve Savcı Yardımcılarından  
üçüncü ve daha yukarı derece aylığını alanlar birinci sınıfa ayrılmış hakimlerin
ödeneğini alırlar.                                                              
    c) Sair Sayıştay mensuplarına ekli üç No.lu cetvelde yazılı miktarlarda,    
ödenek verilir.                                                                 
    Ödeneğe hak kazanılması aylık hükümlerine tabidir.                          
    Ancak, diğer bir göreve vekillik halinde yalnız bir yönden ve yüksek olanı- 
nın ödeneği verilir.                                                            
    Başka görev yasağı:                                                         
 
    Madde 93 - Özel bir kanun ile olmadıkça Sayıştay mensupları resmi veya özel 
daire ve kurum ve kurullarda ve özel kişiler yanında paralı ve parasız hiçbir   
görev alamazlar.                                                                
    Bu maddeye aykırı hareket edenler istifa etmiş sayılırlar. Bu husus disiplin
kurullarınca karara bağlanır. Genel hükümler saklıdır.                          
    (Değişik: 26/6/1996 - 4149/ 6 md.) Ancak, kooperatif şirketleri ve hayır    
kurumlarının yönetim kurullarında görev alanlar, ilmi ve mesleki araştırma      
ve yayınlarda bulunanlar, davet olundukları milli ve milletlerarası kongre, kon-
ferans ve toplantılara katılanlar için bu madde hükümleri uygulanmaz.           
    Meslek mensuplarının sicilleri:                                             
 
    Madde 94 - (Değişik birinci ve ikinci fıkra: 26/6/1996 - 4149/7 md.; İptal  
Ana.Mahkemesinin 20/11/1996 tarih ve E.1996/58, K.1996/43 sayılı Kararı ile)    
------------------                                                              
(1)  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa 31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunla
     eklenen ek geçici 7 nci ve 8 nci madde hükümleri ve mezkür ek geçici 7 nci 
     maddeye 12/2/1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile eklenen 
     ek fıkra hükmünü değiştiren 26/6/1984 tarih ve 241 sayılı K.H.K.'nin 13    
     üncü maddesi; mezkür 8 inci maddeyi değiştiren anılan 241 sayılı K.H.K.'nin
     14 üncü ve 28/11/1984 tarih ve 243 sayılı K.H.K.'nin 34 üncü maddeleri hü- 
     kümleri karşısında bu maddenin uygulanma imkanı kalmamıştır.               
(2)  Bu bentte geçen "ve Genel Sekreter" deyimi, 21/5/1970 tarih ve 1260 sayılı 
     Kanunun 16 ncı maddesi ile metinden çıkarılmıştır.                         
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Ayrıca, yerinde inceleme sonucunda  yerinde inceleme grup şefi tarafından   
grubundaki görevliler hakkında sicil düzenlenir.                                
    Görevlerinde başarı gösteremedikleri veya yükselmeye yeterli olmadıkları yo-
lunda sicil alanlara ve yeterli bulundukları halde diğerlerinin tercihi sebebiy-
le yükseltilmiyenlere durum Birinci Başkan tarafından gizli olarak bildirilir.  
    Üç defa üst üste olumsuz sicil alan meslek mensuplarına, Memurlar Seçim ve  
Disiplin Kurulunun kararı ve Birinci Başkanın onayı üzerine emekliliklerini is- 
temeleri veya istifa etmeleri bildirilir. Bir ay içinde bu davete uymıyanlar is-
tifa etmiş sayılırlar.                                                          
    Yukarda öngörülen hususların uygulama şekli İçyönetmeliğinde belirtilir.    
                                                                                
                               ONBİRİNCİ BÖLÜM                                  
                        Disiplin ve Ceza Kovuşturması                           
    Başkanlarla üyeler hakkında disiplin kovuşturması:                          
 
