ANA SAYFAYA DÖNÜŞ

                                                                                
                                                                                
                               HARÇLAR KANUNU                                   
                                                                                
    Kanun Numarası          : 492                                               
    Kabul Tarihi            : 2/7/1964                                          
    Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 17/7/1964 Sayı: 11756                      
    Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5  Cilt : 3  Sayfa : 2760                 
                                     *                                          
                                    * *                                         
           Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız                 
         "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"               
                          Cilt: 2    Sayfa: 733                                 
                                     *                                          
                                    * *                                         
    Kanunun şümulü:                                                             
 
    Madde 1 - Bu kanuna göre alınacak harçlar aşağıda gösterilmiştir:           
    1. Yargı harçları,                                                          
    2. Noter harçları,                                                          
    3. (Değişik: 21/1/1982 - 2588/1 md.) Vergi Yargısı Harçları,                
    4. Tapu ve Kadastro harçları,                                               
    5. Konsolosluk harçları,                                                    
    6. Pasaport, ikamet tezkeresi vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları,  
    7. Gemi ve liman harçları,                                                  
    8. İmtiyazname,ruhsatname ve diploma harçları,                              
    9. Trafik harçları.                                                         
                                                                                
                                 BİRİNCİ KISIM                                  
                                 Yargı  Harçları                                
                                                                                
                                  BİRİNCİ BÖLÜM                                 
                                  Mükellefiyet                                  
    Mevzuu:                                                                     
 
    Madde 2 - Yargı işlemlerinden bu kanuna bağlı (1) sayılı tarifede yazılı    
olanları, yargı harçlarına tabidir.                                             
    Ceza mahkemelerinde şahsi hukuka ait hakların hüküm altına alınması halinde 
de, celse harçları hariç olmak üzere (1) sayılı tarifeye göre harç alınır.      
                                                                                
    Hakem kararları:                                                            
 
    Madde 3 - Hakem kararlarının infazı lazım geldiğine dair mahkeme başkanı    
veya hakim tarafından verilen  şerhlerden, hakem kararının mahiyetine göre, ka- 
rar ve ilam harcı alınır.                                                       
    Yabancı hakem kararları ile, kanun gereğince tahkim yolu ile halli mecburi  
olan davalardan da aynı suretle harç alınır.                                    
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Yabancı mahkeme ilamları:                                                   
 
    Madde 4 - Yabancı bir mankeme tarafından verilen ilamların tenfizi için açı-
lacak davalardan, bu ilamlarda hükmolunmuş şeyin değeri, nevi ve mahiyetine göre
(1) sayılı tarife gereğince harç alınır.                                        
    Bölge idare mahkemeleri ile Danıştay işlemleri:                             
 
    Madde 5 - (Değişik: 21/1/1982 - 2588/2 md.)                                 
    Bölge İdare Mahkemeleri ile Danıştay'da açılacak davalardan (1) sayılı tari-
fe gereğince harç alınır.                                                       
    Ancak, vergi,resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve  
cezalarla ilgili olup Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay'ın görevi içinde bu-  
lunan işlemler (3) sayılı tarifeye göre harca tabidir.                          
    Karşılık davalar ve davaya müdahale :                                       
 
    Madde 6 - Karşılık davalar, müstakil davalar gibi harca tabidir.            
    Davaya müdahale eden kimse, kanun yollarına müracaat ederse iltihak ettiği  
taraftan alınan harca eşit harcı ödemek mecburiyetindedir.                      
    Yeniden harç alınması:                                                      
 
    Madde 7 - Muameleden kaldırılan dosya, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda   
belirtilen süre içinde yenilenmediği takdirde, davanın görülebilmesi yeniden    
harç verilmesine bağlıdır.                                                      
    Hükmün bozulması:                                                           
 
    Madde 8 - Bir hükmün bozulmasını mütaakıp verilecek hükümlerden yeni bir    
hüküm gibi karar ve ilam harcı alınır ve bozulan hükümden evvelce alınmış olan  
karar ve ilam harcı, mütaakıp hükme ait harçdan mahsup olunur.                  
    Tashihi karar:                                                              
 
    Madde 9 - Tashihi karar talebinin kabulü üzerine temyiz olunan hüküm tasdik 
edilirse, temyiz olunan hükümden alınmış olunan harç kadar yeniden harç alınır. 
    İadei muhakeme:                                                             
 
    Madde 10 - İadei muhakemenin kabulü üzerine cereyan edecek davalar, yeni    
davalar gibi harca tabidir. İadei muhakeme talebinde bulunan neticede haklı     
çıkarsa evvelce alınan harç mahsup edilir.                                      
    Mükellef:                                                                   
 
    Madde 11 - Genel olarak yargı harçlarını davayı açan veya harca mevzu olan  
işlemin yapılmasını istiyen kişiler ödemekle mükelleftir.                       
    Vasinin hesabının görülmesi dolayısiyle alınacak harçlar, vesayet altındaki 
şahsa izafeten vasiden alınır.                                                  
    Herhangi bir istek olmaksızın resen yapılacak işlemlere ait harçlar, aksine 
hüküm yoksa, lehine işlem yapılan kişilerden alınır.                            
    Celse harçlarında mükellef:                                                 
 
    Madde 12 - Hukuk ve ticaret mahkemelerinde celse harcı, muhakeme tarafların 
talep ve muvafakatleri üzerine talik edilmiş ise taraflardan ve evvelce yapılma-
sı mümkün olan bir işlemin yapılmamış olmasından dolayı talik edilmişse, talike 
sebebiyet veren taraftan alınır.                                                
    Her iki halde talike vekiller sebebiyet vermişse celse harcı vekillere yük- 
lenir.                                                                          
    Vekil veya taraflara yüklenilen celse harcı mütaakıp iki celsede ödenmezse  
bir misli fazlasiyle alınır. Ödenmediği takdirde harcın bu miktar üzerinden tah-
sili için Maliyeye tezkere yazılmasına karar verilir.                           
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                               İKİNCİ BÖLÜM                                     
                           İstisna ve Muaflıklar                                
                                                                                
    Harçdan müstesna işlemler:                                                  
 
    Madde 13 - Aşağıda yazılı mevzular harçdan müstesnadır:                     
    a) (Değişik: 20/3/1981 - 2430/1 md.) Değeri 2 500 lirayı geçmeyen dava ve   
takipler (Ticari senetlere ait takipler hariç),                                 
    b) Vasi tayini ve azli, hakimin reddi talebinin kabulü ve hakimin istinkafı-
na ait kararlar,                                                                
    c) (Değişik: 30/12/1980 - 2366/1 md.) Ayda 5 000 lirayı geçmeyen nafakalara 
ait dava ve takipler, "Birden fazla kişiler lehine nafakaya hükmedilmesine dair 
ilamlarda her kişi lehine hükmedilen miktar müstakil olarak nazara alınır.",    
    d) İcra ve iflas dairelerinin kusuru yüzünden yanlış yapılmış olan işlemle- 
rin ıslahı ve iptaline dair tetkik mercileri kararlariyle, bu iptal veya ıslah  
dolayısiyle yeniden yapılacak işlemler,                                         
    e) Ticaret sicilinde re'sen yapılan düzeltmeler,                            
    f) İcra tetkik mercilerinin cezaya mütedair kararlariyle bu kararların tem- 
yizi işlemleri.                                                                 
    g) İcra ve İflas Kanununun 270 nci maddesine göre yapılacak defter tutma    
işlemleri,                                                                      
    h) Yetkili makamların istiyecekleri ilam ve sair evrak suretleri,           
    i) Kamu adına C. savcıları tarafından Hukuk mahkemelerine açılan davalar,   
    J)  (Ek: 21/1/1982 - 2588/3 md.) Genel Bütçeye dahil idarelerin bu Kanunun  
1 ve 3 sayılı tarifelerine giren bütün işlemleri.                               
    (Yukarıdaki işlemlerin hesaplanacak harçlarının, Genel Bütçeye dahil idare- 
lerin haklılığı nispetinde karşı taraftan tahsiline ilgili merciince karar veri-
lir.)                                                                           
    Harçtan muaf olanlar:                                                       
 
    Madde 14 - Erler ve ihtiyaçları Devlet tarafından deruhde ve temin olunan   
onbaşı ve çavuşlar adliye işlemlerinden ötürü harçtan muaftırlar.               
                                                                                
                                    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                
                           Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri                     
                                                                                
    Harç alma ölçüleri:                                                         
 
    Madde 15 - Yargı harçları (1) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer ölçü-
süne göre nispi esas üzerinden, işlemin nev'i ve mahiyetine göre maktü esas üze-
rinden alınır.                                                                  
    Değer esası:                                                                
 
    Madde 16 - Değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (1) sayılı tarifede ya-
zılı değerler esastır. Müdahelenin men'i tescil ve tapu kayıt iptali gibi       
gayrimenkulün aynına taallük eden davalarda gayrimenkulün değeri nazara alınır. 
    Gayrimenkulün aynına taallük eden davalarda ecrimisil ve tazminat gibi      
taleplerde de bulunulduğu takdirde harc, gayrimenkulün değeri ile talebolunan   
tazminat ve ecrimisil tutarı üzerinden alınır.                                  
    Değer tayini mümkün olan hallerde dava dilekçelerinde değer gösterilmesi    
mecburidir. Gösterilmemişse davacıya tesbit ettirilir.Tesbitten kaçınma halinde,
dava dilekçesi muameleye konmaz.                                                
    Noksan tesbit edilen değerler hakkında 30 uncu madde hükmü uygulanır.       
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Tahliye davalarında değer:                                                  
 
    Madde 17 - Gayrimenkulün tahliyesi davalarında, yazılı mukavele olsun veya  
olmasın bir yıllık kira bedeli üzerinden karar ve ilam harcı alınır.            
    Gayrimenkul veya gemilerin tahliye ve teslimi:                              
 
    Madde 18 - Bir gayrimenkulün veya bir geminin tahliye ve teslimine dair olan
icra takiplerinde tahsil harcı;bir yıllık kira bedeli, yoksa bu süreye göre tak-
dir edilecek bir bedel üzerinden hesaplanır.                                    
    Menkullerin teslimi:                                                        
 
    Madde 19 - Bir menkulün teslimine dair olan icra takiplerinde tahsil harcı; 
menkulün ilamda veya takip talebinde gösterilen değeri, bu yoksa takdir edilecek
değer üzerinden hesaplanır.                                                     
    İcra takiplerinde faiz:                                                     
 
    Madde 20 - İcra takiplerinde takipten sonra işliyecok olan faizler, harcın  
hesabında nazara alınmaz.                                                       
    Harcın nispeti:                                                             
 
    Madde 21 - Yargı harçları (1) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden    
alınır.                                                                         
    Davadan feragat, davayı kabul veya sulh:                                    
 
    Madde 22 - Davadan feragat veya davayı kabul veya sulh, muhakemenin ilk cel-
sesinde vuku bulursa,karar ve ilam harcının üçte biri, daha sonra olursa üçte   
ikisi alınır.                                                                   
    İcra takibinden vazgeçme:                                                   
 
    Madde 23 - Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildi-
ğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı  
alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tah-
sil harcı tam olarak alınır.                                                    
    Gayrimenkul veya gemilerin tahliye ve tesliminde tahsil harcı nispeti:      
 
    Madde 24 - Gayrimenkul veya gemilerin tahliye veya teslimine dair icralarda 
Tahsil Harcı (1) sayılı tarifede yazılı miktarların yarısı nispetinde alınır.   
                                                                                
                               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                                   
                              Harcın  Ödenmesi                                  
    Ödeme usulü:                                                                
 
    Madde 25 - Yargı harçları ilgili kağıt ve belgelere harç pulu yapıştırılmak 
suretiyle ödenir.                                                               
    Ödeme yeri:                                                                 
 
    Madde 26 - Yargı harçları harca konu olan işlemleri yapan mahkeme veya daire
tarafından alınır.                                                              
    Kanunlarda aksine hüküm varsa bu madde yerine o hüküm uygulanır.            
    Maktu harçlarda ödeme zamanı:                                               
 
    Madde 27 - (1) sayılı tarifede yazılı maktu harçlar ilgili bulunduğu işlemin
yapılmasından önce peşin olarak ödenir.                                         
    Mahiyetleri icabı işin sonunda hesap edilip alınması gerekenler, harç alaca-
ğının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir.                         
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Harç peşin veya süresinde ödenmemiş ise, mütaakıp muamelelere ancak harç    
ödendikten sonra devam olunur.                                                  
    Nispi harclarda ödeme zamanı:                                               
 
    Madde 28 - (1) sayılı tarifede yazılı nispi harçlar aşağıdaki zamanlarda    
ödenir.:                                                                        
    a) Karar ve İlam Harcı,                                                     
    Karar ve İlam harclarının dörtte biri peşin, geri kalanı kararın verilmesin-
den itibaren iki ay içinde ödenir. Karar ve İlam Harcı ödenmedikçe ilgiliye ilam
verilmez.                                                                       
    b) İcra Tahsil Harcı,                                                       
    İcra takiplerinde Tahsil Harcı alacağın ödenmesi sırasında, ödeme yapılma-  
yan hallerde harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir.  
    Harç alacağı icranın yerine getirilmesiyle doğar.                           
    Konunun değeri üzerinden alınacak İflas Harclarında da bu bent hükümleri    
uygulanır.                                                                      
    c) Depozito, defter tutma ve miras işlerine ait harclar,                    
    (1) Sayılı tarifenin (D) bölümünde yazılı depozito defter tutma ve miras    
işlerine ait harclar işin sonundan itibaren 15 gün içinde ödenir.               
    İlamsız takiplerde peşin harc:                                              
 
    Madde 29 - İlama dayanmıyan takip isteklerinden alacak miktarının binde be- 
şi peşin alınır.                                                                
    Peşin harclar takip sonunda alınacak asıl harca mahsup olunur.              
    İlama dayanmıyan takiplerde alacaklı mahkemeye müracaata mecbur kalırsa, pe-
şin alınan harç kendisine iade olunur. Veya alacaklının isteği üzerine mahkeme  
harclarına mahsup edilir.                                                       
    Noksan tesbit edilen değer üzerinden harcın ödenmesi:                       
 
    Madde 30 - Muhakeme sırasında tesbit olunan değerin, dava dilekçesinde bil- 
dirilen değerden fazla olduğu anlaşılırsa, yalnız o celse için muhakemeye devam 
olunur, takip eden celseye kadar noksan değer üzerinden peşin karar ve ilam har-
cı tamamlanmadıkça davaya devam olunmaz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409 
uncu maddesinde gösterilen süre içinde dosyanın muameleye konulması, noksan     
olan harcın ödenmesine bağlıdır.                                                
    Peşin alınan karar ve ilam harclarının geri verilmesi:                      
 
    Madde 31 - Peşin alınan Karar ve İlam Harcı işin hitamında ödenmesi gereken-
den fazla olduğu anlaşılırsa fazlalık istek üzerine geri verilir.               
                                                                                
                                   BEŞİNCİ BÖLÜM                                
                                                                                
                                  Çeşitli Hükümler                              
                                                                                
    Harcı ödenmiyen işlemler:                                                   
 
    Madde 32 - Yargı işlemlerinden alınacak harclar ödenmedikçe mütaakıp işlem- 
ler yapılmaz. Ancak ilgilisi tarafından ödenmiyen harcları diğer taraf öderse   
işleme devam olunmakla beraber bu para muhakeme neticesinde ayrıca bir isteğe   
hacet kalmaksızın hükümde nazara alınır.                                        
    İşçi alacaklarının takibi:                                                  
 
    Madde 33 - İş mahkemeleri tarafından işçiler lehine hükme bağlanmış olan    
hak ve alacakların takibinde işçilerden hiç bir harç alınmadan gerekli işlem    
yapı-                                                                           
                                                                                
KANUNLAR, AĞUSTOS 1991 (Ek - 9)                                                 
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
lır. Bu harclar işçi haklı çıktığı takdirde takip sonunda hesap edilerek ayrıca 
bir hükme hacet kalmadan borçludan tahsil olunur.                               
                                                                                
    Yol giderleri ve tazminatı :                                                
 
    Madde 34 - (Mülga : 8/5/1991 - 3717/3 md.)                                  
                                                                                
   İstinabe yoliyle icra takiplerinde giderler:                                 
 
   Madde 35 - Diğer bir icra ve iflas dairesinden istinabe suretiyle bir işlemin
yapılması istendiği zaman bu işlemlere ait lüzumlu giderler o dairelere         
gönderilir.                                                                     
    Paraların bankalara  ve malsandıklarına yatırılması:                        
 
    Madde 36 - Mahkemeler, hakimler, C. savcıları ve icra iflas daireleri       
tarafından adli ve idari işlemlerle takip işlemlerinden dolayı herhangi bir     
sebeple alınmış olan paraların bankaya yatırılması halinde bu paralara ait faiz,
ikramiye ve sair menfaatleri Devlete aittir.                                    
    Şüyuun giderilmesi neticesinde hasıl olan para ve tereke paraları ile kısıt-
lı veya gaip adına bankaya yatırılan paralar yukarıki fıkra hükmünden müstesna- 
dır.                                                                            
    Paraların bankaya ve malsandıklarına yatırılması için ilgililerden gider adı
ile bir şey alınmaz.                                                            
    Paraların alacaklıya gönderilme giderleri alacaklıya aittir.                
    İlgilinin hak ettiği parayı, hak etme tarihinden itibaren on yıl içinde al- 
mak için müracaat etmemesi halinde, bu paralar Hazineye gelir kaydolunur.       
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Süresinde ödenmiyen harclar:                                                
 
    Madde 37 - Bu kanunda ödeme zamanı gösterilen harclardan süresinde ödenmi-  
yenleri, ilgili mahkeme ve daireler tarafından sürenin sonundan itibaren onbeş  
gün içinde bir yazı ile o yerin vergi dairesine bildirilir ve harclar vergi     
dairesince tahsil olunur.                                                       
    Yazıda harcın nevi ve mahiyeti, miktarı, mükellefin soyadı ve adı ve en son 
ikametgah adresi açık olarak gösterilir.                                        
                                 İKİNCİ KISIM                                   
                                 Noter Harçları                                 
                                 BİRİNCİ BÖLÜM                                  
                             Mükellefiyet ve Muaflık                            
     Mevzuu :                                                                   
 
     Madde 38 - Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı  
olanları noter harçlarına tabidir.                                              
     Pey akçesi, zamanı rücü, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir akdin müeyyide-
si kabilinden olan taahhütlerden, başlı başına bir akde konu olmadıkça harç     
alınmaz.                                                                        
     (Ek:13/7/1967 - 903/5 md.) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan      
vakıfların kuruluş muameleleriyle bu vakıflara yapılacak bağışlamalar harca tabi
tutulmaz.                                                                       
     Yetkili makamların istiyecekleri suretler:                                 
 
     Madde 39 - Kamu hukuku ile ilgili işlerde yetkili makamların istiyecekleri 
suretlerden harç alınmaz.                                                       
     Mükellef:                                                                  
 
     Madde 40 - Noter harclarını. harca mevzu olan işlemin yapılmasını istiyen  
kişiler ödemekle mükelleftirler.                                                
                               İKİNCİ BÖLÜM                                     
                          Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri                      
     Harç alma ölçüleri:                                                        
 
     Madde 41 - Noter harcları (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya
ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerin- 
den alınır.                                                                     
     Değer esası:                                                               
 
     Madde 42 - Değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayı-
lı tarifede yazılı değer veya ağırlıklar esastır.                               
     Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım satım, taahhüt ve rehinle ilgili
her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesi mecburidir. Rehin     
bordroları hakkında bu hüküm uygulanmaz.                                        
     Çeşitli İşlemlerde değer:                                                  
 
     Madde 43 - Tarifede yazılı nispi harcların hesabında, sulh işlemlerinde    
sulh olunan bedel, rehin işlemlerinde rehin bedeli, kiralarda mukaveledeki      
süreye göre kira karşılığının toplamı, süre belli değilse bir yıllık kira       
tutarı,hizmet akdinde süreye göre verilecek ücretin toplamı, süre belli         
değilse bir yıllık ücret tutarı, sermaye şirketlerinde konulması ve ileride     
konulması taahhüt edilen sermayenin toplamı, kaydı hayatla, irat bağlanmasında  
bir yıllık irat tutarı, harca esas olur.                                        
     Kiralamanın devir ve feshinde geri kalan süreye, sermayenin artırılmasında 
yalnız artırılan kısma ve sermaye paylaşılmasında mevcut miktara göre harç      
alınır.                                                                         
    (Ek:15/12/1990 - 3689/10 md.) Motorlu kara taşıtları ile ilgili alım,satım  
ve taahhüt işlemlerinde gösterilecek değer; işleme konu olan taşıtın cinsi, mar-
kası, model, tipi ve yaşı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri    
Birliğince tespit edilen ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kasko sigor- 
tasına esas değerinden aşağı olamaz. Türkiye Sigorta ve Reasü-                  
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
rans Şirketleri Birliğince düzenlenen listelerde yer almayan eski model taşıt-  
ların asgari değeri; o taşıtların listede yer alan en eski modelleri için belir-
lenen değerinden her model yılı için % 10 indirim yapılmak suretiyle tespit     
edilir. Birlikçe düzenlenen listelerde yer almayan taşıtların değerleri, emsali 
taşıtların değerlerinden aşağı olamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. (1)                           
    Kişilerin,imzaların, birden çok olması:                                     
 
    Madde 44 - Bir kişinin birden çok kişiyi temsil etmesi harcın artırılmasını 
gerektirmez.                                                                    
    Şu kadar ki, bütün imzaların tasdiki kanunen şart olan muamelelerde vekale- 
ten imza edilmesi halinde,vekilin imzasının tasdikinden alınacak harç temsil et-
tiği kişilerin sayısınca çoğaltılır.                                            
    Bir işte müştereken hareket eden vekillerin ve bir borca kefalet eden müte- 
selsil kefillerin bir kağıda koyacakları birden çok imzalar bir imza sayılır.   
    Ancak mümessil, haiz olduğu birden fazla sıfatlara dayanarak imza ederse sı-
fatları sayısınca harç çoğaltılır. Bir kişi hem kendisi için ve hem başkalarını 
temsil suretiyle imza ederse kendisi için  ayrı, başkaları için de yukarıki fık-
ralara göre ayrı harç alınır.                                                   
    Birden ziyade kimseler, bir kağıda ayrı ayrı işler için imza atıyorlarsa her
birinden imza ettikleri kısım için ayrı ayrı harç alınır.                       
    Harcın nispeti:                                                             
 
    Madde 45 - Noter harcı, (2) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alı- 
nır.                                                                            
    Bir arada yapılan işler:                                                    
 
    Madde 46 - Birbiriyle ilgili işler bir arada bulunursa en yüksek harç alın- 
masını gerektiren iş üzerinden bir harç alınır.                                 
    Yarı harca tabi işler:                                                      
 
    Madde 47 - Sürenin uzatılması ve vadenin yenilenmesi halinde asıl senet,    
mukavele ve kağıtlardan alınmış olan harcın yarısı alınır.                      
                                  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                  
                                 Harcın Ödenmesi                                
 
    Madde 48 - (Mülga: 18/1/1972 - 1512/208 md.)                                
    Ödeme zamanı:                                                               
 
    Madde 49 - Noter harcları, ilgili işlemin hitamından önce peşin olarak      
alınır.                                                                         
                                  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                                
                                 Çeşitli Hükümler                               
    Sorumluluk:                                                                 
 
    Madde 50 - Düzenleme ve tasdik işlemleri noterlerin kusurlarından dolayı,   
mahkeme tarafından hükümsüz addolunursa noter aldığı harç ve ücretler tutarını  
şahsen tazmin ile mükelleftir.                                                  
    Harç ve ücretlerin tazmin ettirilmiş olması, ilgililerin genel hükümler     
dairesinde noterden ayrıca zarar ve ziyan istemelerine engel teşkil etmez.      
    Noterlere verilecek ücretler ve beyiyeler:                                  
 
    Madde 51 - (Mülga:18/1/1972 - 1512/208 md.)                                 
-----------------------                                                         
(1) Bu fıkranın uygulanma usul ve esasları ile ilgili 17 Seri Nolu Tebliğ       
26/12/1990 tarih ve 20737 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır.               
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                   ÜÇÜNCÜ KISIM                                 
                                Vergi Yargısı Harçları                          
                                                                                
                                 BİRİNCİ BÖLÜM                                  
                                  Mükellefiyeti                                 
    Mevzuu:                                                                     
 
    Madde 52 - (Degişik: 21/1/1982 - 2588/4 md.)                                
    Vergi yargısı işlemlerinden bu Kanuna ekli (3) sayılı tarifede yazılı olan- 
lar, vergi yargısı harçlarına tabidir.                                          
    Mükellef:                                                                   
 
    Madde 53 - (Değişik: 21/1/1982  - 2588/5 md.)                               
    Vergi yargısı harçları, harca mevzu olan işlemlerden dolayı Vergi Mahkeme-  
leri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay'a başvuranlar tarafından ödenir.      
                                                                                
                                    İKİNCİ BÖLÜM                                
                        Harcın Ölçüsü, Ödenmesi ve Geri Verilmesi               
    Harç alma ölçüleri:                                                         
 
    Madde 54 - (Değişik: 21/1/1982  - 2588/6 md.)                               
    Vergi yargısı harçları (3) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer ölçüsüne
göre nispi esas üzerinden, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden 
alınır.                                                                         
    Harcın ödenmesi:                                                            
 
    Madde 55 - (Değişik: 21/1/1982-2588/7 md.)                                  
    Vergi yargısı harçlarından ,Başvurma harcı dava dilekçesine pul yapıştırıl- 
mak suretiyle peşin olarak ödenir.                                              
    Nispi ve maktu harçlar, ihbarname esasına göre, ihbarnamenin tebliği tari-  
hinden itibaren 1 ay içinde ilgili vergi dairesine ödenir.                      
    Harcın geri verilmesi:                                                      
 
    Madde 56 - (Değişik: 21/1/1982-2588/8 md.)                                  
    Vergi Mahkemelerince verilen nihai kararlar üzerinden alınan nispi ve maktu 
harçlar (Başvurma harcı hariç) Bölge İdare Mehkemelerince veya Danıştayca mükel-
lef lehine karar verilmesi halinde mükellefçe kazanılan miktar üzerinden, kesin 
kararın tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde geri verilir veya istek üze- 
rine vergi borcuna mahsup edilir.                                               
                                                                                