    Madde 95 - A) Sayıştay daire başkanları ve üyelerinin görevlerinin vakar ve 
şerefi ile bağdaşamıyan veya hizmetin aksamasını mucip olan hal ve hareketleri  
görülür veya öğrenilirse, Birinci Başkan durumu inceledikten sonra sonucuna gö- 
re, haklarında disiplin kovuşturması yapılır.                                   
    Birinci Başkanın yukarda yazılı hal ve hareketlerinin görülmesi veya öğre-  
nilmesi halinde, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, olayı Yüksek Disiplin Kuruluna 
intikal ettirir.                                                                
    B) Yüksek Disiplin Kurulu, her takvim yılı için Sayıştay Genel Kurulunca her
daireden seçilecek birer üye ile daire başkanları arasından seçilecek beş daire 
başkanından kurulur.                                                            
    Kurula en kıdemli daire başkanı başkanlık eder.                             
    Kurul üye tamsayısı ile toplanır.                                           
    Başkan veya üyelerden herhangi biri kurula katılmadığı veya boşalma olduğu  
hallerde başkan veya üyenin bağlı bulunduğu dairenin en kıdemli üyesi kurula    
katılır.                                                                        
    Kararlar üçte iki çoğunlukla verilir.                                       
    Haklarında isnatta bulunulanlar, Disiplin Kurulu üyesi ise, kurula katıla-  
mazlar.                                                                         
    C) Yüksek Disiplin Kurulu, eldeki bilgi ve delillere ve isnat olunan hal ve 
hareketin mahiyetine göre disiplin kovuşturması yapılmasına yer olup olmadığını 
takdir eder.                                                                    
    Kurul, disiplin kovuşturması yapılmasına karar verirse, kurul dışındaki dai-
re başkanları ve üyeler arasından seçeceği üç kişiyi soruşturma yapmakla görev- 
lendirir.                                                                       
    Soruşturmayı yapmakla görevlendirilenler, ilgiliye isnat olunan hal ve hare-
keti bildirerek savunmasını alırlar; lüzum gördükleri kimseleri andla dinler,   
konu ile ilgili bilgileri toplar ve sübut delillerini tesbit ederler.           
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Bütün daire, teşekkül ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler, sorulan hu-  
suslara cevap vermek ve diğer istekleri yerine getirmek zorundadırlar.          
    Soruşturmayı yapanlar, yaptıkları soruşturmaları ve elde ettikleri bilgi ve 
delilleri gösteren ve bunlara göre disiplin cezaları verilmesine yer olup olma- 
dığı hakkındaki kanaatlerini belirten bir rapor hazırlayıp müsbit evrak ve bel- 
geleri bu rapora bağlıyarak Yüksek Disiplin Kuruluna verirler.                  
    D) Kurul başkanı, soruşturma sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir ve on 
günden az olmamak üzere tayin edeceği süre içinde yazılı savunmasını vermeye    
kendisini davet eder.                                                           
    Kurul başkanı, soruşturma dosyasını Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinden biri-
ne havale eder.                                                                 
    Kurul, işi evrak üzerinde inceler ve gerekirse soruşturmanın genişletilmesi-
ne ve derinleştirilmesine karar verir.                                          
    İlgili, bu dosyayı raportörün önünde inceliyebilir.                         
    E) Yüksek Disiplin Kurulu, isnat olunan hal ve hareketi sabit görmezse dos- 
yanın işlemden kaldırılmasına karar verir.                                      
    Kurul bu hal ve hareketleri sabit gördüğü takdirde bunların mahiyetine ve   
ağırlığına göre ilgilinin uyarılmasına veya görevine son verilmesine karar ve-  
rir.                                                                            
    İlgilinin uyarılmasına karar verildiği takdirde, kurul kararı Birinci Başkan
tarafından ilgiliye tebliğ edilir. Karar, Birinci Başkan hakkında ise, Yüksek   
Disiplin Kurulu Başkanınca tebliğ olunur.                                       
    F) Yüksek Disiplin Kurulunca hizmet süresine göre istifa etmeye yahut emek- 
liliğini istemeye davete karar verilmesi halinde, olay en geç bir hafta içinde  
bir defa da Sayıştay Genel Kurulunda görüşülür. Bir haftalık müddet, kanuni ta- 
tillere ve 101 inci madde gereğince çalışmaya ara verme zamanına raslarsa, bu   
tatillerin bitimi tarihinden başlar.                                            
    Genel Kurul, Yüksek Disiplin Kurulu kararını ya onaylar veya ilgilinin uya- 
 rılmasına karar verir.                                                         
    Bu halde Genel Kurul, hastalık, geçici görev ve izin gibi kanuni sebeplerle 
vazife başında bulunamıyan üyeler dışındaki üyelerin tamsayısı ile toplanarak   
üçte iki çoğunlukla karar verir. Hakkında kovuşturma yapılan üye toplantıya ka- 
tılamaz.                                                                        
    Genel Kurul kararı ilgiliye yukarda açıklanan esaslar dairesinde tebliğ edi-
lir.                                                                            
    G) İlgili, emekliliğini istemeye veya istifa etmeye davete dair olan karara,
tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde uymazsa istifa etmiş sayılır. Bir aylık
süre için ilgili izinli sayılır.                                                
    İlgili görevine son verilmesi kararına tebliğ tarihinden itibaren bir ay    
içinde uymazsa istifa etmiş sayılır. Bir aylık süre için ilgili izinli sayılır. 
                                                                                
    Başkan ve üyeler hakkında ceza kovuşturması:                                
 
    Madde 96 - Sayıştay Başkan ve üyelerinden birinin görevi ile ilgili veya    
görev sırasında işlediği bir suçtan dolayı Sayıştay Genel Kurulunca seçilecek   
üç daire başkanı ve iki üyeden kurulu bir heyet tarafından ilk kovuşturulması   
yapılarak hazırlanacak fezleke ile sair evrakı yargılamanın lüzum veya men'ine  
karar alınmak üzere Daireler Kuruluna verilir. Bu Kurulun vereceği yargılamanın 
men'ine dair olan karar kendiliğinden, yargılamanın lüzumuna dair olan karar    
itiraz üzerine Sayıştay Genel Kurulunca incelenir. İtiraz süresi kararın tebliği
tarihinden itibaren onbeş gündür.                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Genel Kurulca verilen yargılamanın men'ine dair karar kesindir.             
    Soruşturma kurulunun seçimine ilgililer ve yargılamanın lüzum veya men'i ka-
rarı görüşmelerine soruşturma kurulu üyeleri ile ilgililer katılamaz.           
    Yukardaki fıkrada yazılı olanların görev sırasında görevle ilgisi bulunmı-  
yan şahsi bir suç işlemeleri halinde yargılamanın men veya lüzumuna karar veril-
mesi işlemi bu maddede yazılı usuller dairesinde yürütülür.                     
    Daireler Kurulu kararları şahsi davacılar varsa onlara da tebliğ olunur.    
    Yargılamanın lüzumuna dair verilen kesin karar üzerine dosya Anayasa Mah-   
kemesine tevdi olunur.                                                          
    Bunların görevleri dışında şahsi bir suç işlemeleri halinde yapılacak kovuş-
turmada Yargıtay üyelerinin şahsi suçlarının kovuşturmasına ilişkin hükümler uy-
gulanır.                                                                        
                                                                                