                                 DÖRDÜNCÜ  KISIM                                
                             Tapu ve Kadastro Harçları                          
                                                                                
                                  BİRİNCi BÖLÜM                                 
                                  Mükellefiyet                                  
                                                                                
    Mevzuu:                                                                     
 
    Madde 57 - Tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarife-
de yazılı olanları, tapu ve kadastro harclarına tabidir.                        
    Mükellef:                                                                   
 
    Madde 58 - (Değişik birinci cümle: 21/1/1982-2588/9 md.) Tapu ve kadastro   
harçlarını kanuna ekli tarifede belirtilen kişiler; tarifede belirtilmeyen iş-  
lemlerde taraflar aksini kararlaştırmamış ise, aşağıda yazılı kişiler ödemekle  
mükelleftir.                                                                    
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    a) Mülkiyet ve mülkiyetten gayrı ayni hakları iktisap edenler, (İktisap eden
kişiler birden fazla ise harcları hisseleri oranınca öderler)                   
    b) İpotek tesisinde ipoteği tesis edenler,                                  
    c) Kadastro işlerinde adlarına tescil yapılanlar,                           
    d) Miras sebebiyle çıplak mülkiyetin mirasçı adına tescilinde, çıplak mülki-
yet sahibi olanlar,                                                             
    e) Rücülarda rücü eden taraf,                                               
    f) Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlar.           
                                                                                
                                  İKİNCİ BÖLÜM                                  
                                   İstisnalar                                   
                                                                                
    Harçtan müstesna tutulan işlemler:                                          
 
    Madde 59 - (Degişik: 21/1/1982 - 2588/10 md.)                               
    Aşağıda yazılı işlemler harçtan müstesnadır:                                
    a) Genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köy-
lerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin vesair ayni hakların tescili, şerhi   
gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri,                                    
    b) Kamu menfaatlerine yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafi- 
yeti tanınan vakıfların iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakla- 
rın tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleriyle bu dernek ve vakıflara ait tesis
lerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni
hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri.       
    c) İlgililerin kusurları olmaksızın tapu ve kadastro idareleri tarafından   
yapılacak hataların tashihleri                                                  
    d) Mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve diğer resmi dairelerce istenecek  
kayıt ve belge suretleri,                                                       
    e) Karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlerin diplomatik veya konsolos-  
luk ihtiyaçları için iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların  
tescilleri, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri,                  
    f) Arkeolojik araştırmalar için yapılan iktisaplar ile ilgili tescil, şerh  
ve terkinler (Bu istisna hükmünün uygulanması şartları Milli Eğitim Bakanlığının
görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve Resmi Gazete ilk ilan olunur),    
    g) 7269 sayılı Kanuna göre yaptırılacak meskenlere, 4753 sayılı Kanuna göre 
yapılan iktisaplara ve 3202  sayılı Kanun uyarınca T. C. Ziraat Bankası kredile-
rinden istifade suretiyle yapılmış bulunan hayvan barınak yerlerine ilişkin tes-
cil, şerh ve terkinler,                                                         
    h) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetlerin vukubulduğu belgelerde   
(Bu bölgeler Maliye ve İmar ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit olunur)  
bu afetlerin vukubulduğu yılı izleyen yıldan itibaren en çok beş yıl içinde arsa
üzerinde inşa veya binaya ilave suretiyle meydana getirilen binalar, bağımsız   
bölümler veya katlar için yapılan tescil, şerh ve terkinler,                    
    i) Tersane yapımı için Devlet Planlama Teşkilatınca verilmiş Teşvik Belgesi-
ni haiz tüzel kişilerce bu maksatla iktisap edilen gayrimenkuller ve bu yerlerde
inşa veya binaya ilave suretiyle meydana getirilen binalar için yapılan tescil, 
şerh ve terkinler,                                                              
    j) a, e ve f bentlerinde belirtilen şekilde iktisap olunan gayrimenkullerin 
herhangi bir şekilde başkalarına devir ve ferağı,                               
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    k) (Ek: 4/12/1985 - 3239/91 md.) Beden Terbiyesi Teşkilatına dahil dernekle-
rin münhasıran sporla uğraşmak üzere kurulan anonim şirketlere sermaye olarak   
koydukları gayrimenkuller ile bu şirketlere devrettikleri gayrimenkullerle ilgi-
li devir ve iktisap işlemleri.                                                  
    Yukarıda yer alan istisnalara ilave olarak özel kanunlarda yer alan muafiyet
ve istisnalara ilişkin hükümler saklıdır.                                       
                                                                                
                                    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                
                             Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri                   
                                                                                
    Harç alma ölçüleri:                                                         
 
    Madde 60 - Tapu ve kadastro harcları, (4) sayılı tarifede yazılı işlemler-  
den, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu 
olarak alınır.                                                                  
                                                                                
    Değer esası:                                                                
 
    Madde 61  - Değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (4) sayılı tarifede   
yazılı değerler esastır.                                                        
    İpotekli gayrimenkuller:                                                    
 
    Madde 62  - Rehin ile takyidedilmiş bir gayrimenkulün bağışlanmasında       
bagışlama yapıldığı anda bakiye kalan rehinli borç miktarı gayrimenkulün mukay- 
yet kıymetinden indirilir.                                                      
    Kayıtlı değer:                                                              
 
    Madde 63  - Bu kanunda sözü edilen "kayıtlı değer" deyimi, Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre tespit edilen vergi değerlerini ifade eder.                    
    (Ek:25/6/1992-3824/14 md.) Bu Kanunun uygulanmasında, vergi değerinin       
tespitinde aşağıdaki hususlar ayrıca dikkate alınır.                            
    a) Kayıtlı değer (emlak vergisi değeri), beyan dönemini takip eden yıllar-  
da Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre hesaplanacak değerden az olmamak üzere 
mükellef tarafından beyan edilen değerin, her yıl için Vergi Usul Kanunu        
hükümleri uyarınca belirlenmiş olan "yeniden değerleme oranı"nda artırılması    
suretiyle tespit olunur.                                                        
    b) Yeniden değerleme oranı; daha önce yeniden değerleme oranı uygulanmak    
suretiyle bulunan değer ile mükellef tarafından emlak vergisi veya tapu ve      
kadastro harcına esas olmak üzere beyan edilmiş olan değerlerden yüksek         
olanına uygulanır.                                                              
    c) Yeni inşa edilen binalarda harca esas değerin hesaplanmasında, Emlak     
Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre arsa veya arsa payı (arazi dahil)      
değeri olarak daha önce beyan edilmiş olan değere "yeniden değerleme oranı"     
uygulanmak suretiyle tespit olunan, değer esas alınır.                          
    d) Tapu ve kadastro harcı, yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle     
bulunan değer ile mükellef tarafından beyan edilmiş olan değerlerden yüksek     
olanı üzerinden hesaplanır.                                                     
    e) Mükelleflerin yukarıdaki hükümlere göre tespit edilecek değerlerden      
daha düşük beyanda bulunmaları halinde; harcın hesabında yeniden değerleme      
oranı uygulanarak tespit edilecek değerler esas alınır. Aradaki farka isabet    
eden harç, kusur cezalı olarak ikmalen tarh edilir.                             
    f) Harcın hesabında yüzbin liraya kadar olan matrah kesirleri dikkate       
alınmaz.                                                                        
    (Ek:25/6/1992-3824/14 md.) Bakanlar Kurulu, kalkınmada öncelikli yörelerde  
ve tarım arazilerinde artış oranını (0) sıfır (sıfır dahil) ile yeniden değer-  
leme oranı arasında tespit                                                      
KANUNLAR, ŞUBAT 1993 (EK-15)                                                    
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
etmeye yetkilidir. Bu yetki kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli     
yörelerde ve tarım arazilerinde farklı oranlar tespit edilmek suretiyle de kul- 
lanılabilir.                                                                    
    (Ek:25/6/1992-3824/14 md.) Bu maddenin uygulanmasında işlemin yapıldığı     
yıl için herhangi bir artış oranı dikkate alınmaz. Uygulamaya ilişkin usul      
ve esasları tayin ve tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.             
    Harcın nispeti:                                                             
 
    Madde 64 - Tapu ve kadastro harcları (4) sayılı tarifede yazılı nispetler   
üzerinden alınır.                                                               
    Muhtelif işlemler aynı zamanda yapılırsa her işlem ayrı ayrı harca tabidir. 
Şu kadar ki ifrazen yapılan taksimlerde bu fıkra hükmü uygulanmaz.              
    Çıplak mülkiyet ve intifa haklarına ait harcların hesabında, kayıtlı        
değerin üçte biri çıplak mülkiyete, üçte ikisi de intifa hakkına ayrılır.       
                                                                                
    Tashih harcı:                                                               
 
    Madde 65 - Tapu sicilinde kayıtlı arsa ve arazi üzerinde yeniden inşa       
olunacak bina ve sair tesislerin tescilinde veya her nevi vasıf değişiklik-     
lerinde tashih harcı alınır.                                                    
                                                                                
                            DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                                      
                            Harcın Ödenmesi                                     
                                                                                
    Ödeme usulü:                                                                
 
    Madde 66 - Tapu ve kadastro harcları, makbuz karşılığında ödenir.           
    Bunun şeklini Maliye Bakanlığı düzenlemeye yetkilidir.                      
    Ödeme yeri:                                                                 
 
    Madde 67 - (Değişik:21/1/1982-2588/11 md.)                                  
    Tapu ve kadastro harçları, işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir.  
Maliye Bakanlığınca yetki verilmesi halinde ilgili kuruluşlar tarafından da     
tahsil olunabilir.                                                              
    Kadastro ve tapulama harçlarında ödeme zamanı :                             
 
    Madde 68 - (Değişik: 4/12/1985 - 3239/92 md.)                               
    Kadastro ve tapulama harçları tahakkukundan  itibaren (ihtilaflı işlerde    
hükmün kesinleştiği tarihi takip eden aybaşından itibaren) bir sene içinde öde- 
nir.                                                                            
    İştirak halindeki mülkiyetlerde tahakkuk ettirilen harcın tamamı, diğer şe- 
riklere rücu hakkı mahfuz kalmak şartıyla, o gayrimenkule fiilen zilyed bulunan 
şerikten ve birden ziyade şerik fiilen zilyed bulunuyorsa bunlardan herhangi bi-
rinden tahsil olunur.                                                           
    Ancak, kadastro ve tapulaması yapılan gayrimenkul bu süre içinde tedavül    
ederse, harç yeni malik adına yapılacak tescilden önce ödenir.                  
    Tapulama Kanununun 71 inci maddesi hükmü mahfuzdur.                         
                                                                                
                                 BEŞİNCİ BÖLÜM                                  
                                 Çeşitli Hükümler                               
    Harcın teminatı:                                                            
 
    Madde 69 - Tapulama Kanununa göre tahakkuk etmiş olup tapu kütüğünde kayıtlı
bulunan gayrimenkuller kadastro harclarında harcın teminatıdır ve maliki değiş- 
tiği takdirde yeni malikten dahi tahsil olunur.                                 
-----------------                                                               
(1) Bu fıkrada sözü edilen yeniden değerleme oranları için, 19/12/1992 tarih    
    ve 92/3899 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bakınız. (R.G. :31/12/1992-21452)
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                  3914-1                                        
                                                                                
    Gönderilecek listeler ve sorumluluk :                                       
 
    Mükerrer Madde 69 - (Ek: 2/1/1982-2588/12 md.)                              
    Tapu ve kadastro idareleri, devredenin ve iktisap edenin adı ve adresi ile  
gayrimenkulün harca esas tutulan değerini ve vasıflarını, noterler de düzenle-  
dikleri veya tastik ettikleri gayrimenkullerin zilyetlik devir sözleşmelerinin  
birer örneğini şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek listelerle
birlikte işlemin yapıldığı tarihi izleyen ay başından itibaren en geç 15 gün    
içinde ilgili vergi dairesine bildirmekle mükelleftirler.                       
    Bu Kanuna göre bildirme mecburiyetini yerine getirmeyenler hakkında 213 sa- 
yılı Vergi Usul Kanununun 150 nci maddesinin 1, 2 ve 3 üncü bentlerinde yazılı  
olanlar için uygulanan ceza hükmolunur.                                         
                                                                                
    (Değişik: 4/12/1985-3239/93 md.) Belediyeler ve Bayındırlık ve İskan Bakan  
lığının ilgili memurları arsa, arazi veya bina üzerine yeniden inşa edilen bina-
larla ilgili yapı kullanma iznini (iskan belgesini) vermeden önce, vergi daire- 
sine gerekli harcın ödendiğini gösterir belgeleri talep etmeye mecburdurlar.    
                                                                                
    Akdin daire dışında yapılması :                                             
 
    Madde 70- (Değişik birinci fıkra: 4/12/1985-3239/94 md.) Tapu memurlarının  
istek üzerine bir hakkı tesis, tadil veya terkin gibi tapu işlemleri için daire 
dışına gitmeleri halinde birinci derecede Devlet memurunun aldığı geçici görev  
yolluğunun 2/3'ü tazminat olarak emaneten mal sandığına yatırılır. Görevin      
tamamlanmasından sonra bu miktarın yarısı Hazineye gelir kaydedilir. Diğer      
yarısı tazminat olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetme-
likte belirtilen esaslara göre ilgili memurlar arasında dağıtılır. İstenen yere 
gidilmekten vazgeçilirse emaneten alınan para ilgilisine geri verilir. Mutad    
ulaştırma aracının sağlanması iş sahiplerine aittir.                            
                                                                                
    İfraz, taksim, yüzölçümü gibi işler için harice gidildiği takdirde, ilgili  
memurlara Harcırah Kanunu hükümleri gereğince yollukları verilir.               
                                                                                
                                                                                
KANUNLAR, ŞUBAT 1993 (EK-15)                                                    
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                 3914-2                                         
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                BEŞİNCİ KISIM                                   
                               Konsolosluk Harçları                             
                                                                                
                                BİRİNCİ BÖLÜM                                   
                                Mükellefiyet                                    
    Mevzu:                                                                      
 
    Madde 71 - Türkiye Cumhuriyeti muvazzaf ve fahri konsoloslukları tarafından 
yapılacak konsolosluk işlemlerinden bu kanuna bağlı (5) sayılı tarifede yazılı  
olanları, konsolosluk harclarına  tabidir. İcabında Türkiye menfaatlerini deruh-
te eden yabancı devlet muvazzaf ve fahri konsoloslukları tarafından yapılacak   
konsolosluk işlemlerinden yukardaki fıkrada belirtilmiş olanları da bu Devletin 
kabul etmesi halinde konsolosluk harclarına tabidir.                            
    Konsoloslarca yapılacak  noter işlemleri:                                   
 
    Madde 72 - (Değişik: 18/1/1972-1512/207 md.)                                
    Konsoloslar tarafından yapılacak noter  işlemlerinde,kanunun noter harçları-
na ait hükümleri uygulanır.                                                     
    Mükellef:                                                                   
 
    Madde 73 - Konsolosluk harclarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını is- 
tiyen kişiler ödemekle mükelleftirler.                                          
                                                                                
                                 İKİNCİ BÖLÜM                                   
                                 İstisnalar                                     
    Harçdan müstesna işlemler:                                                  
 
    Madde 74 - Aşağıdaki mevzular harcdan müstesnadır:                          
    a) Yabancı memleketlere tedavi maksadiyle gidenlere ait işlemler,           
    b) Yabancı memleketlerde öğrenim ve inceleme için bulunan öğrencilerle, res-
mi bir göreve veya Devletçe tedavi veya hava dağişimine gönderilmesi sebebiyle, 
bulunduğu sırada ölen Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümet üyeleri, askeri ve
sivil memurlar, subaylar ve erlerin ve Türk mürettebatının terekeleriyle ilgili 
bütün işlemler,                                                                 
    c) Doğum ve ölüm ilmuhaberleri,                                             
    d) Konsoloslukların yetkilerine giren askeri işlemlere ait her türlü kağıt- 
ların düzenlenmesi veya onaylanması,                                            
    e) Öğrenci müfettişliği bulunmıyan yerlerde müfettişlik görevi yapan konso- 
loslukların bu işlere ilişkin olarak düzenliyecekleri ve onaylıyacakları kağıt- 
lar.                                                                            
                                                                                
                               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                     
                        Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri                        
                                                                                
    Harç alma ölçüleri:                                                         
 
    Madde 75 - Konsolosluk harçları, (5) sayılı tarifede yazılı işlemlerden de- 
ğer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas 
üzerinden alınır.                                                               
    Harcın nisbeti:                                                             
 
    Madde 76 - (Değişik:29/7/1970-1318/104 md.)                                 
    Konsolosluk harçları (5) sayılı tarifede yazılı nisbetler üzerinden alınır. 
    (Değişik: 10/4/1985-3180/1 md.) Konsoloslar tarafından yapılacak noter iş-  
lemlerinde (2) sayılı tarifede yazılı nispetler uygulanır.                      
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                                 
                                Harcın Ödenmesi                                 
     Ödeme usulü:                                                               
 
     Madde 77 - Konsolosluk harçları, işle ilgili kağıt ve belgelerin konsolos- 
luklarda kalacak nüshalarına, kalmıyan hallerde asıllarına pul yapıştırılmak su-
retiyle ödenir.                                                                 
     Ödeme zamanı:                                                              
 
     Madde 78 - Konsolosluk harçları, ilgili işlemin sona ermesinden önce peşin 
olarak ödenir.                                                                  
     Yabancı para ile tahsil edilecek harçların hesabı:                         
 
     Madde 79 - (Değişik:10/4/1985-3180/2 md.)                                  
     Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluk-
larının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca
tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere 
ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edilir.
                                                                                
                                   BEŞİNCİ BÖLÜM                                
                                  Çeşitli Hükümler                              
                                                                                
     Dışişleri Bakanlığının  yetkisi :                                          
 
     Madde 80 - Yabancı devletler konsolosluklarınca Türklerden alınan konsolos-
luk harçları, (2) ve (5) sayılı tarifelerde yazılı harçlardan fazla olduğu tak- 
dirde, Dışişleri Bakanlığı mukabele bilmisil olarak o devletler uyruklarından   
aynı miktarda Konsolosluk harçları almaya yetkilidir.                           
     Zaruri giderler:                                                           
 
     Madde 81 - Kanuna göre alınması icabeden harçlardan başka muhafaza ücreti, 
hakem, hesap görme, bilirkişi, yolluk ve saire gibi, harca tabi işlemler için   
yapılması zaruri giderler ilgililer tarafından peşin olarak ödenir.             
     Kırtasiye veya diğer büro giderleri için masraf adiyle bir şey alınmaz.    
     Harçların konsolosluk giderlerine tahsisi:                                 
 
     Madde 82 - Konsolosluk harçlarından yapılacak tahsilat tutarının, konsolos-
luk giderlerine karşılık tutulması veya diğer bir dış temsilciliğine gönderilme-
si veya memlekete getirtilmesi hususları, Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarınca   
beraberce kararlaştırılır.                                                      
                                                                                
                               ALTINCI KISIM                                    
       Pasaport, İkamet Tezkeresi, Vize ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları  
                                                                                
                               BİRİNCİ BÖLÜM                                    
                               Mükellefiyet                                     
    Mevzu:                                                                      
 
    Madde 83 - Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik   
işlemlerinden bu kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yazılı olanlar harca tabidir. 
                                                                                
    Mükellef:                                                                   
 
    Madde 84 - Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçlarını, harca mevzu olan
işlemin yapılmasını istiyen kişiler ödemekle mükelleftir.                       
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                İKİNCİ BÖLÜM                                    
                               İstisna ve Muaflıklar                            
                                                                                
    Harçtan müstesna işlemler:                                                  
 
    Madde 85 - Pasaport Kanunu hükümlerine uygun olarak verilecek aşağıda yazılı
pasaportlar, ikamet tezkereleri ve tasdik işlemleri harçtan müstesnadır:        
    a) Diplomatik pasaportlar, hususi pasaportlar ve hizmet pasaportları,       
    b) Yabancı memleketlere münhasıran öğrenim için gideceklere gerek Türkiye'- 
den çıkarken ve gerekse yabancı memleketlerde öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar
verilecek pasaportlar,                                                          
    c) Yabancı memleketlerde yoksul kalmış oldukları sabit olan Türk vatandaşla-
rına, Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından münhasıran Türkiye'ye dönüş
yolculuğu için muteber olmak ve veriliş tarihinden itibaren en fazla üç ay      
içinde kullanılmak üzere verilecek pasaportlar,                                 
    d) Seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari veya sosyal bir fayda sağlıya- 
cak mahiyette bulunduğu sabit olanlarla, Milli Eğitim Bakanlığının izni ile il- 
mi incelemelerde bulunmak veya yabancı memleketlerde yapılacak, spor temas ve   
müsabakalarına katılmak üzere toplu halde gezi yapacak öğretmen, öğrenci ve     
sporculara verilecek pasaportlar,                                               
    e) Yabancı memleketlerde, Türk konsoloslukları tarafından düzenlenen veya   
tasdik olunan evrakın Dışişleri Bakanlığınca tasdikı,                           
    f) Türkiye'deki yabancı konsolosluk müstahdemleriyle, bu konsoloslukların   
meslekten olan memurları yanında ikamet etmek suretiyle hizmetlerinde bulunan   
yabancılara verilecek ikamet tezkereleri (Karşılıklı olmak şartiyle).           
    Harçtan muaf olanlar:                                                       
 
    Madde 86 - (Değişik: 20/3/1981-2430/2 md.)                                  
    İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile çalışmak üzere yabancı memleketlere   
giden işçilere yalnız iki yıllık süre için verilen pasaportlar ile aynı süre    
içinde bu pasaportların refakat hanesinde kayıtlı olanlar veya kayıt edilecekler
pasaport harcından muaftır.                                                     
 
    Madde 87 - Milli veya Milletlerarası tarih, kültür ve güzel sanatlar şenlik-
leri ve festivalleri, spor müsabakaları kongreler ve konferanslar, sergi ve pa- 
nayırlar münasebetiyle, Türkiye'ye gelecek veya başka memleketlerde vukubulacak 
aynı mahiyetteki milletlerarası gösterilerde bulunmak veya bunlara katılmak     
için, Türkiye'den transit geçeceklere harçsız vize verilir.                     
    Bakanlar Kurulunca belli edilecek yerlere turizm tedavi veya hava değişimi  
maksadiyle geleceklere de, tesbit edilen şartlara bağlı olmak üzere harçsız vize
verilir.                                                                        
    Bu maddede yazılı giriş vizeleri (Turist) damgasını taşıyacaktır.           
 
    Madde 88 - Aşağıda yazılı yabancılara ikamet tezkeresi harçsız olarak veri- 
lir:                                                                            
    a) Türk okullarında veya fakültelerinde okuyan öğrenciler,                  
    b) Münhasıran gazete muhabirliği yapanlar,                                  
    c) Devlet, il özel idareleri, belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve  
bunlara bağlı resmi müesseseler tarafından istihdam edilen profesör ve uzmanlar-
la, iş sahibi olmıyan eşleri ve çocukları,                                      
    d) Mali durumlarının bozuk olduğuna ikamet tezkeresi vermeye yetkili makam- 
larca kanaat getirilen yoksullar,                                               
    e) Türk aslından olup Türk kültürüne bağlı ecnebi uyruklular.               
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                   
                           Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri                     
                                                                                
    Harcın ölçüleri:                                                            
 
    Madde 89 - Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçları, (6) sayılı tarife-
de yazılı işlemlerden, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alı-
nır.                                                                            
    Yeniden harç alınması:                                                      
 
    Madde 90  - Sürelerinin sona ermeleri sebebiyle yenilenen ikamet tezkerele- 
rinden tam, kaybolan ikamet tezkerelerinin yenilenmesi halinde yarı harç alınır.
    İkamet tezkerelerinde yarım harç:                                           
 
    Madde 91 - Onsekiz yaşını bitirmiyen çocuklara verilecek ikamet tezkerele-  
rinden esas harcın yarısı alınır.                                               
    Dışişleri Bakanlığının yetkisi:                                             
 
    Madde 92 - Dışişleri Bakanlığınca alınacak tasdik harçlarını karşılık esası-
na göre bazı devletler uyrukları hakkında artırmaya ve gerektiğinde esas mikta- 
rına indirmeye adı geçen Bakanlık yetkilidir.                                   
                                                                                
                                   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                               
                                  Harcın  Ödenmesi                              
    Ödeme usulü :                                                               
 
    Madde 93 - Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçları, ilgili kağıt ve   
belgelere harç pulu yapıştırılması veya basılı damga konulması suretiyle alınır.
    Ödeme zamanı:                                                               
 
    Madde 94 - Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçları peşin olarak alı-  
nır.                                                                            
                                    YEDİNCİ KISIM                               
                                 Gemi ve Liman Harçları                         
                                                                                
                                     BİRİNCİ BÖLÜM                              
                                      Mükellefiyet                              
    Mevzu:                                                                      
 
    Madde 95 - Gemi ve liman işlemlerinden, bu kanuna bağlı (7) sayılı tarifede 
yazılı olanları, gemi ve liman harçlarına tabidir.                              
    İnşa halindeki gemiler:                                                     
 
    Madde 96 -  İnşa halindeki gemilere mahsus sicil işlemleri de, gemi sicil   
işlemleri gibi harca tabidir.                                                   
    Ancak inşa halindeki gemilere mahsus sicilde kayıtlı bir geminin, asıl sici-
le geçirilmesinde evvelce yapılmış ve harca tabi tutulmuş işlemlerden ayrıca    
harç alınmaz.                                                                   
    Mükellef:                                                                   
 
    Madde 97 - Gemi ve liman harçları, taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa     
aşağıda yazılı kişiler tarafından ödenir:                                       
    a) Mülkiyet hakkını iktisabedenler, (İktisabeden kişiler birden fazla ise,  
harçları hisseleri oranında öderler),                                           
    b) İpoteklerde ipoteği tesis edenler,                                       
    c) Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlar.           
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                 İKİNCİ BÖLÜM                                   
                                  İstisnalar                                    
                                                                                
    Harçtan müstesna tutulan işlemler:                                          
 
    Madde 98 - Aşağıda yazılı mevzular harçtan müstesnadır:                     
    a) İlgililerin kusurları olmaksızın gemi sicil memurları tarafından yapılan 
hatalarla ilgili düzeltmeler ile mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve diğer   
resmi dairelerce istenecek suretler,                                            
    b) Mücbir sebeplerden dolayı limana uğrıyan ticaret gemileri ile her nevi   
deniz ürünleri avında kullanıldıkları müddetçe av, havuz, depo gibi özel terti- 
batı bulunan milli balık ve sünger gemilerine verilecek yola elverişlilik belge-
leri.                                                                           
    c) Turist nakleden ve başkaca ticari işlemde bulunmıyan turist gemileriyle, 
ilmi mevzularda kullanılan gemilerin yola elverişlilik belgeleri.               
                                                                                