    Başkan ve üyeler dışındaki meslek mensupları hakkında disiplin kovuşturması:
 
    Madde 97 - Başkan ve üyeler dışındaki Sayıştay meslek mensuplarının;        
    A) Meslekin vakar ve şerefi ile bağdaşamıyan;                               
    B) Hizmetin veya görevlerinin aksamasını mucip olan, çalışma düzenini veya  
disiplini bozan hal ve hareketleri görülmesi veya öğrenilmesi üzerine Birinci   
Başkan durumu incelendikten sonra sonucuna göre haklarında bu kanun hükümleri   
uyarınca disiplin kovuşturması yapılmak üzere Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu-
na bildirir.                                                                    
    Bu kurul eldeki bilgi ve karinelere ve isnat olunan hal ve hareketin mahi-  
yetine göre disiplin kovuşturması yapılmasına lüzum olup olmadığını takdir eder.
    Kovuşturma yapılmasına karar verilirse, kurulca kurul dışından seçilecek bir
üyenin başkanlığında bir uzman denetçi ile bir başdenetçi veya raportörden te-  
şekkül eden kurul tarafından soruşturma yapılır.                                
    Soruşturma şekli ve raporun verilmesi, rapor üzerinde Memurlar Seçim ve Di- 
siplin Kurulunca yapılacak işlemle diğer hususlar hakkında 95 inci maddede yazı-
lı hükümler uygulanır.                                                          
    Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulunca dosya üzerinde gizli olarak yapılan in-
celeme ve görüşme sonunda isnat olunan hal ve hareket sabit görülmezse dosyanın 
işlemden kaldırılmasını, bu hal ve hareket sabit görüldüğü takdirde 98 inci mad-
dede yazılı disiplin cezalarından birinin verilmesini karar altına alır.        
                                                                                
    Disiplin cezaları:                                                          
 
    Madde 98 - Disiplin cezaları şunlardır:                                     
    A) Uyarma: Memura, görevinde daha dikkatli davranmasının gerektiğini yazı   
ile bildirmektir.                                                               
    B) Kınama: Memura, görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığını yazı ile   
bildirmektir.                                                                   
    C) Onbeş günlüğü geçmemek üzere aylığının kesilmesi.                        
    D) Kıdeminin durdurulması: Memurun bulunduğu derecedeki kıdeminin ilerleme- 
sinin altı ay ile 1 yıl veya 2 yıl için durdurulmasıdır.                        
    E) Göreve son verilme: Memurun görevine son verilmesidir.                   
    İlgilinin karara karşı Danıştaya başvurması halinde boşalan kadrosuna atanma
yapılamaz.                                                                      
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    97 nci maddede belirtilen disiplin kovuşturmasını gerektiren hallerin neler 
olduğu ve bunlara hangi disiplin cezasının verileceği içyönetmelikle tesbit edi-
lir.                                                                            
    Başkan ve üyeler dışındaki meslek mensupları hakkında ceza kovuşturması:    
 
    Madde 99 - (Değişik birinci ve ikinci fıkralar: 21/7/1970 - 1260/15 md.)Baş-
kan ve üyeler dışındaki meslek mensuplarının görevleriyle ilgili veya görev sı- 
rasında bir suç işlemesi halinde Birinci Başkan tarafından görevlendirilecek bir
üyenin Başkanlığında bir Uzman Denetçi, bir Başdenetçi veya Raportörden teşekkül
eden bir Kurul ilk soruşturmayı yaparak düzenliyeceği fezlekeyi memurlar Seçim  
ve Disiplin Kuruluna verir. Bu Kurul yargılamanın lüzumuna veya men'ine karar   
verir.                                                                          
    Karar sanığa, varsa şikayetçiye tebliğ edilir. İlgililerin, tebliğ tarihin- 
den itiberen 15 gün içinde karara itirazları halinde dosya bir defa da Yüksek   
Disiplin Kurulunda incelenir. Bu Kurulca da yargılamanın lüzumuna karar verilir-
se dosya Yargıtay'a tevdi olunur. Kurulca verilen kararlar ilgililere tebliğ    
edilir.                                                                         
    Yargılama Yargıtayın görevli ceza dairesinde yapılır.                       
    Bunların kişisel suçlarının kovuşturulmasında ise 2 nci sınıfa mensup hakim-
lerin kişisel suçlarının kovuşturulmasına ilişkin hükümler uygulanır.           
                                                                                