                                   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                 
                            Harç Alma Ölçüleri ve Nispeti                       
    Harç alma ölçüleri :                                                        
 
    Madde 99 - Gemi ve liman harçları, (7) sayılı tarifede yazılı işlemlerden   
değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu   
esas üzerinden alınır.                                                          
    Değer esası :                                                               
 
    Madde 100 - Değer ve ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (7) sayılı 
tarifede yazılı değer ve ağırlıklar esastır.                                    
    Harcın nispeti:                                                             
 
    Madde 101 - Gemi ve liman harçları (7) sayılı tarifede yazılı nispetler üze-
rinden alınır. Muhtelif işlemlerin aynı zamanda yapılması halinde her işlemden  
ayrı ayrı harç alınır.                                                          
                                                                                
    Yola elverişlilik belgesi harcında indirim :                                
 
    Madde 102 - Türkiye limanları arasında muntazam seferler yapan ticaret gemi-
lerinden hareketlerinde tam, dönüşlerine kadar uğrıyacakları liman ve iskeleler-
de 1/5 nispetinde, keza ticari işlemlerde bulunmıyan ticaret gemilerinden de 1/5
nispetinde yola elverişlilik belgesi harcı alınır.                              
    Denize elverişlilik belgesi harcında indirim:                               
 
    Madde 103 - Uluslararası tanınmış gemi tasnif kurullarından belge alındığı  
taktirde, ayrıca denetleme yapılmamışsa veya kısmen yapılmışsa denize elverişli-
lik belgesi harcı yarı nispetinde alınır.                                       
    Ölçme belgeleri harcında indirim:                                           
 
    Madde 104 - Gemide yapılacak tadiller veya makine değişimi dolayısiyle veri-
lecek ölçme belgelerinden 1/3 nispetinde harç alınır.                           
    Tasdik harcında indirim:                                                    
 
    Madde 105 - Değiştirme veya kaybedilme sebebiyle verilecek gemi tasdikname- 
lerinden tarifede yazılı miktarın 1/5'i nispetinde harç alınır.                 
                                                                                
                                   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                               
                                   Harcın Ödenmesi                              
    Ödeme usulü:                                                                
 
    Madde 106 - Gemi ve liman harçları, işle ilgili kağıt ve belgelere harç pulu
yapıştırılmak suretiyle veya makbuz karşılığında ödenir.                        
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Ödeme zamanı:                                                               
 
    Madde 107 - Gemi ve liman harçlarının tamamı peşin olarak ödenmedikçe, harca
mevzu olan işlem yapılmaz.                                                      
    Ancak, liman başkanlığı bulunmıyan iskelelere uğrıyan gemilerden yola elve- 
rişlilik belgesi harcı ilk uğradığı liman başkanlığı bulunan limanda tahsil edi-
lir.                                                                            
                                 SEKİZİNCİ KISIM                                
                       İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları              
                                                                                
                                 BİRİNCİ BÖLÜM                                  
                                 MüKellefiyet                                   
    Mevzuu:                                                                     
 
    Madde 108 - İmtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu kanuna bağlı (8) sa-
yılı tarifede yazılı olanları harca tabidir.                                    
    Mükellef:                                                                   
 
    Madde 109 - İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarını kendilerine bu    
belgeler verilen kişiler ödemekle mükelleftirler.                               
                                   İKİNCİ BÖLÜM                                 
                          Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri                      
    Harç alma ölçüleri:                                                         
 
    Madde 110 - İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, (8) sayılı tarifede
yazılı belgelerden, belgenin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alı-  
nır.                                                                            
    Yeniden harç alınması:                                                      
 
    Madde 111 - Bu kanunda ve ekli tarifede aksine hüküm bulunmıyan hallerde, bu
kısımda yazılı olup harca tabi tutulmuş olan belgelerin, yenilenmelerinde veya  
devir suretiyle başkalarına intikallerinde ve herhangi bir sebeple iptal edil-  
dikten sonra yenilenmelerinden tekrar tam harç alınır.                          
    Beratlı bir ihtiranın tadil ve ıslahı veya yapılacak ilaveler için verilecek
tasdikname yerine, yeni bir berat istenirse, yeniden harç alınır.               
                                                                                
                                  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                  
                                Harcın  Ödenmesi                                
    Ödenme usulü :                                                              
 
    Madde 112 - İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, ilgili belgelere   
harç pulu yapıştırılması suretiyle veya makbuz karşılığında ödenir.             
    Ödeme zamanı:                                                               
 
    Madde 113 - Bu harçlar peşin olarak alınır.                                 
    Yıllık harçlar, her mali yılın ilk ayı içinde ödenir.                       
                                                                                
                                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                                 
                                Çeşitli Hükümler                                
    Belgelerin süresi ve yıl kesirleri:                                         
 
    Madde 114 - Kaybedilmeleri sebebiyle yeniden alınacak belgeler, kaybolan    
asıllarının süresi kadar muteberdir. Yıllık harca tabi olanlar yıl ortasında    
alınırsa ancak verildiği mali yılın sonuna kadar muteber olurlar. Kanunlarda ak-
si yazılı olmadıkça, her yıl alınacak harclarda yıl kesirleri, tam yıl gibi har-
ca tabidir.                                                                     
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
     Harçların geri verilmesi:                                                  
 
     Madde 115 - İlgililerin kusuru olmaksızın Devlet tarafından görülen lüzum  
sebebiyle iptal edilen belgeler için evvelce alınmış harclar, iki yıl içinde ve 
istek üzerine geri verilir.                                                     
     Diploma harcının ödenmemesi:                                               
 
     Madde 116 - Diploma harcı ödenmedikçe resmi veya özel daire ve müesseselere
mezuniyete ait yazılar yazılamıyacağı gibi buna ait bir vesika da verilemez.    
     Sınıfların  tesbiti:                                                       
 
     Madde 117 - Bu kısımda yazılı olup sınıfa göre harca tabi tutulmuş olan iş-
lerde sınıf dereceleri harç mevzuu olan işlemi yapan makamlar tarafından tayin  
olunur.                                                                         
                                                                                
                               DOKUZUNCU KISIM                                  
                               Trafik Harçları                                  
                                                                                
                                 BİRİNCİ BÖLÜM                                  
                             Mükellefiyet ve Muaflıklar                         
     Mevzuu:                                                                    
 
     Madde 118 - Trafik işlemlerinden bu kanuna bağlı (9) sayılı tarifede yazılı
olanları,trafik harclarına tabidir.                                             
     Harçtan muaf olanlar:                                                      
 
     Madde 119 - Askeri ehliyetnameyi haiz askeri şoförlerden muayene ve imtihan
komisyonlarınca yapılacak imtihanı mütaakıp kazananların, askeri şoför ehliyet- 
nameleri, imtihanları ve ehliyetname vizeleri, harçtan muaftır.                 
     Mükellef:                                                                  
 
     Madde 120 - Trafik harclarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını istiyen
 kişiler ödemekle mükelleftir.                                                  
                                                                                
                                  İKİNCİ BÖLÜM                                  
                     Harç Alma Ölçüleri, Nispetleri ve Ödenmesi                 
     Harç alma ölçüleri:                                                        
 
     Madde 121 - Trafik harçları, (9) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işle- 
min nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.                        
     Harcın ödenmesi:                                                           
 
     Madde 122 - Trafik harçları, işle ilgili kağıt ve belgelere pul yapıştırıl-
mak suretiyle veya makbuz karşılığında ödenir.                                  
                                                                                
                                ONUNCU KISIM                                    
                    Kısımlar Arasında Müşterek Hükümler                         
                                                                                
                              BİRİNCİ BÖLÜM                                     
                    Genel Muaflıklar ve İstisnalar                              
     Özel kanunlardaki hükümler:                                                
 
     Madde 123 - (Değişik: 20/3/1981 - 2430/3 md.)                              
     Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden 
harç alınmaz.                                                                   
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Ancak, İş Kanununa tabi işçilerin ve çırakların iş mahkemelerindeki dava ve 
bu mahkemelerden almış oldukları ilamların takiplerinde harçtan muafiyet günde- 
likleri 200 lira veya aylık ücretleri 6000 lirayı geçmeyen isçiler ve çıraklar  
hakkında uygulanır.                                                             
                                                                                
    Diplomat muaflığı:                                                          
 
    Madde 124 - Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve   
konsolosları ile elçilik ve konsolosluklarına mensup olan ve o memleketin uyruk-
luğunda bulunan memurları ve Türkiye'de resmi bir göreve memur edilenlerin bu   
sıfatlarından dolayı yapacakları harca mevzu işlemler, karşılıklı olmak şartiyle
bu kanunda yazılı harçlardan muaftır.                                           
                                                                                
                                  İKİNCİ BÖLÜM                                  
                       Mükellefiyetle İlgili Genel Hükümler                     
    Özel kanunlara göre harç mükellefi :                                        
 
    Madde 125 - Bu kanunun ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş   
hükümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmü uy-
gulanır.                                                                        
                                                                                
    Re'sen yapılan işlemler:                                                    
 
    Madde 126 - Herhangi bir istek olmaksızın re'sen yapılacak işlemlere ait    
harçlar, bu kanunda aksine hüküm yoksa, lehine işlem yapılan kişilerden alınır. 
                                   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                 
                            Ödeme ile İlgili Genel Hükümler                     
                                                                                
    İşlemin yapılamıyacağı:                                                     
 
    Madde 127 - Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, harçların tamamı peşin    
olarak ödenmeden harca mevzu olan işlem yapılmaz.                               
                                                                                
    Memurların Sorumluluğu:                                                     
 
    Madde 128 - Gerekli harçları tamamen almadan işlem yapan memurlar harcın    
ödenmesinden mükellefler ile müteselsilen sorumludurlar.                        
    İşin hitamında alınacak harçlarda ödeme zamanı:                             
 
    Madde 129 - Kendi kısımlarında ödeme zamanı tesbit edilmemiş olup da, mahi- 
yetleri icabı işin sonunda alınması lazımgelen harçlar; harç alacağının doğması 
tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir.                                       
                                                                                
    Zamanında ödenmiyen harçlar:                                                
 
    Madde 130 - Bu kanunda ödenmeleri için belli bir süre tesbit edilmiş olan   
harçlar süresi içinde ödenmemiş ise, ilgili makam ve daireler tarafından, süre- 
nin sonundan itibaren 15 gün içinde bir müzekkere ile o yerin ilgili vergi      
dairesine bildirilir. Müzekkerede harcın nevi ve mahiyeti, miktarı, mükellefin  
adı ve soyadı ve en son ikametgah adresi açıkça gösterilir.                     
    Genel Ödeme şekli:                                                          
 
    Madde 131 - Harçlar, bu kanunun ilgili kısımlarında yazılı şekillerde       
ödenir.                                                                         
    Ancak Maliye Bakanlığı konunun özelliğini gözönünde bulundurarak, harçların,
pul yapıştırılması, makbuz karşılığı veya basılı damga vurdurulması veya sair   
bir şekilde tahsili için ilgili dairelere yetki verebilir.                      
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Harçları almaya yetkili daireler:                                           
 
    Madde 132 - Bu kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde harçlar, harca mevzu
olan işlemleri yapan daireler tarafından tahsil olunur.                         
    Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde harçları doğrudan doğruya vergi     
dairelerince tahsil ettirmeye yetkilidir.                                       
    Tahsilatın vergi dairesine yatırılması :                                    
 
    Madde 133 - Maliye Bakanlığının izniyle basılı damga kullanan veya makbuzla 
tahsilatta bulunan memurlar bir aya ait tahsilat tutarlarını ertesi ayın beşinci
günü akşamına kadar en yakın vergi dairesine yatırmakla mükelleftirler. (500)   
lirayı geçen tahsilat bu süre ile bağlı olmaksızın derhal yatırılır.            
    Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü yerlerde bu miktarı artırmaya yetkilidir.    
    Teftiş ve kontrol yetkisi:                                                  
 
    Madde 134 - Maliye müfettişleri, maliye müfettişi muavinleri ve gelirler    
kontrolörleri ile mahallin en büyük mal memurları her hal ve takdirde, harçları 
tahsile salahiyetli memurların hesaplarını teftiş ve kontrola yetkilidirler.    
    Mahallin en büyük mal memuru tarafından kontrol memurlarına da bu hususta   
yetki verilebilir.                                                              
                                  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                                
                                 Çeşitli Hükümler                               
 
    Madde 135 - Harçlar sayfa üzerine hesap edildiği hallerde 20 satır bir sayfa
ve 50 harf bir satır itibar olunur. Son sayfa 20 satırdan eksik olsa da bir say-
fa sayılır.                                                                     
 
    Madde 136 - Nispi harcın hesaplanmasında 50 kuruşa kadar olan matrah kesir- 
leri atılır. 50 kuruş ve daha yukarı olanlar 1 liraya çıkarılır.Harç kesirlerin-
de 5 kuruşa kadar olan kısımlar atılır, 5 kuruş ve daha yukarı olanlar 10 kuruşa
çıkarılır.                                                                      
 
    Madde 137 - Harçlar, harç pulu yapıştırılmak suretiyle tahsil edildikleri   
takdirde, pullar üzerlerine tarih ,konulduktan sonra imzalanmak veya mühürlenmek
suretiyle iptal edilir.                                                         
    Daireler kendilerine gelen kağıtlarda iptal edilmemiş veya yanlış iptal     
edilmiş pulları tarih ve mühürle iptal ederler.                                 
    İptal yapılmadan kağıtlar muameleye konmaz.                                 
 
    Madde 138 - Bu kanunda takdir olunacak değer üzerinden harç ödenmesi lazım  
gelen hallerde bu değer Vergi Usul Kanununda yazılı takdir komisyonlarınca tes- 
bit olunur.                                                                     
 
    Mükerrer Madde 138 - (Ek:4/12/1985-3239/95 md.; Değişik: 15/12/1990 - 3689/ 
11 md.)                                                                         
    Bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar (Maktu ve nispi harçların
asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), bu maddenin yürürlüğe    
girdiği tarihe kadar Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarlar ile bu miktar-     
ların Vergi Usul Kanunu uyarınca l990 yılı için tespit ve ilan olunan yeniden   
değerleme oranı ile çarpılmak suretiyle bulunacak tutarların toplamı kadar artı-
rılmıştır.                                                                      
    Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu   
harçlar (Maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler
dahil), o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.  
    Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz. 
                                                                                
    (Ek: 4/5/1994-3986/12 md.) Bu Kanuna bağlı tarifelerdeki 1.1.1994 tarihi    
itibariyle geçerli olan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami 
miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 100, nispi harçlar % 20 oranında artı-  
rılmıştır. Yıllık harç kapsamında bulunan belgelere ait 1994 yılı kıst dönemine 
ait harçlar tahsil edilmez. Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer    
alan maktu harçları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını be-  
lirleyen hadler dahil) ile nispi harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili   
fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlar-
da on katına, nispi haçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan  
maktu harçları yarısına kadar, nispi harçları ise bu fıkra ile artırılmadan ön- 
ceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve   
nispetler tespit etmeye yetkilidir.                                             
                                                                                
                                   BEŞİNCİ BÖLÜM                                
                                 Kaldırılan Hükümler                            
 
    Madde 139  - Aşağıda tarih ve sayıları yazılı kanunlar kaldırılmıştır.      
    a) 25/2/1952 tarih ve 5887 sayılı,                                          
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    b) 11/3/l954 tarih ve 6401 sayılı,                                          
    c) 20/5/1955 tarih ve 6608 sayılı,                                          
    d) 29/6/1956 tarih ve 6765 sayılı,                                          
    e) 26/7/1957 tarih ve 6955 sayılı,                                          
    f) 6/1/1960 tarih ve 7406 sayılı,                                           
    g) 2/1/1961 tarih ve 201 sayılı,                                            
    h) 2/2/1340 tarih ve 405 sayılı,                                            
    i) 15/4/1338 tarih ve 216 sayılı kanunlar ile bunların ek ve tadilleri,     
    j) 11/5/1953 tarih ve 6085 sayılı ve 12/1/1961 tarih ve 232 sayılı kanunla- 
rın trafik harçları ile ilgili hükümleri,                                       
    k) 3/5/1928 tarih ve 1234 sayılı kanunun 68 inci maddesi,                   
    l) 5/7/1939 tarih ve 3687 sayılı kanunun 1 inci maddesinin vize resmine ait 
hükümleri,                                                                      
    m) 18/12/1935 tarih ve 2864 sayılı kanunun 1 inci maddesinin vize müruriye  
resmine ilişkin hükümleri,                                                      
    n) 30/11/1330 tarihli Ecnebi Anonim ve sermayesi eshama munkasem şirketlerle
ecnebi sigorta şirketleri hakkındaki Kanunun harçla ilgili hükümleri.           
                                                                                
                                   ALTINCI BÖLÜM                                
                                   Geçici Hükümler                              
 
    Geçici Madde 1  - Yeniden bir tahrir yapılıncaya kadar Tapu ve Kadastro     
harçlarının hesabında:                                                          
    1. Arazide:                                                                 
    a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir veya tadil görmüş olan arazi ve   
arsaların vergi değerlerinin (10) misli,                                        
    b) 1 Haziran 1942 tarihinden sonra tadil görmüş olan arazi ve arsaların mez-
kür tarihteki vergi değerlerinin (10) misli,                                    
    2. Binalarda:                                                               
    a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi    
iratları takdir edilmiş olan binaların  V.U.K. na göre bulunacak vergi değerle- 
rinin (6) misli,                                                                
    b) 1 Haziran 1942 (Dahil) tarihi ile 28 Şubat 1947 (Dahil) tarihleri arasın-
da tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan binaların 
V.U.K. na göre bulunacak vergi değerlerinin (4) misli,                          
    c) 1 Mart 1947 (Dahil) tarihi ile 11 Mayıs 1953 (Dahil) tarihleri arasında  
tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan binaların    
V.U.K. na göre bulunacak vergi değerlerinin (2) misli,                          
    d) 12 Mayıs 1953 (Dahil) tarihinden sonra tahrir veya tadil suretiyle gayri-
safi iratları takdir edilmiş olan binaların V.U.K. na göre bulunacak vergi değe-
ri aynen,                                                                       
    Vergi değeri olarak kabul olunur.                                           
 
    Geçici Madde 2 - Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvelki zamanlara ait     
harçlarla ilgili işlemler eski hükümlere tabidir.                               
    Ancak cezalara ait hükümlerden hangisi mükellefin lehine ise o uygulanır.   
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
 
    Geçici Madde 3 - Bu kanuna göre harç mevzuu dışında kalan işlemler sebebiy- 
le, veya harçtan muaf tutulan kişiler adına, 5887 sayılı kanun gereğince, bu    
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk etmiş olup da tahsil edilmemiş  
bulunan harç ve cezalar terkin olunur.                                          
 
    Geçici Madde 4 - Bu kanunun yürürlük tarihinde,evvelki hükümlere göre bir   
yıl muteber olmak üzere harçları ödenerek alınmış ruhsatname, satış tezkereleri 
ve benzeri vesikalar ancak bu kanunun yürürlüğe girdiği mali yılın sonuna kadar 
muteberdir.                                                                     
 
    Madde 140  - Bu kanun hükümleri yayımını takibeden aybaşından itibaren 3 ay 
sonra yürürlüğe girer.                                                          
 
    Madde 141 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.                 
                                      *                                         
                                     * *                                        
    2/7/1964 TARİH ve 492 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMİYEN GEÇİCİ MADDELER:        
    1 - 21/1/1982 tarih ve 2588 Sayılı Kanunun geçici maddeleri:                
                                                                                
 
    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin em-
lak alım, gayrimenkul kıymet artışı ve gelir vergilerine tabi olay ve hukuki    
durumlarda Emlak Alım Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Finansman Kanununun           
Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine ilişkin hükümleri ve Gelir Vergisi Kanununun
ilgili hükümleri ile bu kanunların ek ve değişikliklerine ait kanun hükümleri   
uygulanır.                                                                      
 
    Geçici Madde 2 - Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 198 sayılı Emlak Alım    
Vergisi Kanunu ve 1318 sayılı Finansman Kanununun (Gayrimenkul Kıymet Artışı    
Vergisine ilişkin hükümleri) ile 1598 sayılı Mali Denge Vergisi Kanununun mahsus
kısım ve bölümlerinde kayıtlı vergi nispet ve  tarifelerinde 1982 bütçe yılında 
meydana gelen olay ve hukuki durumlar için % 50'ye kadar indirim yapmaya ve bu  
indirimlerle ilgili esas ve usulleri saptamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.      
                                                                                
     2- 4/12/1985 tarih ve 3239 Sayılı Kanunun geçici maddesi:                  
 
     Geçici Madde 2 - a) 492 sayılı Kanuna ekli (4) sayılı tarifenin 13 numaralı
bendinin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen ve Emlak Vergisi beyannamesi veril- 
mesini gerektiren işlemlerden, Emlak Vergisi beyanname verme süresi (ek süre    
dahil) bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçmiş olan ve tapuda gösteril-
memiş bulunanların 31/12/1987 tarihine kadar tapuda gösterilmesi halinde, ilgili
mükellefler hakkında bahis konusu tarifeye bu Kanunla eklenen son fıkra hükmü   
uygulanmaz.                                                                     
     b) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifeye bu Kanunla eklenen 
VIII - Telsiz Harçları bölümünde yazılı olan harçlardan (Yıllık harçlara ait    
hükümler hariç) 7/10/1983 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında
kalan süreyle ilgili bulunanların ve bu Kanunla harç kapsamına alınan tüm işlem 
ve belgelere ait yıllık harçların 1/4/1986 tarihine kadar ödenmesi halinde ceza 
uygulanmaz                                                                      
     3222 sayılı mülga Telsiz Kanunu hükümleri gereğince ödenen harçlar, bu Ka- 
nun hükümleri gereğince ödenecek harçlardan mahsup edilir.                      
                                                                                
                                                                                
KANUNLAR,ŞUBAT 1989 (EK - 3)                                                    
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    3 - 3.12.1988 tarih ve 3505 sayılı Kanunun geçici maddeleri:                
 
    Geçici Madde 1.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) 
yan ve vadesi geldiği halde ödenmemiş olan vergiler ile bu tarih itibariyle     
ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ve miktarı 
500.000 lirayı aşmayan vergilerin  % 30 fazlasıyla ve ihtilaf yaratmamak, yara- 
tılmış ihtilaftan vazgeçmek kaydıyla 31. 12. 1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi  
halinde, ödenen bu vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi  
cezalarının tahsilinden vazgeçilir.                                             
    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce her bir vergi türü, vergilendirme
dönemi ve vergi dairesi itibariyle asılları kısmen veya tamamen ödenmiş bulunan 
vergilere ait olan ve her vergi türü itibariyle miktarı 500.000 lirayı aşmayan  
gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının % 30'unun 31.12.1988 tarihi   
sonuna kadar ödenmesi halinde, kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir.          
    Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
belirlenir.                                                                     
 
    Geçici Madde 2. - a) İhracat,                                               
    b) İhracat teşvik belgesine bağlanan döviz kazandırıcı faliyetlerle, bu bel-
ge kapsamındaki ithalat,                                                        
    c) İhracat veya döviz kazandırma taahhüdünde bulunulan ve yatırım teşvik    
belgesine bağlanmış yatırımlar için alınan yatırım kredileri ile bu belge kapsa-
mındaki şirket kuruluşu ve sermaye artırımı, gayrimenkullerin ve irtifak hakla- 
rının ayni sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tesci- 
li,                                                                             
    İşlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar, 31.12.1993    
tarihine kadar 488 sayılı Kanuna göre damga vergisinden ve 492 sayılı Kanuna    
göre harçlardan istisna edilir.                                                 
    Kredilerin amaç dışı kullanılması, taahhüt edilen ihracatın gerçekleşliril- 
memesi veya teşvik belgesindeki şartların yerine getirilmemesi halinde, alınma- 
yan damga vergileri ve harçlar, ihracatçı veya yatırımcı kişi veya kuruluşlar-  
dan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile    
birlikte geri alınır.                                                           
    Yukarıda belirtilen hususlarda damga vergisi ve harç istisnası uygulamak    
suretiyle işlem yapan kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan 
vergi ve harcın miktarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden 30 gün içinde il-
gililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesine
bildirmeye mecburdurlar.                                                        
    İhracat taahhüdünün gerçekleşmediğinin veya teşvik şartlarına uyulmadığının 
tespit edildiği tarihi takip eden 30 gün içinde, bu durumu vergi dairesine bil- 
dirmeyen bankalar ile yukarıdaki fıkra gereğince bildirimde bulunmayan kuruluş- 
lar, damga vergisi, harç, ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle bir-
likte müteselsilen sorumludurlar.                                               
    Bu maddenin uygulanması bakımından, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler   
olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Devlet Planlama    
Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı bulunduğu  Devlet Bakanı ile Maliye ve Gümrük   
Bakanı tarafından birlikte tespit edilir.                                       
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                   3926 -1                                      
                                                                                
    4 - 15/12/1990 tarih ve 3689 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:                 
 