                                 ONİKİNCİ BÖLÜM                                 
                                 Çeşitli Hükümler                               
                                                                                
    Sayıştay mensuplarının diğer hakları:                                       
 
    Madde 100 - Bu kanunda hüküm bulunmıyan hallerde Sayıştay mensupları hakkın-
da Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.                       
    Çalışmaya ara verme:                                                        
 
    Madde 101 - Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve daire- 
leri her yıl Temmuz ayının yirmisinden Eylül ayının beşine kadar çalışmaya ara  
verir. Bu müddet içinde Sayıştaya gelecek ivedili işlere bakmak ve gereken ka-  
rarları vermek üzere sıra ile bir daire çalışmaya devam eder.                   
    Ara verme süresi içinde görevli Daire Başkan ve üyeleri yılın diğer ayların-
da aynı müddetle izinlerini kullanabilirler.                                    
    (Ek: 7/3/1985 - 3162/15 md.) Çalışmaya ara verme süresince Daireler Kuruluna
ilişkin görevlerden gecikmesinde sakınca görülenler görevli daire tarafından ye-
rine getirilir. (96 ncı madde hükmü saklıdır.) İlgili idare ve kurumun istemde  
bulunması halinde görevli daire kararı, çalışmaya ara verme süresi bittikten    
sonra Daireler Kurulunda da görüşülür.                                          
    Belgelerin saklanması:                                                      
 
    Madde 102 - Hesapla ilgili olarak Sayıştaya verilen her çeşit gider ve gelir
evrakı ile her çeşit belgeler Sayıştayda saklanır.  Bunların saklanma süreleriy-
le yokedilme usulleri hakkında Sayıştayın da mütalaası alınmak suretiyle Maliye 
Bakanlığınca hazırlanacak tüzükte yer alan esaslar uygulanır.                   
    Kadro cetvelleri:                                                           
 
    Madde 103 - 30/6/1939 tarihli ve 3656 sayılı kanuna bağlı I sayılı cetvelin 
Sayıştay Başkanlığı kısmında mevcut ve sonradan çıkan kanunlarla yapılan ek     
kadrolar kaldırılarak yerine bu kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı kadrolar  
konulmuştur.                                                                    
    Kaldırılan hükümler:                                                        
 
    Madde 104 - 16 Haziran 1934 tarihli ve 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu  
ile bu kanuna ek 5 Ocak 1953 tarihli ve 5999 sayılı kanun, 8 Haziran 1956 tarih-
li ve                                                                           
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
6736 sayılı kanun ve 28 Şubat 1959 tarihli ve 7241 sayılı kanun ve diğer kanun- 
ların bu kanuna aykırı hükümleri kaldırılmıştır.                                
    Bu kanunun 28 inci maddesi gereğince Sayıştay denetimine tabi dairelerle bu 
dairelere bağlı sabit veya döner sermayeler veya fonlar üzerindeki Sayıştay de- 
netimini kaldıran özel kanunların hükümleri de kaldırılmıştır.                  
    12 Ocak 1961 tarihli ve 231 sayılı kanunun ve bu kanunun  7241 sayılı kanuna
atıf yapan hükümleri saklıdır.                                                  
                                                                                
    Mali konularla ilgili tüzükler ve yönetmelikler hakkında istişari mütalaa:  
 
    Madde 105 - Bakanlıklar ve Sayıştayın denetimine giren diğer idare ve kurum-
larca mali konularda düzenlenecek yönetmeliklerle tüzükler, Sayıştayın istişari 
mütalaası alındıktan sonra yürürlüğe konulabilir. (1)                           
    Sayıştay bu mütalaayı, istemin yapılması tarihinden başlıyarak iki ay içinde
bildirir.                                                                       
                                                                                
    Denetimi kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması:                               
 
    Madde  106 - Sivil ve askeri amirlerle daire üstleri, yönetimleri altındaki 
saymanların, hesaplarını kanunla belirtilen süreler içinde tam ve noksansız ola-
rak hazırlayıp hazırlamadıklarını izlemek, inceleme görevi ile mahalline gelen  
Sayıştay denetçilerine gereken yardım ve kolaylığı sağlamak ve işin selameti ile
ilgili tedbirleri almakla zorunludurlar.                                        
                                                                                
    Daire Başkanlarının seçimi:                                                 
 
    Ek Madde 1 - (16/10/1981 -2534/1 md. ile gelen Ek md. hükmü olup madde numa-
rası teselsül ettirilmiştir.)                                                   
    Sayıştay Daire Başkanları, Sayıştay Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından 
gizli oyla seçilir. Seçilebilmek için üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyunu 
almak şarttır.                                                                  
    Bunların görev süresi (4) yıldır. Süresi dolan veya kendi isteği ile üyeliğe
dönmüş olanlar yeniden seçilebilirler.                                          
    Seçim, görev sürelerinin bittiği tarihten, diğer sebeplerle boşalma halinde 
boşalmanın vuku bulduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde yapılır. Çalışmaya   
ara verme müddeti, bu sürenin hesabında nazara alınmaz.                         
    Daire başkanları, başkanlıktan ayrılmaları halinde boş üye kadrosu şartı    
aranmaksızın üyeliğe dönerler. Bunlara ilk boşalacak üye kadrosu tahsis edilir. 
    832 sayılı Sayıştay Kanununun bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.       
 
    Ek Madde 2 - (7/3/1985 - 3162/16 md.ile gelen Ek 1 inci md. hükmü olup mad- 
de numarası teselsül ettirilmiştir.)                                            
    Sayıştay Kanununun çeşitli maddelerinde Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mecli-
sine sunulacağı belirtilen bildirim ve raporlar, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. Aynı Kanunun bu organlara bıraktığı yetkiler Türkiye Büyük Millet Mec- 
lisince kullanılır; Sayıştay Kanununun Bütçe Karma Komisyonuna verdiği görevler,
Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından yürütülür.                                   
    Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Sayıştay raporları genel görüşme ko- 
nusu olur.                                                                      
-----------------------                                                         
(1) Bu fıkranın tüzüklerle ilgili hükmü  Anayasa Mahkemesinin 16/1/1969 tarih   
    ve E. 1967/19, K. 1969/6 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Bu yetki ve görevler,Kanunda veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde  
belirtilen usul ve esaslar dairesinde yerine getirilir.                         
                                                                                
    Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlık hali:                 
 
    Ek Madde 3 - (7/3/1985 - 3162/16 md.ile gelen Ek 2 nci md.hükmü olup madde  
numarası teselsül ettirilmiştir.)                                               
    Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevlere ilişkin bir işlem dolayısıyla 
aynı mevzuatın yorumunda, Sayıştayın ve Danıştayın kesinleşmiş kararları arasın-
da uyuşmazlık bulunduğu hakkında, 63 üncü maddede belirtilen ilgililerin 74 üncü
maddedeki usul ve esaslar dairesinde başvuruları üzerine uyuşmazlığın bulunduğu 
tespit edilirse, Sayıştay kararı yargılamanın iadesi yoluyla görüşülerek uyuş-  
mazlık Danıştay kararı doğrultusunda giderilir.                                 
    Uyuşmazlığın bulunmadığı hakkındaki Sayıştay kararına karşı 63 üncü maddede 
belirtilen ilgililerce Danıştaya başvurulduğu takdirde, bu hususa ilişkin Danış-
tay kararına uyulur.                                                            
    Uyuşmazlığın mevcut olmadığı tespit edilinceye kadar Sayıştay ilamının yeri-
ne getirilmesi durdurulur.                                                      
    Kıyafet:                                                                    
 
    Ek Madde 4 - (7/3/1985 - 3162/16 md.ile gelen Ek 3 üncü md. hükmü olup madde
numarası teselsül ettirilmiştir.)                                               
    Sayıştay meslek mensuplarının, savcı ve yardımcılarının resmi kıyafetleri   
ile bunların giyilme yer ve zamanları yönetmelikle düzenlenir.                  
    Yabancı ülkelere gönderilme:                                                
    Ek madde 5 - (Ek: 1/11/1990 - 3677/5 md.) Sayıştay Meslek Mensupları bilgi  
ve görgülerini artırmak veya meslekleriyle ilgili araştırma yapmak veya kurs ve 
öğrenim görmek için yabancı ülkelere iki yılı aşmamak üzere Sayıştay Başkanlı-  
ğınca gönderilebilirler.                                                        
    Yabancı ülkelere gönderilenlerin mali hakları,yükümlülükleri, giderlerinin  
karşılanması, aylık ve ödeneklerinin transferi konularında Devlet memurlarına   
ilişkin hükümler uygulanır.                                                     
    Bu Kanun hükümlerine göre yabancı ülkelere gönderilenlerin derece yükselme- 
leri, kademe ilerlemeleri, emeklilik, aylık, ödenek ve diğer bütün özlük hakları
ile yükümlülükleri devam eder.                                                  
 
    Ek Madde 6 - (Ek: 12/4/1990 - KHK - 420/2 md.) (1)                          
    Birinci sınıfa ayrılabilmek için;                                           
    1 - Birinci dereceye yükselmek,                                             
    2 - Meslekte 16 yılını doldurmak,                                           
    3 - Bilimsel güç ve yeteneği ile hizmet ve meslekteki başarısına göre emsali
arasında temayüz etmiş olmak,                                                   
    4 - Kınama, aylıktan kesme ve kademenin durdurulması cezalarını aynı nev'i- 
den olmasa bile birden fazla almayan, mesleğin vakar ve şerefine dokunan fiille-
ri veya kişisel haysiyet ve itibarını kıran davranışları sebebiyle veya görevle 
ilgili herhangi bir suçtan affa uğramış olsa bile, hüküm giymemiş olmak,        
    gerekir.                                                                    
    Birinci sınıfa ayrılma şart ve yöntemleri, Kanunda belirtilen esaslar çerçe-
vesinde Sayıştay Genel Kurulunca belirlenir.                                    
 