    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) 
her bir vergi türü,vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı     
3.000.000 lirayı, yıllık beyannameler üzerinden tarh olunan vergilerde          
25.000.000 lirayı aşmayan ve vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme sü-
resi henüz geçmemiş olan vergilerin tamamı ile bu vergilere isabet eden gecikme 
zammı , gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı % 30'unun; yarısının       
31.12.1990, diğer yarısının da 31.1.1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte  
tamamen ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi
şartıyla gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarından kalan  % 70'inin    
tahsilinden vazgeçilir.                                                         
    Bu Kanunun Yürürlüğe girdiği tarihte ihtilaflı olan ya da dava açma süresi  
henüz geçmemiş bulunan ikmalen, re'sen ya da idarece tarh edilen ve her bir ver-
gi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı, 3.000.000    
lirayı yıllık beyannameler üzerinden tarh olunan vergilerde 25.000.000 lirayı   
aşmayan vergilerin tamamı ile bu vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme   
faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı % 30'unun;yarısının 31.12.1990, diğer yarı-
sının da 31.1.1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi halinde ve    
ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme   
zammı,gecikme faizi ve vergi cezalarından kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçi-  
lir, Bu fıkra kapsamına giren gecikme faizinin hesaplanmasında tarhiyatın tahak-
kuk tarihi, dava açma süresinin bitim tarihi olarak dikkate alınır.             
    Bu Kanunun uygulamasında; 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile değişik   
6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi geregince asıl addolunan ve her bir vergi   
türü,vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 3.000.000 lirayı, 
yıllık beyannameler üzerinden tarh olunan vergilerde ise 25.000.000 lirayı      
aşmayan gecikme zammı ve gecikme faizlerinden;                                  
    - 1.1.1989 tarihi itibariyle asıl addolunan miktarın % 30'unun; yarısının   
31.12.1990, diğer yarısının da 31.1.1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte  
ödenmesi şartıyla kalan  % 70'inin,                                             
    -  1.1.1990 tarihi itibariyle asıl addolunan miktarların  % 20'sinin; yarı- 
sının 31. 12. 1990, diğer yarısının da 31.1.1991 tarihi sonuna kadar iki eşit   
taksitte ödenmesi şartıyla kalan  % 80'inin ve 1.1. 1990 tarihinde asıl addolu- 
nan meblağlara 1990 yılı içinde uygulanan gecikme zamlarının,                   
    Bu konuda ihtilaf yaratılmaması ve yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi    
halinde tahsilinden vazgeçilir.                                                 
    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte önce her bir vergi türü, vergilendirme 
dönemi ve vergi dairesi itibariyle asılları kısmen veya tamamen ödenmiş         
bulunan vergilere ait olan ve her vergi türü itibariyle miktarı 3.000.000       
(Yıllık beyannamelere ilişkin olarak 25.000.000) lirayı aşmayan gecikme zammı,  
gecikme faizi ve vergi cezalarının % 20'sinin; yarısının 31.12.1990, diğer      
yarısının da 31.1.1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi halinde,  
kalan  % 80'inin tahsilinden vazgeçilir.                                        
    Bu Kanunda belirtilen miktarların üzerinde borç olması halinde; bu borçların
sadece Kanunda belirtilen miktarları kadarki kısmı hakkında da, yukardaki fıkra 
hükümleri uygulanır.                                                            
    Bu Kanun kapsamına giren alacaklar ile ilgili olarak bu Kanunun yayımı tari-
hinden önce yapılan tahsilat tutarları ile bu Kanuna göre yapılan ödemeler      
mükellefe red ve iade edilmez.                                                  
    Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
belirlenir.                                                                     
                                                                                
    5 - 24/6/1994 tarih ve 4008 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:                  
    1-Bu Kanunun 34 üncü maddesi ile Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifeye 
eklenen XI-Finansal faaliyet izin belgesi harçları bölümünde yer alan ve yıllık 
harç kapsamına alınan belgelerden,bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar dü- 
zenleşmiş bulunanlara ait 1994 yılı kıst dönemine ait harçlar tahsil edilmez.   
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                3926-2                                          
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                           (1) SAYILI TARİFE (1)                                
                     (Değişik: 4/5/1994 - 3986/12 md.)                          
    Yargı harçları:                                                             
    (A) (Değişik:21/1/1982 - 2588/14 md.) Mahkeme Harçları:                     
    Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında  
ve icra tetkik mercilerinde                                                     
    I - Başvurma harcı:                                                         
    Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin 
tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delail ile ilgili taleplerde,  
                                                                                
                                                      Uygulanan    Kanunla geti-
                                                       Miktar      rilen miktar 
                                                    -------------  -------------
    1. Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde (379.000 TL)    29.400 TL. 
    2. Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde   (773.900 TL)    60.000 TL. 
    3. Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay ve Danış-                              
tay'da                                             (1.172.000 TL)    90.800 TL. 
    (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı                             
vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye                                
yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)                                  
    II- Celse harcı:                                                            
    (Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine                         
sebebiyet verilen celselerden.)                                                 
    1. Sulh mahkemeleri:                                                        
    a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava                           
konusu miktardan (35.600)(459.400) liradan aşağı olmamak                        
üzere                                                  (Binde 1,2)    Binde 1,2 
                                                                                
    b) Belli bir değer bulunmayan davalarda            (459.400)     35.600 TL. 
    2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerin-                           
de (60.000)(773.900) liradan az olmamak üzere)         (Binde 1,2)   Binde 1,2  
    III- Karar ve ilam harcı:                                                   
    1. Nispi harç:                                                              
    a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalar-                         
da esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altı-                            
na alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden           (Binde 36)    Binde 36   
    (Ek: 4/12/1985 - 3239/96-A md.) Bakanlar Kurulu                             
dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak                         
üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indir-                          
meye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yet-                           
kilidir.                                                                        
-------------                                                                   
(1) Bu tarifede Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup,Maliye  
    Bakanlığının 16.12.1997 tarih ve 23202 mük.sayılı Resmi Gazete'de yayımla-  
    nan 33 seri no'lu Tebliğ ile 1998 yılı için tespit edilen maktu harç miktar-
    ları ile nispi harçların miktarları metne parantez içinde siyah punto ile   
    işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat için,Mülga Hü-  
    kümler Külliyatının 2 nci cilt,739 uncu sayfadaki ilgili listeye bakınız.   
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                       Uygulanan   Kanunla geti-
                                                        Miktar     rilen miktar 
                                                       ---------   ------------ 
  b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış                               
suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayri-                           
menkulün satış bedeli üzerinden)                       (Binde 6)      Binde 6   
  c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine                               
dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul de-                               
ğeri üzerinden)                                        (Binde 2,4)    Binde 2,4 
  d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik                              
nafaka bedeli üzerinden)                               (Binde 6)      Binde 6   
  e) Yukarıdaki nispetler Bölge İdare Mahkemeleri,                              
Danıştay ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm                          
altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.                                
  Nispi harçlar 60.000(773.900) liradan aşağı olamaz.                           
  2. Maktu harç:                                                                
  a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşki-                         
line imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkın-                            
daki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik                            
mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında   (773.900 TL) 60.000 TL.  
  b) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden                         
veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay                           
ve Danıştay kararlarında                             (1.569.400 TL) 121.600 TL. 
  c) İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri,                                
Yargıtay ve Danıştay'ın icranın tehiri kararlarında  (1.257.200 TL)  97.400 TL. 
  d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir                          
kararlarında                                         (1.257.200 TL)  97.400 TL. 
  B) İcra ve iflas harçları:                                                    
  I - İcra harçları:                                                            
  1. İcraya başvurma harcı                             (773.900 TL)  60.000 TL. 
  2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın                            
yerine getirilmesi harcı                               (773.900 TL)  60.000 TL. 
  3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı,                          
değer üzerinden:                                                                
  a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine haciz-                             
den evvel ödenen paralardan                            (Yüzde 2,4)    Yüzde 2,4 
  b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen para-                               
lardan                                                 (Yüzde 4,8)    Yüzde 4,8 
  c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya                            
çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan          (Yüzde 6)       Yüzde 6  
  d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlile-                             
rinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin                         
haczi suretiyle tahsil olunan paralardan               (Yüzde 2,4)    Yüzde 2,4 
  e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İf-                           
las Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ge-                            
reğince ödenen paralardan                              (Yüzde 1,2)    Yüzde 1,2 
  f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tes-                              
liminde:                                                                        
  aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu                             
takdirde                                               (Yüzde 1,2)    Yüzde 1,2 
  bb) Tahliye ve teslim  icra  marifetiyle  olduğu                              
takdirde                                               (Yüzde 2,4)    Yüzde 2,4 
  g) (Değişik: 20/3/1981 - 2430/4-B md.) Menkul                                 
tesliminde;                                                                     
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                     Uygulanan    Kanunla geti- 
                                                       Miktar     rilen miktar  
                                                    ------------  --------------
  aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde    (Yüzde 1,2)    Yüzde 1,2   
  bb) İcra marifetiyle teslim halinde                (Yüzde 2,4)    Yüzde 2,4   
  4. İdare harçları:                                 (546.900 TL)   42.400 TL.  
  (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukave-                            
leleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)                                    
  II- İflas harçları:                                                           
  1. Maktu harç:                                                                
  İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya                             
katılma harcı                                      (1.257.200 TL)   97.400 TL.  
  2.(Değişik:4/12/1985 - 3239/96-A md.) Konu-                                   
nun değeri üzerinden harç:                                                      
  a) İflasta paylaşılan para üzerinden               (Yüzde 2,4)    Yüzde  2,4  
  b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi                                        
kararlaştırılan para üzerinden                        (Binde 6)      Binde  6   
  C) Ticaret Sicili harçları:                                                   
  I - Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme                                 
rehni dahil)                                                                    
  1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve                                   
ilanında:                                                                       
  a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait                                      
işletmelerde                                     (5.532.800 TL)    428.600 TL.  
  b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde        (15.822.700 TL)   1.225.600 TL. 
  c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde      (35.599.200 TL)   2.757.400 TL. 
  2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve                               
ilanında (Her kişi için):                                                       
  a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait                                      
işletmelerde                                   (2.762.100 TL)      214.000 TL.  
  b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde       (3.939.500 TL)      305.200 TL.  
  c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde     (8.693.400 TL)      673.400 TL.  
  3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan                                       
vakalardaki değişikliklerin tescilinde:                                         
(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar                                        
dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltme-                                 
lerde harç alınmaz.)                                                            
  a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait                                      
işletmelerde                                  (2.762.100 TL)       214.000 TL.  
  b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde      (3.939.500 TL)       305.200 TL.  
  c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde    (8.693.400 TL)       673.400 TL.  
  4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme                                        
rehni kaydının silinmesi dahil)                                                 
  a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait                                      
işletmelerde                                 (1.094.400 TL)         84.800 TL.  
  b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde     (1.569.400 TL)        121.600 TL.  
  c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde   (2.762.100 TL)        214.000 TL.  
 Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin                                      
Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı                                        
harca tabidir.                                                                  
  II - Kayıt  ve  belge  suretleri  ve                                          
tasdikname harçları:                                                            
  1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas                                        
defterindeki kayıtların tamamının veya                                          
bir kısmının veya memurlukta saklanan                                           
bütün belgelerin örneğinin beher sayfasın-                                      
                                                                                
dan (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/1)       (303.700 TL)         23.600 TL.   
                                                                                
                                                     Uygulanan     Kanunla geti-
                                                       Miktar      rilen miktar 
                                                    -----------    -------------
 2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Mad-                                
de: 11/2, 104, 105)                                  (939.500 TL)    72.800 TL. 
 D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):                                      
 I - Suret harçları:                                                            
 (Değişik: 20/3/1981 - 2430/4-D md.)                                            
 a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli                                  
fotokopiler dahil)                                   (79.300 TL)      6.200 TL. 
 b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evra-                               
kın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli                                    
fotokopiler dahil)                                   (79.300 TL)      6.200 TL. 
 c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suret-                                
lerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)               (148.800 TL)     11.600 TL. 
 d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletna-                             
me suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)       (148.800 TL)     11.600 TL. 
 Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç                                      
olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak                                       
suretlerden de aynı harçlar alınır.                                             
 II - Muhafaza harçları:                                                        
 Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli                                       
eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza                                      
olunan değer üzerinden:                                                         
 a) Bir yıla kadar                                   (Binde 6)         Binde 6  
 b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için          (Binde 3)         Binde 3  
 III - Defter tutma harçları:                                                   
 a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde                                  
35.600 (459.400) liradan az olmamak üzere                                       
deftere kaydolunan değer üzerinden                   (Binde 2,4)     Binde 2,4  
 b) Miras işlerinde defter tutulmasında:                                        
 aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş                                      
ise bu bakiye üzerinden                              (Binde 2,4)     Binde 2,4  
 bb) Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve                                   
alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise            (1.172.000 TL)   90.800 TL.  
 c) İflas dairesi tarafından tutulacak                                          
defterlerden                                       (1.172.000 TL)   90.800 TL.  
 IV - Miras işlerine ait harçlar:                                               
 Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi,                                  
tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu                                      
teşkil eden değerler üzerinden                       (Binde 2,4)     Binde  2,4 
 (Miras idaresinde her sene ve kesirler için                                    
harç alınır.)                                                                   
 V - Vasiyetname tanzimine ait harçlar:                                         
 Medeni Kanunun  479 uncu maddesine göre                                        
sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi                                      
vasiyet senetleri:                                                              
 a) Belli bir meblağı ihtiva edenler                 (Binde 0,60)    Binde 0,60 
 b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler            (1.569.400 TL)   121.600 TL. 
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                            (2) SAYILl TARİFE (1)                               
                       (Değişik: 4/5/1994 - 3986/12 md.)                        
                                                                                