    Ek Madde 7 - (Ek: 12/4/1990 - KHK - 420/2 md.) (1)                          
    Sayıştay uzman denetçileri ve savcı yardımcılarından birinci sınıfa ayrılan-
lar hakkında, 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri uygulanır.
    Ön Seçim Geçici Komisyonu                                                   
 
    Ek Madde 8 -(Ek:26/6/1996 - 4149/8 md.)                                     
    Türkiye Büyük Millet Mecilisi Genel Kurulunda yapılacak Sayıştay Birinci    
Başkanlığı ve Sayıştay üyeliği seçimleri için gerekli değerlendirmeleri yapmak  
ve aday belirlemek üzere Sayıştay Başkanı ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu  
kurulur.                                                                        
----------------                                                                
(1) Bu madde numaraları, 26/6/1996 tarih ve 4149 sayılı Kanunun 8 inci madde-   
 
    siyle "Ek Madde 6" ve "Ek Madde 7" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiş-  
    tir.                                                                        
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Bu Komisyon, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri arasından, siyasi partiler ile 
bağımsızların Türkiye Büyük Millet Meclisindeki temsil güçleri oranında ve ad   
çekme usulu ile belirlenen onbeş kişiden oluşur. Plan ve Bütçe Komisyonu Baş-   
kanı, kendi siyasi parti grubunun kontenjanından Ön Seçim Geçici Komisyonuna    
katılır ve başkanlık eder.                                                      
    Ön Seçim Geçici Komisyonu mevcudun salt çoğunluğu ile toplanır. Sayıştay    
Birinci Başkan adaylarının seçiminde aday listesi, Sayıştay üye adaylarının se- 
çiminde ise kontenjan gruplarına göre düzenlenen birleşik oy pusulası kullanı-  
lır. Aday seçimleri gizli oyla yapılır. Aday seçilebilmek için ilk turda üye tam
sayısının salt çoğunluğu, ikinci turda oylamaya katılanların salt çoğunluğu ara-
nır. İlk iki oylamada sonuç alınamadığı takdirde, geçerli oyların en yükseğini  
alanlar seçilmiş sayılır. Adayların belirlenmesi sırasında oylarda eşitlik olma-
sı halinde, eşit oy alanlar arasında yeniden oylama yapılır.                    
    Ön Seçim Geçici Komisyonu gerekli gördüğü hallerde adaylarla mülakat yapa-  
bilir.                                                                          
    Kısmi denetim                                                               
 
    Ek Madde 9 - (Ek: 26/6/1996 - 4149/8 md.)                                   
    Sayıştay, denetimine tabi kurum ve kuruluşların hesap, işlem ve faaliyetle- 
rini, idare hesabı dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle,
Sayıştay Başkanının işin aciliyeti ve gecikmede sakınca bulunması halleriyle    
sınırlı olarak vereceği onalya, kısmi inceleme ve denetime tabi tutabilir. Bun- 
lardan hangilerinin merkezde veya yerinde inceleneceğine Birinci Başkan karar   
verir. Bu inceleme ve denetim sonuçları Dairelerce öncelikle hükme bağlanır.    
İlgili hesabın bilahere yargılanması halinde, önceden yargılanmış olan söz      
konusu işlemler tespit edilerek geriye kalanlar için hüküm tesis edilir.        
    Verimlilik ve etkinlik değerlendirmesi                                      
 
    Ek Madde 10 - (Ek: 26/6/1996 - 4149/8 md.)                                  
    Sayıştay, denetimine tabi kurum ve kuruluşların kaynakları ne ölçüde verim- 
li, etkin ve tutumlu kullandıklarını incelemeye yetkilidir. Bu inceleme sonuç-  
ları Sayıştay Birinci Başkanı tarafından bir değerlendirme raporuyla Türkiye    
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur.                                      
    Bu raporlar ile bu Kanunda öngörülen genel mahiyetteki diğer raporlar Tür-  
kiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülür ve Komisyon      
önerisi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunulur.       
    Mahalli İdarelerin sözleşmelerinde tescil sınırı                            
 
    Ek Madde 11 - (Ek: 26/6/1996 - 4149/8 md.)                                  
    İl Özel İdareleri ve Belediyelerin harcamaya ilişkin olarak yapacakları     
sözleşmelerle her türlü bağıtlardan hangilerinin tescilden istisna edileceği,   
bunların niteliği, konusu ve tutarı dikkate alınarak Sayıştay Başkanlığının     
önerisi üzerine, her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilir.                        
 
    Geçici Madde 1 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği yıl ile önceki yıllara ait he-
sap ve işlemlerin denetiminde ve yargılanmasında eski hükümler uygulanır.       
 
    Geçici Madde 2 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile daire ve kurulların 
bu kanunla gösterilen esaslara göre kuruluşu tarihine kadar toplanmalarında,    
2514 sayılı kanunun bu konuya ilişkin hükümlerinin uygulamasına devam olunur.   
    Ancak, Genel Kurulun, daire başkanı ve üye adayları seçimi için toplanmasın-
da vekil üyeler Kurula katılamazlar ve Genel Kurul görev başındaki üyelerin tam 
mevcudiyle toplanır.                                                            
 
    Geçici Madde 3 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Sayıştay'da görevli   
başkan ve üyelerle Savcı ve Genel Sekreter yeniden seçim ve atanma işlemine lü- 
zum kalmadan bu kanunla kabul edilen kadro aylık ve ödeneklerini alırlar.       
    Bunların eski derecelerde geçen müddetleri yeni derecelerinde geçmiş sayı-  
lır.                                                                            
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
 