                                                   Uygulanan      Kanunla geti- 
  Noter Harçları                                    Miktar        rilen miktar  
                                                   -------------  --------------
  I - Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi                                 
harçlar:                                                                        
  1.(Değişik:30/12/1980 - 2366/2 md.)                                           
  Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet,                               
mukavelename ve kağıtlardan beher imza için         (Binde 0,60)    Binde 0,60  
  Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın                                 
toplam miktarı 121.600  (1.569.400) liradan az,                                 
61.299.400 (791.418.900) liradan çok olamaz.                                    
  2. Emanet harçları:                                                           
  Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri                                 
belli emanetlerden                                  (Binde 1,2)     Binde 1,2   
  Harç miktarı 11.600 (148.800) liradan az olamaz,                              
harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla                                 
olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.                                
Yıl kesirleri tam itibar olunur.                                                
  3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:      (Binde 2,4)     Binde 2,4   
  Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla                               
olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.                                
  Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin                             
değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile                                
tespit edilir.                                                                  
  4. Konşimento yazılması harcı:                                                
  Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi                                 
tonundan                                           (13.344 TL)        1.034.TL. 
  5. (Ek:21/1/1982 - 2588/15md;mülga:4/12/1985                                  
3239/139 md.)                                                                   
  II - Maktu harçlar:                                                           
  1. Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak                                   
harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösteril-                                 
memiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki                                      
imzaların beherinden                               (267.700 TL)      20.800 TL  
  2. Her nevi tebliğ, (6830 sayılı Kanun                                        
hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba                                     
yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve                                      
protestolardan muhataba tebliğ edilecek                                         
beher nüsha için                                   (459.400 TL)     35.600 TL.  
  3. Vekaletnameler:                                                            
  a) Özel vekaletnamelerde beher imza için         (234.300 TL)     18.200 TL.  
  b) Genel vekaletnamelerde beher imza için        (345.600 TL)     26.800 TL.  
  4. Defter tasdiki:                                                            
  a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri                                  
(Beher defter için):                                                            
  aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler (624.000 TL)     48.400 TL.  
-----------------                                                               
(1) Bu tarifeye Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup,Maliye  
    Bakanlığının 16.12.1997 tarih ve 23202 mük.sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
    33 seri no'lu Tebliği ile 1998 yılı için tespit edilen maktu harç miktarları
    ile nispi harçların miktarları metne parantez içinde siyah punto ile işlen- 
    miştir.Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat için,Mülga Hükümler   
    Külliyatının 2 nci cilt,739 uncu sayfadaki ilgili listeye bakınız.          
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                      Uygulanan    Kanunla geti-
                                                       Miktar      rilen miktar 
                                                     ------------- -------------
  bb) Serbest meslek kazanç defteri                    (773.900 TL)  60.000 TL. 
  cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler           (773.900 TL)  60.000 TL. 
  b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:                              
  100 sayfaya kadar (100 dahil)                        (226.700 TL)  17.600 TL. 
  100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için   (226.700 TL)  17.600 TL. 
  5. Suretler ve tercümeler:                                                    
  a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü                         
mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve                          
fotokopilerinin beher sayfasından                      (79.300 TL)   6.200 TL.  
  b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış ka-                            
ğıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından                             
(Fotokopiler dahil)                                   (148.800 TL)   11.600 TL. 
  6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve de-                              
ğeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl                           
için (Yıl kesirleri tam sayılır)                       (459.400 TL)  35.600 TL. 
  7. Tesbit ve tutanak harçları:                                                
  Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir                           
şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların                          
hüviyet ve ifadelerinin tespiti                       (459.400 TL)  35.600 TL.  
  8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmak-                            
tan alınacak harçlar:                                                           
  Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a                           
seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlene-                             
cek tutanaklarda                                   (7.903.500 TL)  612.200 TL.  
  9. Düzeltme harcı:                                                            
  Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle                            
yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden her imza                             
için                                                 (115.600 TL)    9.000 TL.  
  10. Mukavele feshi harcı:                                                     
  Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını                             
tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza                              
için                                                 (115.600 TL)    9.000 TL.  
  11. Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi                                    
ibra,umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı                                      
tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar                                  
bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme,                                
karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma                                   
senetleri, miras taksim mukaveleleri, ifraz                                     
mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi                                
ve bunların teferruatına dair senet, mukavele                                   
ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından                              
re'sen düzenlenecek tutanaklardan                  (1.569.400 TL)  121.600 TL.  
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                               (3) SAYILI TARİFE (1)                            
                           (Değişik: 4/5/1994 - 3986/12 md.)                    
                                                                                
                                                    Uygulanan   Kanunla getiri- 
                                                      Miktar    len miktar      
                                                 -------------  --------------- 
  Vergi yargısı harçları:                                                       
  Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler                                   
ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin                                       
uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde,                                   
Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da                                       
açılan davalarda.                                                               
  I - Başvurma  harcı:                                                          
  a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemele-                               
rine başvurma :                                     (773.900 TL)   60.000 TL.   
  b) Danıştaya başvurma                           (1.569.400 TL)   121.600 TL.  
  II- Nispi harçlar:                                                            
  a) Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi ka-                              
rarlarında:                                                                     
  Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükelle-                            
fin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai ka-                            
rarları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında,                              
karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim,                             
harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam                             
ve cezaların toplam değeri üzerinden 60.000 (773.900)                           
liradan az olmamak üzere                              (Binde 2,4)    Binde 2,4  
  b) Danıştay kararlarında:                                                     
  Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim,                           
harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam                             
ve cezaların toplam değeri üzerinden 121.600 (1.569.400)                        
liradan az olmamak üzere                               (Binde 4,8)  Binde 4,8   
  (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup                                
edilir)                                                                         
  III - Maktu harç:                                                             
  Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca                            
tabi tutulmamış olan tahriyat veya ceza kesme ve di-                            
ğer işlemlerle ilgili:                                                          
  a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi ka-                               
rarlarında                                             (773.900 TL)  60.000 TL. 
  b) Danıştay kararlarında                           (1.569.400 TL) 121.600 TL. 
  c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütme-                               
nin durdurulması kararlarında                        (1.569.400 TL) 121.600 TL. 
  IV - Suret harçları:                                                          
  Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri                           
için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler       (63.800 TL) 5.000 TL.   
dahil)                                                                          
                           (4) SAYILI TARİFE (1)                                
                       (Değişik: 21/11/1980 - 2345/2 md.)                       
  Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak harçlar:                              
  I - Tapu işlemleri:                                                           
  1. Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tesci-                           
linden takdir olunan değer üzerinden                       (Binde 6)    Binde 6 
---------------                                                                 
(1) Bu tarifeye Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup,Maliye  
    Bakanlığının 16.12.1997 tarih ve 23202 mük. sayılı Resmi Gazete'de yayımla  
    nan 33 seri no'lu Tebliği ile 1998 yılı için tespit edilen maktu harç mik   
    tarları ile nispi harçların miktarları metne parantez içinde siyah punto ile
    işlenmiştir.Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat için,Mülga Hüküm-
    ler Külliyatının 2 nci cilt,739 uncu sayfadaki ilgili listeye bakınız.      
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                         Uygulanan Kanunla geti-
                                                          Miktar   rilen miktar 
                                                       ----------   ----------- 
  2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz                          
doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden                           
takdir edilecek değer üzerinden                        (Binde 840)   Binde 840  
  3. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hak-                            
ların, kanuni ve mansup mirasçılara intikalinde, ba-                            
ğışlamadan rücularda ve vasiyetlerin infazında veya                             
piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı de-                           
ğer üzerinden                                          (Binde 6)     Binde 6    
  4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayrı ayni hak-                            
ların bağışlanmasından, kanuni mirasçılar dışında in-                           
tifa hakkından kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız                              
feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre do-                        
larak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üze-                         
rinden                                                  (Binde 36)   Binde 36   
  5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe,                         
vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir                           
olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek ola-                            
nı üzerinden                                            (Binde 36)   Binde 36   
  6. a) İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerin-                          
de kayıtlı değerler üzerinden                           (Binde 6)    Binde 6    
  b) Terekeye dahil gayrimenkullerin kanuni ve man-                             
sup mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak                            
taksimi ile imar parselasyon planları uygulama sonu-                            
cu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen                          
veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden           (Binde 6)   Binde 6    
  c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek                              
mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sa-                             
hipleri arasında aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı                          
değer üzerinden                                         (Binde 2,4)  Binde 2,4  
  7. İpotek tesisinde:                                                          
  a) İpotekle sağlanan borç miktarı üzerinden           (Binde 2,4)  Binde 2,4  
  b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıka-                            
rılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde                            
borç miktarı üzerinden                                  (Binde 2,4)  Binde 2,4  
  c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen                             
değişikliklerinde borç miktarı üzerinden                (Binde 1,2)  Binde 1,2  
  8. Muvakkat tesciller:                                                        
  Medeni Kanunun 921 inci maddesi gereğince yapı-                               
lacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden               (Binde 1,2)  Binde 1,2  
  9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mü-                           
tevellit şüf'a, iştira ve vefa haklarının, aile                                 
yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı                              
nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı                              
değer üzerinden                                         (Binde 3,6)  Binde 3,6  
  10. Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu si-                            
ciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplana-                              
cak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya                                
mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira be-                           
deli üzerinden                                          (Binde 3,6)  Binde 3,6  
  11. Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan                           
değeri üzerinden                                        (Binde 2,4)  Binde 2,4  
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                        Uygulanan  Kanunla geti-
                                                          Miktar   rilen miktar 
                                                        ------------ -----------
  12. Satış vaadi sözleşmeleriyle, irtifak hakkı tesisi                         
vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede                        
yazılı bedel ile kayıtlı değerin yüksek olanından, be-                          
delsiz olanlarından kayıtlı değerden                     (Binde 3,6)  Binde 3,6 
  13.a) (Değişik: 4/12/1985 - 3239/96-B md.) Ar-                                
sa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina vesair                           
tesislerin tescilinde emlak (Bina) vergisi değeri üze-                          
rinden                                                   (Binde 36)    Binde 36 
  Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak                             
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş                            
bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha                            
düşük nitelikteki meskenler için Emlak (Bina) Vergisi                           
değeri üzerinden                                         (Binde 18)    Binde 18 
  Yukarıdaki iki fıkra gereğince hesaplanacak harç,                             
Emlak Vergisi Beyannamesinin verilmesi gereken sü-                              
re içinde, şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Ba-                              
kanlığınca tesbit edilecek bir beyanname ile beyan                              
edilir ve  beyanname  verme  süresi  içinde  ödenir.                            
  Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu har-                           
cın  tahsili  aynı  esaslar  dahilinde  yürütülür.                              
  b) Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi tarafından ila-                             
ma müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden        (Binde 12)  Binde 12  
  c) (Değişik: 21/1/1982 - 2588/17 md.) (a) fıkrası                             
dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde emlak                           
vergisi değeri üzerinden                                   (Binde 6)   Binde 6  
  14. (Değişik:  21/1/1982 - 2588/17 md.) (Tapu                                 
Harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhle-                        
rin terkininden                                         (546.900 TL) 42.400 TL. 
  15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı                             
gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı de-                          
ğer üzerinden                                            (Binde 1,2)  Binde 1,2 
  16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının ve-                          
rilmesinde her parsele ait kopya için                 (1.094.400 TL) 84.800 TL. 
  17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait ve-                        
rilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak bel-                       
ge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil)  (226.700 TL) 17.600 TL.  
  18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun                                
beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıt-                             
lı değeri üzerinden                                       (Binde 6)   Binde 6   
  19. Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen dü-                             
zeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden                     (Binde 72)  Binde 72  
  20. (Ek: 21/1/1982 - 2588/17 md.)                                             
   a) (Değişik: 4/12/1985 - 3239/96-B md.) Gayri-                               
menkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bak-                          
ma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre                               
devir ve iktisabında gayrimenkulün devir ve iktisap be-                         
delinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üze-                             
rinden (cebri icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış                           
bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) de-                        
vir eden ve devir alan için ayrı ayrı,                    (Binde 48)   Binde 48 
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                         Uygulanan Kanunla geti-
                                                          Miktar   rilen miktar 
                                                      ------------ -------------
  Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyet-                             
lik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hüküm-                          
leri uygulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir                              
sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Ma-                            
liye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek bir beyan-                          
name ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde                            
ödenir.                                                                         
  b) Gayrimenkullerin irtifak haklarının ve gayrimen-                           
kul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye ola-                          
rak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan                              
değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir                            
hallerinde devir eden için                               (Binde 24)   Binde 24  
  c) Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yo-                            
luyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üze-                         
rinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak                              
veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet be-                          
deli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 mis-                       
line eşit sayılır) devir alan için                       (Binde 48)    Binde 48 
  d) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil                                   
hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (Bu                         
bedel, bunların ayrı kayıtlı değerleri mevcut ise bu de-                        
ğerden, mevcut değilse üzerlerinde bu hakların tesis                            
edildiği gayrimenkullerin emlak vergisi değerinin ya-                           
rısından aşağı olamaz) devir alan için                   (Binde 48)    Binde 48 
  e) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve dev-                            
rinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapı-                             
lan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir                           
için ödenen bedel üzerinden devir alan için              (Binde 48)    Binde 48 
  f) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında de-                            
vir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı                         
ayrı                                                      (Binde 48)   Binde 48 
  Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile                           
(f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Ka-                        
nunun 64 üncü maddesinin son fıkrasına göre hesap-                              
lanan miktarlardan düşük olamaz.                                                
  II - Kadastro ve tapulama işlemleri:                                          
  (Değişik: 4/12/1985 - 3239/96-B md).                                          
  Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu si-                             
ciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer                        
üzerinden:                                                                      
  a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da                           
kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespit-                              
te hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolan-                          
masında veya tapulamasında,                               (Binde 3,6) Binde 3,6 
  b) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da                           
kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tes-                              
pitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin ka-                             
dastrolanması veya tapulanmasında,                         (Binde 6)   Binde 6