    Geçici Madde 4 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Sayıştay kuruluşunda 
görevli bulunan meslek ve yönetim mensupları, savcı yardımcıları yeni bir atanma
işlemine lüzum kalmaksızın bağlı (1) sayılı cetveldeki derecelerden kazanılmış  
unvanlarına uygun olanlara atanmış sayılırlar ve aylık ve ödeneklerinin ödenme- 
sinde işe başlama kaydı aranmaz.                                                
    Bir üst sınıfa yükselmeye hak kazanmış olanların kazanılmış unvanları, bu   
üst sınıftır.                                                                   
    Ancak, ikinci fıkra gereğince başdenetçi veya uzman denetçi sınıflarının ka-
zanılmış unvan sayılması Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu kararına bağlıdır.   
    Müktesep hakları olan aylıktan daha az bir aylıkla denetçi yardımcılığına   
atananlarla (35) lira aylıklı denetçi yardımcılığına atananların yeterlik sına- 
vını verinciye kadar denetçi yardımcılığı kadrolarında geçirdikleri üç yıldan   
fazla süreleri halen bulundukları barem derecelerinde geçen terfi sürelerine ve 
artanı da müteakip derecedeki terfi sürelerine eklenir.                         
    Bu düzeltme sonunda geçmişe ait aylık isteminde bulunulamaz.                
 
    Geçici Madde 5 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Sayıştay kuruluşuna   
dahil kadrolarda çalışanların, 16 Haziran 1934 tarihli ve 2514 sayılı kanunla   
tanınmış hakları saklıdır.                                                      
    Halen Maliye Bakanlığı Teşkilatında ve Maliye Bakanlığınca atanan mali vazi-
felerde çalışan ve 90 liralık kadro aylığını müktesep hak olarak almış olan yük-
sek okul mezunları da bir defaya mahsus olmak üzere üye seçilebilirler.         
 
    Geçici Madde 6 -5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun    
yürürlüğe girdiği 1/1/1950 tarihinden önceki hükümlere göre bağlanmış olan ve   
genel, katma ve özel bütçelerden ödenmekte bulunan emekli, dul ve yetim, vazife 
malüllüğü, adi malüllük, vatani hizmet aylıklarıyla 5434 sayılı kanunun geçici  
42 nci maddesi yoliyle veya 1/1/1950 tarihinden evvel tasfiye edilmiş olup da   
sonradan çeşitli kanunlarla yeniden bağlanan veya bağlanacak olan emekli, dul   
ve yetim aylıklarının tahsis ve düzeltme işlemlerinin inceleme ve tesciline Sa- 
yıştayca devam edilir.                                                          
 
    Geçici Madde 7 - Bu kanun gereğince düzenlenmesi gereken tüzük, yönetmelik  
ve genelgeler, işbu kanunun yayınlanması tarihinden başlıyarak iki yıl içinde   
yürürlüğe girecek şekilde hazırlanır.                                           
 
    Geçici Madde 8 - Anayasa'nın 116 ncı maddesi gereğince il özel idareleriyle 
belediyelerin mali işlemlerinin denetlenmesine dair kanun yürürlüğe girinceye   
kadar, 16 Haziran 1934 tarihli ve 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu ve bu ka- 
nuna ek kanunların il özel idareleri ve belediyelere ait hükümleri yürürlükte   
kalır.                                                                          
 
    Geçici Madde 9 - 1 sayılı cetvelde gösterilen Sayıştay mensupları hakkında, 
Devlet Memurları Kanununun geçici 15 inci maddesi hükmüne göre bunların aylık ve
ödeneklerini düzenliyen özel kanun yürürlüğe girinceye kadar, 1108 sayılı Maaş  
ve 3656 sayılı Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair Kanunlar  
ile bunların tadil ve eklerinin kendileri ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunur.                                                                   
 
    Geçici Madde 10 - 6 ncı maddeye göre Sayıştay Genel Kurulunca yapılacak ilk 
daire başkanlığı ve üye adayı seçimlerinde;                                     
    A) Seçim işlemi 5 defa tekrarlandığı halde, daire başkanlığı adaylığı için  
gerekli çoğunluk sağlanamadığından seçim tamamlanamazsa salt çoğunluk aranmaz.  
En çok oy alan seçilmiş sayılır.                                                
    B) Bu maddede tesbit edilen kontenjan 1/2 olarak uygulanır. Maliye Bakanlığı
Teşkilatında evvelce en az beş yıl hizmet etmiş olup da halen başka kuruluşlarda
bulunanlardan 4 üncü maddede Maliye mensupları için gösterilen görevlere denk   
görevlerde bulunanlar da Maliye Bakanlığı kontenjanından üye seçimine katılabi- 
lirler.                                                                         
    Yürürlük:                                                                   
 
    Madde 107 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                      
    Yürütme:                                                                    
 
    Madde 108 - Bu kanun hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi yürü-
tür.                                                                            
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    21/2/1967 TARİHLİ VE 832 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER      
    1 - 21/5/1970 tarihli ve 1260 sayılı Kanunun geçici maddeleri:              
 
    Geçici Madde 1 - Sözleşmelerin tescil ve incelenmesinde bu kanunun yayımlan-
dığı tarihi izliyen mali yıl başına kadar eski hükümler uygulanır.              
 
    Geçici Madde 2 - 832 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince Sayıştay'ın   
vizesine tabi işlemlerden, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar vize edil- 
mek üzere gönderilmiş bulunanlar eski hükümlere göre sonuçlandırılır.           
 
    Geçici Madde 3 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Sayıştay kuruluşunda  
görevli olup, kadroları kaldırılmış bulunan Savcı, Savcı Başyardımcıları, Savcı 
Yardımcıları; Genel Kurul, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu Raportörleri ve Daire 
Tabibi yeni bir atanma işlemine lüzum kalmaksızın bu kanunla kabul edilen yeni  
kadrolara atanmış sayılırlar ve müktesep hak aylıklarını almaya devam ederler.  
    2 - 1/11/1990 tarihli ve 3677 sayılı Kanunun geçici maddeleri:              
 
    Geçici Madde 1 - (İptal: Ana.Mah.nin 11/7/1991 tarih ve E.:1990/39,         
K.:1991/21 sayılı Kararı ile.)                                                  
 
    Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yayımı tarihinde görevde bulunan Birinci Başka- 
nın görev süresi seçildiği tarihteki hükümlere göre devam eder.                 
    3 - 26/6/1996 tarihli ve 4149 sayılı Kanunun geçici maddeleri:              
 
    Geçici Madde 1 - (İptal: Ana.Mahkemesinin 20/11/1996 tarih ve E.1996/58,    
K.1996/43 sayılı kararı ile)                                                    
 
    Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte boş bulunan Sayıştay  
üyelikleri için müracaatlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca yapıla- 
cak ilk ilanı müteakip 15 gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına  
yapılır. 832 sayılı Sayıştay Kanununun Ek 8 nci maddesi esaslarına göre 4 üncü  
maddesinde belirtilen niteliklere sahip olanlar arasından, aynı Kanunun 6 ncı   
maddesinde yazılı oranlar dahilinde boş üyelik sayısının iki katı belirlenen    
adaylar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunulur. (Son tümce iptal:  
Ana.Mahkemesinin 20/11/1996 tarih ve E.1996/58, K.1996/43 sayılı Kararı ile)    
    Seçim yapılacak boş üyelik sayısına, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte   
boş bulunan Daire Başkanlıkları sayısı da dahil edilir. Bu üyelerin göreve baş- 
lamasında kadro şartı aranmaz. Daire Başkanı seçimi ile boşalacak üye kadroları 
kendilerine tahsis edilir.                                                      
 
    Geçici Madde 3 - 21.2.1967 tarih ve 832 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rihten önce göreve başlayan ve 1.11.1990 tarih ve 3677 sayılı Kanunun yürürlü-  
ğünden önce üye seçilme hakkı bulunan Sayıştay meslek mensuplarının kazanılmış  
hakları saklıdır.                                                               
                                                                                
                                                                                
               832 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN              
             YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE           
                                                                                
                                                  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
           Yürürlükten Kaldırılan                 ------------------------------
          Kanun veya Kanun Hükümleri              Tarihi     Sayısı     Maddesi 
---------------------------------------------   ---------- ----------  ---------
832 sayılı Kanunun:                                                             
a) 4 üncü maddesinin başlığı "Başkan ve üyele-                                  
   rin nitelikleri"şeklinde değiştirilmiş ve bu                                 
   maddenin ilk cümlesindeki "ile Genel Sekrete-                                
   ri", (C) fıkrasının (a) bendindeki "Genel Sek-                               
   reterliğinde",                                                               
b) 27 nci maddesinin son fıkrasındaki "Genel                                    
   Sekreter".                                                                   
c) 90 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki "Ge-                                  
   nel Sekreter" ile "ve yardımcıları",                                         
d) 91 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki "Ge-                                 
   nel Sekreter",                                                               
e) 92 nci maddesinin (a) fıkrasındaki "ve Genel                                 
   Sekreter"                                                                    
Deyimleri çıkarılmıştır.                           21/5/1970      1260       16 
832 sayılı Kanunun;                                                             
a) 3 üncü maddesinin birinci bendinin (b), ikinci                               
   bendinin (a) fıkraları,                                                      
b) 4 üncü maddesinin (D) fıkrası,                                               
c) 34 ve 35 inci maddeleri,                                                     
Kaldırılmıştır.                                    21/5/1970      1260       17 
832 sayılı Kanunun 82, 84 ve 86 ncı maddeleri       7/3/1985      3162       17 
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
              832 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN              
                    YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE                     
                                                                                
                                                                Yürürlüğe Giriş 
Kanun No        Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler             Tarihi      
--------   ------------------------------------------------     ----------------
 1260                                -                              28/5/1970   
 2534                                -                             18/10/1981   
 3162                                -                              12/3/1985   
KHK/420    a) Bu KHK'nin ikinci maddesi ile 832 sayılı Kanuna ekle-             
           nen Ek 2 nci madde,                                                  
           4, 5, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddeleri                 1/1/1991   
           b) Diğer maddeleri                                       13/4/1990   
3677                                 -                              3/11/1990   
4149                                 -                               4/7/1996